Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

System e-podatków

Uruchomienie systemu e-podatki

Urząd Gminy uprzejmie informuje, iż został uruchomiony nowy system e-podatki dla mieszkańców gminy oraz osób posiadających nieruchomości na terenie gminy, umożliwiający podgląd posiadanych nieruchomości, ich wielkości, podstawy opodatkowania, klasy gleby itp. oraz danych finansowych jakie pozostały do zapłaty wraz z ewentualnymi zaległościami.
Do tego systemu dołączone są także informacje o odpadach komunalnych.

System jest cały czas aktualizowany i będzie posiadał coraz więcej informacji o podatniku i jego podatkach. W niedługim czasie zostanie także uruchomiony system płatności elektronicznych.Uruchomienie systemu jest bardzo proste i nie wymaga zawiłych procedur. Wystarczy wejść na stronę https://pokrzywnica.eboi.pl na której zakładamy swoje konto a następnie z katalogu spraw wybieramy według podziału alfabetycznego sprawę „System e-podatki”  wypełniamy formularz „Wniosek o dostęp do systemu e-podatków„ który znajduje się na dole procedury i wysyłamy go do Urzędu elektronicznie. Nie są wymagane żadnego rodzaju podpisy elektroniczne lub profile zaufane.

W ciągu kilku dni w zakładce inne pojawią się państwa dane z systemu e-podatków.

Wszelkie pytanie i dodatkowe wyjaśnienia udostępniane są pod numerem telefonu 23 691 88 42 lub adresem mailowym informatyk@pokrzywnica.pl

Zachęcamy do uruchamiania i testowania nowego systemu oraz zgłaszania ewentualnych uwag.

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Pokrzywnicy

I N F O R M A C J A
Gminnej Komisji Wyborczej w Pokrzywnicy
z dnia 24 września 2014r.

            Zgodnie z art. 178 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2014r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o składzie, siedzibie oraz dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów do rady gminy oraz wyborów wójta, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.:

  1. Jadwiga Modzelewska zam. Gzowo – przewodnicząca komisji
  2. Joanna Piecychna zam. Nowe Niestępowo – zastępca przewodniczącej komisji
  3. Przemysław Leleń zam. Koziegłowy – członek komisji
  4. Elżbieta Małgorzata Jamiołkowska – Maciąg zam. Dzierżenin – członek komisji
  5. Monika Przybysz zam. Koziegłowy  – członek komisji
  6. Klaudia Skarżycka zam. Pokrzywnica – członek komisji
  7. Monika Bartosiewicz zam. Pokrzywnica – członek komisji

 Gminna Komisja Wyborcza ma siedzibę w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy pok. nr 3, tel. (23) 6918721.

              Zgłoszenia kandydatów na radnych będą przyjmowane w dniach pracy Urzędu Gminy w godz. od 900 do 1600,w terminie od 25 września 2014r. do 6 października 2014 r. oraz w dniu 7 października 2014r. do godz. 2400 .

      Zgłoszenia kandydatów na Wójta będą przyjmowane w dniach pracy Urzędu Gminy w godz. od 900 do 1600, w terminie od 25 września 2014r. do 16 października 2014r. oraz w dniu 17 października 2014 r. do godz. 2400 .

                                                                  Przewodnicząca Komisji

                                                                     /-/ Jadwiga Modzelewska

APEL

A    P    E    L

Wójt  Gminy  Pokrzywnica zwraca się z prośbą do wszystkich rolników gminy Pokrzywnica o udzielenie pomocy rodzinie 

P. Andryszczyk, zam. Ciepielin 30.  

W dniu 13 września  b.r. (sobota) w wyniku pożaru spłonęły  budynki  gospodarcze  Pana  Andryszczyka  (stodoła i obora) w których  znajdowały się  tegoroczne plony rolne oraz pasze dla zwierząt.

W chwili  obecnej  liczy się  każda  pomoc sąsiedzka w postaci siana , zboża czy słomy.

Za pomoc i wsparcie serdecznie dziękuję.

 

Orły Polskiego Samorządu 2014


            Pragniemy poinformować, iż decyzją Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług Gmina Pokrzywnica została nominowana do nagrody Gmina Roku 2014. Plebiscyt ma na celu promowanie powiatów i gmin poszczególnych województw, które stwarzają dogodne warunki dla inwestorów, dbają o poprawę infrastruktury, ochronę środowiska naturalnego, sprawność służby zdrowia oraz o wysoką jakość edukacji, intensywnie przeciwdziałają bezrobociu – umiejętnie wykorzystując przy tym środki finansowe pozyskane z Unii Europejskiej, dbając tym samym o wzrost jakości życia mieszkańców swojego regionu. Plebiscyt skierowany jest do wszystkich gmin z poszczególnych województw, które realizując wzorcowo działania ustawowe oraz strategię rozwoju na rzecz społeczności lokalnej podnoszą standard życia mieszkańców oraz wykazują otwartość i przychylność we współpracy z inwestorami i przedsiębiorcami.

