Zgłaszanie zamiaru uprawy maku lub konopi włóknistych na 2022 r.

Wójt Gminy Pokrzywnica, informuje, że zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego prowadzone są prace nad Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku     i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2022 roku.

Zgodnie z art. 47 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz.2050) zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy.

Jednym z warunków wydania zezwolenia na uprawę maku czy konopi włóknistych jest ujęcie planowanej powierzchni (ha) i rejonizacji (gmina) uprawy w Uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

W zgłoszeniu zamiaru uprawy maku lub konopi włóknistych należy określić:

– imię i nazwisko/nazwę podmiotu zgłaszającego,

– dane kontaktowe: telefon, adres, e-mail,

– wskazanie gatunku uprawy (mak, konopie włókniste),

– lokalizacja uprawy (numer ewidencyjny działki oraz obręb ewidencyjny),

– powierzchnia uprawy w ha.

Zgłoszenie planowanej powierzchni uprawy maku i konopi włóknistych na 2022 r. należy złożyć  do Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, 06 – 121 Pokrzywnica        w terminie do 20 września 2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać  w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy pokój nr 5 lub pod numerem telefonu 23 6918834

 

                                                      Wójt Gminy Pokrzywnica
Adam Dariusz Rachuba