Konsultacje społeczne – projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030″

18 Kwiecień 2024 r.
Redaktor: jankowska
Konsultacje społeczne – projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030″

Niniejszym informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił konsultacje społeczne projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030” zw. dalej PGO WM 2030 wraz z załącznikami:

  • Załącznikiem nr 1: Planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego,
  • Załącznikiem nr 2: Programem zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego,
  • Załącznikiem nr 3: Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego,
  • Załącznikiem nr 4: Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030,
  • Załącznikiem nr 5: Wykazem miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów.

Cel konsultacji

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag wszystkich środowisk na temat projektu dokumentu. W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności: mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i inne organy administracji państwowej, organizacje pozarządowe oraz środowiska akademickie.

Sposób zgłaszania opinii i uwag

W celu zebrania głosów i najbardziej aktualnych opinii, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych UMWM stworzył formularz, w którym należy zamieścić uwagi i wnioski do projektu, a następnie przekazać do Urzędu w jeden z niżej opisanych sposobów:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa,

  • ustnie do protokołu.

Uwagi i wnioski należy przesłać w dniach od 12 kwietnia 2024 r. do 10 maja 2024 r.

Zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub  wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Pozostałe informacje

Wszelkie informacje o projekcie, w tym terminy i miejsca spotkań konsultacyjnych dostępne będą na stronie mazovia.pl, m.in. w dziale: Załatw sprawę/Ekologia i środowisko/Odpady/Plany gospodarki odpadami – aktualizacje, jak również w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy Al.  Solidarności 61, 03-402 Warszawa (Wydział Gospodarki Odpadami – III piętro pok. 314), od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00).

Więcej informacji pod linkiem https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/ekologia-i-srodowisko/odpady/plan-gospodarki-odpadami-aktualizacje/konsultacje-spoleczne-projektu-planu-gospodarki-odpadami-dla-wojewodztwa-mazowieckiego-2030.html