Informacje o odpadach

INFORMACJE DOT. SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE POKRZYWNICA

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022, poz. 2519, z późn. zm.) Urząd Gminy w Pokrzywnicy podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami w Gminie Pokrzywnica:

a) podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pokrzywnica jest konsorcjum firm:
LIDER: BIS —BŁYSK Spółka z o.o., z siedzibą w Makowie Mazowieckim, adres: 06-200 Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 108,
UCZESTNIK: Błysk-BIS Spółka z o.o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim, adres: 06-200 Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 108,
Umowa na odbiór  i zagospodarowanie komunalnych odpadów komunalnych z w/w podmiotem została podpisana w dniu 02.03.2023 r. na okres 12 miesięcy tj. od dnia 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r.

b) miejsca zagospodarowania przez w/w podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01) przekazywane są do:
  PUK Sp. z o.o., ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów, MPK Sp. z o.o. w Ostrołęce
 • odpady zielone przekazywane są do:
  Błysk Bis Sp. z o.o.- Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów zielonych, bioodpadów orz odpadów ulegających biodegradacji  (odpady ulegające biodegradacji, kod 20 02 01)
 • pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przekazywana są do:
  – PUK Sp. z o.o., ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów (inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 191211 – kod 19 12 12).

c) osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Za 2022 r. Gmina Pokrzywnica osiągnęła następujące poziomy:

 1. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 17,36 %
 2. recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych: 24,21 % (dopuszczalna wartość w 2022 r.: 25%),
 3. składowania odpadów komunalnych: 11,37 %.

      d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK):

PSZOK  zlokalizowany jest w Pokrzywnicy na części działki o nr ewid. 512/3, przy ulicy Ogrodowej 19A (obok oczyszczalni ścieków). Zasady przyjmowania odpadów komunalnych oraz godziny otwarcia PSZOK zostaną zamieszczone  na stronie internetowej  www.pokrzywnica.pl.
Do PSZOK mieszkańcy  mogą oddawać następujące odpady komunalne: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, przeterminowane leki,  chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne(od 01.01.2020 r. obowiązuje limit ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych przyjmowanych nieodpłatnie przez PSZOK w ilości 0,5 Mg (500 kg) na nieruchomość na rok),  opakowania po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach.
Odbiór odpadów wielkogabarytowych, wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon odbywa się poprzez wystawienie przez właścicieli nieruchomości przedmiotowych odpadów przed swoje posesje, raz w roku. Harmonogram odbioru tychże odpadów będzie podany do publicznej wiadomości mieszkańcom na stronie internetowej www.pokrzywnica.pl i będzie rozpowszechniany przez firmę odbierającą odpady komunalne podczas odbioru zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych oraz będzie dostępny w siedzibie Urzędu.

e) zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.
Mieszkańcy Gminy Pokrzywnica mogą oddawać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w ramach „mobilnej” zbiórki odpadów wielkogabarytowych, wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii– raz w roku oraz w PSZOK.

f) przeterminowane leki należy oddawać do Punktu Aptecznego „Iza-Med”  w miejscowości Pokrzywnica, ul. Przemysłowa 1 oraz na PSZOK w Pokrzywnicy.

W związku z obowiązkiem uzyskania przez gminę odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  oraz obowiązkiem ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania apelujemy do wszystkich właścicieli nieruchomości, aby prowadzili selektywną zbiórkę odpadów komunalnych oraz kompostowali we własnych kompostownikach odpady ulegające biodegradacji.

REKLAMACJE

Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pokrzywnica Nr XLI/316/2023 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, reklamacje w sprawie braku odbioru odpadów komunalnych lub innych przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości należy zgłaszać niezwłocznie do tut. Urzędu  w następujący sposób: pisemnie,  telefonicznie  na nr tel. 23 691 87 21, wew. 01067 lub elektronicznie na adres: srodowisko@pokrzywnica.pl.

