PSZOK

Ważna informacja dot.  PSZOK

Informujemy, że w dniu 2 maja 2023 r. PSZOK będzie nieczynny. Najbliższy termin otwarcia PSZOK- 16 maja 2023 r. (wtorek)  godziny od 14.00 do 16.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

UG Pokrzywnica 

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) W POKRZYWNICY

 §1.

 1. Ustala się zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Pokrzywnicy, prowadzonego przez Gminę Pokrzywnica.
 2. Punkt zlokalizowany jest na działce o nr ewid. 512/3, położonej w miejscowości Pokrzywnica, przy ulicy Ogrodowej 19A (obok Oczyszczalni Ścieków).
 3. Punkt jest czynny w następujące dni:
  • pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach 14.00-16.00

 §2.

 1. Punkt przyjmuje odpady komunalne wytworzone przez mieszkańców Gminy Pokrzywnica w gospodarstwach domowych, którzy terminowo wnoszą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz złożą wniosek o ich przyjęcie.
 2. W punkcie nie są przyjmowane odpady powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. W Punkcie mieszkańcy mogą oddawać następujące rodzaje odpadów komunalnych:
  • papier,
  • metale,
  • tworzywa sztuczne,
  • szkło,
  • opakowania wielomateriałowe,
  • odpady ulegające biodegradacji,
  • przeterminowane leki,
  • chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • zużyte opony,
  • odpady zielone,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne UWAGA!!! od 01.01.2020 r. obowiązuje limit ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych przyjmowanych nieodpłatnie przez PSZOK w ilości 0,5 Mg (500 kg) na nieruchomość, na rok,
  • opakowania po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach.
 4. Punkt nie przyjmuje takich odpadów jak:
  • zmieszane odpady komunalne,
  • materiały zawierające azbest,
  • odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), dla których nie istnieje możliwość ustalenia składu chemicznego,
  • odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania,
  • odpady w ilościach wskazujących na to, że pochodzą z działalności gospodarczej,
  • szyby i części samochodowe,
  • opony od samochodów ciężarowych.
 5. Transport zebranych odpadów do Punktu dostarczający zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt.
 6. Do rozładunku dostarczonych odpadów zobowiązany jest ich dostawca. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednim miejscu, w kontenerach lub pojemnikach.
 7. Odpady przyjmowane są przez upoważnionego pracownika obsługującego PSZOK.
 8. Pracownik obsługujący PSZOK potwierdza przyjęcie odpadów na formularzu.
 9. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania zasad BHP i wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nie używania źródeł otwartego ognia.
 10. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów do PSZOK może być okresowo wstrzymane.

 

 

Załączniki

wniosek przyjęcie odpadów na PSZOK
17546 KB