Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2007-2032” wskazuje na konieczność organizowania kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. W ramach realizacji zadań powierzonych samorządowi województwa, kontynuując tradycję z lat poprzednich, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, organizowane jest seminarium szkoleniowe pod nazwą „Obowiązki właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców obiektów zawierających azbest – inwentaryzacja, demontaż, unieszkodliwienie”. Spotkanie odbędzie się w dniu                     19 września 2018 r., w godzinach 10:00-14:00.

Seminarium skierowane jest do osób prowadzących działalność gospodarczą, samorządów gminnych, firm, stowarzyszeń i innych instytucji posiadających REGON. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Jednym z głównych jego założeń jest wskazanie takich działań, mechanizmów i źródeł finansowania, które pozwolą na bezpieczne usuwanie wyrobów z obszaru Mazowsza. W trakcie spotkania, poruszane będą zagadnienia dotyczące charakteru i stopnia szkodliwości wykorzystywanej substancji, obowiązków prawnych użytkownika przedmiotowych wyrobów (w tym sprawozdawczość, podsumowanie „raportów rocznych” gmin), możliwości uzyskania dofinansowania na działania związane z ich usuwaniem (WFOŚiGW) oraz prawidłowego sposobu unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Zwracam się z prośbą o zamieszczenie informacji na temat organizowanego przez tut. Urząd spotkania (w tym klauzuli) np. na stronie internetowej gminy, w budynku siedziby Urzędu lub miejscach (tablicach) informacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy przesłać na adres seminarium.azbest@mazovia.pl zgłoszenie zawierające nazwę i adres przedsiębiorstwa/instytucji oraz imię i nazwisko uczestnika. Rejestracja uczestników prowadzona jest do dnia 14 września br.

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat spotkania proszę dzwonić pod nr telefonu (22) 59 79 463.

z up. Marszałka Województwa
Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami,
Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych

Marcin Podgórski

 

Seminarium szkoleniowe pt.:
„Obowiązki właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców obiektów zawierających azbest – inwentaryzacja, demontaż, unieszkodliwienie”

Warszawa, 19 września 2018 r. sala konferencyjna (parter) przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie

Program seminarium

  9:30-10:00         Rejestracja uczestników,

10:00-10:10         Powitanie uczestników,

10:10-10:30         Proces usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu kraju – skala problemu, obowiązki organów administracji państwowej (poziom wojewódzki, lokalny) – Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych UMWM w Warszawie,

10:30–11:10        Obowiązki użytkowników wyrobów zawierających azbest –– Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych UMWM w Warszawie,

11.10-11.30         Przerwa kawowa,

11.30-12.00         „Raport roczny” gmin (nowy moduł w Bazie Azbestowej) – wytyczne Głównego Koordynatora „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2007-2032”, podsumowanie raportów za rok 2017, zidentyfikowane problemy – Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych UMWM w Warszawie,

12:00-12:20        Możliwości pozyskiwania środków finansowych na działania związane z likwidacją wyrobów zawierających azbest – regulamin, niezbędne dokumenty, stosowane procedury, terminy składania wniosków oraz tryb rozliczania uzyskanych środków – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

12.20-12.40         Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Spółka z o.o.,

12.40-13:00         Dyskusja. Zakończenie seminarium.

13:00-14:00       Poczęstunek

Obwieszczenie

7 sierpnia 2018

Pokrzywnica, 2018-08-07 

SKU.6220.8.2017.JJ

 

OBWIESZCZENIE
o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405, z późn.zm.)

Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia strony i społeczeństwo

że w dniu 06.08.2018 r. do tut. Urzędu Gminy wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31.07.2018 r. znak WOOŚ-I.4242.353.2017.ML.11 informujące o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy do dnia 31 października 2018 r. w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski w granicy działek o nr ew. 30/1, 30/2 i 30/3.

Jednocześnie informuję, że z treścią przedmiotowego pisma można zapoznać się w  Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu-  we wtorki od 900 do 1700, w pozostałe dni tygodnia od 800 do 1600 oraz na stronach: www.pokrzywnica.pl i bip.pokrzywnica.pl.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257, z późn.zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 07.08.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niestępowo, Koziegłowy, Olbrachcice i Łubienica Superunki.

Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

LGD Zielone Mosty Narwi zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach i warsztatach realizowanych w ramach operacji własnej pt. Przedsiębiorczość oparta o zasoby lokalne.

Udział w szkoleniu/warsztacie jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.
W szkoleniu/warsztacie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania (zameldowania) na obszarze działania LGD Zielone Mosty Narwi, tj. Gminy: Pokrzywnica, Gzy, Zatory, Świercze, Winnica, Obryte, Pułtusk, Pomiechówek, Nasielsk.

W ramach realizacji operacji oferujemy:
– Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości pt. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w oparciu o lokalny potencjał – zostaną przeprowadzone dwa jednodniowe szkolenia w grupach po 25 osób;
– Warsztaty w zakresie przetwórstwa mleka (serowarstwo) – jeden dwudniowy warsztat dla 25 osób;
– Warsztaty w zakresie przetwórstwa mięsa (wędliniarstwo) – jeden dwudniowy warsztat dla 25 osób
– Nagrody dla uczestników warsztatów – 4 roboty kuchenne.

Szczegóły na stronie internetowej projektu www.zielonemostynarwi.pl/operacjawlasna

 

Obwieszczenie

3 sierpnia 2018

Pokrzywnica, 2018-08-03

SKU.6220.8.2017.JJ

 

OBWIESZCZENIE
o pozytywnym zaopiniowaniu planowanego przedsięwzięcia przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405)

 Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia strony i społeczeństwo

że w dniu 01.08.2018 r. do tut. Urzędu Gminy wpłynęło pismo z Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dnia 27.07.2018 r. znak PZ-II.7030.3.1.2018.MSI dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski w granicy działek o nr ew. 30/1, 30/2 i 30/3, informujące o pozytywnym zaopiniowaniu planowanego przedsięwzięcia na etapie jego eksploatacji w zakresie kryteriów dotyczących pozwoleń zintegrowanych.

Jednocześnie informuję, że z treścią przedmiotowego pisma można zapoznać się w  Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu-  we wtorki od 900 do 1700, w pozostałe dni tygodnia od 800 do 1600 oraz na stronach: www.pokrzywnica.pl i bip.pokrzywnica.pl.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 03.08.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niestępowo, Koziegłowy, Olbrachcice i Łubienica Superunki.

Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

 

Załącznik

Pod koniec czerwca zakończono pierwszy etap realizacji inwestycji pn: „Przebudowa drogi gminnej Niestępowo Włościańskie – Płocochowo”.

Na odcinku o długości 1.400 m zostały przeprowadzone roboty modernizacyjne obejmujące wykonanie:

  • podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5
  • warstwy wiążącej AC 16W 35/50 gr. 5 cm (szerokość jezdni 5 m)
  • warstwy ścieralnej AC 11 S 50/70 gr. 4 cm
  • przepustów fi 30 PE-HD dł. 6 m
  • zjazdów na posesje z betonu asfaltowego
  • obustronnego umocnienia poboczy mieszanką z destruktu bitumicznego
  • oznakowania pionowego

Odbiór prac nastąpił w dniu 03 lipca 2018 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia to 848.660,87 zł.

Wykonawcą inwestycji zgodnie z Umową nr. RI. 272.1.4.2018 r. z dnia 26 marca 2018 r. była firma INFRASTRUKTURA BUD-59 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Inwestycja została dofinansowana z budżetu województwa mazowieckiego w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 100.000,00 zł

1 2 3 4 5 6 132