Terminy opłat środowiskowych za 2023 rok

30 Styczeń 2024 r.
Redaktor: jankowska
Terminy opłat środowiskowych za 2023 rok

W związku ze zbliżającymi się terminami przedkładania Marszałkowi Województwa Mazowieckiego wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za kolejny okres rozliczeniowy, tj. rok 2023, niniejszym udostępniamy komunikaty  dla przedsiębiorców.

 

Uwaga! Zbliża się termin wniesienia opłaty rocznej za utrzymanie wpisu w Rejestrze BDO dla przedsiębiorców wprowadzających do obrotu pojazdy, produkty, sprzęt, baterie/akumulatory i opakowania!

Przypominamy, że termin wnoszenia opłaty rocznej za rok 2024 z tytułu utrzymania wpisu w Rejestrze BDO mija 29 lutego 2024 r.

Opłatę roczną należy wpłacać na rachunek:
39 1240 6292 1111 0010 7776 5054 prowadzony przez Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa.

Uwaga! Informacja nie dotyczy m.in. zarejestrowanych jako: wytwórcy odpadów, transportujący, sprzedający odpady, pośredniczący w obrocie odpadami czy przetwarzający odpady.

 

Przypomnienie o zbliżającym się terminie składania sprawozdań w bazie BDO i wniosków o pomoc de minimis oraz wnoszenia opłat produktowych.

Sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami za 2023 rok składane są wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem bazy BDO, w terminie do 15 marca 2024 r., do marszałka województwa mazowieckiego właściwego ze względu na siedzibę firmy.

Wyjątek: Sprawozdania sprzedawców detalicznych i hurtowych składane są zgodnie z miejscem poboru opłaty recyklingowej za torebki foliowe. Jak również sprawozdania sklepów, hurtowni czy jednostek gastronomicznych z zakresu wydawania kubków na napoje i pojemników na żywność zgodnie z lokalizacją placówki (sprawozdanie za rok 2023 bez opłaty konsumenckiej).

Wniosek o pomoc de minimis w postaci pliku pdf lub zip po podpisaniu podpisem elektronicznym na stronie mój.gov.pl należy załączyć do elektronicznego sprawozdania w bazie BDO. Nie przesyłamy już  papierowych wniosków o pomoc de minimis.

Kalkulatory opłatowe i kalkulatory do pomocy de minimis za rok 2023 oraz numery kont dostępne są na stronie mazovia.pl

Logowanie do bazy BDO: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

KONTA

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa

 1. Do  15 marca 2024 r. wnosimy opłatę produktową ZA OPAKOWANIA za rok 2023 na konto: 95 1240 1037 1111 0010 6029 9959
 2. Do 31 grudnia 2023 r. wnosimy opłatę na publiczne kampanie edukacyjne ZA OPAKOWANIA za rok 2023 na konto: 69 1240 6292 1111 0010 7776 5096
 3. Do  31 marca 2024 r. wnosimy opłatę produktową ZA OLEJE I OPONY za rok 2023 na konto: 31 1240 1037 1111 0000 0698 8102
 4. Do  15 marca 2024 r. wnosimy opłatę produktową, opłatę na publiczne kampanie edukacyjne i opłatę depozytową ZA BATERIE I AKUMULATORY za rok 2023 na konto: 96 1240 1037 1111 0010 3123 5928
 5. Do 15 marca 2024 r. wnosimy opłatę produktową ZA ZUŻYTY SPRZĘT SEIE za rok 2023 na konto: 16 1240 6292 1111 0010 7147 9577
 1. Do 15 marca 2024 r. wnosimy opłatę za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok 2023 na konto: 83 1240 6292 1111 0010 7147 9535

 

„Uwaga! 31 marca 2024 r. upływa termin płatności opłat za korzystanie ze środowiska”

Do 31 marca 2024 r. należy:

 • przedłożyć marszałkowi województwa wykaz informacji o korzystaniu ze środowiska zawierający naliczenia opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, za wydane uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych i składowanie odpadów za rok 2023
 • wnieść opłatę za korzystanie ze środowiska za rok 2023 w przypadku, gdy wysokość rocznej opłaty za dany rodzaj korzystania ze środowiska przekracza 800 zł,
  na rachunek bankowy:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

 1. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa

49 1240 1037 1111 0000 0692 3855

UWAGA! Na rok 2023 obowiązują nowe stawki opłat.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://mazovia.pl/ w zakładce Załatw sprawę – E-usługi – E-usługi udostępniane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie – w karcie usług opłaty środowiskowe w punkcie 6.05 Opłaty za korzystanie ze środowiska.

 

Załączniki

1._KOMUNIKAT_BDO_ZAPLAC_OPLATE_ROCZNA
17805 KB
2._KOMUNIKAT_PRZYPOMNIENIE_O_ZBLIZAJACYM_SIE_TERMINIE_SKLADANIA_SPRAWOZDAN_W_BAZIE_BDO
33880 KB
3._KOMUNIKAT_TERMINY_OPLAT_SRODOWISKOWYCH_ZA_ROK_2023
20702 KB