Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

Obwieszczenie

15 marca 2018

Pokrzywnica, 2018-03-15

SKU.6220.8.2017.JJ

 OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405)

Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia strony i społeczeństwo

 że w dniu 13.03.2018 r. do tut. Urzędu Gminy wpłynęło pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych  z dnia 07.03.2018 r. znak PZ-II.7030.3.1.2018.MSI informujące o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 6 kwietnia 2018 r. w przedmiocie wydania opinii dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski w granicy działek o nr ew. 30/1, 30/2 i 30/3.

Jednocześnie informuję, że z treścią przedmiotowego pisma można zapoznać się w  Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu-  we wtorki od 900 do 1700, w pozostałe dni tygodnia od 800 do 1600 oraz na stronach: www.pokrzywnica.pl i bip.pokrzywnica.pl.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 15.03.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niestępowo, Koziegłowy, Olbrachcice i Łubienica Superunki.

Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

 

 

 

Pokrzywnica, 2018-03-12

OK.0002.1.1.2.2018

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875),zwołuję XXXI Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 22 marca 2018r.(czwartek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołów: z XXIX i XXX Sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytych: 19 grudnia 2017r. i 16 stycznia 2018r.
 4. Wystąpienie przedstawiciela Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego nt.  nowych zasad składania wniosków o płatności bezpośrednie przez producentów rolnych.
 5. I n t e r p e l a c j e
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokrzywnica w 2018r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Pokrzywnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy na stałe obwody obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania, opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2018.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica.
 16. Odpowiedzi na interpelacje.
 17. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 18. Wolne wnioski i oświadczenia.
 19. Zamknięcie sesji.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875) niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

PROJEKTY UCHWAŁ

 

Dnia 20 marca 2018r. (wtorek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych z Komisją Budżetu i Finansów, z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
 3. Wolne wnioski i oświadczenia.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

 

     Przewodnicząca Komisji                                                                         Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych                                                           Budżetu i Finansów
/-/ Wiesława Gronczewska                                                                                 /-/ Wiesław Król

Podziękowanie

13 marca 2018

Serdecznie  podziękowanie dla Państwa Mięgoć  Ewy i Mariusza  za okazane wsparcie  – zakup sprzętu sportowego

Składają:

Dyrektor  Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie,  Nauczyciel w. f. oraz Społeczność Szkolna

1 marca około godziny 10 szkołę w Nowym Niestępowie odwiedziła grupa ZAELEKTRYZOWANI, z którą uczniowie odbyli niecodzienną lekcję fizyki. Tematem głównym było: „Naukowa epidemia, czary mary i alchemia„. Prowadzący zapewnił uczniom mnóstwo atrakcji, osobiście mogli spróbować swoich sił przy wykonywaniu eksperymentów. W programie wzięli czynny  udział uczniowie, którzy bawili się helem, wodorem i innymi rodzajami gazów. Lekcja skończyła się konkursem wiedzy. Uczniowie zapoznali się z wieloma ciekawostkami ze świata fizyki i chemii oraz o zagrożeniach środowiska. Była to lekcja wyjątkowa i bardzo ciekawa.

OBWIESZCZENIE

8 marca 2018

 Pokrzywnica, 2018-03-08

SKU.6220.8.2017.JJ

 OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405)

 Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia strony i społeczeństwo

że w dniu 06.03.2018 r. Gospodarstwo Rolne Michał Pruszkowski złożył do tut. Urzędu Gminy uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski w granicy działek o nr ew. 30/1, 30/2 i 30/3.

Jednocześnie informuję, że w dniu 08.03.2018 r. przedmiotowe uzupełnienie raportu zostało przesłane do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych.

Jednocześnie informuję, że z treścią ww. uzupełnienia można zapoznać się w  Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu-  we wtorki od 900 do 1700, w pozostałe dni tygodnia od 800 do 1600 oraz na stronach: www.pokrzywnica.pl i bip.pokrzywnica.pl.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 08.03.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niestępowo, Koziegłowy, Olbrachcice i Łubienica Superunki.

Z up. Wójta
mgr inż. Tadeusz Jakubiak
Sekretarz Gminy

 

PISMO ORAZ ZAŁĄCZNIKI

 

Informuje się, iż Gmina Pokrzywnica znalazła się w obszarze objętym ograniczeniami (czerwonym), na którym obowiązują przepisy Rozporządzanie Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku  z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Rozporządzeie zm

Rozporządzenie

Dnia 28 lutego dzieci ze szkoły w Gzowie zaprosiły swoje Kochane Babcie oraz Dziadków na uroczystość z okazji Ich święta, aby w szczególny sposób okazać swoim bliskim szacunek oraz podziękować za miłość, cierpliwość i zrozumienie. Dzieci z klas 0 – III, przedstawiły piękną inscenizację dla swoich licznie przybyłych Babć i Dziadków. Wspaniała publiczność podziwiała i gromko oklaskiwała swoje ukochane wnuki, które pięknie recytowały wiersze i radośnie śpiewały piosenki. Wnuczęta obdarowali przybyłych gości   upominkami własnoręcznie przygotowanymi. W trosce o bezpieczeństwo seniorów, w ramach realizacji projektu B&N Szkoła przygotowała prezent w postaci opasek odblaskowych.

Niespodzianką dla wszystkich były życzenia dla seniorów wyśpiewane przez Panią Kasię Januszek. Ta niezwykle wzruszająca uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem.

1 2 3 4 5 6 119