XXXIX Sesja Rady Gminy Pokrzywnica dnia 30 września 2014 r.

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm./, zwołuję XXXIX Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień
30 września 2014 r. (wtorek) o godz. 11 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zmian.
3. Przyjecie protokołów: z XXXVII i XXXVIII Sesji Rady Gminy Pokrzywnica
odbytych w dniach: 16 czerwca 2014r. i 14 sierpnia 2014r.
4. I n t e r p e l a c j e
5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XXV/130/2012 z dnia 28
grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXV/131/2012 z
dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki
opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część
miejscowości Gzowo i Karniewek.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na
rok 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu: „Przebudowa drogi
powiatowej nr 3404W Przewodowo – Golądkowo – Pokrzywnica – Klusek na
odcinku Trzepowo – Klusek”.
12. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014r.
13. Zajęcie stanowiska w sprawie sprzedaży nieruchomości w Pobyłkowie Małym.
14. Odpowiedzi na interpelacje.
15.Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
16.Wolne wnioski i oświadczenia.
17.Zamknięcie sesji.
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów gminy.

UCHWAŁY

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
Dnia 24 września 2014 roku (środa) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy
odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy
Pokrzywnica.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. Wolne wnioski i oświadczenia.

Przewodnicząca Komisji
/-/ Wiesława Gronczewska

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
Dnia 23 września 2014 roku (wtorek) o godz. 15.30 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy
odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Pokrzywnica.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniami budżetowymi za II kwartał.
4. Wolne wnioski i oświadczenia.
Przewodniczący Komisji
/-/ Wiesław Król

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Pogorzelec – dz. ew. 203/2 w gminie Pokrzywnica

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego część miejscowości Pogorzelec – dz. ew. 203/2 w gminie Pokrzywnica

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Pogorzelec – dz. ew. 203/2″

sporządzanego na podstawie uchwały Nr XXV/129/2012  Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 grudnia 2012r.  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Pogorzelec

Wyłożenie w/w projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 24.09.2014r. do 17.10.2014r., w siedzibie  Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, pok. nr 3, Aleja Jana Pawła II 1,  od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 17.10.2014r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1 w sali nr 3, o godz. 10:00.

Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Pokrzywnica  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2014r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Pokrzywnica . Uwagi można składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, pok. nr 2, pocztą na adres:  Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica,  ustnie do protokołu w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki Wydziale lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ug@pokrzywnica.pl.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia  3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa –  w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2014r.

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w gminie Pokrzywnica

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego gminie Pokrzywnica

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu trzech projektów, tj.:

1. „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Łubienica Superunki – dz. ew. 113 i 114″

2. „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Łubienica Superunki – dz. ew. 137/2″

3. „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Kępiaste – dz. ew. 16/18 „

sporządzanych na podstawie uchwały Nr XXVII/143/2013  Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 21 marca 2013r.  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Łubienica Superunki i Kępiaste

Wyłożenie w/w projektów planów oraz prognoz oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 24.09.2014r. do 17.10.2014r., w siedzibie  Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, pok. nr 3, Aleja Jana Pawła II 1,  od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w/w projektach planów zostanie przeprowadzona w dniu 17.10.2014r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1 w sali nr 3 o godz. 10:00.

Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w/w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Pokrzywnica  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2014r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do w/w projektów planów jest Wójt Gminy Pokrzywnica . Uwagi można składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, pok. nr 2, pocztą na adres:  Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica,  ustnie do protokołu w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ug@pokrzywnica.pl.

 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia  3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymienione wyżej, projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa –  w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2014r.

Ostrzeżenie

OSTRZEŻENIE NUMER 222/II/2014
BURZE Z GRADEM

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 09:00 dnia 08-09-2014 do godz. 23:00 dnia 08-09-2014

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, pomorskie.

Przebieg: W ciągu dnia prognozuje się wystąpienie burz z silnymi opadami deszczu do 30 – 35l, lokalnie z gradem do 2cm a także porywistym północno zachodnim wiatrem wiejącym w porywach do 80km/h

Skutki: łamanie gałęzi; ryzyko utraty życia; ryzyko wybuchu pożaru; utrudnienia komunikacyjne; zaburzenia w pracy urządzeń elektrycznych.

Uwagi: Brak.

Dyżurny prognosta: Dariusz Wierzbicki (centrum.meteo@meteosky.eu)
Ostrzeżenie wydano: 07-09-2014 godz. 23:44
Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o.

1 2 3 4 5 6 25