Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

Wiosna – to jedna z czterech pór roku, która rozpoczyna się 21 marca. Wiosną wszystko budzi się do życia. Ptaki wiją swoje gniazda i radośnie śpiewają. Kwitną kwiaty, topnieją ostatnie śniegi. Temperatura jest coraz wyższa. Ptaki przylatują z ciepłych krajów, na drzewach pojawiają się liście. Wiosna to najpiękniejsza z pór roku. Cały świat rodzi się na nowo. Jesteśmy radośni i podobnie jak zwierzęta budzimy się z zimowego snu. Na polach możemy zauważyć coraz więcej ludzi, którzy sadzą i pielęgnują warzywa. Na łąkach widzimy z każdym dniem więcej kwiatów, motyli, pszczół. Na drogach jest coraz więcej osób, które jeżdżą rowerami, na rolkach, deskorolce. Wiosna to okres ciepły i radosny.

Uczniowie z PSP w Nowym Niestępowie wiosnę przywitali w Gąsiorowie, gdzie spędzili miło czas. Ciekawa atrakcja było wspólne wykonanie Marzann, które później zostały utopione w pobliskim jeziorku.

Dzięki zabawom i zajęciom tanecznym na twarzy każdego pojawił się szczery i wesoły uśmiech.  Zabawa zakończyła się ogniskiem.

ZAWIADOMIENIE

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.), zwołuję XXII Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 30 marca 2017r. (czwartek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołów: z XIX, XX i XXI Sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytych w dniach: 21 grudnia 2016r., 26 stycznia 2017r. i 24 lutego 2017r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pokrzywnica na lata 2016 – 2031”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 183 w obrębie Trzepowo.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości nr ewid. 5/3 w m. Nowe Niestępowo.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości nr ewid. 4/2 w m. Ciepielin
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Dzierżenin.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokrzywnica w 2017r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia ustalonych kryteriów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania, opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2017r.
 16. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2017.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Pokrzywnica.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica.
 22. Odpowiedzi na interpelacje.

  Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
mgr Anna Bońkowska          

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm. niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

PROJEKTY UCHWAŁ

Dnia 27 marca 2017r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych z Komisją Budżetu i Finansów.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
 3. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodnicząca Komisji                                                                                Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury i Społecznych                                                                         Budżetu i Finansów

/-/ Wiesława Gronczewska                                                                                    /-/ Wiesław Król

Dnia 21 marca 2017r. w naszej szkole radośnie witaliśmy wiosnę. Zamiast tradycyjnych lekcji odbyły się zajęcia integrujące społeczność szkolną.

Wspólne świętowanie rozpoczęliśmy seansem filmowym. Następnie wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami udali się do sali gimnastycznej, w której odbyły się konkursy międzyklasowe. Każda klasa wyłoniła po dwóch przedstawicieli, którzy reprezentowali ją podczas rozgrywek. Uczestnicy musieli wykazać się ogólną wiedzą związaną z tematyką dnia, jak również znajomością przysłów dotyczących obecnej pory roku, czyli wiosny. Brali też udział w konkurencjach wymagających zwinności i kreatywności. Choć rywalizacja była zacięta wzbudziła śmiech i radość. Każda klasa pomagała własnej drużynie głośnym dopingiem. Zwycięstwo odniosła drużyna z klasy VI. Wszyscy jednak zostali nagrodzeni słodkim upominkiem.

Kolejnym punktem obchodów pierwszego dnia wiosny było topienie Marzanny. W związku z tym wyruszyliśmy nad pobliską rzekę Klusówkę, aby na dobre pożegnać zimę, a powitać wiosnę. Po powrocie wszyscy udaliśmy się na boisko szkolne, na którym czekało na nas płonące ognisko. Uczniowie klas IV – VI tradycyjnie rozegrali mecz piłki nożnej.

Nad prawidłowym przebiegiem obchodów powitania wiosny czuwał opiekun Samorządu Uczniowskiego – pani Wiesława Pichor.

Po raz kolejny uczniowie przekonali się, że szkoła to nie tylko praca i dyscyplina, ale również zabawa i prawdziwa przyjemność. Wiedzą już jak pożytecznie i bezpiecznie spędzić ten dzień z nauczycielami nie opuszczając szkolnych murów.

W ramach realizowanego w szkole programu ,,Trzymaj formę” w dniu 15 marca br. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pułtusku. Panie podkreśliły, że zdrowie to najważniejsze z dóbr, jakie posiadamy, a podstawowym warunkiem, aby czuć się pełnym sił witalnych, cieszyć się dobrą kondycją i chronić się przed różnego rodzaju chorobami jest zdrowe odżywianie. Wyświetliły uczniom prezentację multimedialną, dotyczącą zbilansowanej diety. Za każdym razem mówiąc o zdrowym odżywianiu należy odwołać się do piramidy zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Nasi goście bardzo szczegółowo omówili zasady zdrowego żywienia. Przestrzegali uczniów przed nadmiernym spożywaniem soli i cukru.

