Przebudowa drogi gminnej nr 340326 Dzbanice -Gzowo

19 kwietnia 2016

Przebudowa drogi gminnej nr 340326 Dzbanice -Gzowo

W dniu 11 stycznia 2016 r. Gmina Pokrzywnica złożyła wniosek o przyznanie pomocy  dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340326 Dzbanice -Gzowo”.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie  drogi gminnej o nawierzchni żwirowej o długości od km 0+000 do km 1+975,89. Analizowany teren obecnie pełni funkcję drogi lokalnej zapewniającej dojazd z Dzbanic do drogi krajowej nr 61 we wsi Gzowo, umożliwiając komunikację w kierunku Warszawy i Pułtuska. Droga jest zaliczona do klasy D, kategoria ruchu R1 (lekki).  Prace związane z przebudową w/w odcinka odbywać się będą    w granicach pasa drogowego istniejącej drogi, dlatego też nie nastąpi ingerencja w środowisko naturalne. Celem planowanego przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości Dzbanice oraz obszaru położonego pomiędzy wsią Dzbanice, a drogą krajową nr 61 i zapewnienie wyższego standardu obsługi terenu położonego w pobliżu drogi,    z uwzględnieniem funkcji tego terenu przewidzianej w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pokrzywnica. Przewiduje się, że poprawa dostępności komunikacyjnej przyniesie również szereg korzyści o charakterze społeczno – ekonomicznym. Drugim planowanym celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska, zwłaszcza w zakresie czystości powietrza w strefie oddziaływania drogi.

Wnioskowana kwota dofinansowania: 552.635,00 zł

Planowany termin realizacji: lata 2016 – 2018, po otrzymaniu środków unijnych.