Dożynki Gminne

2, 06-121 Pokrzywnica
Kategoria: Impreza kulturalna
Start: 8 września 2019

Regulamin dożynek gminnych w Pokrzywnicy

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy pt. Dożynki Gminne będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza.
 1. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.
 3. Celem Imprezy jest:
 1. promocja regionu;
 2. prezentacja lokalnego dorobku kulturowego;
 3. integracja lokalnego środowiska ,wytwórców, artystów, usługodawców, instytucji i stowarzyszeń;
 1. Organizator informuje, że Impreza ma charakter kulturalny a jej celem nie jest propagowanie jakichkolwiek poglądów czy idei politycznych lub społecznych.

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

 1. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest zarówno dla mieszkańców Gminy Pokrzywnica, jak i gmin ościennych , a wstęp na nią jest wolny.
 1. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 1. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników ochrony i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
 2. Organizator wyznacza następujące strefy podziału Imprezy:Zaplecze techniczno-socjalne, Widownia –miejsca stojące i siedzące, Gastronomia i stoiska wystawiennicze, Wesołe miasteczko.
 3. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych,wyrobów pirotechnicznych,materiałów pożarowo niebezpiecznych,środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 4. Ponadto zakazuje się wchodzenia na obszary, które są niedopuszczone dla Uczestników Imprezy (np.: scena, zaplecze sceny, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe, inne przeznaczone dla obsługi imprezy, itd.)
 1. Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, że na Imprezie przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 2. Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się Impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.
 3. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją
 1. Kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie podczas Imprezy zobowiązany jest: powiadomić Organizatora lub służby porządkowe Organizatora Imprezy – pracowników agencji ochrony osób i mienia, legitymujących się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu, powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.
 2. Organizator Imprezy zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo -gaśniczej lub ewakuacji,
 3. Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo akcją obejmuje: osoba odpowiedzialna za Imprezę: Wójt Gminy – Adam Dariusz Rachuba
 4. Każdy przystępujący do akcji ratowniczo-gaśniczej powinien pamiętać, że:
 • W pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia ludzkiego,
 • Należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego w obrębie terenu objętego pożarem i odciąć dopływ gazu,
 • Nie wolno gasić wodą z hydrantów urządzeń elektrycznych będących pod napięciem. Do tego celu służą gaśnice proszkowe.
 • W miarę możliwości usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne.
 1. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez Organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 1. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
 2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 1. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. W przypadku nierespektowania wytycznych lub stawiania oporu Służbom Porządkowym , osoby takie zostaną bezzwłocznie przekazane Policji.
 1. Podczas Imprezy odbędzie się konkurs wieńców dożynkowych.
 1. Zgłoszenia wieńców można dokonać telefonicznie lub osobiście do 31. 08.2019r.
 2. Wysokość nagród określa Wójt.
 3. Zgłoszenie i udział w konkursie są równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie  wizerunku dla celów określonych w pkt. 10. niniejszego Regulaminu.
 4. Każdy uczestnik konkursu kwituje odbiór nagrody u wyznaczonego pracownika Urzędu.
 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

– na stronie internetowej Organizatora,

– przy scenie i na stoisku informacyjno – promocyjnym Gminy.

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.
 1. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.
 1. Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje w dniu Imprezy, tj. 08.09.2019 roku.

 

                                                                                                                     Wójt

                                                                                                    Adam Dariusz Rachuba