Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

UCZCZONO PAMIĘĆ POLSKIEGO BOHATERA Z 1920 ROKU

UCZCZONO PAMIĘĆ POLSKIEGO BOHATERA Z 1920 ROKU

   Stało się naszą lokalną tradycją, że w dniu 12 sierpnia, przy pomniku upamiętniającym bohaterskiego oficera Wojska Polskiego ppor. Zdzisława Straszewicza, który w lesie domosławskim, 96 lat temu został śmiertelnie ranny w obronie naszej ojczyzny spotkali się przedstawiciele Starostwa  Pułtuskiego, Nadleśnictwa Pułtusk oraz wójtowie- gminy Pokrzywnica Adam Dariusz Rachuba i gminy Winnica Mariusz Kowalewski. Nie zabrakło również mieszkańców okolicznych wiosek i prasy lokalnej: Pułtuskiej Gazety Powiatowej i Tygodnika Ciechanowskiego.

Pomnik  ufundowała w latach dwudziestych zeszłego wieku Mama ppor. Straszewicza, jednak staraniem Nadleśnictwa Lasów Państwowych w Pułtusku został on w ubigłym roku odrestaurowany i odnowiony. Pieczę na co dzień nad pomnikiem sprawuje młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy.

   Uroczystość, podobnie jak w roku ubiegłym została zorganizowana z inicjatywy Pułtuskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego a w szczególności sekcji 13 pułku piechoty, którego prezes Edward Malinowski zaszczycił uroczystość swoją obecnością. Oprawę wojskową zapewniła sekcja mundurowa Pułtuskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego.

 Zdzisław Straszewicz urodził się 7 grudnia 1897r. w Tykocinie. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, rozpoczyna studia na Politechnice w Petersburgu. Powołany w 1916r. do wojska, kończy Michajłowską Szkołę Artyleryjską i zostaje mianowany w lipcu 1917r. chorążym. Po wybuchu rewolucji bolszewickiej, wraca do Polski, gdzie wstępuje na Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. 11.11.1918r. wstępuje do wojska polskiego, służąc w 4 baterii 10 pap, a następnie 4 baterii 2 pap Legionów Polskich.

W 1920r., podczas wojny polsko-bolszewickiej, jego bateria wchodziła w skład Grupy Artylerii (dowódca – kpt. Jan Bokszczanin), która z kolei wchodziła w skład XXXIII Brygady Piechoty. Dnia 11.08.2014r. został zlikwidowany przyczółek mostowy w Pułtusku i brygada wraz z 2pap zajęła pozycje obronne na odcinku Dzbanice –Domosław. 4 bateria 2 pap legionów broni odcinka frontu Pokrzywnica – Domosław. Ppor. Straszewicz koryguje ogień artylerii tak swojej 4 baterii jak i 5 baterii tegoż pułku. O godz. 19.30 dowódca brygady wydaje rozkaz o wycofaniu się na linię Zalesie Borowe – Klusek. Bateria ppor. Straszewicza na swoim stanowisku pozostaje do godz. 21. W tym mniej więcej czasie zostaje raniony ppor. Straszewicza odłamkiem nieprzyjacielskiego granatu. Mimo ran ppor. Straszewicz pozostaje na punkcie obserwacyjnym, na skraju lasu, pod wsią Domosław i dalej kieruje ogniem artylerii. Dopiero telefoniści wynoszą go na rękach i wsadzają na konia. Dwa dni wieziony jest do Warszawy. Umiera 14.08.1920r. w szpitalu Ujazdowskim, na rękach matki. Pochowany zostaje na warszawskich Powązkach. 30.10.1920r. Naczelny Wódz nadaje ppor. Straszewiczowi Krzyż Walecznych po raz trzeci i Krzyż Virtuti Militari.

Galeria zdjęć

Odpady wielkogabarytowe, elektrośmieci, małe opony samochodowe

Harmonogram
WYWOZU ODPADÓW

 ROK 2014
Gmina Pokrzywnica

 Odpady wielkogabarytowe, elektrośmieci, małe opony samochodowe

 

MIEJSCOWOŚCI: Niestępowo Włościańskie, Nowe Niestępowo, Koziegłowy, Łępice, Witki, Olbrachcice, Łubienica, Łubienica- Superunki, Strzyże, Zaborze

27.10.2014

 

 MIEJSCOWOŚCI: Pokrzywnica, Pomocnia, Piskornia, Obrębek, Mory, Obręb, Budy Obrębskie, Klaski, Dzbanice, Gzowo, Świeszewo

28.10.2014

 

 MIEJSCOWOŚCI: Dzierżenin, Trzepowo, Murowanka, Klusek, Karniewek, Pogorzelec

29.10.2014

 

 MIEJSCOWOŚCI: Ciepielin, Łosewo, Budy Ciepielińskie, Budy Pobyłkowskie, Wólka Zaleska, Kępiaste, Pobyłkowo Duże, Pobyłkowo Małe

30.10.2014

Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne powstające w domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczmy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, małe opony samochodowe.

