Opłaty za odpady

5 marca 2018

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY METODY  I WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarowania odpadami musi się samofinansować i bilansować. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują opłaty związane z: odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługą administracyjną systemu oraz edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami. Opłaty wnoszone przez mieszkańców muszą pokrywać te koszty. Gmina nie może zarabiać na śmieciach oraz nie może też do nich dopłacać. 

Z przeprowadzonej analizy finansowej wynika, że obecnie pobierane opłaty od właścicieli nieruchomości nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w naszej gminie.  Opłaty za odpady będą obliczane w oparciu o nową metodę, której podstawą jest liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość i będą obowiązywać od 1 lipca 2019 r.   

Zgodnie z uchwałą Nr VI/55/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 czerwca 2019 r. ustalono następujące miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • odpady segregowane:
nieruchomość zamieszkała przez 1 osobę 20 zł od osoby
nieruchomość zamieszkała przez 2 do 4 osób włącznie 18 zł od osoby
nieruchomość zamieszkała przez 5 i więcej osób 16 zł od osoby
  • odpady zmieszane: 40 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

W zaiązku ze zmianą metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji o wysokości przedmiotowej opłaty w terminie do dnia 31 lipca 2019 r. 

DLACZEGO ŚMIECI DROŻEJĄ ?

Przyczyn wzrostu kosztów odbioru odpadów komunalnych jest wiele i żadna z nich nie jest zależna od działań gminy.

Bezpośrednią przyczyną drastycznego wzrostu opłat za odbiór odpadów jest podwyżka opłat na składowiskach tzw. RIPOK-ach (Regionalnych Instalacjach do Przetwarzania Odpadów Komunalnych) za każdą tonę dostarczanych zmieszanych odpadów komunalnych. Ceny wzrosły w ostatnim czasie z ok. 150 zł/t w 2013 r. do 450-550 zł/t w 2019 r. Spowodowane jest to m.in. wzrostem cen paliw, prądu czy też wynagrodzeń, na co samorządy nie mają wpływu.

Rosnące wymogi w zakresie odzysku surowców w wyniku segregacji odpadów, zwiększenie cen transportu i usług oraz niektóre zwyczaje konsumenckie mają również wpływ na ceny odbioru odpadów.

Jednocześnie apelujemy do wszystkich właścicieli nieruchomości, aby prowadzili selektywną zbiórkę odpadów komunalnych oraz kompostowali we własnych kompostownikach odpady ulegające biodegradacji.

Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać bez wezwania: gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Gminy, kartą płatniczą bądź telefonem w Urzędzie, przez system EBOI lub inkasentowi – czyli sołtysowi.

INFORMACJA O NUMERZE KONTA BANKOWEGO NA KTÓRE NALEŻY UISZCZAĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 Niniejszym informujemy, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na ten sam numer konta, na które uiszczane są podatki lokalne:

Nazwa odbiorcy:
Urząd Gminy w Pokrzywnicy,
Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica

Numer konta:
Bank Spółdzielczy Pułtusk O/Pokrzywnica

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

W tytule wpłaty należy wpisać
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres ………, 
miejscowość …………..……., nr domu ……/lub nr działki ………

Deklaracje za gospodarowanie odpadami można uzupełnić pobierając WZÓR DEKLARACJI lub poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na platformie ePUAP