Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

Obwieszczenie

11 lutego 2019

Pokrzywnica, 2019-02-08

SKU.6220.6.2018.JJ 

O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) 

z a w i a d a m i a m

że w dniu 08.02.2019 r. wydane zostało postanowienie stwierdzające brak potrzeby oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3401W Kacice- Pokrzywnica- Smogorzewo- Krzyczki Pieniążki- Krzyczki Szumne na odcinku Kacice- Nowe Niestępowo (klasy Z) na dł. 4,7 km.

Wniosek o wyrażenie opinii  w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia został przesłany w dniu 19.11.2019 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Wynikiem tych wystąpień są następujące opinie wskazujące na brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia:

 • opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 03.12.2018 r. znak WOOŚ-I.4220.993.2018.AST,
 • opinia ZNS.7121-24/18 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku z dnia 30.11.2018 r. znak ZNS.7121-18/2018,
 • opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 31.01.2019 r. znak WA.RZŚ.436.1.833.2018.ZZ02.PC (WA.ZZŚ.2.1.1.138.2018.PC)

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 08.02.2019 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Koziegłowy, Niestępowo i Pokrzywnica. 

Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Ogłoszenie

8 lutego 2019

W związku z pożarem budynku gospodarczego i znajdujących się w nim płodów rolnych w gospodarstwie rolnym położonym  w miejscowości Mory, zwracam się      z uprzejmą prośbą do rolników,  chcących udzielić pomocy w postaci siana  i słomy w belach,  o kontakt telefoniczny pod   nr 236918834.

                    Wójt 
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Obwieszczenie

7 lutego 2019

Pokrzywnica, 2019-02-07

SKU.6220.8.2017.JJ

OBWIESZCZENIE
o przesłaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie odwołania inwestora od decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia strony i społeczeństwo

że w dniu 07.02.2019 r. zostało przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie odwołanie Gospodarstwa Rolnego Michał Pruszkowski od decyzji nr 5/2017/2018/2019 z dnia 18.01.2019 r. znak SKU.6220.8.2017.JJ o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającegona budowie 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski w granicy działek o nr ew. 30/1, 30/2 i 30/3.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 07.02.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niestępowo, Koziegłowy, Olbrachcice i Łubienica Superunki.

Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Szkolenie

7 lutego 2019

 

Zaproszenie na szkolenie

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pułtusku zaprasza na szkolenie : 

,,Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 – charakterystyka wybranych działań – Restrukturyzacja małych gospodarstw, Premia Młody Rolnik”

Szkolenie odbędzie się 28.02.2019 r. o godz. 10.00 w Świetlicy OSP w Pokrzywnicy.               Szkolenie poprowadzi doradca MODR: Guzek Marianna oraz Rosłoński Kamil.

Informacji udzielamy w biurze w Pułtusku ul. Mickiewicza 22 A:  23 692 11 86

Pokrzywnica, 2019-02- 05

OK.0002.1.1.2019

ZAWIADOMIENIE

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm./, zwołuję III Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 14 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytej 20 grudnia 2018 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Dzierżenin.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Trzepowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Piskornia – Etap 1.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Dzierżenin.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2020 – 2025.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia ustalonych kryteriów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości diet przysługujących radnym.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości diety przysługującej sołtysom.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Pokrzywnica.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2019.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica.
 18. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 19. Wolne wnioski i oświadczenia.
 20. Zamknięcie sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

PROJEKTY UCHWAŁ

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

Dnia 12 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 15.00 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
 3. Ustalenie Planu pracy Komisji na 2019 r.
 4. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
 5. Wolne wnioski i oświadczenia.

 

                                                                                                    Przewodnicząca Komisji
/-/ Wiesława Gronczewska

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Dnia 11 lutego 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
 3. Ustalenie Planu pracy Komisji na 2019 r.
 4. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
 5. Wolne wnioski i oświadczenia.

