Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

W dniach od 01.02.2016r. do 05.02.2016r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Pokrzywnicy zostały zorganizowane zajęcia dla chętnych uczniów. Oferta programowa zajęć przygotowana została przez następujących nauczycieli: p. Iwonę Pieńkos, p. Anetę Osińską, p. A. Łukasiak, p. G. Marciniak oraz p. M. Gnatowską. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w warsztatach kulinarnych, na których uczyły się jak robić kolorowe i zdrowe kanapki, piec smaczne i zdrowe ciasta. Wiele radości i satysfakcji dzieci miały  przygotowując samodzielnie zapiekanki i pizzę. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się również warsztaty plastyczne, na których uczniowie wykonywali zwierzęta i rośliny techniką „playmais” oraz tworzyli walentynkowe reliefy. Nie zabrakło również ruchu, bowiem „ruch to zdrowie”, podczas wspólnych gier, pochodów i zabaw rozwijających spostrzegawczość i logiczne myślenie. Spotkanie uczniów z absolwentem naszej szkoły Mateuszem Pieńkosem, obecnie studentem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, pozwoliło udoskonalić technikę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Galeria zdjęć

Zwrot Podatku akcyzowego

2 lutego 2016

  ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO PRODUCENTOM ROLNYM                                                 

        Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, że od dnia  01. 02 2016 r. do 29.02.2016 r. (włącznie) przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  na  I półrocze 2016 r.  (pokój Nr 9 – piętro I)

Do wniosku należy dołączyć imienne faktury VAT zakupu oleju napędowego za okres od 01.08.2015 r. do 31.01. 2016 r.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Choinka szkolna wpisała się na stałe w kalendarz imprez organizowanych
w PSP im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym.
30 stycznia 2016r. na zabawę choinkową do naszej szkoły licznie przybyli uczniowie, rodzice, byli absolwenci oraz mieszkańcy z obwodu naszej szkoły.
Karnawałowy wystrój sali gimnastycznej zachęcał uczniów do zabawy tanecznej. Swoje umiejętności taneczne najchętniej prezentowali uczniowie najmłodszych klas.
Z uroczystością choinkową nierozerwalnie związana jest także część artystyczna. W tym roku na szkolnej scenie zaprezentowali się uczniowie oddziału przedszkolnego. Ich występy, licznie zgromadzona publiczność, nagrodziła gromkimi brawami. Uczniowie klas starszych zaprezentowali występ kabaretowy ,,Świat telewizji w krzywym zwierciadle”, który porwał publiczność do wspólnej zabawy. Potem dzieci odwiedził długo oczekiwany przez wszystkich Mikołaj. Prawie każde dziecko zostało obdarowane wspaniałą paczką i obietnicą, że za rok do nas powróci. Trzymamy Mikołaja za słowo. W uroczystość choinkową aktywnie zaangażowali się rodzice, którzy dla swoich dzieci przygotowali w klasach przepyszne poczęstunki . Dzień ten był naprawdę udany i niezwykły. Z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci.

Galeria zdjęć

Szanowni Rolnicy !

Informujemy, iż od 10 lutego do 10 marca 2016 r. rolnicy, których gospodarstwa położone są na obszarach OSN, będą mogli składać wnioski o przyznanie pomocy dla typu operacji „Inwestycje  w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji   w gospodarstwach rolnych” objętego PROW 2014 – 2020.

Termin i zasady przyznawania takiej pomocy są podane do  publicznej wiadomości na portalu internetowym Agencji.    Uprawnieni do skorzystania z takiej pomocy są rolnicy, których gospodarstwa co najmniej w części są położone na terenach uznanych nie wcześniej niż 1 maja 2012 r. za obszary OSN, czyli tereny narażone na  niekorzystne oddziaływanie nadmiernej ilości związków azotu pochodzenia rolniczego.

