Organizacje pozarządowe

23 września 2013
Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Pokrzywnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

 

Na terenie samej miejscowości Pokrzywnica działa jedno stowarzyszenie „Zielone Mosty Narwi”, Gminny Klub Sportowy oraz jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, natomiast na terenie całej Gminy działa jeszcze siedem jednostek OSP. Są to organizacje o różnym profilu działania, z reguły nie działają one tak prężnie jak z pewnością życzyli by sobie tego mieszkańcy Gminy , raczej są to organizacje „uśpione”.
Z uwagi na fakt że Stowarzyszenie „Zielone Mosty Narwi” jest organizacją najprężniej działającą na terenie całej Gminy obejmującą swym zasięgiem również cały powiat pułtuski, oraz 2 gminy powiatu nowodworskiego (Gmine Nasielsk i Gmine Pomiechówek), chcę bliżej przedstawić profil Lokalnej Grupy Działania „Zielone Mosty Narwi”
LGD „Zielone Mosty Narwi” ma dbać o rozwój własnego regionu, promować go, wykorzystywać lokalne zasoby. Ma formę partnerstwa publiczno-prywatnego. Warunkiem działania tej grupy jest chęć rozwoju własnego obszaru. Lokalna Grupa Działania to ludzie, którzy chcą, poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów, stworzyć lepsze warunki życia dla wszystkich mieszkańców. Partnerzy podejmują wspólne, praktyczne działania dzieląc się zasobami, odpowiedzialnością i korzyściami. Misją Stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin powiatu pułtuskiego i okolicznych. Przez zrównoważony rozwój tych obszarów należy rozumieć rozwój, który pozwoli zwiększać jakość życia mieszkańców i zamożność poprzez między innymi :
– tworzenie lokalnych miejsc pracy,
-·rozwój rolnictwa zrównoważonego, ekologicznego i agroturystyki,
-·zachowanie i ochronę dziedzictwa przyrodniczego, w tym bioróżnorodności rolniczej,
-·zadbanie o czystość środowiska, szczególnie rzeki Narwi,
-·kultywowanie kultury i tradycji lokalnych,
-·dbanie o estetykę wsi, zachowanie zabytków i tradycyjnej architektury
-·zapewnienie dobrej jakości rozwiązań komunikacyjnych.Do wypełnienia swojej misji Stowarzyszenie dąży poprzez osiąganie następujących celów:

1) rozwój lokalnej przedsiębiorczości zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju poprzez:
-·wsparcie rolnictwa
-·zrównoważonego, przyjaznego środowisku i zapewniający zadowalający dochód rolnikom
-·wsparcie rolnictwa ekologicznego
-·wsparcie przetwórstwa
-·wspieranie rozwoju rzemiosła i usług (poprzez szkolenia, pozyskiwanie funduszy, doradztwo, pomoc ekspercką)
-·wspieranie tworzenia lokalnych miejsc pracy zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju
2) szczególne dbanie o ekologie i ochronę środowiska poprzez:
-·podnoszenie ekologicznej świadomości lokalnych społeczności
-·wspieranie działań proekologicznych (w tym inwestycji w odnawialne źródła energii, segregacji i recyklingu odpadów, budowy oczyszczalni itp.)
-·dbanie o zgodność wszelkich działań rozwojowych z zasadą zrównoważonego rozwoju i ochrony zasobów przyrodniczych
3) rozwój lokalnej turystyki poprzez:
-·wspieranie tworzenia gospodarstw agroturystycznych,
-·informowanie i promowanie lokalnej turystyki
-·wspieranie rozwoju infrastruktury turystycznej w tym inwentaryzacje, oznakowanie, odrestaurowanie zabytków,
-·kultywowanie lokalnej tradycji (w tym tradycji kulinarnej i produktów lokalnych), wsparcie dla ginących zawodów
4) aktywizację mieszkańców poprzez :
-·wspieranie edukacji, organizowanie lub prowadzenie szkoleń, w tym pomoc osobom bezrobotnym lub pomoc w reorientacji zawodowej
-·wspólne imprezy, integrowanie lokalnej społeczności wokół różnych działań
-·współpraca z samorządem, innymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi o podobnych celach, wspieranie rozwoju lokalnych organizacji zorientowanych na zrównoważony rozwój, kulturę, edukację, sport lub ekologię
5) pozyskiwanie środków finansowych z funduszy unijnych na powyższe cele.
Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji i dotacji, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia składa się on z 5 członków Stowarzyszenia, w tym Prezesa i Wiceprezesa. Zarząd jest wybierany i odwoływany przez Walne Zebranie Członków.
Dzięki środkom finansowym uzyskanym z FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (FOP) Komponent „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie” na projekt pt. „Rozwój potencjału Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Zielone Mosty Narwi” utworzono zaplecze administracyjno-biurowe oraz stworzono stronę internetową www.zielonemostynarwi.pl. Biuro projektu mieściło się w Pokrzywnicy. W ramach projektu zatrudniono koordynatora projektu, kierownika biura oraz księgową.
Kolejnym etapem w funkcjonowaniu Stowarzyszenia LGD Zielone Mosty Narwi było uzyskanie środków z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (2008r.). Lokalna Strategia Rozwoju wyznacza 3 strategiczne cele dla obszaru LGD:
–        Cel strategiczny l: Zielone Mosty Narwi rejonem rolnictwa ekologicznego i ostoją bioróżnorodności rolniczej.
–        Cel strategiczny 2: Zielone Mosty Narwi obszarem ekoturystycznym.
–        Cel strategiczny 3: Zielone Mosty Narwi łączą tradycję z przyszłością
 Opracowanie Strategii umożliwiło przejście do kolejnego ważnego przedsięwzięcia realizowanego przez Stowarzyszenie. W 2009 r. LGD Zielone Mosty Narwi podpisało umowę na Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2009-2015 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-13 Oś 4 LEADER. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wdrożenie LSR powinno przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy. W ramach realizacji LSR LGD wybiera projekty do realizacji na następujące działania: „Małe projekty”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” , „Odnowa i rozwój wsi”. Beneficjentami środków pozyskanych na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju mogą być w zależności od rodzaju działania m.in. osoby fizyczne, rolnicy, przedsiębiorstwa, gminy, organizacje pozarządowe, inne instytucje publicz­ne i niepubliczne. Do prowadzenia wszystkich spraw związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju utworzono w lipcu 2009r. Biuro Lokalnej Grupy Działania, które mieści się w budynku Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, al. Jana Pawła II 1.  W biurze LGD zatrudnione są 3 osoby: Dyrektor Biura LGD, Koordynator ds. Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Specjalista Administracyjno- Finansowy. W ramach Funkcjonowania LGD zatrudniona jest również księgowa odpowiedzialna za pełną obsługę finansowo-księgową oraz informatyk zajmujący się prowadzeniem i aktualizacją strony www.zielonemostynarwi.pl.
W tym samym budynku posiada swoją siedzibę również Urząd Gminy Pokrzywnica, co jest jego dodatkowym atutem, ponieważ budynek jest w ciągu dnia odwiedzany przez dużą liczbę osób. Obecnie w skład Stowarzyszenia wchodzi 56 Członków i dwóch wolontariuszy.
 
