WYMIANA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH W GMINIE POKRZYWNICA – etap II

KOLEJNE DOFINANSOWANIE UNIJNE NA WYMIANĘ URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH W GMINIE POKRZYWNICA

Decyzją zarządu województwa mazowieckiego z dnia 18 lutego 2020 r. Gmina Pokrzywnica otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica – etap II”.

Dnia 08 czerwca 2020 r. umowę w tej sprawie podpisał Mariusz Frankowski P.O Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania programów Unijnych, działający w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz beneficjent wójt gminy Pokrzywnica Adam Dariusz Rachuba i skarbnik gminy Magdalena Lusa.

Projekt zakłada wymianę urządzeń grzewczych w 35 budynkach jednorodzinnych. Mieszkańcy stare piece węglowe wymienią m.in. na kotły gazowe (20 szt.) oraz biomasę (15 szt.). Projektem objęte zostały również 4 budynki użyteczności publiczne, w których nastąpi wymiana kotłów na gaz oraz dodatkowo w Szkole Podstawowej w Gzowie  zostanie wykonana głęboka termomodernizacja budynku, polegająca m.in. na dociepleniu  ścian zewnętrznych i stropodachu szkoły, modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej, wymianie drzwi zewnętrznych. Przyznane fundusze pozwolą również na wymianę ogrzewania z olejowego na gazowe.

Ponadto na 3 obiektach użyteczności Publicznej ( Szkoła Podstawowa w Gzowie, Szkoła Podstawowa w Pobyłkowie Dużym, oraz Świetlica wiejska w Pobyłkowie Małym zostaną wykonane instalacje fotowoltaiczne.

Celem inwestycji jest poprawa jakości powietrza   poprzez redukcję emisji powierzchniowej (niskiej emisji) pochodzącej z indywidualnych palenisk domowych i lokalnych kotłowni oraz zwiększenie udziału energii odnawialnej na terenie gminy.

 

Tytuł projektu: Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica – etap II

Beneficjent: Gmina Pokrzywnica

Całkowita wartość projektu: 1.819.955,82  zł

Kwota dofinansowania:   1.404.507,43 zł

Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza RPO WM 2014-2020