Wykaz danych o środowisku

23 września 2013

Urząd Gminy w Pokrzywnicy zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 tekst jednolity) udostępnia publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie z terenu Gminy Pokrzywnica.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Jest dostępny pod adresem: http://bip.pokrzywnica.pl/bip-ochrona/

Formularz A
Karta informacyjna dla:
– wniosków o wydanie decyzji,
– wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
– wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Formularz B
Karta informacyjna dla:
– decyzji i postanowień
– wskazań lokalizacyjnych

Formularz C
Karta informacyjna dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów

Formularz D

Karta informacyjna dla: polityk, strategii, planów lub programów

Formularz E
Karta informacyjna dla:
– raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
– raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska,
– sprawozdań, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,
– analiz porealizacyjnych,
– przeglądów ekologicznych,
– raportów o bezpieczeństwie,
– dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,
– danych zawartych w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych,
– kart informacyjnych złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
– informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
– dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

Formularz F
Karta informacyjna dla:
– prognoz oddziaływania na środowisko,
– dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium,
– rozstrzygnięć przekazanych przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
– opracowań ekofizjograficznych,
– rejestrów substancji niebezpiecznych,
– wyników prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,
– rejestrów poważnych awarii

Formularz G
Karta informacyjna dla wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Formularz H
Karta informacyjna dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia

Formularz I
Karta informacyjna dla innych dokumentów.