ZAKOŃCZENIE ZADANIA „WYMIANA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH WRAZ TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GZOWIE ORAZ MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ”.

4 Kwiecień 2022 r.
Redaktor: olszewska
ZAKOŃCZENIE ZADANIA „WYMIANA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH WRAZ TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GZOWIE ORAZ MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ”.

                     W dniu 31 marca 2022 r. dokonano odbioru zadania pn. „Wymiana urządzeń grzewczych wraz termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Gzowie oraz montaż instalacji fotowoltaicznej”.

                    Zamówienie obejmowało wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz wykonanie niżej wymienionych robót w zakresie:

   1. Modernizacji instalacji centralnego ogrzewania: wymiana istniejącego źródła ciepła na  kocioł gazowy kondensacyjny na gaz płynny wraz z oprzyrządowaniem i instalacją gazową (z przyłączem i zbiornikiem na gaz płynny).

   2. Modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej: wymianę istniejącego źródła ciepła (podgrzewaczy elektrycznych) na gazowy kocioł kondensacyjny.

   3. Ocieplenia stropodachu niewentylowanego budynku szkoły warstwą izolacji.

   4. Ocieplenia stropodachu niewentylowanego kotłowni warstwą izolacji.

   5. Ocieplenia ścian zewnętrznych budynku oraz w pasie przylegającym do gruntu, z wyłączeniem ścian kotłowni warstwą izolacji.

   6. Ocieplenia ścian zewnętrznych kotłowni budynku oraz w pasie przylegającym do gruntu warstwą izolacji.

   7. Wymiany starych drzwi zewnętrznych na nowe.

   8. Montażu instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne budynku o mocy 16kW.

Wykonawcą robót była firma P.H.U. BUDOMUR Sp. z o.o. z siedziba w Pułtusku, ul. Ogrodowa 5, 06-100 Pułtusk.

Inwestycja dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.3., Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poddziałanie 4.3.1, Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej.

Wartość zadania: 694.950,00

Wartość dofinansowania: 555.960,00 zł

Budynek Szkoły Podstawowej w Gzowie
Budynek Szkoły Podstawowej w Gzowie
Budynek Szkoły Podstawowej w Gzowie
Budynek Szkoły Podstawowej w Gzowie
Budynek Szkoły Podstawowej w Gzowie
Budynek Szkoły Podstawowej w Gzowie
Budynek Szkoły Podstawowej w Gzowie
Budynek Szkoły Podstawowej w Gzowie
Budynek Szkoły Podstawowej w Gzowie - kotłownia
Budynek Szkoły Podstawowej w Gzowie – kotłownia
Zbiornik na gaz płynny przy budynku Szkoły Podstawowej w Gzowie
Zbiornik na gaz płynny przy budynku Szkoły Podstawowej w Gzowie