Charakterystyka Gminy

Gmina Pokrzywnica położona jest w środkowej części województwa mazowieckiego, a w południowej części powiatu Pułtuskiego. Obszar gminy w granicach administracyjnych wynosi 120,9 km². Zamieszkuje ją ponad 5000 mieszkańców. Gmina posiada 35 wsi, skupionych w 33 sołectwach.

Graniczy ona z następującymi gminami :
– od strony północnej z gminą Pułtusk,
– od zachodu z gminą Winnica,
– od południu z gminą Serock – powiat Legionowski,
– od strony wschodniej z gminą Zatory.

Wschodnią granicę gminy Pokrzywnica wyznacza jedna z najpiękniejszych rzek Polski – Narew. W połączeniu z malowniczymi łąkami i starorzeczami stanowi najpiękniejszy atut gminy. Nad jej brzegami znalazło już swoją lokalizację około 2000 działek rekreacyjnych, należących do entuzjastów nadnarwiańskich krajobrazów. Aktualnie w gminie Pokrzywnica lasy zajmują 11% jej powierzchni. Nadzór nad nimi sprawuje Nadleśnictwo Pułtusk. Głównie przeważają lasy państwowe (około 700 ha), a pozostała część powierzchni leśnych należy do właścicieli prywatnych. W gminie Pokrzywnica, w rejonie Dzierżenina i Łubienicy Superunki istnieją udokumentowane złoża kruszywa naturalnego o znaczeniu regionalnym oraz szacunkowe o znaczeniu perspektywicznym na gruntach wsi Karniewek, Budy Pobyłkowskie, Wólka Zaleska i Trzepowo. W wymienionych miejscowościach kruszywo pozyskuje się metodami przemysłowymi. W pobliżu wsi Budy Obrębskie, Trzepowo oraz Pobyłkowo znajdują się udokumentowane i perspektywiczne złoża surowców ceramicznych.

Struktura użytkowania gruntów w gminie Pokrzywnica:

 1. Użytki rolne : 9.084 ha
 2. Lasy : 1.420 ha
 3. Wody : 882 ha
 4. Drogi : 280 ha
 5. Tereny zabudowane: 282 ha
 6. Nieużytki : 152 ha.

W Gminie Pokrzywnica występują obszary i obiekty chronione tj.:

 • Nadbużański Park Krajobrazowy – znajduje się we wschodniej części gminy. Obejmuje on niewielki obszar (1007,9 ha),
 • Nasielsko-Karniewski Obszar Chronionego Krajobrazu w południowej części gminy zajmujący 10,1% ogólnej powierzchni gminy.
 • Rezerwat przyrody – „Dzierżenińska Kępa” (zwany ptasią wyspą) utworzony został w 1991r. na powierzchni 1,2 ha. Położony jest na izolowanej od brzegów wyspie. Wyspa jest miejscem lęgowym ptaków wodnych oraz miejscem żerowania ptaków bytujących w dolinie i wodach rzeki Narwi.
 • Użytki ekologiczne – położone są w środkowej części gminy, na gruntach wsi Ciepielin o łącznej powierzchni: 1,95 ha.

Pomniki przyrody:

 • we wsi Niestępowo – kasztanowiec biały (obwód pnia – 278 cm, wysokość – 17m),
 • we wsi Budy Obrębskie – dąb szypułkowy o obwodzie 340 cm i wysokości 24m,
 • we wsi Gzowo – Aleja Lipowa (166 sztuk).

Na terenie gminy Pokrzywnica jest zarejestrowanych 358 podmiotów gospodarczych. Siedziba
władz gminy zlokalizowana jest w Pokrzywnicy, gdzie również funkcjonuje Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, Urząd Pocztowy oraz Bank Spółdzielczy. Dostęp do edukacji zapewniają szkoły
podstawowe oraz przedszkole, a do kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy wraz
z filią w Dzierżeninie. Działa tu również Gminny Klub Sportowy Pokrzywnica. Mieszkańcy mają
dostęp do dobrze wyposażonych świetlic wiejskich. Nad bezpieczeństwem czuwają strażacy z OSP
oraz funkcjonariusze Policji. Na terenie Gminy Pokrzywnica znajduje się osiem parafii oraz dwa
kościoły parafialne – w Pokrzywnicy i w Dzierżeninie. Kościół w Dzierżeninie jest jedna
z najstarszych budowli wpisany do rejestru zabytków