 

                                                                                                    Przewodnicząca Komisji
 /-/      Anna Dudkowska

 

 

 

Ostrzeżenie meteo

6 lutego 2019

OSTRZEŻENIE NUMER 133/II/2019
OBLODZENIE / GOŁOLEDŹ, OPADY MARZNĄCE

Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 19:00 dnia 05-02-2019 do godz. 23:00 dnia 06-02-2019
Obszar: województwo mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie.
Przebieg: Prognozuje się występowanie opadów deszczu ze śniegiem lub mżawki oraz mokrego śniegu, które mogą mieć tendencję do zamarzania na nawierzchniach dróg i chodnikach powodując gołoledź. Jednocześnie wraz z występowaniem temperatury powietrza i gruntu do oraz poniżej 0°C będą występować lokalne oblodzenia wilgotnych i mokrych nawierzchni dróg oraz chodników.
Skutki: śliskie powierzchnie dróg i chodników; utrudnienia komunikacyjne; zjawisko gołoledzi.
 Uwagi: Brak.

 Dyżurny prognosta: Jacek Markiewicz (centrum.meteo@meteosky.eu)
Ostrzeżenie wydano: 05-02-2019 godz. 14:59
Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o.

W sobotę, 26 stycznie 2019 roku, w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Gzowie odbyła się zabawa choinkowa. Na ten dzień nie tylko wielu uczniów i rodziców, ale także nauczycieli czekało z prawdziwym utęsknieniem. Zabawa, która rozpoczęła się o godz. 16.00 w szkolnej sali gimnastycznej była inauguracją beztroskiego okresu ferii zimowych. Uczniów powitał DJ, który zaproponował na początek  zabawę w kółeczkach wraz z wychowawcami i rodzicami. Później najmłodsi – przedszkolaki i uczniowie klas pierwszej i drugiej mieli – okazję sprawdzić swoje umiejętności w konkursie tańca solowego. Uczestnicy tego zmagania zostali nagrodzeni gromkimi brawami, którymi doceniono nie tylko ich zdolności poruszania się w rytm największych przebojów POP, ale też odwagę stanięcia przed tak liczną publicznością oraz piękne stroje, od których trudno było oderwać oczy. Około godz. 17.30 rozpoczęła się przerwa, w czasie której dzieci udały się do klas na poczęstunek. Chociaż rodzice przywieźli mnóstwo ciast, faworków oraz owoców, to i tak największym powodzeniem cieszyła się pizza, którą dostarczono świeżutko po wyjęciu z pieca.

Posileni i w doskonałych nastrojach uczniowie i rodzice powrócili na parkiet, aby wziąć udział w drugiej części zabawy. Rozpoczęła się ona mocniejszymi rapowymi rytmami, które DJ włączył na specjalne życzenie uczniów starszych klas. Ani przez chwilę jednak nikt nie zapominał o najmłodszych – zabawa w kółeczkach oraz tańce w parach z rodzicami oraz nauczycielami trwały w najlepsze. Odbył się także kolejny konkurs. Uczestniczki wskazywały chłopców, z którymi utworzyły pary do tańca towarzyskiego, a następnie wykonywany był prosty układ. Wszystkim parom poszło na tyle dobrze, że widowni nie udało się wskazać jednego zwycięskiego duetu.

Około godz. 19.00 zabawa osiągnęła punkt kulminacyjny. Na scenę przybył z ogromnym workiem prezentów św. Mikołaj, który w asyście dobrych elfów (w te role wcieliły się panie wychowawczynie: zerówki – Paulina Zielińska, I klasy – Ewa Jabłońska, II klasy – Beata Januszek, IV klasy – Anna Kamila Łukasiak, V i VI klasy – Wiesława Gronczewska) wręczał dzieciom słodkie upominki. Kiedy prezenty zostały rozdane dzieci odprowadziły Mikołaja do sań, po czym same przygotowały się do wyjścia, aby móc rozpocząć długo wyczekiwany i w pełni zasłużony zimowy wypoczynek.

W imieniu Dyrekcji oraz Grona Pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Gzowie życzymy wszystkim uczniom ze szkół i przedszkoli w Gminie Pokrzywnica udanych ferii!

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 156