Przebudowa drogi gminnej nr 340317W we wsi Łępice

9 Wrzesień 2019 r.
Redaktor: rebala
Przebudowa drogi gminnej nr 340317W we wsi Łępice

We wtorek 07 maja 2019 roku Wójt Gminy Pokrzywnica Adam Dariusz Rachuba oraz Skarbnik Gminy – Pani Magdalena Lusa podpisali z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem i członkiem Zarządu Województwa Mazowieckiego Panią Janiną Ewą Orzełowską umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji: „Przebudowa drogi gminnej nr 340317W we wsi Łępice” w ramach PROW na lata 2014-2020.

Kwota dofinansowania inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniesie 884.421 zł., które stanowi 63,63% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Całkowita wartość operacji zgodnie z umową o dofinansowanie wyniesie 1.389.944 zł.

W ramach projektu zostanie przebudowana droga gminna na długości 2,37 km poprzez wykonanie odwodnienia korpusu drogowego, położeniu nawierzchni asfaltowej umocnieniu poboczy z destruktu oraz zostanie wykonane oznakowanie poziome i pionowe.