Partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatów makowskiego, przasnyskiego i pułtuskiego

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z tym, że nasza Gmina jest członkiem Partnerstwa Terytorialnego pod nazwą „Partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatów makowskiego, przasnyskiego i pułtuskiego” i bierze udział w opracowaniu strategii rozwoju dla tego obszaru, prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej opinii o gminie: usługach publicznych i Państwa potrzebach, o atutach i słabościach naszej gminy, o rodzajach przedsięwzięć które chcecie, aby były zrealizowane w gminie.
Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu kierunków rozwoju.
Ankieta jest anonimowa.
Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu dla Partnerstwa.

Ankieta będzie aktywna w dniach: 01.03.2021 – 15.03.2021.

(JEŚLI ANKIETA NIE WYŚWIETLA SIĘ PRAWIDŁOWO PROSIMY O SKOPIOWANIE LINKU I SAMODZIELNE WKLEJENIE GO W PRZEGLĄDARKĘ)

LINK do ankiety poniżej:

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mfst7pt7ve

W 337 gminach i 35 powiatach połączonych w 38 partnerstw rozpoczęły się badania ankietowe mieszkańców oraz badania opinii i planów życiowych młodzieży w ramach Pilotażu Centrum Wsparcia Doradczego.

Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) to pilotażowy projekt doradczy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej realizowany przez Związek Miast Polskich, który wspiera samorządy wspólnie działające na rzecz poprawy jakości życia swoich mieszkańców.

Inspiracja dla innych

Uczestnikami tego przedsięwzięcia jest 337 gmin i 35 powiatów z 15 województw, które zawiązały partnerstwa. Samorządy te we współpracy z partnerami i przy wsparciu ekspertów Związku Miast Polskich wspólnie zaprojektują rozwiązania dla rozwoju swoich obszarów. Samorządowcy i eksperci zaproponują systemowe rozwiązania, które będą mogły funkcjonować w polityce rozwoju regionalnego w każdym województwie. Takie podejście ma zainspirować samorządy w całym kraju.

Działania doradcze mają pomóc obszarom najbardziej dotkniętym problemami o charakterze społecznym i gospodarczym, tzw. obszarom zagrożonym trwałą marginalizacją, ale również małym i średnim miastom. Eksperci ZMP pomogą samorządowcom zdiagnozować problemy i zidentyfikować wewnętrzny potencjał obszarów, a następnie na tej podstawie lepiej zaplanować rozwój zrzeszonych w partnerstwa samorządów. W tym również przygotować przedsięwzięcia, które będą mogły być sfinansowanie z funduszy unijnych i krajowych.

Ze wsparciem ekspertów

W ramach doradztwa eksperci ZMP pomogą samorządowcom przygotować pogłębioną diagnozę obszaru partnerstwa, opracują wspólnie strategię rozwoju obszaru partnerstwa oraz przygotują pakiet projektów wraz z analizami ich wykonalności i harmonogramami realizacji. Dla wybranego przez partnerów przedsięwzięcia przygotowany zostanie wstępny wniosek o jego dofinansowanie.

Trójstronna formuła projektu CWD, realizowanego wspólnie z samorządami lokalnymi, urzędami marszałkowskimi i ministerstwem, zapewni spójność realizowanych działań i daje szanse na zacieśnienie długofalowej współpracy. To również szansa na wypracowanie nowych, wspólnych projektów w ramach kolejnej perspektywy finansowej.

Partnerstwo i siła mieszkańców

Formuła partnerska wyróżnia z pewnością projekt na tle innych tego typu przedsięwzięć. – Być może po raz pierwszy spojrzymy na kolegów z sąsiednich samorządów, nie jak na konkurentów, a jak na partnerów. Dzięki temu uświadomimy sobie, co nas łączy, co zapewni korzyści, co trzeba poprawić, a z czego zrezygnować. Dzięki współpracy trzech środowisk: samorządu lokalnego, samorządu regionalnego i ministerstwa odpowiadającego za politykę rozwoju – wspólnie zaprojektujemy rozwiązania strategicznego planowania rozwoju i jego finansowania na najbliższe lata – mówi Jarosław Komża, kierownik projektu CWD i doradca strategiczny Związku Miast Polskich.

Strategie terytorialne, które mają zostać wypracowane w ramach pilotażu, będą uwzględniać rzeczywiste potrzeby społeczności lokalnej. Zatem poza ścisłą współpracą sąsiadujących samorządów, kolejnym atutem projektu będzie udział w nim najbardziej zainteresowanych, czyli samych mieszkańców, którzy zostaną zaproszeni do dialogu.
Zapytamy o zdanie młodzież, liderów samorządowych i przedsiębiorców. W tworzenie strategii partnerstwa zaangażujemy mieszkańców, organizacje pozarządowe i przedsiębiorców. Tym samym wspólnie wypracujemy plan rozwoju, z którym każdy będzie się identyfikował i widział w nim szansę na rozwój, gdyż będzie jego częścią” – deklarują doradcy 38 partnerstw.

Ogólnopolska akcja ankietowa

Wraz z końcem 2020 roku zakończyła się pierwsza faza pilotażu. Partnerstwa wspierane przez doradców ZMP zainaugurowały swoją działalność i opracowały plany pracy.
W styczniu w partnerstwach rozpoczęły się badania ankietowe mieszkańców oraz badania opinii i planów życiowych młodzieży. Badanie ma na celu poznanie opinii mieszkańców o miejscu, w którym żyją, sposobach korzystania z usług publicznych i potrzebach w tym zakresie. Wyniki tych badań będą wykorzystane w pogłębionej diagnozie obszarów partnerstw i pomocne w opracowaniu strategii ich rozwoju.

Więcej informacji o projekcie: CWD (google.com)