Przebudowa drogi gminnej nr 340311 Ciepielin – Budy Ciepielińskie

19 kwietnia 2016

Przebudowa drogi gminnej nr 340311 Ciepielin – Budy Ciepielińskie

W dniu 11 stycznia 2016 r. Gmina Pokrzywnica złożyła wniosek o przyznanie pomocy  dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340311 Ciepielin – Budy Ciepielińskie”.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie drogi gminnej nr 340311W relacji Ciepielin- Budy Ciepielińskie o długości ciągu drogowego  od km 0+000 do km 2+121,14. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości- powierzchnia jezdni przewidzianej do przebudowy- ok. 1,3786 ha. Początek planowanej do przebudowy drogi rozpoczyna się w odległości ok. 18 m od drogi gminnej relacji Pobyłkowo Duże- Łosewo. Koniec przebudowy znajduje się w km 2+121,14 na skrzyżowaniu z drogą gminną relacji Pokrzywnica- Pobyłkowo Małe. W stanie istniejącym pas drogowy o szerokości zmiennej 9-10 m, z tym, że w miejscu zabudowy zagrodowej obustronnej pas wynosi 7,80 m. Jezdnia o nawierzchni żwirowej, w średnim stanie technicznym. Droga jest zaliczona do klasy D, kategoria ruchu R1 (lekki).  Celem planowanego przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości Ciepielin i Budy Ciepielińskie, a przez to zapewnienie wyższego standardu obsługi terenu położonego w pobliżu drogi. Droga zostanie wybudowana na podbudowie z kruszywa naturalnego. Analizowany teren pełni obecnie funkcję drogi lokalnej zapewniającej dojazd do całej wsi Ciepielin i Budy Ciepielińskie. Droga przebiega przez tereny zabudowy wiejskiej.

Wnioskowana kwota dofinansowania: 1.318.769,75 zł

Planowany termin realizacji: lata 2016 – 2018, po otrzymaniu środków unijnych.