Elektrośmieci,czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to wszystkie popsute, od dawna nieużywane, już niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie np. lodówki, pralki, suszarki, radia, telewizory, golarki, zabawki, komputery, drukarki, odtwarzacze DVD, wiertarki itp.

UWAGA!!!

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi. Nie wyrzucamy również opon od samochodów ciężarowych lub ciągników.

UWAGA!!!

Niekompletny sprzęt elektroniczny (obudowy, części urządzeń) nie będzie zabierany!!

UWAGA!!

Odpady których nie mogą podnieść dwie osoby (więcej niż 50 kg pojedyncza część/odpad) nie będą zabierane i wywożone jako odpady wielkogabarytowe!!

Nie zapomnij wystawić odpadów – godzina: 7:00!

 

Wyprawka szkolna 2014

Wyprawka szkolna 2014r.

 W roku szkolnym 2014/15  programem  będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w:

-  klasach 2,3 i klasie 6 szkoły podstawowej  i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
-  klasie 3 szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,
-  klasie 5: ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
-  klasie 3 liceum plastycznego,-
-  klasie 3 lub 9 ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Na terenie Gminy Pokrzywnica pomocą objęci będą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pokrzywnica.

 Programem „Wyprawka szkolna” będą objęci także uczniowie słabowidzący, słabosłyszący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością ruchową , w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży – podstawowych z wyjątkiem klasy I i gimnazjum.

Wniosek, do którego należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów, należy składać do Dyrektora szkoły , do której  uczeń  będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 w terminie do dnia 4 września br.

W uzasadnionych przypadkach ( np. jeżeli rodzic pracuje bez zarejestrowania bądź umowy o pracę do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzystała ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego. W przypadku dzieci niepełnosprawnych -  dodatkowo kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dyrektor szkoły po zebraniu kompletnej dokumentacji sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją Inspektorowi ds. oświaty w Urzędzie Gminy do  5 września 2014r.
Po otrzymaniu  dotacji na ten cel i listy uczniów z poszczególnych szkół Wójt gminy przekazuje na rachunek bankowy szkoły podstawowej środki na dofinansowanie zakupu podręczników. Pieniądze wypłaca się rodzicowi/ opiekunowi po otrzymaniu dotacji  z  Kuratorium, nie później niż do 15 listopada br.

Druki wniosków  i szczegółowe informacje dostępne są w każdej szkole i w urzędzie gminy tel. 236918836.

Druki do pobrania:

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjenj

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Dnia 25 sierpnia 2014 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zajęcie stanowiska w sprawie skargi p. Z. Czupryńskiego z dnia 21.07.2014r. dotyczącej
wykonywania przez Wójta Gminy Pokrzywnica obowiązków zarządcy drogi gminnej nr
340327W w Gzowie oraz sposobu załatwienia sprawy skarżącego.
3. Wolne wnioski i oświadczenia.

Przewodniczący Komisji
/-/ Leszek Malinowski

XXXVIII Sesja Rady Gminy Pokrzywnica – 14 sierpnia 2014r

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./, zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 14 sierpnia 2014r. (czwartek) o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pokrzywnicy.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zmian.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Trzepowo”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2014.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Pokrzywnica.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w sprawie działań Wójta Gminy Pokrzywnica w
zakresie składowania odpadów (osadów ściekowych) na terenie Gminy Pokrzywnica.
8. Wolne wnioski i oświadczenia.
9. Zamknięcie sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty Uchwał

Ostrzeżenie

OSTRZEŻENIE Nr 64

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od godz. 14:00 dnia 05.08.2014 do godz. 06:00 dnia 06.08.2014
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie możliwe 40 mm oraz z porywami wiatru do 85 km/h. Lokalnie opady gradu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Do godz. 20:00 dnia 05.08.2014 obowiązuje Zmiana Ostrzeżenia nr 61 o upale, stopnia 2, wydana 12:26 dnia 4.08.2014.

Dyżurny synoptyk: Mateusz Barczyk
Godzina i data wydania: godz. 11:52 dnia 05.08.2014

                   WCZK  MUW
             /-/ Bartłomiej Getlich

 

Informacja

INFORMACJA

Ze względu na występowanie wysokich temperatur Urząd Gminy w Pokrzywnicy od dnia 6 sierpnia (środa) do odwołania będzie czynny w godzinach: od 7.00- do 14.30

                       Wójt
/-/mgr inż. Adam Dariusz Rachuba  

Zarządzenie

1 2 3 4 5 6 24