Program “Stypendia Pomostowe”

4 Maj 2021 r.
Redaktor: byszewska
Program “Stypendia Pomostowe”

UWAGA MATURZYSTO ! ! !

ZDOBĄDŹ STYPENDIUM POMOSTOWE NA STUDIA !

 

Rusza XX edycja Programu Stypendiów Pomostowych, w którym od początku aktywnie uczestniczy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (dawniej Agencja Nieruchomości Rolnych). Na ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczęli w tym roku akademickim studia dzienne, czekają roczne stypendia w wysokości 7 000 zł,

wypłacane w miesięcznych ratach od października do lipca w roku akademickim 2021/2022.

 

,,Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny, którego celem jest ułatwienie młodym ludziom podjęcie studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej.  O stypendia mogą ubiegać się maturzyści ze wsi i małych  miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną I rok studiów dziennych w uczelniach publicznych (z wyłączeniem kierunków mundurowych) oraz spełniający łącznie poniższe kryteria:

  • Są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
  • Są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki  rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 mieszkańców (okres potwierdzonego zameldowania nie może być krótszy  niż  2  lata  od  daty  ogłoszenia  Programu  na  stronie www.stypendiapomostowe.pl),
  • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1 960 zł brutto wyliczony  z czerwca  2021 r.  Jeśli członkiem  rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem  o niepełnosprawności lub stopniu  niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100 punktów (algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu). Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów.

Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na stronie Fundacji:

www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 16 sierpnia 2021 r., do godziny 16.00. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2021/2022 dostępny jest na stronie Fundacji.

Wypełnione  przez  kandydatów  dokumenty   po  wydrukowaniu   należy  dostarczyć   wraz  z  załącznikami do Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka  Wsparcia  Rolnictwa  w  Warszawie,  Pl.  Bankowy  2, 00-095   Warszawa,    w    nieprzekraczalnym  terminie   do   23   sierpnia    2021  r.   Więcej   informacji o programie na stronie:

www.stypendia-pomostowe.pl  lub pod numerem telefonu: 22 531 16 43.

Fundacja  Edukacyjna  Przedsiębiorczości  zastrzega, że w razie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, spowodowanych sytuacją epidemiologiczną w kraju, podane daty mogą ulec zmianie.