Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokrzywnica w 2015 roku

 Działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 856) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokrzywnica w 2015 roku.

 Konsultacje odbywać się będą w terminie od 17 lutego 2015 r. do 10 marca 2015 r.

Opinie oraz uwagi do programu można składać w następujący sposób:

  • na piśmie w Referacie Rolnictwa, Drogownictwa i Obsługi Gospodarczej (pokój nr 4) lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ug@pokrzywnica.pl lub rolnictwo@pokrzywnica.pl;

Treść projektu uchwały  znajduje się w Referacie Rolnictwa, Drogownictwa i Obsługi Gospodarczej (pokój nr 4) oraz w wersji elektronicznej poniżej.

Projekt programu

Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

 

 

Dzień Babci i Dziadka w Publicznej Szkole Podstawowej w Pokrzywnicy

Dla kogo ta laurka,
W słońcu, zieleni, chmurkach?
Dla kogo każda wnuczka,
Dla kogo każdy wnuczek,
Maluje dzisiaj kwiaty,
Przynosi upominek?
Dla kogo jest ten wierszyk,
I życzenia od dzieci?
Już wiecie? Oczywiście
Dla wszystkich babć i dziadków
Na świecie!

                                        Wanda Chotomska

 W dniu 16 stycznia 2015r. uczniowie naszej szkoły uczcili święto wszystkich Babć i Dziadków. Zebrani goście wysłuchali wierszy i piosenek prezentowanych przez wnuczęta.
Finałem imprezy był poczęstunek dla wszystkich przybyłych w tym dniu gości .

 Galeria zdjęć

WYCIECZKA NA STADION NARODOWY

W dniu 04.02.2015 r. liczna grupa uczniów kl. I-VI Publicznej Szkoły Podstawowej im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym wyjechała na wycieczkę do Warszawy. Celem wyjazdu było zwiedzanie Stadionu Narodowego oraz obejrzenie największej w Polsce wystawy budowli z klocków LEGO.

Olbrzymie wrażenie wśród uczniów wzbudziła makieta 11-metrowego Titanica, który został zbudowany z ponad 500 000 klocków.

Również pozostałe eksponaty ekspozycji wywoływały wzmożone ożywienie uczniów. Udział w wycieczce z pewnością pozostawił miłe wrażenie wśród uczniów a jednocześnie przyczynił się do integracji społeczności szkolnej i wyrobienia u uczniów odpowiedzialności za młodszych kolegów i koleżanki.

Galeria zdjęć

Choinka z Babcią i Dziadkiem

Dnia 17.01.2015r. w PSP im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym odbyła się akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Choinka Noworoczna.

Uczniowie klas 0-III pod kierunkiem nauczycieli: Jolanty Gaszczyńskiej, Marzeny Dzbańskiej, Klaudii Pakieła i Małgorzaty Kozłowskiej przedstawili program słowno-muzyczny pt. „Choinka z Babcią i Dziadkiem”. Młodzi artyści wierszem i piosenką podziękowali Babciom i Dziadkom za miłość, życzliwość, ciepło rodzinne i wręczyli skromne upominki w postaci kwiatków. Było wiele wzruszeń i serdeczności.
Następnie mali artyści zaprosili Babcie i Dziadków na poczęstunek przygotowany przez rodziców.
W tym wyjątkowym dniu nie zabrakło też Mikołaja, który przyniósł dzieciom prezenty.

Popołudnie z Babcią, Dziadkiem i Mikołajem upłynęło w miłej i przyjemnej atmosferze.

Galeria zdjęć

Dnia 17 stycznia 2015 roku w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Gzowie odbyła się Choinka Noworoczna. Bawił nas zespół muzyczny „Feniks”. Swoje umiejętności taneczne zaprezentowały nasze uczennice: Wiktoria Bileńska i Nikola Szymańska. Wszyscy świetnie się bawili, a szczególnie  przedszkolaki.
Przy tak wspaniałej okazji, z nieocenioną pomocą rodziców uczniów z klas II i III, przystąpiliśmy do wyciskania świeżych soków owocowo-warzywnych. Była to kontynuacja  rozpoczętych w tym roku szkolnym  działań, mających  na celu propagowanie zdrowych nawyków wśród dzieci w ramach programu „Trzymaj formę”.
Na Choince nie mogło zabraknąć także Św. Mikołaja, który jak zwykle nie zawiódł i zjawił się z kilkoma workami pełnymi słodkości.

Serdeczne podziękowania na ręce osób, które pomogły w organizacji imprezy.

Galeria zdjęć

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Gzowo – działki 171/2 i 171/3 w gminie Pokrzywnica

 Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Gzowo„, tj. działki nr 171/2 i 171/3 położone w obrębie ewidencyjnym Gzowo, sporządzanego na podstawie uchwały XXIII/115/2012 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30 października 2012 r.  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Gzowo i Karniewek zmienionej uchwałą Nr XXXIX/217/2014 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30 września 2014 r.

Wyłożenie w/w projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 05.02.2015r. Do 06.03.2015r., w siedzibie  Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, pok. nr 2, Aleja Jana Pawła II 1,  od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 20.02.2015r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1 w sali nr 2,  o godz. 10:00.

Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Pokrzywnica  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.03.2015r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Pokrzywnica. Uwagi można składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, pok. nr 1, pocztą na adres:  Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica,  ustnie do protokołu w Referacie Ochrony Srodowiska Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ug@pokrzywnica.pl.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia  3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa –  w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.03.2015r.

Wójt Gminy Pokrzywnica|

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

 

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Łubienica Superunki – część działki nr 130/1 i Dzierżenindziałki nr 76/4, 76/5, 76/6, 77/1 i 77/2 w gminie Pokrzywnica

 Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Łubienica Superunki i Dzierżenin„, tj. część działki nr 130/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Łubienica Superunki oraz działki nr 76/4, 76/5, 76/6, 77/1 i 77/2 położone w obrębie ewidencyjnym Dzierżenin, sporządzanego na podstawie uchwały XXI/109/2012 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 czerwca 2012 r.  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Łubienica Superunki i Dzierżenin.

Wyłożenie w/w projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 05.02.2015r. do 06.03.2015r., w siedzibie  Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, pok. nr 2, Aleja Jana Pawła II 1,  od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 20.02.2015r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1 w sali nr 2, o godz. 10:00.

Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Pokrzywnica  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.03.2015r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Pokrzywnica. Uwagi można składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, pok. nr 1, pocztą na adres:  Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica,  ustnie do protokołu w Referacie Ochrony Środowiska Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ug@pokrzywnica.pl.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia  3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa –  w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.03.2015r.

 

1 2 3 4 5 6 34