Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

XXXIX Sesja Rady Gminy Pokrzywnica dnia 30 września 2014 r.

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm./, zwołuję XXXIX Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień
30 września 2014 r. (wtorek) o godz. 11 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zmian.
3. Przyjecie protokołów: z XXXVII i XXXVIII Sesji Rady Gminy Pokrzywnica
odbytych w dniach: 16 czerwca 2014r. i 14 sierpnia 2014r.
4. I n t e r p e l a c j e
5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XXV/130/2012 z dnia 28
grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXV/131/2012 z
dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki
opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część
miejscowości Gzowo i Karniewek.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na
rok 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu: „Przebudowa drogi
powiatowej nr 3404W Przewodowo – Golądkowo – Pokrzywnica – Klusek na
odcinku Trzepowo – Klusek”.
12. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014r.
13. Zajęcie stanowiska w sprawie sprzedaży nieruchomości w Pobyłkowie Małym.
14. Odpowiedzi na interpelacje.
15.Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
16.Wolne wnioski i oświadczenia.
17.Zamknięcie sesji.
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów gminy.

UCHWAŁY

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
Dnia 24 września 2014 roku (środa) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy
odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy
Pokrzywnica.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. Wolne wnioski i oświadczenia.

Przewodnicząca Komisji
/-/ Wiesława Gronczewska

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
Dnia 23 września 2014 roku (wtorek) o godz. 15.30 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy
odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Pokrzywnica.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniami budżetowymi za II kwartał.
4. Wolne wnioski i oświadczenia.
Przewodniczący Komisji
/-/ Wiesław Król

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Pogorzelec – dz. ew. 203/2 w gminie Pokrzywnica

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego część miejscowości Pogorzelec – dz. ew. 203/2 w gminie Pokrzywnica

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Pogorzelec – dz. ew. 203/2″

sporządzanego na podstawie uchwały Nr XXV/129/2012  Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 grudnia 2012r.  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Pogorzelec

Wyłożenie w/w projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 24.09.2014r. do 17.10.2014r., w siedzibie  Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, pok. nr 3, Aleja Jana Pawła II 1,  od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 17.10.2014r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1 w sali nr 3, o godz. 10:00.

Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Pokrzywnica  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2014r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Pokrzywnica . Uwagi można składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, pok. nr 2, pocztą na adres:  Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica,  ustnie do protokołu w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki Wydziale lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ug@pokrzywnica.pl.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia  3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa –  w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2014r.

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w gminie Pokrzywnica

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego gminie Pokrzywnica

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu trzech projektów, tj.:

1. „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Łubienica Superunki – dz. ew. 113 i 114″

2. „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Łubienica Superunki – dz. ew. 137/2″

3. „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Kępiaste – dz. ew. 16/18 „

sporządzanych na podstawie uchwały Nr XXVII/143/2013  Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 21 marca 2013r.  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Łubienica Superunki i Kępiaste

Wyłożenie w/w projektów planów oraz prognoz oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 24.09.2014r. do 17.10.2014r., w siedzibie  Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, pok. nr 3, Aleja Jana Pawła II 1,  od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w/w projektach planów zostanie przeprowadzona w dniu 17.10.2014r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1 w sali nr 3 o godz. 10:00.

Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w/w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Pokrzywnica  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2014r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do w/w projektów planów jest Wójt Gminy Pokrzywnica . Uwagi można składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, pok. nr 2, pocztą na adres:  Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica,  ustnie do protokołu w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ug@pokrzywnica.pl.

 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia  3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymienione wyżej, projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa –  w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2014r.

Ostrzeżenie

OSTRZEŻENIE NUMER 222/II/2014
BURZE Z GRADEM

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 09:00 dnia 08-09-2014 do godz. 23:00 dnia 08-09-2014

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, pomorskie.

Przebieg: W ciągu dnia prognozuje się wystąpienie burz z silnymi opadami deszczu do 30 – 35l, lokalnie z gradem do 2cm a także porywistym północno zachodnim wiatrem wiejącym w porywach do 80km/h

Skutki: łamanie gałęzi; ryzyko utraty życia; ryzyko wybuchu pożaru; utrudnienia komunikacyjne; zaburzenia w pracy urządzeń elektrycznych.

Uwagi: Brak.

Dyżurny prognosta: Dariusz Wierzbicki (centrum.meteo@meteosky.eu)
Ostrzeżenie wydano: 07-09-2014 godz. 23:44
Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o.

