Przebudowa drogi gminnej nr 340304W Pomocnia – Piskornia

19 kwietnia 2016

 Przebudowa drogi gminnej nr 340304W Pomocnia – Piskornia

W dniu 11 stycznia 2016 r. Gmina Pokrzywnica złożyła wniosek o przyznanie pomocy  dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340304W Pomocnia – Piskornia”.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie  na przebudowie istniejącej drogi o nawierzchni żwirowo-piaskowej o długości od km 0+000 do km 2+301,72. Droga zostanie wybudowana na podbudowie z kruszywa naturalnego.  Analizowany teren obecnie pełni funkcję drogi lokalnej zapewniającej dojazd do całej wsi Pomocnia od strony wschodniej. Droga łączy również teren gminy Pokrzywnica z gminą Winnica, umożliwiając komunikację poprzez wieś Mieszki-Leśniki z drogą Winnica-Błędostowo.  Wieś Pomocnia posiada zabudowę usytuowaną wzdłuż drogi. Droga jest zaliczona do klasy D, kategoria ruchu R1 (lekki).  Trasa przebudowanej drogi nie ulegnie zmianie i będzie biegła po śladzie istniejącej obecnie drogi gminnej. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi wzrost komfortu jazdy, zmniejszenie emisji (w największym stopniu – hałasu oraz pyłu), czas  podróży po drodze ulegnie skróceniu o ok.  70 %. Warunki środowiska oraz jakość życia mieszkańców ulegną poprawie w stosunku do wariantu zerowego. Poprawi się bezpieczeństwo i komfort korzystania z drogi również dla pieszych i rowerzystów. Nastąpi poprawa wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej, znaczącej poprawie ulegnie klimat akustyczny i warunki aerosanitarne.  Celem planowanego przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości Pomocnia, a przez to zapewnienie wyższego standardu obsługi terenu położonego w pobliżu drogi.

Wnioskowana kwota dofinansowania: 733.659,00 zł

Planowany termin realizacji: lata 2016 – 2018, po otrzymaniu środków unijnych.