Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, że od stycznia 2019 r. rozpocznie się wdrażanie systemu identyfikacji pojemników na odpady zmieszane i worków na odpady segregowane etykietami (naklejkami) z kodami kreskowymi. Nowy system pozwoli monitorować selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na terenie gminy Pokrzywnica i usprawni gospodarowanie odpadami.

            Kody kreskowe będą indywidualne, przypisane tylko do danej nieruchomości. Nie wolno ich pożyczać ani wymieniać z innymi osobami, gdyż odebrane odpady, po odczytaniu kodu zostaną przypisane właścicielowi z etykiety umieszczonej na worku.

            Liczba zakodowana w kodzie kreskowym jest generowana z systemu informatycznego jako przypadkowy ciąg znaków, w związku z tym nie będzie zawierać danych osobowych właściciela nieruchomości i wobec tego nie będzie ona możliwa do określenia przez osoby trzecie.

Naklejki z kodami kreskowymi należy naklejać w widocznym miejscu, wyłącznie na worki związane i wypełnione odpowiednimi odpadami segregowanymi, najlepiej w dniu ich odbioru.  Uprzejmie prosimy o nie naklejanie kodów na worki wcześniej, z uwagi na to, że załamania worka lub przesuwanie go może spowodować uszkodzenia naklejki, a w konsekwencji niemożność odczytania kodu.

Wystawiając worek z odpadami segregowanymi każdorazowo należy nakleić nową naklejkę z kodem (odpowiednią na poszczególne frakcje). Naklejkę z kodem na pojemnik z odpadami zmieszanymi należy nakleić tylko raz- nie ma potrzeby przyklejania go po każdym opróżnianiu z odpadów. Naklejkę należy wymienić w przypadku jej zniszczenia. 

Ponadto informujemy, że w przypadku nie oklejenia kodami kreskowymi worków i pojemników odpady nie będą odbierane.

Naklejki z kodami kreskowymi zapewni firma odbierająca odpady komunalne z terenu gminy, czyli Zakład Kształtowania Terenów Zielonych w Serocku Marek Włodarczyk. Każdy właściciel nieruchomości otrzyma pakiet startowy z naklejkami. Po wyczerpaniu zapasu naklejek należy zwrócić się do tut. Urzędu Gminy (pokój nr 15) lub do Zakładu Kształtowania Terenów Zielonych w Serocku Marek Włodarczyk.

            Dzięki kodom kreskowym będzie można m.in.:

 • potwierdzić, czy w danym dniu z konkretnej nieruchomości zostały odebrane odpady,
 • zweryfikować czy rodzaj odpadów komunalnych odbieranych z danej nieruchomości zgadza się z rodzajem odpadów zadeklarowanych przez właściciela nieruchomości,
 • gromadzić dane potrzebne do tworzenia raportów i analiz niezbędnych do wypełniania obowiązków sprawozdawczych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Nadmieniamy, że istotą wprowadzanego systemu kodów kreskowych jest sprawdzenie czy mieszkańcy segregują odpady tak jak powinni, zgodnie ze złożonymi deklaracjami, a nie sprawdzanie co mieszkańcy wrzucają do pojemników i worków. 

Jednocześnie przypominamy o obowiązku oznakowania nieruchomości zabudowanych numerem porządkowym.

Zgodnie z art. 47b  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101, z późn. zm.) właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, zobowiązani są do umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy, a w miejscowościach bez ulic nazwę miejscowości. Jeżeli budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości umieszcza się również na ogrodzeniu.

      Prawidłowe oznakowanie wszystkich posesji na terenie gminy umożliwi sprawne wdrożenie systemu znakowania worków kodami kreskowymi oraz odbiór odpadów komunalnych.

      Ponadto apelujemy do wszystkich mieszkańców gminy o właściwą segregację odpadów komunalnych oraz kompostowanie we własnych kompostownikach  odpadów ulegających biodegradacji.     

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi zasadami segregacji odpady komunalne należy gromadzić w workach o następujących kolorach:

 • w worku żółtym: plastik, tworzywa sztuczne i metale,
 • w worku zielnym: szkło opakowaniowe(bezbarwne i kolorowe),
 • w worku niebieskim: papier,
 • w worku brązowym: odpady ulegające biodegradacji: zielone i kuchenne.  

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych

Zakład Kształtowania Terenów Zielonych Marek Włodarczyk
Nasielska 26, 05-140 Serock
Tel. 22 782-73-87

LP

 

TRASA

ROK 2019 ROK 2020
MIESIĄC

MIESIĄC

I

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I

II

 

 

1

Trasa I MIEJSCOWOŚCI: Niestępowo Włościańskie, Nowe Niestępowo, Koziegłowy, Łępice  Witki, Olbrachcice, Łubienica

22

19 19 18  

 

21

 

 

 

  

18

 

 

19 20 23 22 21 16 21

20

 

 

2

Trasa II MIEJSCOWOŚCI: Pokrzywnica, Pomocnia , Piskornia, Budy Obrębskie, Łosewo, Klusek

24

21 21 23 23 24 23 22 24 24 25 17 23

24

 

 

3

Trasa III  MIEJSCOWOŚCI: Karniewek,  Świeszewo, Dzbanice, Klaski, Mory, Obręb, Obrębek

 28

25 25 24  27 25  25    26  25 28  26  18 27

25

 

4

Trasa IV MIEJSCOWOŚCI: Pogorzelec, Dzierżenin, Trzepowo, Murowanka

 29

 26  26  25  28  26

29

  27 26 29 27  19 28

26

5 Trasa V MIEJSCOWOŚCI:  Ciepielin, Budy Ciepielińskie, Budy  Pobyłkowskie , Wólka Zaleska, Pobyłkowo Duże, Pobyłkowo Małe,Kępiaste

 30

27  27  26  29 27  30  28  27 30 28 20 29

27

6 Trasa VI MIEJSCOWOŚCI: Łubienica Superunki, Strzyże, Zaborze, Gzowo

 

 31

28  28  29 30 28  31 29  30  31 29  31 30

28


Przypominamy, że odpady muszą być wystawione przed posesją do godziny 7.00 rano. Odpady niewystawione do godz. 7 rano lub nieprawidłowo posegregowane, nie zostaną odebrane.