 

Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Urząd Gminy w Pokrzywnicy udostępnia wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres Rodzaj zbieranych odpadów Kontakt telefoniczny
1 EKO SERWIS Kamil Rudziński ul. Ciechanowska 10

06-460 Grudusk

Folia rolnicza

Sznurek

Zużyte opony

780 058 408
2 P.P.H.I.U „ROBERT” Robert Bachanek ul. Warszawska 84

05-190 Nasielsk

Folia rolnicza

Sznurek

23 639 19 45

502 788 333

501 060 473

3 ADAMEX

Ewa Miłoszewska

Leszno 65

06-300 Przasnysz

Folia rolnicza

Sznurek

885 173 717
4 NADOR FHU

Dorota Wojsz

ul. Warchalskiego 2 lok. 19

07-300 Ostrów Mazowiecka

Folia rolnicza

Sznurek

728 998 256

 

ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIA ODPADÓW

Każdy z nas codziennie wyrzuca mnóstwo śmieci. Niesegregowane i niezagospodarowane muszą być wywożone na ciągle powiększające się składowiska odpadów. Wszyscy jesteśmy obciążani kosztami ich utrzymania. Przeciętny Polak „produkuje” ich 320 kg odpadów rocznie. Warto się zastanowić, jak postępować, żeby śmieci powstawało jak najmniej, dzięki czemu nasze otoczenie będzie ładniejsze, a my zaoszczędzimy na opłatach. Co zatem możemy zrobić:

 • Kupuj tyle, ile naprawdę potrzebujesz.
 • Wybieraj produkty trwałe.
 • Wybieraj produkty w dużych opakowaniach.
 • Idziesz na zakupy? Weź torbę z domu – torba wielokrotnego użytku jest pojemna, wytrzymała i będzie służyć całe lata, a po zwinięciu zajmuje tak mało miejsca, że zmieści się w każdej damskiej torebce. Warto wyrobić taki nawyk, szczególnie że każda torba jednorazowa w sklepie to dodatkowy koszt i dodatkowy śmieć. Jednorazowe torebki służą nam tylko chwilę, a po powrocie do domu lądują w koszu, przyczyniając się do produkcji ogromnej ilości śmieci.
 • Zamiast zwykłych, jednorazowych baterii stosuj akumulatorki, które można wielokrotnie ładować.
 • Wybierz szklaną butelkę zwrotną zamiast butelki plastikowej (szklana butelka może być wykorzystana powtórnie nawet 15 razy, podczas gdy butelka plastikowa jest jednorazowa).
 • Unikaj produktów zapakowanych w wiele warstw opakowań.
 • Jeśli masz przydomowy ogródek, kompostuj odpady spożywcze, które stanowią 31% wytwarzanych przez Ciebie odpadów. Posłużą do nawożenia Twojego ogrodu. Obecna technologia pozwala przechowywać kompost w sposób bezpieczny i nieuciążliwy.
 • Zwracaj uwagę na daty przydatności do spożycia.
 • Unikaj jednorazowych produktów np. plastikowych sztućców na grilla czy papierowych talerzyków.

Kilka prostych zasad jak zmniejszyć ilość śmieci:

 • Idąc na zakupy zabieraj ze sobą torby wielokrotnego użytku, najlepiej wykonane z materiałów ekologicznych.
 • Jeżeli już weźmiesz ze sklepu torbę foliową, zanim ją wyrzucisz wykorzystaj ją w gospodarstwie domowym np. do pakowania i przechowywania, albo jako torbę na śmieci.
 • O ile to możliwe kupuj napoje w opakowaniach zwrotnych, albo w opakowaniach o dużych pojemnościach. Przygotowuj napoje w domu na bazie wody wodociągowej.
 • O ile to możliwe kupuj środki czystości w opakowaniach o większej pojemności lub w opakowaniach uzupełniających.
 • Nie marnuj żywności, planuj zakupy, nie kupuj nadmiernych ilości produktów, szczególnie o krótkim terminie przydatności do spożycia.
 • Ograniczaj użycie naczyń jednorazowych.
 • Kupuj produkty w opakowaniach nadających się do ponownego użycia, np. w pojemniczkach z tworzywa, które później można wykorzystać w gospodarstwie domowym do przechowywania żywności.
 • Nie kupuj pojemników plastikowych do przechowywania produktów, do tego celu wykorzystuj opakowania po produktach (słoiki, pojemniki z tworzyw, puszki). Jeżeli nie robisz przetworów, słoiki możesz przekazać znajomym, którzy je robią, a butelki amatorom domowych soków i nalewek.
 • Do pakowania drugiego śniadania wykorzystuj pojemniki wielokrotnego użytku lub woreczki, które mogą być używane wielokrotnie.
 • Naklej na skrzynce informację, że nie życzysz sobie ulotek.
 • Przeczytane czasopisma przekaż komuś, kto chętnie je przeczyta, umów się ze znajomymi lub sąsiadami na wymianę czasopism – ograniczysz ilość odpadów i zaoszczędzisz.
 • Jeżeli masz przydomowy ogródek kompostuj odpady we własnym zakresie. Kompostując nie tylko ograniczasz ilość wytwarzanych odpadów ale otrzymujesz wartościowy kompost.
 • Rzeczy używane, których już nie potrzebujesz np. meble, sprawny sprzęt AGD, ubrania, książki, zabawki sprzęty sportowe i dla dzieci oddaj instytucjom, które przekażą je potrzebującym.
 • Zanim wyrzucisz odpady surowcowe przygotuj je tak aby nadawały się do recyklingu:
 • ze szklanych opakowań usuń zakrętki, zaciski, gumowe uszczelki oraz resztki żywności,
 • odpadów papieru i tektury usuń elementy z tworzyw sztucznych i metali (np. spinacze, zszywki i okładki),
 • rozdziel opakowania składające się z różnych tworzyw np. wytłoczki z tworzywa od tekturki, folię aluminiową zamykającą pojemnik z tworzywa po jogurtach lub serkach od pojemniczka.
 • Jeżeli jest to możliwe ogranicz ilość zużywanego papieru:
 • wysyłaj korespondencję pocztą elektroniczną zamiast tradycyjnych listów,
 • zrezygnuj z papierowych faktur i rachunków za media i usługi oraz z tradycyjnych wyciągów bankowych na rzecz dokumentów przekazywanych w wersji elektronicznej,
 • jeżeli musisz coś wydrukować, to drukuj dwustronnie,
 • tam gdzie to możliwe wykorzystuj papier wcześniej zapisany jednostronnie.

