ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3 Styczeń 2024 r.
Redaktor: jankowska
ZAWIADOMIENIE  o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2023 r. poz. 1469, z późn. zm.), z związku z Uchwałą Nr XLVIII/353/2023 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r. poz. 14551)

                                     Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia

że od 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe niższe miesięczne stawki opłat za gospodarowanie  odpadami komunalnymi i wynoszą następująco:

  • 25,00 zł za osobę– jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny,
  • 50,00 zł za osobę– jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi z jej wyliczeniem w oparciu o złożoną wcześniej deklarację. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty, czyli przed 15 marca 2024 r.

Ponadto informuję, że z powodu zmiany wysokości stawek opłat nie istnieje konieczność składania nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 3 ww. uchwały:

„zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy, którzy bioodpady stanowiące odpady komunalne kompostują w kompostownikach przydomowych, w wysokości 2,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.” 

Wobec tego właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy chcą skorzystać z ulgi bio, winni złożyć zmianę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto przypominam, że zgodnie z Uchwałą Nr XIII/103/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 3832) opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać  kwartalnie w terminach takich jak  podatki lokalne, czyli:

  • za I kwartał  do 15 marca danego roku,
  • za II kwartał  do 15 maja danego roku,
  • za III kwartał do 15 września danego roku,
  • za IV kwartał do 15 listopada danego roku.

Jednocześnie apeluję do wszystkich właścicieli nieruchomości, aby prowadzili selektywną zbiórkę odpadów komunalnych oraz kompostowali we własnych kompostownikach odpady ulegające biodegradacji.