Reklamacje dotyczące nieodebrania odpadów zgodnie z harmonogramem, prosimy zgłaszać telefonicznie pod nr: 22 782-73-87 lub na adres e-mail: zktz@post.pl

Obwieszczenie

14 grudnia 2018

Pokrzywnica, 2018-12-14

SKU.6220.8.2017.JJ

OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania dowodowego  

Na podstawie art. § 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r., poz. 2096, zwanej dalej „Kpa”) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081)

Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia strony i społeczeństwo

że zostało zakończone postępowanie dowodowe dotyczące wniosku Gospodarstwa Rolnego Michał Pruszkowski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski w granicy działek o nr ew. 30/1, 30/2 i 30/3.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 Kpa organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem całego materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron, co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z tym informuję, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, iż w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia można zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki Urzędu Gminy w Pokrzywnicy (pokój nr 15) z zebranymi materiałami i dowodami w przedmiotowej sprawie oraz wypowiedzieć się co do nich.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 14.12.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niestępowo, Koziegłowy, Olbrachcice i Łubienica Superunki.

 

Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Obwieszczenie

14 grudnia 2018

Pokrzywnica, 2018-12-14

SKU.6220.6.2018.JJ

O B W I E S Z C Z E N I E
o niezałatwieniu sprawy w terminie

Na podstawie 36 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r., poz. 2096) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081) 

z a w i a d a m i a m

że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3401W Kacice- Pokrzywnica- Smogorzewo- Krzyczki Pieniążki- Krzyczki Szumne na odcinku Kacice- Nowe Niestępowo (klasy Z) na dł. 4,7 km, wydanie postanowienia w sprawie ewentualnego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia nie może być załatwione w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081).

Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do dnia 11 stycznia 2019 r.

Powodem niezałatwienia sprawy w terminie jest konieczność uzyskania opinii od Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 14.12.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Koziegłowy, Niestępowo i Pokrzywnica. 

Pouczenie

      Informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia, jeżeli:

•     sprawa nie zostanie załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 3 ww. Kodeksu, tj. nie później niż w ciągu miesiąca ani strona nie zostanie zawiadomiona o przedłużeniu terminu załatwienia  sprawy;

•     postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

      Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

      Ponaglenie należy wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy  Pokrzywnica.

 

 Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Śniadanie daje moc!

13 grudnia 2018

W celu zwiększenia świadomości uczniów na temat roli zdrowego odżywiania, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie włączyła się w bieżącym roku szkolnym do ogólnopolskiej akcji ,,Śniadanie daje moc”.

5 grudnia 2018 roku uczniowie klasy I i II przygotowali, a potem wspólnie spożywali śniadanie. W związku z tym na szkolnych ,,stolikach śniadaniowych” znalazły się kolorowe kanapki, sałatki i koreczki owocowe oraz świeże soczki. Uczniowie przy pomocy wychowawców promowali zdrowe odżywianie wśród młodszych i starszych kolegów. W związku z tym przygotowali degustację soczków i innych zachęcających przekąsek.

Oprócz tego przeprowadzono również pogadanki na temat roli śniadania, jako najważniejszego posiłku w ciągu dnia. Dzięki niemu dzieci mają siłę i energię do nauki i zabawy, lepiej się koncentrują na wykonywanych zadaniach. Uczniowie dowiedzieli się również, że zdrowe odżywianie to nie tylko zdrowa żywność. Ważne jest też, by jeść pięć posiłków w ciągu dnia o stałych porach i bez pośpiechu, systematycznie sięgać po nabiał, ryby i mięsa, ciemny chlebek zamiast bułek, a także picie wody czy soków, zamiast szkodliwych napojów gazowanych. Mowa była też o niezbędnym ruchu oraz unikaniu słodyczy i chipsów, które nie są zbyt zdrowe.

Akcja dała uczniom nie tylko wspaniałą zabawę, ale również szansę na integrację grupy, zwiększenie świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie człowieka.

Realizatorzy – wychowawcy klas I – II
Koordynator – Pakieła Klaudia

 

Dnia 18 grudnia 2018r. (wtorek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych z Komisją Budżetu i Finansów.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
 3. Wolne wnioski i oświadczenia.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

     Przewodnicząca Komisji                                                         Przewodnicząca Komisji
Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych                                          Budżetu i Finansów

/-/ Wiesława Gronczewska                                                            /-/  Anna Dudkowska

Pokrzywnica, 2018-12-12 

OK.0002.1.10.2018

ZAWIADOMIENIE

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm./, zwołuję II Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 20 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytej 21 listopada 2018 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pokrzywnica.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pokrzywnica i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Pokrzywnica w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawę podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Pokrzywnica z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2019r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica na lata 2019 – 2030.
  a) przedstawienie opinii RIO o projekcie WPF,
  b) opinie poszczególnych komisji Rady Gminy,
  c) głosowanie projektu uchwały w sprawie WPF.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2019 r.
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  3. przedstawienie opinii poszczególnych komisji Rady Gminy, dyskusja,
  4. głosowanie projektu uchwały budżetowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy.
 20. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 21. Wolne wnioski i oświadczenia.
 22. Zamknięcie sesji

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

PROJEKTY UCHWAŁ

1 2 3 4 5 6 143