Cyfrowa Gmina

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej, odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, którego środki pochodzą z #FunduszeEuropejskie, Gmina Pokrzywnica pozyskała grant w wysokości 150 960 zł. W ramach grantu zostanie zakupione specjalistyczne oprogramowanie monitorujące i zabezpieczające punkty styku sieci lokalnej z Internetem w Urzędzie Gminy Pokrzywnica oraz jednostkach organizacyjnych, sprzęt komputerowy, a także przeprowadzona diagnoza cyberbezpieczeństwa.
Poszczególne działania będą realizowane w ramach cyfryzacji urzędu gminy oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowym systemom informatycznym. Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19