Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica – zakończenie projektu

30 Sierpień 2023 r.
Redaktor: kaminska
Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica – zakończenie projektu

Projekt: Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa IV   Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Działanie 4.3  Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej

Typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych

Umowa na dofinansowanie:  Umowy Nr RPMA.04.03.01-14-B342/18 z dnia 13.06.2019 r., Aneks nr  RPMA.04.03.01-14-B342/18-01 z dnia 16.08.2019 r, nr RPMA.04.03.01-14-B342/18-02 z dnia 30.12.2019 r. nr RPMA.04.03.01-14-B342/18-03 z dnia .08.07.2020 r, nr RPMA.04.03.01-14-B342/18-04 z dnia 28.12.2020 r.nr  RPMA.04.03.01-14-B342/18 -05 z dnia 05.07.2021 r.

Wymianę urządzeń grzewczych przeprowadzono w 57 budynkach jednorodzinnych. Mieszkańcy stare piece węglowe wymienią m.in. na kotły gazowe (29 szt.), pellet (28 szt.). Projektem objęty został również budynek szkoły w Nowym Niestępowie, który został poddany termomodernizacji, m.in. zostały docieplone przegrody zewnętrzne, wymienione okna na Sali gimnastycznej i instalacja wentylacji mechanicznej oraz zostało zamontowane nowe energooszczędne oświetlenie. Przyznane fundusze pozwoliły również na wymianę ogrzewania z olejowego na gazowe wraz z budową dwóch podziemnych zbiorników na gaz LPG o poj. 6.400 m3 każdy.

 

Celem inwestycji jest ograniczenie niskiej emisji oraz zwiększenie udziału energii odnawialnej na terenie gminy.

Okres realizacji: 15.05.2018 r. do 31.08.2021 r.

Całkowita wartość projektu: 2.927.657,20 zł

Kwota dofinansowania: 1.427.119,01 zł

Wkład własny: 1.505.538,19 zł.