Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

Ostrzeżenie

31 sierpnia 2015

Przesyłamy ostrzeżenie meteorologiczne dla centrum zarządzania kryzysowego, instytucji i jednostek operacyjnych, a także obywateli naszego kraju.

 OSTRZEŻENIE NUMER 204/II/2015

UPAŁY

 Stopień zagrożenia: 2

 Ważność: od godz. 10:00 dnia 31-08-2015 do godz. 20:00 dnia 01-09-2015

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie.
 Przebieg: Na terenie ww. obszaru prognozuje się wzrost temperatury maksymalnej powietrza od 31 do 35°C. Temperatury minimalne w nocy wyniosą od 17 do 21°C.
Skutki: umiarkowane/duże ryzyko udaru słonecznego; uszkodzenia dróg z asfaltową nawierzchnią; wzrost zagrożenia pożarowego.
Uwagi: Brak.
Dyżurny prognosta: Dariusz Wierzbicki (centrum.meteo@meteosky.eu)
Ostrzeżenie wydano: 30-08-2015 godz. 12:12
Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o.
Wszelkie pytania do prognostów mogą Państwo kierować na email centrum.meteo@meteosky.eu.
Pozdrawiamy,
Zespół prognostów CPM METEOSKY Sp. z o.o.
www.meteosky.eu
centrum.meteo@meteosky.eu
tel. +48 91 350 82 04, kom. +48 797 395 456
fax. +48 91 350 82 66

Wyprawka szkolna 2015

27 sierpnia 2015

Wyprawka szkolna 2015r.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Grażyna Kłosiewicz – Inspektor ds. oświaty, kultury, spotu i zdrowia
Urząd Gminy w Pokrzywnicy

pokój nr. 7 – I piętro
tel. (023) 691 88 36
e-mail: oswiata@pokrzywnica.pl

Kogo dotyczy

W roku szkolnym 2015/2016 wyprawka dotyczy:
1) uczniów klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum
2) uczniów:

a) słabowidzących,
b) niesłyszących,
c) słabosłyszących,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV.

Wymagane dokumenty

Wniosek, do którego należy dołączyć:
1. zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;tj. za 2013r.
2.oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

3.oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu;
4. zaświadczenia o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne;
5. zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy albo nakaz płatniczy za ten rok,
6. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą  sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
7. kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść  ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania  alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej  bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
8. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub odcinek renty, emerytury – sztuk …….,
9. zaświadczenie o wysokości otrzymanego stypendium- szt. ….
10. Zaświadczenie o utracie lub uzyskaniu dochodu / stosownie z Urzędu Pracy lub z zakładu pracy/
W przypadku dzieci niepełnosprawnych kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Termin składania wniosku

Do 8 września 2015r.

Miejsce składania wniosku

Dyrektor szkoły , do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015r.w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

Opłaty

Nie dotyczy

Sposób załatwienia sprawy

Dyrektor szkoły po zebraniu kompletnej dokumentacji sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją Inspektorowi ds. oświaty w Urzędzie Gminy do 10 września 2015r.
Po otrzymaniu dotacji na ten cel i listy uczniów z poszczególnych szkół Wójt gminy przekazuje na rachunek bankowy szkoły podstawowej środki na dofinansowanie zakupu podręczników. Pieniądze wypłaca się do 31 października br. po przedstawieniu dowodu zakupu podręczników, którym w przypadku zakupów indywidualnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna albo rodzica zastępczego. W przypadku zakupu podręczników dla większej liczby uczniów, koszty zakupu podręczników zwracane są po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu.

Informacje dodatkowe

Na terenie Gminy Pokrzywnica pomocą objęci będą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pokrzywnica.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Pokrzywnica na lata 2015–2022

Wójt Gminy Pokrzywnica, zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), ogłasza przeprowadzenie w dniu 28 sierpnia 2015 r. konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju gminy Pokrzywnica na lata 2015 – 2022.
W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii i uwag do projektu Strategii rozwoju gminy Pokrzywnica na lata 2015 – 2022.
Projekt Strategii w wersji roboczej wraz z formularzem zgłaszania uwag, zamieszczony został na stronie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy – www.pokrzywnica.pl.
Wypełnione i podpisane formularze prosimy przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Pokrzywnicy, Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica, zeskanowane na adres poczty elektronicznej ug@pokrzywnica.pl ub składać osobiście w godzinach 8-16 w sekretariacie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Al. Jana Pawła II 1, pok. 2 do dnia 10 września 2015 r.
Wójt Gminy Pokrzywnica zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych mieszkańców gminy oraz instytucje i podmioty zainteresowane aktualizacją Strategii rozwoju gminy Pokrzywnica na lata 2015 – 2022. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy – sala konferencyjna w dniu 28 sierpnia 2015 r. w godz. 10.00 – 15.00.
Załączniki:
Formularz zgłoszeniowy
TEKST STRATEGII POK ver_24_08 v1 do konsultacji

Konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” po raz piąty na Mazowszu!

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konkursie „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.
Do konkursu zgłaszać można  wolontariuszy, grupy wolontariuszy, rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne. Celami Konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy, zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.
Zgłoszenia kandydatów w konkursie przyjmowane będą do dnia 30 września 2015 r.
Mazowieckie Barwy Wolontariatu to regionalny etap konkursu „Barwy Wolontariatu”, którego pomysłodawcą i organizatorem na poziomie ogólnopolskim jest Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce. Laureaci są automatycznie finalistami konkursu ogólnopolskiego
Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim. Konkurs organizowany jest pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.
Wręczenie nagród i wyróżnień planowane jest w listopadzie podczas uroczystej gali Konkursu „Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego”.

Więcej informacji na stronie

1 2 3 4 5 6 44