Władze

23 września 2013

Wójt Gminy Pokrzywnica
Adam Dariusz Rachuba

tel: 023 691 87 21
 e-mail:ug@pokrzywnica.pl


Wójt Gminy przyjmuje interesantów w godzinach pracy Urzedu Gminy w Pokrzywnicy.: tj. od Poniedziałku do Piątku w godzinach 8:00 do 16:00, zaś we Wtorek w godzinach 9:00 do 17:00.

Kompetencje Wójta:

1) kierowanie pracami urzędu,
2) reprezentowanie gminy na zewnątrz,
3) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników urzędu oraz w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
5) podejmowanie decyzji w sprawie nagród i kar,
6) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
7) rozpatrywanie skarg i wniosków,
8) udzielanie upoważnień sekretarzowi lub innym pracownikom urzędu do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
9) koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej,
10) wykonywanie uchwał rady gminy,
11) wykonywanie wszelkich innych zadań, przypisanych wójtowi ustawami oraz Statutem Gminy.

Życiorys

Urodził się 14 grudnia 1960 w Pułtusku. Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w Gzowie. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczał do Zespołu Szkól Rolniczych – Technikum Hodowlanego w Golądkowje, tj. szkoły o bogatych tradycjach niepodle­głościowych, powstałej w okresie II Rzeczypospolitej. Tu uzyskał świadectwo dojrzałości, zapewniające mu wstęp na wyższe studia. Studiował w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Akademii Rolniczej, uzy­skując stopień magistra inżyniera zootechnika.
Rodzina wójta zawsze interesowała się problemami gmin a w szczególności życiem społeczno gospodarczym i kulturalnym wsi. Działalności władz gminnych, samorządowych nie były obce Panu Adamowi Rachubie. Już w latach 1988-1990 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Narodowej w Pokrzywnicy. Po roku 1990 tj. odrodzeniu samorządu Gminnego w drugiej kadencji Rady Gminy (1994-1998) był radnym Rady w Pokrzywnicy. Od 16 stycznia 2001 pełni funkcje wójta gminy Pokrzywnica. Posiada rodzinę: żonę Edytę, córkę Ewelinę i syna Konrada.
Bierze czynny udział w życiu społecznym, pełniąc różne funkcje np.: jest członkiem Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych, Rady Społecznej SP ZOZ w Pułtusku, członkiem Rady Zatrudnienia przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku. 
Adam Dariusz Rachuba jest znakomitym gospodarzem gminy, przygotowanym merytorycznie i o bogatym doświadczeniu w działalności samorządowej. Jest człowiekiem prawym, aktywnym, bezinteresownym i konkretnym w działaniu. Dzięki temu zdobył duże uznanie i poparcie społeczne a także życzliwość mieszkańców gminy Pokrzywnica.

Sekretarz Gminy Pokrzywnica
Tadeusz Jakubiak

Do zadań sekretarza należy w szczególności:

1)  opracowywanie projektów zmian regulaminu organizacyjnego urzędu gminy,
2) opracowywanie projektów  zakresów czynności dla kierowników referatów i pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy,
3) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do właściwości wójta,
4) nadzór nad organizacją i dyscypliną pracy oraz właściwym załatwianiem spraw w urzędzie,
5) koordynowanie doskonalenia zawodowego pracowników,
6) przedkładanie wójtowi propozycji, dotyczących usprawnienia pracy urzędu,
7) nadzór nad terminowym i poprawnym przygotowaniem projektów uchwał rady gminy,
8) koordynowanie i nadzorowanie działań, związanych z wyborami, referendami i spisami powszechnymi,
9) koordynowanie i nadzorowanie spraw związanych z zamówieniami publicznymi,
10)  nadzorowanie pracy referatów i samodzielnych stanowisk,
11)  wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników urzędu pod nieobecność wójta,
12)  prowadzenie kontroli administracyjnej,
13)  prowadzenie spraw gminy w zakresie ustalonym przez wójta.

Skarbnik Gminy Pokrzywnica
Magdalena Lusa

Do zadań skarbnika należy:

1) pełnienie funkcji głównego księgowego budżetu gminy,
2) nadzorowanie i kontrola pracy Referatu Budżetu i Finansów,
3) opracowywanie uchwał w sprawie projektu budżetu gminy i jego zmian,
4) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,
5) nadzorowanie sporządzania sprawozdawczości budżetowej urzędu i jednostek organizacyjnych,
 
6) nadzór finansowy nad zarządzaniem mieniem komunalnym,
7) opracowywanie instrukcji obiegu dokumentów księgowo- rachunkowych,
8) kontrasygnata czynności prawnych, mogących spowodować powstanie zobowiązania finansowego,
9) prowadzenie rachunkowości szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzenie ich bieżącej księgowości, sporządzanie rozliczeń kosztów,
10) sprawdzanie w ramach kontroli wewnętrznej legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych szkół,
11) opracowywanie zbiorczych projektów planów finansowych szkół,
12) analiza planów finansowych jednostek oświatowych i ich wykonania,
13) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa.

.