Wsparcie będzie przyznawane na dwa rodzaje inwestycji:
– na inwestycje związane z  dostosowaniem gospodarstwa do wymagań określonych w programie działań wprowadzonym dla danego OSN, dotyczących warunków przechowywania: nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie lub pasz soczystych.
-na inwestycje polegające na doposażeniu gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że jeżeli rolnik zdecyduje się na doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikacji nawozów, to otrzyma pomoc tylko wtedy, gdy ta operacja obejmie również inwestycje mające na celu spełnienie warunków przechowywania nawozów naturalnych wytwarzanych w gospodarstwie lub magazynowania pasz soczystych, zgodnie z zasadami programu wdrażanego na danym obszarze OSN.

Ważne jest również to, że pomoc na inwestycje związane z zapewnieniem właściwych warunków przechowywania pasz soczystych, może być przyznana wyłącznie młodemu rolnikowi. Wsparcie będzie można otrzymać także m.in. na zakup niektórych typów aplikatorów nawozów naturalnych w postaci płynnej, czy wozów asenizacyjnych, a także rozrzutników obornika i kompostu.

            Rolnik może otrzymać maksymalnie 50 tys. zł, przy czym wysokość dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, a 60% w przypadku młodych rolników. Na taką pomoc w całym PROW 2014 – 2020 przewidziano 37,5 mln euro. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Dopuszczalne jest złożenie wniosku za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, należącego do oddziału regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji. Można go również wysłać przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

W ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy można złożyć tylko jeden wniosek dotyczący danego gospodarstwa. Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 50 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej ARiMR informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.                Wnioskodawca przed złożeniem wniosku powinien upewnić się, że składany jest on we właściwym terminie  na właściwym formularzu oraz,  że został wypełniony zgodnie z instrukcją, która jest dostępna na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl

                                                                                       Stanisław Guzel – Kierownik  BP ARiMR

Apelujemy do mieszkańców gminy o niepalenie odpadów komunalnych w ogniskach i domowych piecach.

Spalanie odpadów jest nie tylko niezgodne z prawem, ale również bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia. Podczas palenia odpadów nie tylko wydziela się nieprzyjemny zapach, ale przede wszystkim trujące substancje. Największą dawkę zanieczyszczeń przyjmujemy w bezpośrednim sąsiedztwie dymiącego komina.
Spalający odpady w domowych piecach gwarantują sąsiadom szkodliwy dym zawierający trujący dla ludzi i zwierząt tlenek węgla i drażniący tlenek azotu, który uszkadza płuca. Dym zawiera również: dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami.

Spalanie odpadów, to bezpośrednie zatruwanie człowieka, gleby, wody i środowiska dookoła nas, to działanie rakotwórcze i śmiercionośne. Nie warto narażać siebie, dzieci i wnuków na takie niebezpieczeństwo.
Spalane w domowych piecach odpady powodują przy tym osadzanie się w przewodach kominowych sadzy, której nadmiar może prowadzić do zapalenia się przewodu kominowego i pożaru.

          Jednocześnie informujemy, że od 1 stycznia 2016 r. nie można wrzucać do pieca papieru czy tektury, nawet by tylko rozpalić ogień w palenisku.  Do kotła grzewczego można dodać słomę, korę czy odpady z korka, ale nie zużytą kartkę lub tekturę, ponieważ papier nie jest biomasą.

Przypominamy, że zgodnie z art. 191 ustawy  dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) kto, wbrew  przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

 

 

DOTYCZĄCE NAWOŻENIA WAPNEM NIEWIADOMEGO POCHODZENIA

Urząd Gminy w  Pokrzywnicy ostrzega wszystkich rolników, aby nie nabywali i nie stosowali nawozów podobnych wyglądem do wapna,  o nieudokumentowanym źródle pochodzenia. Brak wiedzy na temat stosowanego produktu może powodować jego negatywne oddziaływanie na środowisko.

