Informacje podstawowe

5 marca 2018

Niniejszym informuję, iż rozstrzygnięty został przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują  mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Pokrzywnica.   Przetarg wygrała firma Zakład Kształtowania Terenów Zielonych Marek Włodarczyk, ul. Nasielska 26, 05-140 Serock, z którą w dniu 23.01.2018 r. została podpisana stosowna umowa. Będzie ona obowiązywać przez 2 lata tj.  w okresie od dnia 01.03.2018 r. do 29.02.2020 r.

W/w firma zobowiązana jest wyposażyć właścicieli nieruchomości zamieszkałych
w pojemniki na odpady zmieszane i worki na odpady segregowane. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą również wymienić dotychczas użytkowany pojemnik na większy lub mniejszy, zgodnie ze złożoną zmianą deklaracji.

            Miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • Gospodarstwo jednoosobowe:

15,00 zł – odpady segregowane

30,00 zł – odpady zmieszane

  • Gospodarstwo wieloosobowe:

25,00 zł – odpady segregowane

50,00 zł – odpady zmieszane

            Deklaracje za gospodarowanie odpadami można uzupełnić pobierając WZÓR DEKLARACJI, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na platformie ePUAP lub w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1  pokój nr 15, 06-121 Pokrzywnica.

Jednocześnie apeluję do wszystkich właścicieli nieruchomości, aby prowadzili selektywną zbiórkę odpadów komunalnych oraz kompostowali we własnych kompostownikach odpady ulegające biodegradacji.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 3832) zmieniły się terminy wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę powyższą należy uiszczać  kwartalnie w terminach takich jak  podatki lokalne, czyli:

  • za I kwartał do 15 marca danego roku,
  • za II kwartał do 15 maja danego roku,
  • za III kwartał do 15 września danego roku,
  • za IV kwartał do 15 listopada danego roku.

Jednocześnie przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać bez wezwania: gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Gminy, kartą płatniczą bądź telefonem w Urzędzie, przez system EBOI lub inkasentowi – czyli sołtysowi.

Dane do przelewu:

Urząd Gminy w Pokrzywnicy, Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica

Bank Spółdzielczy Pułtusk O/Pokrzywnica – 29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

W tytule wpłaty należy wpisać: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres ………, miejscowość …………..……., nr domu ……/lub miejscowość ………………, nr działki ………

Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki – pokój nr 15 oraz  pod nr telefonu 23 691 87 92.

REKLAMACJE

Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pokrzywnica Nr XXVII/201/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, reklamacje w sprawie braku odbioru odpadów komunalnych lub innych przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości należy zgłaszać niezwłocznie do tut. Urzędu  w następujący sposób: pisemnie,  telefonicznie  na nr tel. 23 691 87 92 lub elektronicznie na adres: srodowisko@pokrzywnica.pl.