Segregując śmieci znacząco przyczyniasz się do ochrony środowiska. Dzięki segregacji możliwe jest odzyskanie ogromnej ilości surowców i pieniędzy. Przykładowo, produkując puszkę ze złomu, można zaoszczędzić nawet 96% energii, zmniejszyć zanieczyszczenie wody o 97% i zdecydowanie ograniczyć negatywny wpływ, jaki ma na środowisko produkcja aluminium. Segregacja to czysty zysk!

 

Deratyzacja – co to jest i kto jest zobowiązany do jej przeprowadzenia?

Deratyzacja jest zabiegiem, w wyniku, którego usunięte zostają szczury i inne gryzonie oraz związane z nimi niebezpieczeństwa. Jej głównym celem jest zapobieganie chorobom zakaźnym przenoszonym przez gryzonie.

Deratyzacja jest obowiązkiem każdego właściciela, posiadacza bądź zarządcy nieruchomości.

Obowiązek ten wynika wprost z ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy „właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności (…) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki…”

Dodatkowo obszary podlegające obowiązkowi deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pokrzywnica, zgodnie z którym „Obowiązkowi deratyzacji podlegają miejsca gromadzenia odpadów komunalnych, studzienki przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,  budynki  inwentarskie,  w których  przebywają zwierzęta gospodarskie.” Deratyzację na terenie nieruchomości przeprowadza się   raz w roku, w miesiącu październiku.

Deratyzację można przeprowadzić we własnym zakresie lub przy pomocy specjalistycznej firmy deratyzacyjnej. Koszty jej przeprowadzenia ponosi właściciel nieruchomości. Nieprzeprowadzenie deratyzacji stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny. Potwierdzeniem wywiązania się z obowiązku deratyzacji, podczas ewentualnej kontroli, jest paragon za zakup trutki lub rachunek za przeprowadzenie deratyzacji przez specjalistyczną firmę.

Zasady przeprowadzania deratyzacji:

Należy używać środków (preparatów) ogólnodostępnych w handlu specjalnie do tego celu przeznaczonych. Preparaty wyłożyć zgodnie z załączoną instrukcją w miejscach gdzie szczury pojawiają się najczęściej, w szczególności śmietnikach, piwnicach, strychach, podwórzach, budynkach gospodarczych. Preparaty należy umieszczać głównie w narożnikach pomieszczeń i wzdłuż ścian oraz na ścieżkach przemieszczenia się gryzoni i miejscach ich żerowania. W miejscu wyłożenia preparatów należy umieścić ostrzeżenie

„Uwaga! Wyłożono trutkę przeciw gryzoniom! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt”.

Po zakończeniu deratyzacji informację należy usunąć.

Podczas przeprowadzania deratyzacji należy na bieżąco usuwać padłe gryzonie i przekazać je do firm uprawnionych do unieszkodliwiania zwłok zwierząt. Należy również pamiętać o uzupełnianiu wyłożonego preparatu. Preparaty do deratyzacji należy zabezpieczyć przed dostępem dla dzieci oraz zwierząt domowych oraz wolnożyjących.

Po zakończeniu deratyzacji wyłożone preparaty należy niezwłocznie usunąć. Dalsze postępowanie z pozostałym po deratyzacji preparatem określa instrukcja dołączona do opakowania.