Wielu rolników, szukając złudnych oszczędności, daje się oszukiwać i kupuje nawozy wapniowe niewiadomego pochodzenia. Na cenę nawozów ma wpływ wiele czynników. Najważniejszym jest jakość surowca, długi i technologicznie zaawansowany proces produkcji, koszty transportu, magazynowania oraz obsługi rynku i badań naukowych zapewniających utrzymanie wysokiej jakości produktu. Warto wiedzieć, że każdy producent ma obowiązek na żądanie klienta przedstawić atest określający jakość sprzedawanego wapna nawozowego. Tego rodzaju dokumenty wydają producentom m. in. Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze. Każdy rolnik kupując wapno nawozowe powinien żądać od sprzedającego i przechowywać dokumenty potwierdzające dane sprzedającego, pochodzenie i jakość nawozu wapniowego.

Tutejszy Urząd Gminy prowadzi  postępowania administracyjne w sprawie składowania odpadów, które miały być rzekomo nawozem wapniowym.
W ramach prowadzonych postępowań pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, Delegatury w Ciechanowie pobrali do badań próbki składowanych odpadów/substancji i przedłożyli do Urzędu sprawozdanie, z którego wynika, że nie jest to nawóz wapniowy, lecz  niebezpieczne odpady przekraczające stężenia stałych związków rozpuszczonych oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, zawartości fluorków oraz zawartości rtęci. Są to substancje szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt, mogące powodować zachorowania między innymi na różnego rodzaju nowotwory.

O składowaniu  i wykorzystywaniu do nawożenia gleby tychże odpadów  informowana będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w celu zastosowania stosownych sankcji poprzez obniżenie płatności bezpośrednich, w zależności od rodzaju i skali naruszenia norm i wymogów
.

W przypadku stwierdzenia składowania rzekomego nawozu wapniowego rolnik może być narażony na poniesienie dużych kosztów związanych
z usunięciem i utylizacją odpadu.

Działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.               o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 856) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokrzywnica w 2016 roku.

         Konsultacje odbywać się będą w terminie od 01 lutego 2016 r. do 25 lutego 2016 r.

Opinie oraz uwagi do programu można składać w następujący sposób:

  • na piśmie w Referacie Rolnictwa, Drogownictwa i Obsługi Gospodarczej (pokój nr 4) lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ug@pokrzywnica.pl lub rolnictwo@pokrzywnica.pl;

Treść projektu uchwały  znajduje się w Referacie Rolnictwa, Drogownictwa i Obsługi Gospodarczej (pokój nr 4) oraz w wersji elektronicznej poniżej.

Program

Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

 

 

 
krus2016Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Organizatorami konkursu są:

  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • Państwowa Inspekcja Pracy,
  • Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych (po zadeklarowaniu udziału w organizacji Konkursu).

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Rolnicy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w placówkach terenowych Kasy oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do najbliższej Placówki Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2016r.

Regulamin K BGR
zgłoszenie do Konkursu zał nr 1

 

Bezpieczne Ferie

29 stycznia 2016

W dniu 26 stycznia 2016 roku nasze Gimnazjum odwiedził WOPR.
Ratownik, Pan Witold Stachnio , opowiedział o bezpieczeństwie nad wodą i lodem. Pokazał, jak zachować się, kiedy sami wpadniemy do wody i co robić, gdy jesteśmy świadkiem załamania się lodu pod kimś. Zademonstrował  w jaki sposób możemy pomóc osobie, która uległa urazowi.
Dzięki spotkaniu i aktywnemu udziałowi uczniowie mieli możliwość sprawdzić i uporządkować swoją wiedzę dotyczącą zarówno bezpiecznego zachowania nad wodą i lodem, jak również udzielania pierwszej pomocy.
Panu Witkowi dziękujemy za spotkanie, a sami wierzymy, że ferie zimowe będą wyjątkowo bezpieczne.

galeria zdjęć

1 2 3 4 5 6 57