Deklaracja dostępności

Gmina Pokrzywnica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gmina Pokrzywnica.

Data publikacji strony internetowej: 2019-03-18. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
 • część zamieszczonych na stronie publikacji w formie plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo w całości,
 • brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z innych zewnętrznych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Wyłączenia:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
filmy które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aneta Olszewska, ug@pokrzywnica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 236918721. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne od ul. Aleja Jana Pawła II oraz od drogi wewnętrznej znajdującej się od strony wschodniej budynku. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście główne od ul. Alei Jana Pawła II. Wejście o szerokości 120 cm drzwi dwuskrzydłowe bez progów.
 2. Osoby na wózkach obsługiwane są na parterze, dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia biurowe. W budynku znajduje się jedna klatka schodowa prowadząca na korytarz oraz do biur na piętrze. W budynku nie ma wind.
 3. Budynek nie posiada pochylni, platform schodowych. Brak jest również informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
 4. Przed budynkiem urzędu nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Osoba niepełnosprawna chcąca skorzystać z pomocy tłumacza w budynku urzędu powinna zgłosić ten zamiar co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Dostępnść architektoniczna uwagi::

Zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej lub cyfrowej.

Urząd Gminy w Pokrzywnicy stara się w najpełniejszym zakresie zapewnić dostęp do budynków Urzędu, publikowanych informacji i stron internetowych wszystkim Obywatelom. Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Urząd Gminy w Pokrzywnicy o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Informację można skierować na adres ug@pokrzywnica.pl lub olszewskaa@pokrzywnica.pl Ponadto jeśli w siedzibie albo na stronie internetowej Gminy Pokrzywnica znajdują się utrudnienia powodujące, że osoba ze szczególnymi potrzebami ma trudność w załatwieniu swojej sprawy w Urzędzie Gminy Pokrzywnica istnieje możliwość złożenia wniosku o zapewnienie:
 1. dostępności cyfrowej ( Wniosek_o_zapewnienie_dostepnosci_cyfrowej )
 2. dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej ( Wniosek_o_zapewnienie_dostepnosci_architektonicznej_lub_informacyjno-komunikacyjnej )

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Jak złożyć wniosek:

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej można złożyć:
 • osobiście pod adresem Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica,
 • za pośrednictwem poczty na adres jak wyżej,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej ug@pokrzywnica.pl lub olszewskaa@pokrzywnica.pl,
 • poprzez e-PUAP.
Można wykorzystać Wniosek_o_zapewnienie_dostepnosci_cyfrowej albo napisać go samodzielnie. Wniosek powinien zawierać:
 • dane kontaktowe osoby występującej z wnioskiem,
 • wskazanie strony internetowej (albo jej części), która ma być dostępna cyfrowo,
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z wnioskiem,
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu (jeśli dotyczy).

Rozpoznanie wniosku:

Zapewnienie dostępności strony internetowej lub elementu strony internetowej następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w tym terminie, Urząd Gminy w Pokrzywnicy powiadamia osobę występującą z wnioskiem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z wnioskiem. Możliwa jest odmowa zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. Jeśli Urząd Gminy w Pokrzywnicy nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z wnioskiem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu.

Odwołanie:

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej we wniosku albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu - osoba zgłaszająca wniosek ma prawo złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich skargę. Do rozpatrywania skarg w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Zgodnie z art. 30 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. Wniosek jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Jak złożyć wniosek:

Wniosek o zapewnienie dostępności można złożyć:
 • osobiście pod adresem Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica,
 • za pośrednictwem poczty na adres jak wyżej,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej ug@pokrzywnica.pl lub olszewskaa@pokrzywnica.pl,
 • poprzez e-PUAP.
Można wykorzystać Wniosek_o_zapewnienie_dostepnosci_architektonicznej_lub_informacyjno-komunikacyjnej albo napisać go samodzielnie. Wniosek powinien zawierać:
 • dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej załatwienie sprawy w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności (jeżeli dotyczy).

Rozpoznanie wniosku:

Realizacja wniosku powinna nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe Urząd Gminy w Pokrzywnicy niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie i wskaże nowy termin zapewnienia dostępności, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności. W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, Urząd Gminy w Pokrzywnicy niezwłocznie zawiadomi wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewni dostęp alternatywny.

Odwołanie:

Jeżeli Urząd Gminy w Pokrzywnicy, pomimo złożenia wniosku, nie zapewni dostępności można złożyć skargę na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin na zapewnienie dostępności lub od otrzymania odmowy zapewnienia dostępności https://www.gov.pl/web/gov/zloz-skarge-na-brak-dostepnosci-architektonicznej-lub-informacyjno-komunikacyjnej. Po rozpatrzeniu skargi, Prezes Zarządu PFRON wydaje decyzję, która: nakazuje zapewnić dostępność w określony sposób, w terminie nie krótszym niż 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie krótszym niż 60 dni, od dnia doręczenia decyzji, albo zwalnia z zapewnienia dostępności. Prezes Zarządu PFRON może też zakończyć postępowanie bez wydania decyzji i umorzyć całe postępowanie w przypadku, gdy skarga jest bezprzedmiotowa.   Przypisy:

1 - art. 29 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240)

2 - art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 82)

  PLAN DZIAŁANIA 2022 — 2023

Aplikacje mobilne