Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

O G Ł O S Z E N I E
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO PRODUCENTOM ROLNYM
             Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, że od dnia 01. 08 2013 r. do 30.08.2013 r. przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
na II półrocze 2013 r. / pokój Nr 1 na parterze/
 
          Do wniosku należy dołączyć imienne faktury VAT zakupu oleju napędowego za okres od 01.02.2013 r. do 31.07.13 r.

.

Sprzedaż nieruchomości

25 lipca 2013

OGŁOSZENIE z dnia 01.07.2013 r.

WÓJT GMINY POKRZYWNICA
OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

    na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pokrzywnica, położonej w obrębie ewidencyjnym POKRZYWNICA objętej  księgą wieczystą KW Nr OS1U/00044084/8 prowadzoną przez VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pułtusku Sądu Rejonowego w Wyszkowie:

zabudowana nieruchomość oznaczona numerami 494/3 i 495/5 o łącznej pow. 0.1984 ha

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi      150 000 zł      wadium     –        30 000 zł

SZCZEGÓŁY

.

Wyprawka szkolna 2013

19 lipca 2013
WYPRAWKA 2013
 
Do 04 września 2013  r. rodzice uczniów klas I-III oraz klas V szkół podstawowych, II klas ponadgimnazjalnych, jak również rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r.
Pomoc przysługuje:
a) dzieciom z rodzin spełniających kryterium dochodowe (dochód na osobę w rodzinie nie większy niż 456 zł netto) – dotyczy klas II-III, V SP oraz klas II szkół ponadgimnazjalnych,
b) dzieciom z rodzin spełniających kryterium dochodowe (dochód na osobę w rodzinie nie większy niż 539 zł netto) – dotyczy klas I Szkoły Podstawowej,
c) uczniom z rodzin nie spełniających kryterium dochodowego, ale znajdujących się
w szczególnie trudnej sytuacji z powodu ubóstwa, zdarzenia losowego lub innych okoliczności, na podstawie decyzji dyrektora szkoły (liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas I- III, V szkoły podstawowej oraz II klasy ponadgimnazjalnej),
d) uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Pomoc uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników, o których mowa w punkcie a),b) oraz c), nie dotyczy uczniów z klas IV i VI szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz klas I, III i IV szkół ponadgimnazjalnych, ze względu na to, iż pomoc obejmuje tylko te klasy, w których prowadzone jest nauczanie w oparciu o nową podstawę programową. (Zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych)
Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie wynosić:
lkl. I – III – do kwoty 225 zł
lkl. V szkoły podstawowej – do kwoty 325 zł
lkl. II zasadniczej szkoły zawodowej – do kwoty 390 zł
lkl. II szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) – do kwoty 445 zł.
Wnioski należy składać w szkole ,do której uczęszcza uprawnione do wyprawki dziecko.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 236918854
Druki wniosków dostępne na stronie  oraz od 25 sierpnia w każdej szkole.

.

Przesyłamy ostrzeżenie meteorologiczne dla centrum zarządzania kryzysowego, instytucji i jednostek operacyjnych, a także obywateli naszego kraju.
OSTRZEŻENIE NUMER 93/II/2013
BURZE Z GRADEM

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 12:00 dnia 19-07-2013 do godz. 23:00 dnia 19-07-2013

Obszar: województwo mazowieckie, podlaskie.

Przebieg: Prognozuje się w rejonie ww. województw występowanie gwałtownych burz, podczas których towarzyszyć im będą intensywne opady deszczu od 20 do 40 mm, lokalnie opad gradu do 2 cm i wiatr wiejący w porywach 70-75 km/h z kierunków północno-zachodnich.

 

Skutki: łamanie gałęzi; ryzyko utraty życia; ryzyko wybuchu pożaru; utrudnienia komunikacyjne; zaburzenia w pracy urządzeń elektrycznych.

Uwagi: Brak.

Dyżurny prognosta: Jacek Markiewicz (centrum@meteosky.eu)
Ostrzeżenie wydano: 19-07-2013 godz. 03:15
Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o.

Wszelkie pytania do prognostów mogą Państwo kierować na email centrum@meteosky.eu.

Pozdrawiamy,
Zespół prognostów CPM METEOSKY Sp. z o.o.
www.meteosky.eu
centrum@meteosky.eu
tel. 91 3508204, 91 3508203
fax. 91 3508266.

Obwieszczenie

16 lipca 2013

  Obwieszczenie 

 Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców wsi Koziegłowy, że na dzień
24 lipca 2013 r. (środa) o godz. 19.00 zwołuję zebranie wiejskie w celu dokonania wyboru sołtysa wsi.
Zebranie odbędzie się w Świetlicy OSP w Koziegłowach.
W przypadku braku quorum władnego wybrać sołtysa w pierwszym terminie, wyznacza się drugi termin zebrania – 24 lipca 2013 r. godz.19.30 .
Proszę o niezawodne przybycie .

Wójt
/-/ Adam Dariusz Rachuba

.

I N F O R M A C J A 

Informuję, iż w dniu 19.07.2013r. (piątek) Urząd Gminy w Pokrzywnicy będzie czynny do godz. 14:00.

Wójt Gminy
/-/ Adam Dariusz Rachuba.

Kolektory słoneczne

9 lipca 2013
Informacja dla Beneficjentów projektu:
„Partnerstwo i innowacyjność dla środowiska – efektywne wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Pokrzywnica”.
Gmina Pokrzywnica uprzejmie informuje, iż 20 lipca b.r. upływa ostateczny termin dokonywania wpłat zaliczki oraz dostarczania umów na montaż i dostawę kolektorów słonecznych w ramach naszego projektu.
Jednocześnie informujemy, iż z uwagi na rezygnację z udziału w projekcie przez dużą liczbę osób, które wcześniej zadeklarowały się, jest możliwość dopisania się do listy uczestników projektu. W związku z powyższym zapraszamy do Urzędu Gminy w Pokrzywnicy w nieprzekraczalnym terminie do 20 lipca 2013 r. celem dopełnienia wszelkich formalności związanych z przystąpieniem do projektu.

.

Co to jest afrykański pomór świń?

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie, rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo, jak również przez zakażoną paszę, wodę, wyposażenie oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami).

 .

1 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 132