Zarządzenie w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

28 Lipiec 2020 r.
Redaktor: rebala
Zarządzenie w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Zarządzenie Nr 30/2020
WÓJTA GMINY POKRZYWNICA
z dnia 27 lipca 2020 roku

 

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1040 ze zm.) i art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam dzień 14 sierpnia 2020 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Pokrzywnicy w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 r. oraz dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Pokrzywnicy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.

§2

  1. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pokrzywnica oraz do wiadomości publicznej przez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie wyłącznie w 2020 r.
Wójt
mgr inż. Adam
Dariusz Rachuba