Kompostowanie

KOMPOSTOWANIE ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymania czystości i porządku w gminach w gminie Pokrzywnica obowiązuje system gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach którego zapewniony został również odbiór odpadów ulegających biodegradacji (zielonych i kuchennych).

Według zasad segregacji obowiązujących w gminie Pokrzywnica odpady biodegradowalne należy umieszczać w worku brązowym.
Do worka brązowego wrzucamy:
– odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
– gałęzie drzew i krzewów,
– skoszoną trawę, liście, kwiaty,
– trociny i korę drzew,
– resztki jedzenia.

Nie wrzucamy:
– kości zwierząt,
– odchodów zwierząt,
– popiołu z węgla kamiennego,
– leków,
– drewna impregnowanego,
– płyt wiórowych i MDF,
– ziemi i kamieni,
– innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Odpady ulegające biodegradacji można zagospodarować we własnym zakresie poprzez kompostowanie, w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia.

Oddawanie odpadów ulegających biodegradacji nie jest obowiązkowe, w przypadku ich kompostowania.