Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

              Uprzejmie zapraszamy na wspólne posiedzenie: Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych z Komisją Budżetu i Finansów, które odbędzie się w dniu 20 września 2017r. (środa) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
 3. Wolne wnioski i oświadczenia.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

     Przewodnicząca Komisji                                                                      Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych                                                     Budżetu i Finansów
   /-/ Wiesława Gronczewska                                                                              /-/ Wiesław Król

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów gminy.

ZAWIADOMIENIE

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.), zwołuję XXVII Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 27 września 2017r. (środa) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołów: z XXIV, XXV i XXVI Sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytych w dniach: 18 maja 2017r., 6 lipca 2017r. i 26 lipca 2017r.
 4. Interpelacje.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokrzywnica.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wydzielonego rachunku dochodów.
 10. Odpowiedzi na interpelacje.
 11. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 12. Wolne wnioski i oświadczenia.
 13. Zamknięcie sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

PROJEKTY UCHWAŁ

 

 

W niedzielę 10 września 2017r. w Pokrzywnicy odbyły się gminne dożynki, których gospodarzem była wieś Piskornia, Starostami natomiast Państwo Elżbieta i Wiesław Wasilewscy. Święto Plonów tradycyjnie rozpoczęła uroczysta msza święta, odprawiona w intencji rolników przez ks. Mirosława Borkowskiego w Kościele Parafialnym. Po mszy św. korowód z wieńcami dożynkowymi przemaszerował na plac przy Urzędzie Gminy, gdzie miała miejsce świecka część uroczystości. Wójt Adam Dariusz Rachuba powitał mieszkańców gminy oraz wszystkich przybyłych gości i podziękował rolnikom za trud ich pracy. Oficjalne podziękowania skierowane w stronę rolników wygłosili również: minister Henryk Kowalczyk, Starosta Jan Zalewski, radny sejmiku Witold Chrzanowski oraz Teresa Gąsiorowska, kierownik Placówki Terenowej KRUS w Golądkowie. Następnie starostowie dożynek przekazali Wójtowi Gminy i Przewodniczącemu Rady Gminy dorodny bochen chleba, którym zwyczajowo podzielono się z uczestnikami uroczystości.

Jak co roku przeprowadzony został konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. I miejsce zajęło Samorządowe Przedszkole w Pokrzywnicy, II miejsce – Pokrzywnica, III miejsce zajęli ex aequo Gzowo oraz Szkoła Podstawowa w Nowym Niestępowie. Ponadto wszystkie wieńce zostały wyróżnione.
Na dożynkach nie zabrakło również wystawy sprzętu rolniczego oraz stoisk informacyjno – promocyjnych firm i instytucji z terenu powiatu pułtuskiego, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem m.in. ze względu na atrakcyjne gadżety, które można było tam otrzymać.
Na najmłodszych uczestników czekała cała moc atrakcji, np. teatr mega baniek mydlanych, skręcanie balonów przez klowna, fotobudka oraz tradycyjnie wesołe miasteczko. Późnym wieczorem niebo rozbłysło tysiącami kolorów, kiedy to rozpoczął się pokaz sztucznych ogni. Atmosferę całej uroczystości uświetniały występy taneczno-muzyczne. Na scenie zaprezentowała się pochodząca z naszej gminy Kinga Strzelczak oraz zespoły: Takt, Strefa Country, Hakuna Matata, Biesiada Polska, Andrea Lattari z zespołu Ciao Amore, SPOKO, Maxx Dance i Fenix. Gwiazdą wieczoru był zespół Jorrgus

I autobus – (spp-dzieci do szkoły podstawowej w Pobyłkowie, G-gimnazjaliści)

7.05 Klusek (2spp+ 2G) –7.10 Murowanka (1sp + 1G+ 3spd) -7.15 Trzepowo ( 9spp) -7.20. Budy Ciepielińskie (2G+ 7spp) -7.25 Pobyłkowo szkoła (25-17 wysiada = 8)
Pobyłkowo Duże -7.30 Wólka Zalewska (6spp) -7.35 Pobyłkowo szkoła (14-6 wysiada = 8) -7.40 Pobyłkowo Duże (4G+2spd) –7.45 Pobyłkowo Małe (7G) -7.50 Trzepowo ( 4G+ 13spd)
-8.00 Dzierżenin wysiada 38

II autobus – ( p-przedszkolaki, N-dzieci do Szkoły w Niestępowie)

6.55 Łubienica (5N) – Łub .Sup. (1p+4N) -7.00 Olbrachcice-(1p+ 4 N) -7.05 Koziegłowy (7p+11N) –7.10 Niestępowo (33-24 N= 9) –7.15 Łępice (3p+ 2N) –7.20 Witki ( 1p+10N)  -7.25 Niestępowo (25-12 wysiada =13 + Niestępowo (4p)- Pokrzywnica (wysiada 17 osób))

