Przebudowa drogi gminnej nr 340317W we wsi Łępice

19 kwietnia 2016

Przebudowa drogi gminnej nr 340317W we wsi Łępice

W dniu 11 stycznia 2016 r. Gmina Pokrzywnica złożyła wniosek o przyznanie pomocy  dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340317W we wsi Łępice”

Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie istniejącej drogi o nawierzchni żwirowo – piaskowej o długości 2371,15 m. Droga zostanie wybudowana na podbudowie z kruszywa naturalnego. Analizowany teren obecnie pełni funkcję drogi lokalnej zapewniającej dojazd do całej wsi Łępice. Droga ta przebiega przez tereny zabudowy wiejskiej. Przedmiotowa droga zaliczana jest do klasy D i kategorii ruchu R1 (lekki).      Trasa przebudowanej drogi nie ulegnie zmianie i będzie biegła po śladzie istniejącej obecnie drogi gminnej. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi wzrost komfortu jazdy, zmniejszenie emisji (w największym stopniu-hałasu oraz pyłu), czas podróży po drodze ulegnie skróceniu o ok. 60 %. Warunki środowiska oraz jakość życia mieszkańców ulegną poprawie w stosunku do wariantu zerowego. Poprawi się bezpieczeństwo i komfort korzystania z drogi również dla pieszych i rowerzystów. Celem planowanego przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości Łępice,   a przez to zapewnienie wyższego standardu obsługi terenu położonego w pobliżu drogi.

Wnioskowana kwota dofinansowania: 855.989,00 zł

Planowany termin realizacji: lata 2016 – 2018, po otrzymaniu środków unijnych.