Informacje o odpadach

INFORMACJE DOT. SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE POKRZYWNICA

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021, poz. 888, z późn. zm.) Urząd Gminy w Pokrzywnicy podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami w Gminie Pokrzywnica:

a) podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pokrzywnica jest Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Staszica 35, 06-100 Pułtusk. Umowa na odbiór  i zagospodarowanie komunalnych odpadów komunalnych z w/w podmiotem została podpisana w dniu 01.03.2022 r. na okres 12 miesięcy tj. od dnia 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r.

b) miejsca zagospodarowania przez w/w podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01) przekazywane są do:
  – PUK Sp. z o.o., ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów,  Zakład w Woli Pawłowskiej (instalacji regionalnej do przetwarzania odpadów komunalnych),
 • odpady zielone przekazywane są do:
  – PN-WMS Sp. z o.o., Międzyleś 1, 05-326 Poświętne (odpady ulegające biodegradacji, kod 20 02 01)
 • pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przekazywana są do:
  – PUK Sp. z o.o., ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów, Zakład w Woli Pawłowskiej /instalacji regionalnej do przetwarzania odpadów komunalnych/(inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 191211 – kod 19 12 12).

c) osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Za 2021 r. Gmina Pokrzywnica osiągnęła następujące poziomy:

 1. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 12,77 %
 2. recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych: 35,01 % (dopuszczalna wartość w 2021 r.: 20%),
 3. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 0 %.

      d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK):

PSZOK  zlokalizowany jest w Pokrzywnicy na części działki o nr ewid. 512/3, przy ulicy Ogrodowej 19A (obok oczyszczalni ścieków). Zasady przyjmowania odpadów komunalnych oraz godziny otwarcia PSZOK zostaną zamieszczone  na stronie internetowej  www.pokrzywnica.pl.
Do PSZOK mieszkańcy  mogą oddawać następujące odpady komunalne: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, przeterminowane leki,  chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne(od 01.01.2020 r. obowiązuje limit ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych przyjmowanych nieodpłatnie przez PSZOK w ilości 0,5 Mg (500 kg) na nieruchomość na rok),  opakowania po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach.
Odbiór odpadów wielkogabarytowych, wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon odbywa się poprzez wystawienie przez właścicieli nieruchomości przedmiotowych odpadów przed swoje posesje, dwa razy w roku. Harmonogram odbioru tychże odpadów będzie podany do publicznej wiadomości mieszkańcom na stronie internetowej www.pokrzywnica.pl i będzie rozpowszechniany przez firmę Zakład Kształtowania Terenów Zielonych Marek Włodarczyk podczas odbioru zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych oraz będzie dostępny w siedzibie Urzędu.

e) zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.
Mieszkańcy Gminy Pokrzywnica mogą oddawać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w ramach „mobilnej” zbiórki odpadów wielkogabarytowych, wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii– raz w roku oraz w PSZOK.

f) przeterminowane leki należy oddawać do Punktu Aptecznego „Iza-Med”  w miejscowości Pokrzywnica, ul. Przemysłowa 1 oraz na PSZOK w Pokrzywnicy.

W związku z obowiązkiem uzyskania przez gminę odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50 % wagowo oraz obowiązkiem ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania apelujemy do wszystkich właścicieli nieruchomości, aby prowadzili selektywną zbiórkę odpadów komunalnych oraz kompostowali we własnych kompostownikach odpady ulegające biodegradacji.

REKLAMACJE

Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pokrzywnica Nr XX/140/2020 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, reklamacje w sprawie braku odbioru odpadów komunalnych lub innych przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości należy zgłaszać niezwłocznie do tut. Urzędu  w następujący sposób: pisemnie,  telefonicznie  na nr tel. 23 691 87 21, wew. 01067 lub elektronicznie na adres: srodowisko@pokrzywnica.pl.

 

Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Urząd Gminy w Pokrzywnicy udostępnia wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres Rodzaj zbieranych odpadów Kontakt telefoniczny
1 EKO SERWIS Kamil Rudziński ul. Ciechanowska 10

06-460 Grudusk

Folia rolnicza

Sznurek

Zużyte opony

780 058 408
2 P.P.H.I.U „ROBERT” Robert Bachanek ul. Warszawska 84

05-190 Nasielsk

Folia rolnicza

Sznurek

23 639 19 45

502 788 333

501 060 473

3 ADAMEX

Ewa Miłoszewska

Leszno 65

06-300 Przasnysz

Folia rolnicza

Sznurek

885 173 717
4 NADOR FHU

Dorota Wojsz

ul. Warchalskiego 2 lok. 19

07-300 Ostrów Mazowiecka

Folia rolnicza

Sznurek

728 998 256