7.30 Pokrzywnica –7.35 Trzepowo ( 2p) -7.40 Budy Obrębskie (2p+1N) –7.45 Obręb (3p +8N) -7.50 Dzbanice ( 2p) –7.55 Mory ( 1p) –8.00 Obrębek (2p + 7N) -8.05 Pokrzywnica (28-12
wysiada=16N +21N z Pokrzywnicy do S.P. w Niestępowie 37)

III autobus – ( G-gimnazjaliści, Gz-dzieci do Szkoły w Gzowie,spd-szkoła podst. w Dzierżeninie)

6.55 Łubienica ( 4Gz) -7.00 Łubienica Superunki (14Gz+5G) -7.05 Strzyże (8Gz+3g) -7.10 Zaborze (9Gz+1G+ 1p) -7.15 Gzowo szkoła (45-35 wysiada =10) + 7.15 Gzowo (5G) –7.20 Karniewek –7.25 Dzbanice ( 4G+ 2 spd+1p) -7.30 Klaski ( 2G) –7.35 Mory
(1G) -7.40 Obrębek (3 G) -7.45 Pokrzywnica (31 – 1p wysiada= 30 + 7.50 Obręb ( 1G)) –7.55 Budy Obrębskie ( 1 G) -8.00 Dzierżenin wysiada 32G

IV autobus gminny ( N-szkoła w Niestępowie, p-przedszkole, G-gimnazjum, Gz –szkoła
w Gzowie, spd –szkoła podstawowa w Dzierżeninie)

6.50 Pomocnia ( 3N) -6.55 Łosewo ( 3N) -7.00 Piskornia (18N + 3G+ 6p) -7.05 Pokrzywnica przedszkole (33-6 wysiada= 27+ 5G z Pokrzywnicy UG) -7.10 Niestępowo przy lesie (5N)
-7.15 Niestępowo szkoła 37-29=8G+1G z Niestepowa -7.20 Olbrachcice (7G) -7.30 Karniewek
( 1G+3 spd) -7.35 Pogorzelec ( 13spd ) -7.35 Dzierżenin 33

7.40 Dzierżenin (1Gz) -7.40 Pogorzelec (3Gz) -7.45 Świeszewo ( 6 Gz) -7.50 Dzbanice (7Gz) -7.50 Klaski( 6Gz) -7.55 Mory(1G +2spd)  -8.00 Karniewek nad Narwią (8Gz) -Gzowo szkoła 34dzieci.

Godziny odwozu zostaną ustalone i podane do wiadomości po ułożeniu planów zajęć
w poszczególnych szkołach.
W dniu 4 września 2017 roku autobusy rozpoczną dowożenie wg przystanków z ubiegłego roku szkolnego , które mogą ulec niewielkiej modyfikacji po zweryfikowaniu liczby dzieci dojeżdżających. Po przejechaniu tras niewielkiej zmianie mogą ulec również godziny na poszczególnych przystankach . Uczniowie powinni oczekiwać na przystanku 5 minut przed wskazaną godziną odjazdu autobusu.
W przypadku jakichkolwiek zmian, będziemy informować na bieżąco dzieci i rodziców.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie gminy pod nr telefonu 23 691 88 36 oraz na stronach szkół i w każdej szkole.

Grażyna Kłosiewicz
Inspektor ds. oświaty

Ogłoszenie o przetargu

29 sierpnia 2017

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Wójt Gminy Pokrzywnica o g ł a s z a   I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 1. działki położonej we wsi Ciepielin, gm. Pokrzywnica:
Lp. Nr działki Powierzchnia Cena wywoławcza Wadium Godzina przetargu
1. 4/2 0,5314 ha 158.000 zł netto 15.000 zł 14:15
 1. działki położonej we wsi Nowe Niestępowo, gm. Pokrzywnica:
Lp. Nr działki Powierzchnia Cena wywoławcza Wadium Godzina przetargu
1. 5/3 0,0600 ha 32.000 zł netto 320 zł 14:25
 1. działki położonej we wsi Trzepowo, gm. Pokrzywnica:
Lp. Nr działki Powierzchnia Cena wywoławcza Wadium Godzina przetargu
1. 183 0,1200 ha 5.100 zł netto 510 zł 14:35

Stan prawny działek uregulowany jest w księgach wieczystych: dla działki nr 4/2 – KW Nr OS1U/00056055/3, dla działki nr 5/3 – KW Nr OS1U/00016945/7,  dla działki nr 183 – KW Nr OS1U/00050591/0 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Pułtusku.

 • Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Pokrzywnica Nr 72 8232 0005 0100 2336 2001 0008 lub w kasie urzędu prowadzonej przez Bank Spółdzielczy w Pułtusku O/Pokrzywnica, najpóźniej w dniu 03 października 2017 roku.
 • Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetargi zostaną przeprowadzonej w dniu 06 października 2017 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pokrzywnicy przy Al. Jana Pawła II 1.

