Zasady segregacji

Niniejszym informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 2017, poz. 19) oraz uchwałą Nr XXXVII/200/2017  Rady Gminy Pokrzywnica  z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokrzywnica (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 3830),  obowiązują nowe zasady segregacji odpadów komunalnych.

Zgodnie z tymi zasadami odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w workach o następujących kolorach:

  • w worku żółtym: plastik, tworzywa sztuczne i metale;
  • w worku zielonym: szkło opakowaniowe (bezbarwne i kolorowe);
  • w worku niebieskim: papier;
  • w worku brązowym: odpady ulegające biodegradacji: zielone i kuchenne.

 Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych zaczyna się w domu. Oddzielamy surowce od śmieci, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Zbieramy razem i przeznaczamy do ponownego użycia jedynie te rodzaje odpadów, które cechują się takimi samymi właściwościami i charakterem. Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Posegregowane stają się wartościowymi surowcami. Znaczną część odpadów  można przerobić albo ponownie wykorzystać. Z odzyskanych surowców powstają nowe, używane przez nas produkty, m.in. kubki, doniczki, a nawet meble czy ubrania.

W związku z powyższym apeluję do wszystkich mieszkańców gminy o prawidłową segregację odpadów komunalnych oraz kompostowanie we własnych kompostownikach odpadów ulegających biodegradacji. 

Jednocześnie informuję, że firma odbierająca odpady komunalne, czyli Zakład Kształtowania Terenów Zielonych w Serocku Marek Włodarczyk będzie kontrolowała poprawność segregacji odpadów w źródła. Odpady źle posegregowane zostaną zabrane jako zmieszane, co jednocześnie będzie skutkowało koniecznością uiszczenia wyższej opłaty.

Powyższe podyktowane jest wymogiem osiągnięcia przez gminę określonych poziomów recyklingu, wynikających  z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku (Dz. U. 2017 r., poz. 1289) oraz przepisów odrębnych: rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 2016 r., poz. 2167) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. 2017 r., poz. 2412).

W przypadku nieosiągnięcia stosownych poziomów recyklingu na gminę zostanie nałożona kara pieniężna w wysokości uzależnionej od stopnia niewywiązania się z ustalonych poziomów odzysku. Wysokość tej kary może przełożyć się na wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanych przez mieszkańców gminy.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie www.pokrzywnica.pl w zakładce Odpady lub  Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki – pokój nr 15.

POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI NIEKTÓRYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Tabela nr 1

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]
2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.
Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło 10 12 14 16 18 20 30 40 50

 Tabela nr 2

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]
2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.
Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe 30 36 38 40 42 45 50 60 70

POZIOMY OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA, KTÓRE GMINA JEST OBOWIĄZANA OSIĄGNĄĆ W POSZCZEGÓLNYCH LATACH 

Rok 2017 2018 2019 2020 – do dnia 16 lipca
Pr [%] 45 40 40 35

 Wójt
mgr inż.  Adam Dariusz Rachuba