USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE AZBESTU W 2021 R.

13 Styczeń 2021 r.
Redaktor: jankowska
USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE AZBESTU W 2021 R.

Wzorem lat ubiegłych Gmina Pokrzywnica planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania w zakresie unieszkodliwiania azbestu na rok 2021.
Koszty kwalifikowane obejmują: demontaż, zbieranie, załadunek oraz przygotowanie do transportu, a także przekazanie wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia metodami dopuszczonymi do stosowania w Polsce. Fundusz nie finansuje nowych pokryć dachowych.

Dofinansowaniem mogą być objęte obiekty, dla których właściciel, zarządca lub użytkownik sporządził i złożył wójtowi „Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania”. Ponadto wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie (dysponujący obiektem na cele budowlane) zobowiązany jest uzyskać od Starostwa Powiatowego w Pułtusku prawomocne decyzje administracyjne związane z zakresem wykonywanych prac (pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych).

Informujemy, że osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które planują w 2021 roku usunąć pokrycia dachowe zawierające azbest lub usunąć azbest mogą składać wnioski o dofinansowanie na ten cel do tutejszego Urzędu Gminy.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW PRZEZ OSOBY FIZYCZNE DO URZĘDU GMINY W POKRZYWNICY USTALA SIĘ DO DNIA 26 LUTEGO 2021 r.

Gmina Pokrzywnica informuje, że:
– termin naboru wniosków może ulec skróceniu lub wydłużeniu, w zależności od otwarcia terminu naboru składania wniosku przez Gminę do WFOSiGW,
– realizacja przedmiotowego zadania uzależniona jest od kwoty dotacji przydzielonej przez WFOŚiGW.

Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą składają wnioski indywidualnie o przyznanie dofinansowania bezpośrednio do WFOŚiGW na formularzu wniosku dostępnym na stronie internetowej www.wfosigw.pl.

Formularz wniosku o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest dostępny jest pod linkiem: https://pokrzywnica.eboi.pl/ServiceCard/GetServiceCard/b2e0f228-8e49-4377-8df4-040a7d3484b1