Wymiana pieców c.o. (kopciuchów) do końca 2022 roku

23 Listopad 2022 r.
Redaktor: jankowska
Wymiana pieców c.o. (kopciuchów) do końca 2022 roku

Urząd Gminy w Pokrzywnicy przypomina, że od 11 listopada 2017 r. obowiązuje uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 162/17 z dnia 24.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalania paliw, czyli tzw. „uchwała antysmogowa”.

Uchwała niniejsza wprowadziła konieczność wymiany nieekologicznych źródeł ciepła (kotłów, pieców, kominków) oraz zakaz spalania najgorszych jakościowo paliw.

Zgodnie z uchwałą antysmogową:

 • od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu (wynikającymi z treści rozporządzenia Komisji UE)
 • od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach:
  1. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  2. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem,
  3. węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
  4. paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna),
 • od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów, pieców na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,
 • od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów, pieców na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.
 • użytkownicy kotłów, pieców klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności,
 • posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Norma PN-EN 303–5:2012 dotycząca kotłów do centralnego ogrzewania zawiera kryteria odnoszące się do następujących kwestii:

 • emisji tlenku węgla – nie może przekraczać 500 mg/m3,
 • emisji substancji smolistych oraz pyłów;
 • norma podaje również wymaganą minimalną sprawność cieplną kotła.

Według normy PN-EN 303–5:2012 obecnie wyróżnia się 3 klasy kotłów wskazujące na ich jakość. Określają kryteria emisji spalin. Wyróżnione klasy, to:

Klasa 3 –  klasa o najniższej sprawności, określa głównie kotły podajnikowe.

Klasa 4 – klasa średnia, którą posiadają piece zasypowe z dolnym spalaniem i kotły podajnikowe węglowe.

Klasa 5 – najwyższa i najlepsza klasa kotłów, np. kotłów na pellet lub ekogroszek.

Norma PN-EN 303–5:2012 ustala i reguluje minimalną wymaganą sprawność pracy na pełnej mocy kotła oraz na poziomie 30% deklarowanej mocy nominalnej. Klasa dla urządzenia grzewczego zostaje przyznana przez akredytowane laboratorium na podstawie testów kotła.

Klasa 3, 4 i 5 kotła wg normy PN-EN 303-5:2012 oznacza, że kotły podzielone są ze względu na wielkość/ilość zanieczyszczeń emitowanych/wprowadzanych do powietrza/do środowiska.

Np. dla kotłów/pieców klasy 5 dopuszczalne ilości tych zanieczyszczeń są najniższe wg w/w normy, co oznacza, że są one najmniej szkodliwe dla środowiska, a w związku z tym również dla zdrowia. Kotły klasy 3 i 4 mają te normy dużo gorsze.

Wymagania ekoprojektu zostały jednolicie określone dla całej Unii Europejskiej. Zawierają one minimalne normy emisji zanieczyszczeń do powietrza dla kotłów oraz ogrzewaczy pomieszczeń (m.in. kominków). Założeniem ekoprojektu jest zmniejszenie zużycia paliwa i redukcja zanieczyszczeń emitowanych przez ww. urządzenia.

Od 1 stycznia 2022 r. zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej, można wprowadzać do obrotu i użytkować kominki, czyli miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe według unijnego nazewnictwa, o nominalnej mocy cieplnej nie większej niż 50 kW, które spełniają wymagania Dyrektywy ekoprojektu w odniesieniu do emisyjności cząstek stałych (pyłu).