Konsultacje społeczne – aktualizacji programu ochrony powietrza dla woj. mazowieckiego

28 Wrzesień 2023 r.
Redaktor: jankowska
Konsultacje społeczne – aktualizacji programu ochrony powietrza dla woj. mazowieckiego

Twoje zdanie ma znaczenie! Weź udział w konsultacjach aktualizacji POP.

Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 115/20 z 8 września 2020 r. przyjął program ochrony powietrza dla obszaru całego województwa i substancji, których stężenia przekroczyły normy w 2018 r.: pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, benzo(a)piren i dwutlenek azotu (tylko w przypadku strefy aglomeracja warszawska).

Program ochrony powietrza (skrót: POP) zawiera m.in.: obszary przekroczeń norm jakości powietrza, poziomy emisji, źródła odpowiedzialne za przekroczenia, wykaz działań niezbędnych do podjęcia mających poprawić jakość powietrza, a także podmioty odpowiedzialne za wdrażanie działań. Ponadto program zawiera prognozy jakości powietrza.

W przypadku, jeśli normy jakości powietrza są przekraczane w kolejnych latach obowiązywania POP, zarząd województwa musi opracować projekt aktualizacji POP. Z rocznych ocen jakości powietrza za lata 2021 i 2022 wynika, że na obszarze województwa normy jakości powietrza dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, dwutlenku azotu oraz benzo(a)pirenu nie były dotrzymywane. Zatem wypełniając ustawowy obowiązek opracowaliśmy projekt aktualizacji POP. Teraz chcemy poznać Twoje zdanie na jego temat.

Zmiany

Najważniejszymi zmianami wprowadzonymi w aktualizacji POP są:

 • nowe działanie wspomagające polegające na prowadzeniu doradztwa energetycznego i ekologicznego przez samorządy gminne,
 • nowe działanie wspomagające polegające na objęciu osób ubogich energetycznie wsparciem finansowym i organizacyjnym,
 • aktualizacja liczby urządzeń na paliwa stałe wskazanej do wymiany w latach 2024-2026 przez samorządy gminne,
 • rozszerzenie zakresu nasadzeń zieleni o obowiązek zwiększania powierzchni terenów zielonych o 0,5 ha/rok oraz urządzenia co najmniej jednego terenu rekreacyjnego o powierzchni co najmniej 1 ha w gminach miejskich,
 • zwiększenie minimalnej liczby akcji edukacyjnych realizowanych w każdej gminie oraz wprowadzenie wymogu, że minimum 1 akcja ma być skierowana do dzieci, a 1 akcja ma być skierowana do seniorów,
 • zwiększenie liczby kontroli przestrzegania uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych, dla każdej gminy,
 • rozszerzenie zakresu czyszczenia ulic na mokro o tereny miast w gminach miejsko-wiejskich,
 • wprowadzenie poziomu 0 (poziomu szarego) w planie działań krótkoterminowych, jako elementu systemu informowania społeczeństwa o złej jakości powietrza; poziom ten będzie ogłaszany w przypadku ryzyka przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3),
 • zmiana zapisu w planie działań krótkoterminowych dot. zakazu korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej w trakcie trwania powiadomień o złej jakości powietrza,
 • wprowadzenie Systemu Lokalnych Ostrzeżeń Publicznych (SYSLOP) przeznaczonego do automatycznego, kaskadowego przekazywania powiadomień o ryzyku przekroczenia i przekroczeniach norm jakości powietrza wszystkich podmiotów biorących udział w procedurze powiadamiania,
 • dodanie w planie działań krótkoterminowych obowiązku przeprowadzenia co najmniej jednej kontroli w trakcie powiadomienia Poziomu 2 (kolor pomarańczowy) i co najmniej dwóch kontroli w trakcie powiadomienia Poziomu 3 (kolor czerwony) w przypadku ryzyka przekroczenia poziomów odpowiednio: informowania i alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10.

Weź udział w konsultacjach społecznych

POP dotyczy wszystkich mieszkańców województwa i każdy może się wypowiedzieć na temat jego przepisów. Konsultacje społeczne ruszają 29 września 2023 r. i trwać będą do 20 października 2023 r. (włącznie).

Uwagi lub wnioski zgłoś na formularzu dostępnym do pobrania na dole strony:

 • w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa;
 • ustnie do protokołu;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: powietrze@mazovia.pl

Gdzie zapoznać się z dokumentem?

Projekt programu dostępny jest do pobrania w wersji elektronicznej na dole strony.

Wersja papierowa programu jest dostępna w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa (III piętro, pokój 422 i 426) od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-15:00).

Opinie organów ochrony środowiska

Szczególne znaczenie dla opracowywanego dokumentu mają opinie organów ochrony środowiska, jako głównych realizatorów działań naprawczych. Termin na wydanie opinii przez organy to 1 miesiąc.

Opinie organów należy zgłaszać na formularzu dostępnym do pobrania na dole strony.

Opinie organów należy zgłaszać w formie elektronicznej za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (E-PUAP), na adres skrytki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Spotkanie informacyjne

Aby przybliżyć przepisy projektu aktualizacji POP zaplanowaliśmy spotkanie informacyjne, które odbędzie się 3 października 2023 r. w formie online. Zapraszamy wszystkich do wzięcia w nim udziału.

Co dalej?

Wszystkie opinie, uwagi i wnioski wniesione w terminie zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Opinie, uwagi i wnioski wniesione po terminie nie zostaną rozpatrzone.

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Emisji i Ochrony Powietrza pod adresem e-mail: powietrze@mazovia.pl

 

Więcej informacji pod linkiem https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne-aktualizacji-programu-ochrony-powietrza.html