Wykorzystanie energii słonecznej

6 maja 2014

INFORMACJA
W związku z realizacją Projektu „Partnerstwo i innowacyjność dla środowiska – efektywne wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Pokrzywnica” realizowanego przez Gminę Pokrzywnica w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, współfinansowanego z EFRR w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” działania 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” RPO WM 2007

Wójt Gminy Pokrzywnica
informuje, że projekt montażu zestawów płaskich kolektorów słonecznych w 100 gospodarstwach domowych wchodzi w fazę realizacji.

W dniu 25 lipca 2014 roku została podpisana umowa z Wykonawcą przedsięwzięcia, którym jest:
ANTINUS Sp. z o.o.
96-100 Skierniewice
ul. Sobieskiego 39 B5

Koordynatorem projektu ze strony Wykonawcy jest: Piotr Szymański: tel. 600 254 255.
W najbliższym czasie przedstawiciel Wykonawcy będzie kontaktował się ( telefonicznie) z właścicielami/ użytkownikami budynków mieszkalnych objętych projektem w sprawie przyjazdu na teren nieruchomości celem przeprowadzenia wizji lokalnej niezbędnej do opracowania dokumentacji wykonawczej projektowo-kosztorysowej.

Umowa z Wykonawcą określa wykonanie zadania w następujących terminach:
a) I grupa 60 instalacji – wykonanie do 15.09.2014r., a następnie odbiór częściowy,
b) II grupa pozostała część instalacji – wykonanie do 31.10.2014r., a następnie odbiór końcowy.

W ramach projektu założono montaż jednego z trzech typów zestawów kolektorów słonecznych płaskich w gospodarstwach domowych uczestników projektu, a mianowicie:
1) Komplet dla 1,2osób – liczba kolektorów 2,wielkość zbiornika min.200 litrów liczba instalacji 38 sztuk,
2) Komplet dla 3,4 osób – liczba kolektorów 3,wielkość zbiornika min. 300 litrów, liczba instalacji 50 sztuk,
3) Komplet dla 5,6 i więcej osób – liczba kolektorów 5,wielkość zbiornika min.500 litrów, liczba instalacji 12 sztuk,
Łącznie 100 zestawów solarnych
Wg oferty Wykonawcy przybliżone koszty montażu kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych przedstawiają się następująco:

Zestaw Opis zestawuLiczba paneli/ objętość zbiornika Cena wg kosztorysu ofertowego Wkład własny uczestnika DofinansowanieZ PROM WM
Cena brutto za zestaw, w tym 8% VAT Cena brutto za dok. projektowo-kosztorysowąW tym 23% VAT Kwota bruttorazem
I 2 kol./200 l 9.225,36 123,00 9.348,36 2.804,51 6.543,85
II 3 kol./ 300 l 10.114,20 123,00 10.237,20 3.071,16 7.166,04
III 5 kol./500 l 12.013,92 123,00 12.136,92 3.641,08 8.495,84

Ostateczne koszty dla poszczególnych  gospodarstw domowych będą znane po opracowaniu dokumentacji wykonawczej projektowo-kosztorysowej przez Wykonawcę.

 Szczegółowe informacje o realizowanym projekcie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, Al Jana Pawła II , pok. Nr 12 lub pod numerem telefonu: 23 691 88 44.

 

Gmina Pokrzywnica zawarła w dniu 18 grudnia 2012 roku umowę o dofinansowanie projektu:

 

„Partnerstwo i innowacyjność dla środowiska – efektywne wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Pokrzywnica”.

 Przedmiotem projektu jest budowa instalacji kolektorów słonecznych wytwarzających

energię cieplną poprzez wykorzystanie promieniowania słonecznego. Instalacje kolektorów słonecznych zostaną wykonane w budynkach użyteczności publicznej w czterech gminnych szkołach podstawowych w miejscowościach: Pokrzywnica, Nowe Niestępowo, Pobyłkowo Duże i Gzowo, w budynku gimnazjum gminnego w Dzierżeninie, budynku Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, a także w 100 budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych na terenie gminy Pokrzywnica.

Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Zielone Mosty Narwi”,
które ma swoją siedzibę w budynku Urzędu Gminy w Pokrzywnicy. Zasady współpracy
w ramach projektu określa umowa partnerska zawarta pomiędzy Gminą Pokrzywnica i Stowarzyszeniem.

Projekt jest zgodny z zapisami „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Pokrzywnica” przyjętego Uchwałą Nr XI/63/2003 przez Radę Gminy Pokrzywnica. Zgodnie z Planem na terenie gminy w celu ograniczenia zapotrzebowania na energię cieplną ze źródeł konwencjonalnych, w tym na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej, zakłada się wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii (głównie słonecznej) zarówno w budynkach użyteczności publicznej, jak i prywatnych. Energia cieplna uzyskana w instalacjach kolektorowych po zrealizowaniu projektu, będzie wykorzystana do zwiększenia temperatury ciepłej wody użytkowej w instalacjach budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych.

Projekt będzie polegał na: dostawie i zainstalowaniu na budynkach lub obok nich, paneli płaskich kolektorów słonecznych, wykonaniu wszystkich związanych z kolektorami instalacji wewnątrz budynków, połączeniu instalacji kolektorowych z istniejącymi instalacjami ciepłej wody użytkowej, uruchomieniu i sprawdzeniu instalacji oraz przeszkoleniu użytkowników w zakresie prawidłowej eksploatacji zainstalowanych urządzeń.

Do złożenia wniosku aplikacyjnego zostały przeprowadzone inwentaryzacje budynków, opracowane projekty instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej wraz z kosztorysami, a dla budynków mieszkalnych osób fizycznych opracowano programy funkcjonalno-użytkowe i projekty typowe odpowiednio dla grup budynków zamieszkałych przez 1-2, 2-4 oraz 4 i więcej osób.

Szczegółowe dokumentacje techniczne dla budynków osób fizycznych zostaną wykonane po przyznaniu dofinansowania projektu z RPO przez Wykonawcę wyłonionego w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 4.3 Ochrona powietrza, energetyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007- 2013.

 Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 2.647.541,72 zł, w tym 1.853.279,20 zł. dofinansowania z funduszy unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Poprzez wykorzystanie kolektorów słonecznych w systemach ciepłej wody użytkowej nastąpi poprawa jakości życia mieszkańców i stanu środowiska naturalnego oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i prywatnych budynków mieszkalnych na terenie gminy Pokrzywnica.

Poprzez wykorzystanie kolektorów słonecznych w systemach ciepłej wody użytkowej nastąpi poprawa jakości życia mieszkańców i stanu środowiska naturalnego oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i prywatnych budynków mieszkalnych na terenie gminy Pokrzywnica.

Korzyści wynikające z realizacji projektu to:
–        projekt umożliwi poprawę jakości powietrza i ogólnie stanu środowiska poprzez zmniejszenie emisji spalin z kotłowni i zmniejszenie ilości składowanych odpadów,
–        zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na podgrzewanie wody, co spowoduje zmniejszenie obciążenia systemu energetycznego i ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez elektrownie,
–        poprawa standardu sanitarnego w szkołach na terenie gminy i poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w szkołach,
–        zmniejszenie zużycia energii i kosztów eksploatacji budynków szkół, Urzędu Gminy oraz prywatnych budynków mieszkalnych,
–        powstanie warunków do kształtowania postaw proekologicznych, wzrośnie poziom edukacji społeczności lokalnej w zakresie stosowania OZE
–        wzrost atrakcyjności gminy dla inwestycji mieszkaniowych i turystyki.

Wdrożenie projektu będzie pozytywnie wpływało na wdrażanie planów strategicznych Gminy, mających na celu rozwój turystyki i mieszkalnictwa oraz związanych z podnoszeniem jakości i zakresu oferty edukacyjnej.

Dzięki temu Projektowi mamy okazję zmodernizować  swoje ogrzewanie i tym samym aktywnie przyczynić się do ochrony klimatu i oszczędzenia kopalnych źródeł energii.

solary.