Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Pokrzywnica – zakończenie projektu

30 Sierpień 2023 r.
Redaktor: kaminska
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Pokrzywnica – zakończenie projektu

Projekt: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Pokrzywnica

Umowa o dofinansowanie nr: RPMA.04.02.00-14-I287/20

 

W ramach Projektu termomodernizację przeszły budynki: budynek  Urzędu Gminy oraz OSP w Pokrzywnicy, a także świetlica wiejska we wsi Łępice

Budynek świetlicy wiejskiej w Łępicach  Łępice 35, 06-121 Łępice obejmuje następujące prace:

 1. Modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła na powietrzną pompę ciepła z zasobnikiem, budowa instalacji centralnego ogrzewania, jej izolacja, montaż grzejników stalowych, płytowych z zaworami termostatycznymi.
 2. Modernizację instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zmianę źródła ciepła na powietrzną pompę ciepła z zasobnikiem.
 3. Modernizację sytemu wentylacji: zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła o sprawności temperaturowej η≥70 %.
 4. Ocieplenie ścian zewnętrznych oraz w pasie minimum 1 m poniżej poziomu gruntu warstwą izolacji np. styropianu o grubości 16 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,036 W/mK wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.
 5. Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem warstwą izolacji np. wełny o grubości 25 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,040 W/mK wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. Wymiana konstrukcji dachu wraz z usunięciem pokrycia z eternitu.
 6. Wymianę okien zewnętrznych na nowe o współczynniku przenikania ciepła U = 0,9 W/m2K.
 7. Wymianę drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku przenikania ciepła U = 1,3 W/m2K.
 8. Modernizację oświetlenia na energooszczędne wraz z wymianą instalacji elektrycznej.
 9. Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne budynku o mocy 10 kW

 

Wykonawcą jest firma: BUDOMUR Sp. z o.o, . ul. Ogrodowa 5, 06-100 Pułtusk.

Termin realizacji zakończył się w dniu 5 czerwca 2022 r.

 

Wartość umowy z Wykonawcą wyniosła:

– netto  631.239,56 PLN

– podatek VAT 23%    145.185,10 PLN

– brutto 776.424,66 PLN

Należy zauważyć, iż jest to pierwszy obiekt, w którym zastosowano kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz urządzeń energooszczędnych:

 • Pompa ciepła wraz z budową instalacji centralnego ogrzewania opartej na ogrzewaniu wodnym podłogowym – argumentem, który przeważył o zainstalowaniu pompy ciepła jest efektywność energetyczna instalacji pompy ciepła, która jest dużo wyższa niż przewidziany na etapie wniosku o dofinansowanie kocioł na pellet (wskaźnik efektywności energetycznej to minimum 260% dla pompy ciepła, zaś wskaźnik ten kotła na pellet to 90% dla kotła na pellet). Instalacja podłogowa wodna, zaś działać będzie na parametrach temperaturowych, które będą powodować, iż pompa ciepła będzie pracować efektywniej i w sezonie grzewczym będzie mniej energochłonna niż w przypadku instalacji grzejnikowej. Przemawiają za tym przedstawione w karcie katalogowej zainstalowanej pompy ciepła wskaźniki sprawności (COP) i efektywności sezonowej (SCOP) dla systemów grzewczych zasilanych temp. 55oC (instalacja grzejnikowa) i 35oC (instalacja podłogowa), gdzie to wskaźniki przy zastosowaniu odbiornika ciepła o większej temperaturze (grzejnika) powodują słabszą sprawność pompy ciepła.
 • Instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW. która zaspokoi zapotrzebowanie budynku na energię elektryczną, zwłaszcza z zamianą źródła ciepła z kotła na pellet na pompę ciepła. Instalacja wyposażona jest w aplikację, umożliwiającą zdalne śledzenie produkcji energii wytworzonej.
 • Kluczem efektywności wykorzystania tych źródeł budynku jest izolacja ciepłochłonna, czyli termomodernizacja całego obiektu, zarówno ścian, fundamentów jak również stropu. Otóż zmniejszone zapotrzebowanie na energię w wyniku odpowiedniej izolacji budynku pozwala na efektywniejsze zastosowanie odnawialnych źródeł energii.
 • Ponadto wykonano wentylację mechaniczną działającą przy pomocy centrali wentylacyjnej OPTIMA zlokalizowanej przy zachodniej części budynku. Powietrze do pomieszczeń jest nawiewane i usuwane za pośrednictwem zaworów wentylacyjnych oraz anemostatów. Praca instalacji ciągła, z możliwością zmniejszania krotności wymian powietrza w okresach nieużytkowania budynku. Jest to nowoczesna  wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła (w skrócie rekuperacja). Zadaniem rekuperatora centralnego jest:
 • dostarczenie odpowiedniej ilości świeżego powietrza;
 • odprowadzenia nadmiaru wilgoci, która wynika z naszego pobytu w obiekcie;
 • odzysk ciepła do 94% ciepła z powietrza zużytego;
 • filtrowanie szkodliwych cząsteczek SMOGu i pyłków roślin (filtry klasy M5/F7).