 • Opis nieruchomości:
 1. Działka nr 4/2 położona w obrębie 4 Ciepielin. Nieruchomość jest usytuowana przy drodze Łosewo – Pobyłkowo i Ciepielin – Powielin. Nieruchomość znajduje się na skraju wsi. Posiada możliwość podłączenia do energii elektrycznej i wodociągu wiejskiego. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem z lat powojennych ub. wieku. Jest to budynek murowany, parterowy, o pow. użytkowej ca 150 m2, użytkowany w przeszłości jako szkoła podstawowa. Obecnie budynek jest zdewastowany i wymaga odbudowy lub rozbiórki.

 

 1. Działka nr 5/3 położona jest w obrębie 20 Nowe Niestępowo. Nieruchomość jest zabudowa budynkiem sklepu. Jest usytuowana przy drodze Pokrzywnica – Kacice oraz w pobliżu drogi do Golądkowa. Działka ogrodzona siatką metalową, brama i furtka z prętów metalowych. Nieruchomość posiada podłączenie do energii elektrycznej i wodociągu wiejskiego. Odprowadzenie ścieków do szamba. Budynek z lat siedemdziesiątych ub. wieku. Jest to budynek murowany, parterowy, użytkowany jako sklep. Obecnie budynek jest nieużytkowany, wymaga gruntownego remontu.

 

 1. Działka nr 183 o pow. 1200 m2, położona jest w obrębie 32 Trzepowo. Nieruchomość jest usytuowana przy drodze Pobyłkowo Małe – Trzepowo i przylega bezpośrednio z dwóch stron do działki nr ewid. 80 oraz z jednej strony do drogi publicznej asfaltowej. Działka jest usytuowana w zasięgu energii elektrycznej i wodociągu wiejskiego.

 

 • Przeznaczenie nieruchomości:
 1. Działka nr 4/2 w m. Ciepielin: Zgodnie z decyzją nr 47/2016 Wójta Gminy Pokrzywnica znak: SKU 6730.63.2016.KS o warunkach zabudowy, działka przeznaczona jest pod zabudowę dla inwestycji polegającej na nadbudowie i rozbudowie istniejącego budynku usługowego z przeznaczeniem na funkcję mieszkaniowo-usługową;
 2. Działka nr 5/3 w m. Nowe Niestępowo: Nieruchomość leży na terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Pokrzywnica.
 3. Działka nr 183 w m. Trzepowo: Nieruchomość leży na terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Pokrzywnica.

 

 • Sposób zagospodarowania nieruchomości:
 1. Działka nr 4/2 w m. Ciepielin: pod zabudowę budynkiem mieszkalno- usługowym;
 2. Działka nr 5/3 w m. Nowe Niestępowo: Działka zabudowana budynkiem sklepu po byłej GS „SCH”.
 3. Działka nr 183 w m. Trzepowo: nie określa się. Może zostać przeznaczona na powiększenie działki sąsiedniej.

 

 • Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określa się terminu zagospodarowania nieruchomości.
 • Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.
 • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, lub odstąpi od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy, Wójt Gminy Pokrzywnica może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie przez kupującego nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 • Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (jednolity tekst Dz. U. z 2017.r. poz. 12214 z późn. zm.) sprzedaż w/w nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w związku z czym do ceny ustalonej w wyniku przetargu doliczony będzie podatek od towarów i usług VAT wg stawki obowiązującej w dniu podpisania umowy sprzedaży. W dniu podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia stawka podatku wynosiła 23%.
 • Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi kupujący.

 

Wójt Gminy Pokrzywnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy pok. Nr 12 oraz telefonicznie pod numerem telefonu /23) 691 88 44, 691 88 43, 691 88 30 lub na stronie internetowej www.pokrzywnica.pl.

 

                                                                                                                      Wójt Gminy Pokrzywnica

Informacja

25 sierpnia 2017

Uprzejmie informujemy, że zajęcia adaptacyjne w Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy odbędą się 30 i 31 sierpnia 2017r. w godzinach od 9.30 do 11.30.

Natomiast zebranie z rodzicami odbędzie się 29 sierpnia o godzinie 16.30 

W związku z pojawiającymi się informacjami od mieszkańców z terenu gminy Pokrzywnica  o rzekomych telefonach od pracowników Urzędu Gminy z propozycją ofert usług dotyczących udziału w projekcie Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim  dotyczącego montażu instalacji fotowoltaicznych i solarnych dla mieszkańców z terenu Gminy Pokrzywnica w tym m.in. wykonanie karty weryfikacji technicznej, Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, że pracownicy Urzędu nie dzwonią do mieszkańców, a co za tym idzie nie ponoszą odpowiedzialności za treść tych ofert pod które podszywają się nieznane osoby.

Apelujemy o rozwagę, nie podpisywanie żadnych umów, oraz nie wpłacanie zaliczek, a w przypadku stwierdzenia, że zostaliście Państwo oszukani – o jak najszybsze powiadomienie policji.

W przypadku zaistnienia wyżej opisanej sytuacji proszę o kontakt z Urzędem Gminy w Pokrzywnicy, pok. Nr 12 tel. 23 691 88 44

Wójt Gminy Pokrzywnica    

1 2 3 4 5 6 100