Opłaty za odpady

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY METODY

I WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarowania odpadami musi się samofinansować i bilansować. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują opłaty związane z: odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługą administracyjną systemu oraz edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami. Opłaty wnoszone przez mieszkańców muszą pokrywać te koszty. Gmina nie może zarabiać na śmieciach oraz nie może też do nich dopłacać.

Z przeprowadzonej analizy finansowej wynika, że obecnie pobierane opłaty od właścicieli nieruchomości nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w naszej gminie. Opłaty za odpady będą obliczane w oparciu o nową metodę, której podstawą jest liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość i będą obowiązywać od 1 lipca 2019 r.

Zgodnie z uchwałą Nr XXIII/165/2021 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 14 maja 2021 r. ustalono następujące miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 22,00 zł miesięcznie, od osoby zamieszkującej daną nieruchomość jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny,

  • ustala się miesięczną podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli nie jest wypełniany obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 44,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

     

 

 

W związku ze zmianą metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zobowiązani byli do złożenia nowych deklaracji o wysokości przedmiotowej opłaty w terminie do dnia 31 lipca 2019 r.

DLACZEGO ŚMIECI DROŻEJĄ ?

Przyczyn wzrostu kosztów odbioru odpadów komunalnych jest wiele i żadna z nich nie jest zależna od działań gminy.

Bezpośrednią przyczyną drastycznego wzrostu opłat za odbiór odpadów jest podwyżka opłat na składowiskach tzw. RIPOK-ach (Regionalnych Instalacjach do Przetwarzania Odpadów Komunalnych) za każdą tonę dostarczanych zmieszanych odpadów komunalnych. Ceny wzrosły w ostatnim czasie z ok. 150 zł/t w 2013 r. do 450-550 zł/t w 2019 r. Spowodowane jest to m.in. wzrostem cen paliw, prądu czy też wynagrodzeń, na co samorządy nie mają wpływu.

Rosnące wymogi w zakresie odzysku surowców w wyniku segregacji odpadów, zwiększenie cen transportu i usług oraz niektóre zwyczaje konsumenckie mają również wpływ na ceny odbioru odpadów.

 

Ponadto przypominam, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 3832) opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać  kwartalnie w terminach takich jak  podatki lokalne, czyli:

  • za I kwartał do 15 marca danego roku,
  • za II kwartał do 15 maja danego roku,
  • za III kwartał do 15 września danego roku,
  • za IV kwartał do 15 listopada danego roku.

Jednocześnie apeluję do wszystkich właścicieli nieruchomości, aby prowadzili selektywną zbiórkę odpadów komunalnych oraz kompostowali we własnych kompostownikach odpady ulegające biodegradacji.

 

Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać bez wezwania: gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Gminy, kartą płatniczą bądź telefonem w Urzędzie, przez system EBOI lub inkasentowi – czyli sołtysowi.

 

INFORMACJA O NUMERZE KONTA BANKOWEGO NA KTÓRE NALEŻY UISZCZAĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Nazwa odbiorcy:
Urząd Gminy w Pokrzywnicy,
Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica

Numer konta:
Bank Spółdzielczy Pułtusk O/Pokrzywnica

07 8232 0005 1300 2336 2000 0260

Deklaracje za gospodarowanie odpadami można uzupełnić pobierając WZÓR DEKLARACJI lub poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na platformie ePUAP