Instalacja zapewnia w zależności od potrzeb odpowiednią filtrację, ogrzewanie, chłodzenie, nawilżanie lub osuszanie. Centrala o nazwie CLIMA GOLD ma tę zaletę, że jest zautomatyzowana. Pozwala na sprawdzenie m.in. stanu technicznego rozdzielnicy, kontrolę aktywnych alarmów i ich pochodzenia, kompleksowe sprawdzenie okablowania centrali, kontrolę czujników termicznych, kapilary  i czujnika antyfrost, sprawdzenie reakcji poszczególnych podzespołów na sygnał sterownika. Wszystkie urządzenia i elementy automatyki, kompletne okablowanie wentylatorów wentylacyjnych oraz elementy automatyki są dostarczone przez producenta wentylatorów i wykonawcę instalacji. System wentylacji zasilany i regulowany jest z rozdzielnic automatyki, w których część regulacyjna jest połączona z częścią elektroenergetyczną i zamknięta w jednej obudowie w postaci rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej. W ramach instalacji został zamontowany sterownik, który umożliwia zdalne sterowanie poszczególnymi elementami instalacji wentylacji. Aplikacja na smartfonie umożliwi w szybki sposób sprawdzenie poszczególnych parametrów.

 

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokrzywnicy ul. Pułtuska 2, 06-121 Pokrzywnica  obejmuje następujące prace:

 1. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania poprzez wymianę części starych grzejników oraz doposażenie w grzejniki sali w najstarszej części budynku, montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach, izolację cieplną orurowania instalacji c.o., dopasowanie instalacji do obciążenia cieplnego po termomodernizacji, regulacje instalacji c.o. po termomodernizacji.
 2. Ocieplenie ścian zewnętrznych ozn. 1 warstwą izolacji np. styropianu o grubości 16 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,036 W/mK.
 3. Ocieplenie ścian zewnętrznych ozn. 2 i 3 warstwą izolacji np. styropianu o grubości 14 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,036 W/mK.
 4. Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem P6 i D2 warstwą izolacji np. wełny o grubości 22 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,040 W/mK
 5. Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem D1 warstwą izolacji wełny o grubości 15 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,040 W/mK
 6. Wymiana okien zewnętrznych na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/m2K
 7. Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku przenikania ciepła U = 1,3 W/m2K.
 8. Modernizacja instalacji oświetlenia: wymiana opraw oświetleniowych na nowe oprawy LED.
 9. Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne budynku o mocy 6,80 kW.

 

Wykonawcą jest firma: BUDOMUR Sp. z o.o, . ul. Ogrodowa 5, 06-100 Pułtusk.

Termin realizacji zakończył się w dniu 5 czerwca 2022 r.

Wartość umowy z Wykonawcą wyniosła:

– netto 430.000.00 PLN

– podatek VAT 23% 98.900,00 PLN

– brutto  528.900,00 PLN

Budynku Urzędu Gminy w Pokrzywnicy al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica obejmuje następujące prace:

 1. ocieplenie ścian zewnętrznych cokołowych warstwą izolacji np. styropianu o grubości 5 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,040 W/mK wraz z osuszaniem i zabezpieczeniem przed wilgocią kapilarną. Montaż instalacji odgromowej spełniającej obecne normy.
 2. odwodnienia budynku poprzez wykonanie drenażu odwadniającego i odprowadzenie wód opadowych z rynien oraz odprowadzenia wody z istniejącej studzienki w kotłowni do studni chłonnych.
 3. Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem warstwą izolacji np. wełny o grubości 25 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,040 W/mK
 4. Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne budynku o mocy 20 kW

 

Wykonawcą jest firma: BUDOMUR Sp. z o.o, . ul. Ogrodowa 5, 06-100 Pułtusk.

Termin realizacji zakończył się 20 marca 2023 r.

Wartość umowy z Wykonawcą wyniosła:

– netto 480.000,00 PLN

– podatek VAT 23%  110.400,00 PLN

– brutto 590.400 PLN

 

Cel projektu: Poprawa jakości powietrza w Gminie Pokrzywnica i w regionie Mazowsza przez redukcję emisji powierzchniowej (niskiej emisji)  z 3 budynków użyteczności publicznej o 16,44 ton CO2/rocznie oraz zwiększenie efektywności energetycznej ww. budynków służących celom edukacji, administracji, rekreacji i  zabezpieczenia przeciwpożarowego dzięki ich modernizacji energetycznej.

Okres realizacji Projektu: 01.05.2020 – 31.03.2023

Wydatki na cały projekt przedstawiają się następująco:

 • Całkowita wartość projektu : 1.863.129,66 PLN
 • Wydatki kwalifikowane: 1.292.742,94 PLN
 • Dofinansowanie z EFRR:  034.194,36 PLN
 • Środki własne: 828.935,30 PLN