USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY POKRZYWNICA W 2020 ROKU

24 Styczeń 2020 r.
Redaktor: jankowska
USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY POKRZYWNICA W 2020 ROKU

Wzorem lat ubiegłych Gmina Pokrzywnica planuje złożyć  wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania
w zakresie unieszkodliwiania azbestu na rok 2020.

       Koszty kwalifikowane obejmują: demontaż, zbieranie, załadunek oraz przygotowanie do transportu, a także przekazanie wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia metodami dopuszczonymi do stosowania w Polsce. Fundusz nie finansuje nowych pokryć dachowych.

       Dofinansowaniem mogą być objęte obiekty, dla których właściciel, zarządca lub użytkownik sporządził i złożył wójtowi „Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania”. Ponadto wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie (dysponujący obiektem na cele budowlane) zobowiązany jest uzyskać od Starostwa Powiatowego w Pułtusku prawomocne decyzje administracyjne związane z zakresem wykonywanych prac (pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych).

     Informujemy, że osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które planują w 2020 roku usunąć pokrycia dachowe zawierające azbest lub usunąć azbest mogą składać wnioski o dofinansowanie na ten cel do tutejszego Urzędu Gminy.

         TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW PRZEZ OSOBY FIZYCZNE DO URZĘDU GMINY W POKRZYWNICY USTALA SIĘ DO DNIA 28 LUTEGO  2020 r.

 Informujemy, że:

– termin naboru wniosków może ulec skróceniu lub wydłużeniu, w zależności od otwarcia terminu naboru składania wniosku przez Gminę do WFOSiGW,

– realizacja przedmiotowego zadania uzależniona jest od kwoty dotacji przydzielonej przez WFOŚiGW.

        Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą składają wnioski indywidualnie o przyznanie dofinansowania bezpośrednio do WFOŚiGW na formularzu wniosku dostępnym na stronie internetowej www.wfosigw.pl.

Wszelkie informacje oraz formularze wniosku o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest dostępne są w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy – pokój nr 15 oraz na stronie internetowej www.pokrzywnica.pl.

 

 

 

 

Załączniki

46592 KB
14818 KB