Opłaty za odpady

ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Pokrzywnica

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2023 r. poz. 1469, z późn. zm.), z związku z Uchwałą Nr XLVIII/353/2023 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r. poz. 14551)

                                     Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia

że od 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe niższe miesięczne stawki opłat za gospodarowanie  odpadami komunalnymi i wynoszą następująco:

  • 25,00 zł za osobę– jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny,
  • 50,00 zł za osobę– jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi z jej wyliczeniem w oparciu o złożoną wcześniej deklarację. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty, czyli przed 15 marca 2024 r.

Ponadto informuję, że z powodu zmiany wysokości stawek opłat nie istnieje konieczność składania nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 3 ww. uchwały:

„zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy, którzy bioodpady stanowiące odpady komunalne kompostują w kompostownikach przydomowych, w wysokości 2,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.” 

Wobec tego właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy chcą skorzystać z ulgi bio, winni złożyć zmianę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto przypominam, że zgodnie z Uchwałą Nr XIII/103/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 3832) opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać  kwartalnie w terminach takich jak  podatki lokalne, czyli:

  • za I kwartał  do 15 marca danego roku,
  • za II kwartał  do 15 maja danego roku,
  • za III kwartał do 15 września danego roku,
  • za IV kwartał do 15 listopada danego roku.

Jednocześnie apeluję do wszystkich właścicieli nieruchomości, aby prowadzili selektywną zbiórkę odpadów komunalnych oraz kompostowali we własnych kompostownikach odpady ulegające biodegradacji.

DLACZEGO ŚMIECI DROŻEJĄ ?

Przyczyn wzrostu kosztów odbioru odpadów komunalnych jest wiele i żadna z nich nie jest zależna od działań gminy.

Bezpośrednią przyczyną drastycznego wzrostu opłat za odbiór odpadów jest podwyżka opłat na składowiskach tzw. RIPOK-ach (Regionalnych Instalacjach do Przetwarzania Odpadów Komunalnych) za każdą tonę dostarczanych zmieszanych odpadów komunalnych. Ceny wzrosły w ostatnim czasie z ok. 150 zł/t w 2013 r. do 450-550 zł/t w 2019 r. Spowodowane jest to m.in. wzrostem cen paliw, prądu czy też wynagrodzeń, na co samorządy nie mają wpływu.

Rosnące wymogi w zakresie odzysku surowców w wyniku segregacji odpadów, zwiększenie cen transportu i usług oraz niektóre zwyczaje konsumenckie mają również wpływ na ceny odbioru odpadów.

 

Ponadto przypominam, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 3832) opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać  kwartalnie w terminach takich jak  podatki lokalne, czyli:

  • za I kwartał do 15 marca danego roku,
  • za II kwartał do 15 maja danego roku,
  • za III kwartał do 15 września danego roku,
  • za IV kwartał do 15 listopada danego roku.

Jednocześnie apeluję do wszystkich właścicieli nieruchomości, aby prowadzili selektywną zbiórkę odpadów komunalnych oraz kompostowali we własnych kompostownikach odpady ulegające biodegradacji.

 

Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać bez wezwania: gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Gminy, kartą płatniczą bądź telefonem w Urzędzie, przez system EBOI lub inkasentowi – czyli sołtysowi.

 

INFORMACJA O NUMERZE KONTA BANKOWEGO NA KTÓRE NALEŻY UISZCZAĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Nazwa odbiorcy:
Urząd Gminy w Pokrzywnicy,
Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica

Numer konta:
Bank Spółdzielczy Pułtusk O/Pokrzywnica

07 8232 0005 1300 2336 2000 0260

Deklaracje za gospodarowanie odpadami można uzupełnić pobierając WZÓR DEKLARACJI lub poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na platformie ePUAP