Opłaty za odpady

Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia że od 1 stycznia 2019 r.  zmieniły się miesięczne stawki opłat za gospodarowanie  odpadami komunalnymi i wynoszą następująco:

Rodzaj odpadów selektywne zmieszane
Gospodarstwo jednoosobowe 20 40
Gospodarstwo wieloosobowe 30 70

Zgodnie z treścią ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi z jej wyliczeniem w oparciu o złożoną wcześniej deklarację.  Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty, czyli przed 15.03.2019 r.

Ponadto informuję, że z powodu zmiany wysokości stawek opłat nie istnieje  konieczność składania nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Ponadto przypominam, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 3832) opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać  kwartalnie w terminach takich jak  podatki lokalne, czyli:

  • za I kwartał do 15 marca danego roku,
  • za II kwartał do 15 maja danego roku,
  • za III kwartał do 15 września danego roku,
  • za IV kwartał do 15 listopada danego roku.

Jednocześnie apeluję do wszystkich właścicieli nieruchomości, aby prowadzili selektywną zbiórkę odpadów komunalnych oraz kompostowali we własnych kompostownikach odpady ulegające biodegradacji.

Jednocześnie przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać bez wezwania: gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Gminy, kartą płatniczą bądź telefonem w Urzędzie, przez system EBOI lub inkasentowi – czyli sołtysowi.

INFORMACJA O NUMERZE KONTA BANKOWEGO NA KTÓRE NALEŻY UISZCZAĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 Niniejszym informujemy, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na ten sam numer konta, na które uiszczane są podatki lokalne:

Nazwa odbiorcy:
Urząd Gminy w Pokrzywnicy,
Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica

Numer konta:
Bank Spółdzielczy Pułtusk O/Pokrzywnica

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

W tytule wpłaty należy wpisać:
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres ………,
miejscowość …………..……., nr domu ……/lub nr działki ………

 

Deklaracje za gospodarowanie odpadami można uzupełnić pobierając WZÓR DEKLARACJI lub poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na platformie ePUAP