Kompleksowa termomodernizacja Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

11 Maj 2023 r.
Redaktor: kaminska
Kompleksowa termomodernizacja Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

Projekt: Kompleksowa termomodernizacja Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa IV   Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Działanie 4.2  Efektywność energetyczna

Typ projektów:  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Umowa na dofinansowanie:  Umowy Nr RPMA.04.02.00-14-4596/16-00 z dnia 18.07.2017 r., Aneks nr  RPMA.04.02.00-14-4596/16-01 z dnia 06.12.2017 r,  Aneks nr RPMA.04.02.00-14-4596/16-02 z dnia 04.06.2018

Wartość projektu i wartość dofinansowania

  • Całkowity koszt inwestycji – 398.140,00 zł
  • Wartość dofinansowania     – 318.512,00 zł

Opis projektu

Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii i paliw w budynku użyteczności publicznej poprzez zastosowanie najnowszych technologii pozwalających na efektywne i oszczędne korzystanie z energii cieplnej oraz poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii, które jednocześnie zwiększą bezpieczeństwo energetyczne

Ogólnym założeniem projekty było przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Pokrzywnica. Projekt obejmuje budynek użyteczności publicznej Samorządowego przedszkola w Pokrzywnicy.

W  ramach projektu wykonano:

Wymianę  okien drewnianych o wymiarach 2,35×0,90 w jednym z pomieszczeń administracyjnych na parterze na okna  PCV o tej samej powierzchni, ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic styropianem przy zastosowaniu metody “lekko-mokrej”, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem –  ocieplenie matami wełny mineralnej, ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnia styropianem przy zastosowaniu metody “lekko-mokrej”, kompletną wymianę technologii kotłowni na biomasową uwzględniającą wymianę kotła,  instalacji  kotłowej oraz zastosowanie regulacji pogodowej. Modernizację komina oraz pomieszczenia kotłowni.  Modernizację instalacji wewnętrznej obejmującą wymianę oraz zaizolowanie przewodów rozdzielczych prowadzonych pod stropem piwnicy oraz montaż zaworów regulacyjnych. Ponadto wymianę oświetlenia na oświetlenie typu LED oraz montaż paneli fotowoltaicznych.
     Założono, iż dzięki realizacji powyższego zakresu nastąpi obniżenie zapotrzebowania na moc cieplną do ogrzewania, znaczne zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, zmniejszenie zanieczyszczeń w równoważniku CO2.

 

Okres realizacji:

Rozpoczęcie realizacji Projektu: 16.03.2016 r.

Zakończenie  realizacji Projektu: 30.06.2018 r.

Wykonawca zadania:

P.H.U BUDOMUR Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 5

06-100 Pułtusk

 

Uzyskane efekty:

W wyniku prowadzonych robót budowlanych wykonano kompleksową termomodernizację budynku Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, na którą składa się:

1.      Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia;

2.      Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic,

3.      Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem;

4.      Wymianę stolarki okienne:

– okna PCV o pow. 4,23 m

5.      Modernizację systemu grzewczego:

– montaż stalowych przewodów rozdzielczych prowadzonych pod stropem piwnic,

Montaż zaworów regulacyjnych,

Adaptacja technologii kotłowni na biomasę (kocioł na pelet ), uwzględniająca budowę kotła, instalacji kotłowej, zastosowanie regulacji pogodowej, modernizację komina, budowę wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu kotłowni oraz pomieszczeniach towarzyszących,

Adaptacja niezbędnych pomieszczeń kotłowni z uwzględnieniem wszelkich wymagań p.poż. i innych;

6.      Modernizacja oświetlenia;

7.      Budowa instalacji fotowoltaicznej.

Charakterystyka obiektu:

–        Powierzchnia użytkowa  budynku poddana termomodernizacji – 833 m2,

–        Kubatura części ogrzewanej – 2.264 m3,

–        Liczba kondygnacji – 3.

Główne parametry urządzeń:

a)      Kocioł na pelet o mocy – 80 KW,

b)      Instalacja fotowoltaiczna wykonana na dachu budynku przedszkola o mocy – 2,24 kW – ilość ogniw – 8 szt.

 

2.      Osiągnięte wskaźniki:

·        Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 1 szt.

·        Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 1 szt.

·        Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt.

·        Powierzchnia użytkowa budynku poddana termomodernizacji – 833 m2

·        Powierzchnia podlegająca zmianie sposobu ogrzewania – 833 m2

·        Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – 0,08224 MW

·        Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 0,00224 MWe

·        Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych – 0,08 MWt

·        Moc zainstalowana energii elektrycznej i cieplnej – 0,08224 MW

 

W wyniku zrealizowanego projektu nastąpiła poprawa jakości powietrza, wzrósł komfort życia mieszkańców. Poprzez zastosowanie OZE projekt przyczynił się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń ( w szczególności CO2) i ograniczenia degradacji środowiska.  W wyniku kompleksowych działań redukujących emisję zanieczyszczeń oraz zużycia energii i paliw, zwiększył się zasięg odziaływania projektu, którego końcowymi odbiorcami są wszyscy mieszkańcy regionu.