Pamiętajmy, że spożywanie zalecanych w piramidzie produktów spożywczych w odpowiednich ilościach i proporcjach oraz codzienna aktywność fizyczna są kluczem do zdrowia, prawidłowego rozwoju i dobrych wyników w nauce.

W dniu 17 marca 2017r. w naszej szkole gościliśmy aktorów Teatru Profilaktycznego Edukacja i Animacja ,,Magik” z Białegostoku. Uczniowie oglądali spektakl edukacyjny pt. ,,Nie ma jak rodzinka”. Aktorzy wcielili się w postacie członków rodziny. Na scenie pojawił się tata Ryszard, jego syn Janek oraz dziadek. Spektakl w ciekawy i zabawny sposób ukazał uczniom, jak ważne są więzi rodzinne. Pokazał, w jaki sposób pielęgnować relacje w rodzinie, które umacniają się dzięki wspólnym zainteresowaniom. Bohaterowie w trakcie przygód spotkali mówiącego jeża oraz żółwia.

Zaprezentowana sztuka teatralna promowała nie tylko aktywność, ale i wytrwałość w osiąganiu swoich celów. Dzieci dowiedziały się, jak ważna jest w życiu troska o kondycję fizyczną i zdrowie. Bezpośredni kontakt z aktorami pozwolił uczniom na włączenie się do zabawy i lepsze zrozumienie przesłania płynącego z tego spektaklu.

Wszyscy z zaciekawieniem obejrzeli przedstawienie, a na koniec grę aktorów nagrodzili gromkimi brawami.

Dnia 11 marca 2017r. odbyła się wycieczka na Misterium Męki Pańskiej do Czerwińska. Wraz z uczniami ze szkoły z Pobyłkowa Dużego pielgrzymowali również uczniowie ze szkoły w Gzowie na czele z panią dyrektor Jadwigą Modzelewską i panią Anną Łukasiak.

Nasi uczniowie przed spektaklem zwiedzili sanktuarium maryjne oraz muzeum misyjne księży salezjanów. Uczniowie z towarzyszącymi im opiekunami: panią dyrektor Teresą Makowską, panią Joanną Pielach i organizatorem ks. Piotrem Orlińskim byli pod wielkim wrażeniem wystawionej sztuki, obrazującej ostatnie godziny życia Naszego Zbawiciela. Po zakończonym Misterium Pasyjnym grupa uczniów wraz z opiekunami wzięła udział w Mszy Świętej w czerwińskim sanktuarium.

Wielkimi krokami zbliżają się Święta Wielkiej Nocy. Z tej okazji w Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy odbyły się warsztaty plastyczne, w których wzięli udział wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusku wraz z opiekunami oraz przedszkolaki z nauczycielami i rodzicami. Głównym celem warsztatów było kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych i związane z tym wykonywanie różnorodnych ozdób świątecznych. Uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zaprezentowali wcześniej wykonane rękodzieła, które miały stać się inspiracją i zachętą do wspólnej pracy. Z przygotowanych materiałów „wyczarowano” piękne i pomysłowe pisanki i karty wielkanocne.  Wszyscy  uczestnicy wykazali się dużą pomysłowością i  kreatywnością. W przyjaznej atmosferze czas upłynął bardzo szybko i niesamowicie twórczo. Na zakończenie warsztatów Pani Dyrektor podziękowała wszystkim za wspólne zajęcia i zaprosiła na słodki poczęstunek.

W miesiącach luty- marzec 2017r. Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie wraz z organizatorem akcji : Green Office Ecologic Spółka z o.o., wzięła udział w akcji ekologicznej –

”Szkole pomagamy i świat oczyszczamy”.

Akcja polegała na zbiórce zużytego sprzętu biurowego, sprzętu gospodarstwa domowego, której celem było podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz prawidłowego gospodarowania odpadami. Dzięki uczestnictwu w w/w akcji szkoła pozyska fundusze na doposażenie w sprzęt sportowy oraz materiały edukacyjne co w znacznym stopniu wpłynie na wzbogacenie bazy dydaktycznej naszej placówki. Szkoła również otrzyma dyplom będący potwierdzeniem udziału w Akcji Ekologicznej i zaświadczenie do akcji „Czysta Ziemia”;

Serdeczne podziękowania kierujemy do Pana Adama Dariusza Rachuby Wójta Gminy Pokrzywnica oraz Pana Łukasza Rakockiego, za przyłączenie się do naszej akcji ekologicznej.

Pragniemy również poinformować, że w naszej szkole trwa  zbiórka makulatury i baterii, do której serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

1 2 3 4 5 6 88