Zawarcie ślubu cywilnego

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego w Pokrzywnicy
Al. Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
e-mail: m.barbarska@pokrzywnica.pl
tel: +48 23 691 87 21 wew. 1070
Pokój nr. 10

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

Uwagi:

Ślub poza lokalem urzędu stanu cywilnego:

 • Zagrożenie zdrowia lub życia, pozbawienie wolności

Kierownik USC w Pokrzywnicy przyjmuje na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, w obrębie Gminy Pokrzywnica, jeżeli osoba ta jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia (co należy potwierdzić zaświadczeniem wystawionym przez lekarza)

 • Ślub w plenerze

Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo Kierownik USC w Pokrzywnicy przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, w obrębie Gminy Pokrzywnica, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Za udzielenie ślubu poza lokalem USC pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł).

 • W pierwszej kolejności:

Narzeczeni powinni zarezerwować termin ślubu.
W celu dokonania rezerwacji terminu ślubu należy:

 • zgłosić się osobiście do USC w Pokrzywnicy, pok. nr 10
  albo
 • skontaktować się telefonicznie z USC w Pokrzywnicy pod numerami: +48 23 691 87 21 wew. 1070,

Dokonanie rezerwacji terminu ślubu możliwe jest nie wcześniej niż 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu.

Ważne: 
w przypadku telefonicznej rezerwacji terminu ślubu należy następnie przysłać e-mail na adres m.barbarska@pokrzywnica.pl podając w tytule: rezerwacja terminu ślubu a w treści informacji: wpisać ustalony dzień i godzinę ślubu oraz podać imiona i nazwiska oraz nr Pesel nupturientów.

 • Następnie:

Nie wcześniej niż na pół roku przed ślubem i nie później niż na miesiąc przed planowanym ślubem, narzeczeni zgłaszają się do USC z ważnymi dokumentami tożsamości, składają zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa i uiszczają opłatę skarbową.

Kierownik USC może na wniosek nupturientów skrócić ustawowy, miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni składają osobiście.

Narzeczeni oraz świadkowie zgłaszają się na 15 minut przed uroczystością do urzędu stanu cywilnego, do wskazanego uprzednio pokoju, celem potwierdzenia danych i okazania ważnych dokumentów tożsamości.

W przypadku ślubu w plenerze, narzeczeni i świadkowie na 15 minut przed uroczystością zgłaszają się do przybyłego na ślub kierownika USC, celem potwierdzenia danych i okazania ważnych dokumentów tożsamości.

Po zawarciu małżeństwa, małżonkowie otrzymują jeden odpis skrócony aktu małżeństwa. Pierwszy odpis aktu małżeństwa wydany po zawarciu małżeństwa nie podlega opłacie skarbowej.

Ponadto osoba, która w wyniku zawarcia małżeństwa zmieniła nazwisko, zobowiązana jest niezwłocznie wymienić dowód osobisty.

Opłaty:

opłata skarbowa

 • za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł.
 • za wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego – 39 zł
 • za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC – 1 000 zł

Płatności można dokonać :

 • gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Pułtusku Oddział w Pokrzywnicy
 • przelewem na konto :
  Urzędu Gminy w Pokrzywnicy,
  29 8232 0005 0100 2336 2001 0006 podając w tytule przelewu rodzaj dokumentu za który została uiszczona opłata skarbowa i kogo ten dokument dotyczy (np. oplata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa na nazwiska Kowalska i Nowak)

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Terminarz ślubów:

Uroczystości zawarcia związku małżeńskiego organizowane są w USC w Pokrzywnicy w jeden weekend każdego miesiąca od godz. 10.00 do godz. 17.00. Możliwość zawarcia związku małżeńskiego w pozostałe dni pracy urzędu należy uprzednio uzgodnić z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Pokrzywnicy.
Uroczystości zawarcia związku małżeńskiego nie będą organizowane w USC w Pokrzywnicy w dni ustawowo wolne od pracy, a także w n/w terminach:

 

 • 23 grudnia 2023 r.
 • 30 grudnia 2023 r.
 • 30 marca 2024 r.
 • 2 maja 2024 r.
 • 4 maja 2024 r.
 • 31 maja 2024 r.
 • 1 czerwca 2024 r.
 • 16-17 sierpnia 2024 r.
 • 2 listopada 2024 r.
 • 9 listopada 2024 r.
 • 23-24 grudnia 2024 r.
 • 27-28 grudnia 2024 r.
 • 31 grudnia 2024 r.

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

Osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński są obowiązane:

 1. przedstawić dokument stwierdzający tożsamość
 2. złożyć pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (druk dostępny na miejscu)
 3. załączyć oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu bankowego

Obywatele polscy, którzy nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie RP – składają zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokument potwierdzający stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo w Polsce jest obowiązany złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej oraz dodatkowo:

 1. przedstawić dokument stwierdzający tożsamość
 2. złożyć odpis aktu urodzenia
 3. jeśli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – złożyć odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym nieistnienie małżeństwa – jeżeli na podstawie składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństw
 4. złożyć dokument urzędowy wystawiony przez władze państwa, którego cudzoziemiec jest obywatelem, wskazujący jego dane osobowe i dane osobowe narzeczonej/narzeczonego oraz stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może on zawrzeć małżeństwo ze wskazaną w zaświadczeniu osobą
 5. lub – jeżeli otrzymanie dokumentu wymienionego w punkcie 4 napotyka na trudne do przezwyciężenie przeszkody – złożyć prawomocne postanowienie polskiego sądu zwalniającego go od obowiązku przedłożenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu stwierdzającego możność zawarcia, zgodnie z prawem państwa pochodzenia, małżeństwa z oznaczoną osobą. W przedmiotowej sprawie właściwy jest sąd rejonowy według miejsca zamieszkania cudzoziemca w Polsce,
 6. złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (druk dostępny na miejscu)
 7. załączyć oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu bankowego

Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim oświadczenia składane w procedurze związanej z zawarciem małżeństwa składa w obecności tłumacza.

Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów jego wizyty w USC należą do nupturientów.

Obecność tłumacza podczas uroczystości zawarcia związku małżeńskiego jest wymagana także wtedy, gdy świadkowie nie posługują się językiem polskim.

Tłumacz, z wyjątkiem tłumacza przysięgłego, składa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenie, że będzie wykonywał powierzone zadanie sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy prawnie chronionej oraz, że będzie się kierował w swoim postępowaniu uczciwością i etyką.

Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:

 1. tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
 2. tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
 3. polskiego konsula.

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego,
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.