 
 
 

Analiza SWOT

organizacji pozarządowych działających
na terenie Gminy Pokrzywnica
MOCNE STRONY
SŁABE STRONY
1. kreatywność, szersze spojrzenie liderów
2. udział w organizacjach ludzi młodych, kreatywnych, szukający nowych rozwiązań
3. widoczne jest zwiększenie ilości zadań realizowanych przez op
4. rozwija się proces integracji
5. staranne rozumienie problemów z jakimi stykają się organizacje, bezpośrednia styczność z ludźmi dotkniętymi problemem
6. organizacje mają wpływ na niektóre wydarzenia w Gminie
7. umiejętność współpracy z samorządem
1. słaba wymiana doświadczeń, informacji
2. mała ilość środków własnych
3. większość organizacji ma problemy finansowe
4. słaba integracja
5. słaby wizerunek społeczny organizacji
6. słaba umiejętność pozyskiwania środków finansowych, zwłaszcza zewnętrznych
7. incydentalność/sezonowość działań, działania nie są ciągłe
8. słaba promocja/autopromocja organizacji
9. przemęczenie/wypalenie/brak czasu działaczy
10. członkowie stowarzyszeń słabo utożsamiają się z organizacją, są słabo aktywni
11. słaby poziom umiejętności pozyskiwania i zarządzania wolontariuszami
12. brak wiedzy w społeczności na temat organizacji
13. brak bazy danych/informatora na temat organizacji
14. za dużo małych, rozdrobnionych organizacji np. OSP
15. mało związków stowarzyszeń
16. liderzy organizacji nie znają się
17. niewystarczająca ilość sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu biurowego, mebli
18. słaba znajomość prawa
SZANSE – ZEWNĘTRZNE
ZAGROŻENIA – ZEWNĘTRZNE
1. możliwość pozyskania środków zewnętrznych/instytucje grantodawcze
2. przychylność/pomoc samorządów
3. atrakcyjność turystyczna terenów – większe zainteresowanie turystów działaniami, możliwość pozyskania sponsorów
4. możliwość uzyskania pomocy (prawnej, szkoleniowej itp.) od zewnętrznych organizacji, instytucji
5. pozyskanie mediów – stała promocja
1. niska aktywność społeczna mieszkańców
2. słaba świadomość czym są organizacje
3. słabe zaangażowanie ludzi w wolontariat, oczekiwanie na korzyści finansowe
4. traktowanie organizacji nieprofesjonalne (są małoważne, nieistotne, niewymagające profesjonalnego podejścia)
5. częste niezrozumienie potrzeby pomocy drugiemu człowiekowi
6. brak stałych zasad współpracy z samorządem
7. duża ilość osób starszych, roszczeniowych, nie ufających organizacjom
8. zbytnie ingerowanie samorządów w działalność organizacji
9. niski poziom przygotowania urzędników odpowiedzialnych za współpracę z op

 

.