Ogłoszenie ARiMR

Szanowni Mieszkańcy Gminy Pokrzywnica

 Od 2015 będą obowiązywały nowe zasady przyznawania płatności obszarowych, dlatego też pojawia się uzasadniona konieczność przeprowadzenia szerokiej akcji informacyjnej, która będzie miała na celu dotarcie z wiedzą do jak największej liczby potencjalnych odbiorców pomocy.

Kierownik Biura Powiatowego w Pułtusku z/s w Golądkowie zaprasza serdecznie Mieszkańców Gminy Pokrzywnica do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym wyżej opisanej tematyki , które odbędzie się w dniu 16-09-2014 r . o godz. 10:00 w Sali Urzędu Gminy w Pokrzywnicy.

 Stanisław Guzel
Kierownik Biura Powiatowego ARIMR

 

Prosimy o wpłaty na instalacje solarne

Prosimy o wpłaty na instalacje solarne

W związku z realizacją Projektu „Partnerstwo i innowacyjność dla środowiska – efektywne wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Pokrzywnica” realizowanego przez Gminę Pokrzywnica w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, współfinansowanego z EFRR w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” działania 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” RPO WM 2007

 Wójt Gminy Pokrzywnica

informuje, że montażu zestawów płaskich kolektorów słonecznych w 100 gospodarstwach domowych rozpocznie się w dniu 15 września 2014 r.

Wykonawca będzie  bezpośrednio (telefonicznie) umawiał się z uczestnikami projektu w sprawie terminu wykonania instalacji.

W celu prawidłowej realizacji projektu należy dokonać wpłaty kwoty, zgodnie z poniższą tabelą:

 

Zestaw w gospodarstwie domowym Kwota brutto zestawu Wkład własny uczestnika Zaliczka wpłacona w chwili podpisania umowy na montaż Do zapłaty
1 2 3 4 5
I.  2 kol./200 l 9.348,36 2.804,51 1.000,00 1.804,51
II. 3 kol./ 300 l 10.237,20 3.071,16 1.000,00 2.071,16
III. 5 kol./500 l 12.136,92 3.641,08 1.000,00 2.641,08

 Jeżeli w wyniku opracowanej wykonawczej dokumentacji projektowo-kosztorysowej ustalonej indywidualnie dla każdego gospodarstwa domowego wartość zestawu wzrośnie  od ustalonej powyżej, pozostałą kwotę należy wnieść w ciągu 14 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia z Urzędu Gminy w Pokrzywnicy.

Natomiast, jeżeli w wyniku opracowanej wykonawczej dokumentacji projektowo-kosztorysowej ustalonej indywidualnie dla każdego gospodarstwa domowego wartość zestawu będzie mniejsza  od ustalonej powyżej, różnicę Urząd Gminy w Pokrzywnicy zwróci w ciągu 14 dni, licząc od dnia zakończenia projektu.

Kwoty określone w tabeli kol. 5 należy wpłacić w terminie 7 dni, licząc od dnia montażu instalacji na konto Urzędu Gminy w Pokrzywnicy:

BS O/Pokrzywnica 29 8232 0005 0100 2336 2001 0006.

Szczegółowe informacje o realizowanym projekcie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, Al Jana Pawła II , pok. Nr 12 lub pod numerem telefonu: 23 691 88 44, 691 88 43.

Wójt Gminy
/-/ Adam Dariusz Rachuba

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY POKRZYWNICA

Informacja dla mieszkańców Gminy
dot. projektu:
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pokrzywnica”

Gmina Pokrzywnica uprzejmie informuje, co następuje:
W związku z rezygnacją 17 beneficjentów, którzy wstępnie zadeklarowali udział w projekcie dot. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, Gmina Pokrzywnica ogłasza dodatkowy nabór chętnych osób, które będą mogły skorzystać z dofinansowania projektu.
Projekt realizowany jest w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Dofinansowanie z PROW pokrywa 75% kosztów związanych z budową, resztę musi pokryć właściciel nieruchomości, na której budowana jest oczyszczalnia, czyli 25% kosztów kwalifikowalnych inwestycji oraz 100% podatku VAT.
Wnioski na powyższy cel będą przyjmowane do 15.09.2014r. w Urzędzie Gminy w pokoju nr 12. Składać je mogą osoby stale mieszkające na terenie Gminy Pokrzywnica, których nieruchomość położona jest w obszarze rozproszonym nie ujętym w koncepcji sanitacji gminy uchwalonej przez Radę Gminy Pokrzywnica (Uchwałą nr XXVI/169/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.).

Wójt Gminy
/-/ Adam Dariusz Rachuba

1 2 3 4 5 6 25