Ponowne konsultacje projektu nowego programu ochrony powietrza (od 22 czerwca do 13 lipca 2020 r.)

19 Czerwiec 2020 r.
Redaktor: jankowska
Ponowne konsultacje projektu nowego programu ochrony powietrza (od 22 czerwca do 13 lipca 2020 r.)

Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje o ponownych konsultacjach projektu nowego programu ochrony powietrza.

Każdy obywatel może złożyć uwagi do projektu programu ochrony powietrza. Konsultacje społeczne ruszają 22 czerwca 2020 r. i trwać będą do 13 lipca 2020 r.

Preferowane sposoby składania uwag i wniosków:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa;
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail), bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: powietrze@mazovia.pl
  3. ustnie do protokołu.

Uwagi i wnioski należy zgłaszać na formularzu dostępnym do pobrania na stronie www.mazovia.pl (zakładka: Konsultacje społeczne).

Projekt programu ochrony powietrza konsultowany był po raz pierwszy w marcu 2020 r.  W trakcie konsultacji złożonych zostało 2059 opinii, uwag i wniosków. Zasadne z nich zostały uwzględnione w projekcie programu. Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, ze zm.) został przedłużony termin uchwalenia programów ochrony powietrza do 30 września 2020 r. Mając na uwadze powyższe, Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o ponownym skierowaniu dokumentu do konsultacji z udziałem właściwych organów i społeczeństwa.

Dlaczego powstaje program ochrony powietrza?

Obowiązek opracowania programu ochrony powietrza wynika z implementacji do porządku prawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłoszonego w dniu 22 lutego 2018 r. dotyczącego skargi C-336/16. Zmiany dotyczące programów ochrony powietrza zostały wprowadzone do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396, z późn. zm.), jak również rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (Dz. U. 1159).

Celem programu ochrony powietrza jest poprawa stanu powietrza na terenie województwa mazowieckiego oraz ograniczenie skutków i czasu trwania przekroczeń norm jakości powietrza (poziomów dopuszczalnych, docelowych i pułapu stężenia ekspozycji). Integralną częścią programu jest plan działań krótkoterminowych, podejmowanych w celu niedopuszczenia do przekroczenia poziomów alarmowych, informowania, dopuszczalnych lub docelowych albo w przypadku ich przekroczenia, jak najszybsze obniżenie stężeń.

Dla województwa mazowieckiego program został opracowany ze względu na substancje, których stężenia przekroczyły normy w 2018 r.: pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, benzo(a)piren, i dwutlenek azotu (tylko w przypadku strefy aglomeracja warszawska).

Program dotyczy całego obszaru województwa mazowieckiego (4 stref łącznie: aglomeracji warszawskiej, miasta Płock, miasta Radom oraz mazowieckiej).

Co zawiera program ochrony powietrza?

  • opis stanu jakości powietrza na obszarze województwa
  • wskazanie źródeł emisji wpływających na powstawanie przekroczeń norm jakości powietrza
  • wskazanie działań naprawczych, mających na celu skuteczną i długotrwałą poprawę jakości powietrza
  • wskazanie działań krótkoterminowych, podejmowanych w celu niedopuszczenia do przekroczeń poziomów alarmowych, informowania, dopuszczalnych lub docelowych albo w przypadku ich przekroczenia, jak najszybsze obniżenie stężeń
  • wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za realizację działań

Oprócz zadań organów administracji publicznej w programie określone zostały obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska i osób fizycznych, w tym m.in. konieczność przekazywania informacji o wymianie źródeł ciepła (§18 i §19 uchwały, załączniki nr 5 i 10 do uchwały).

Gdzie zapoznać się z dokumentem?

Projekt programu dostępny jest do pobrania w wersji elektronicznej na stronie www.mazovia.pl (zakładka: Konsultacje społeczne). Wersja papierowa programu jest dostępna w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03 – 718 Warszawa od poniedziałku do piątku w godzinach (09:00-15:00).

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i składania opinii, uwag i wniosków poprzez e-PUAP oraz drogą e-mailową.

 Zapraszamy na e-spotkanie!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie programu ochrony powietrza, masz pytania albo wątpliwości – weź udział w internetowym spotkaniu informacyjnym z przedstawicielami Departamentu Emisji, Gospodarki Odpadami i Pozwoleń Zintegrowanych! W trakcie trwania spotkania każdy będzie mógł zadać nurtujące go kwestie na platformie internetowej. Odpowiedzi na zgłoszenia przedstawione zostaną na wizji. Szczegóły dotyczące spotkania podane zostaną wkrótce!

 Co dalej?

Wszystkie opinie, uwagi i wnioski wniesione w terminie zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Zgodnie z przepisami prawa nowy program ochrony powietrza ma zostać uchwalony do 30 września 2020 r.

 Dodatkowe informacje

Zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Emisji i Ochrony Powietrza:

link do projektu programu: https://www.mazovia.pl/komunikaty–konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne/art,233,ii-konsultacje-projektu-nowego-programu-ochrony-powietrza.html

Załączniki

formularz uwag
18125 KB