Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  (Dz. U. 2018, poz. 2247). Zgodnie z nią producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego m.in. na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Na potrzeby wniosku, który należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na położenie gruntów, producent rolny może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu zawierającego informację o liczbie DJP bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Wzór wniosku jest dostępny w biurach powiatowych ARiMR oraz na stronie internetowej Agencji pod adresem: www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat.html

W piątek 11 stycznia 2019r. w Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy miało miejsce niezwykłe międzypokoleniowe spotkanie. Na zaproszenie p. Dyrektor, Rady Pedagogicznej oraz wszystkich przedszkolaków do przedszkola przybyły Panie z Klubu Seniora w Pokrzywnicy. Dzieci z grupy 6 – latków przedstawiły inscenizację baśni H. Ch. Andersena pt. „Dziewczynka z zapałkami”. Goście nie kryli wzruszenia i podziękowali małym aktorom owacjami na stojąco. Pani Dyrektor wraz z przedszkolakami oraz wychowawcą złożyły Członkiniom Klubu życzenia oraz wyrazy uznania za ich działalność w naszej społeczności lokalnej. 6-latki w podziękowaniu za przybycie wręczyły ciasteczka które własnoręcznie ozdabiały. Po występie był przygotowany słodki poczęstunek przy kawie i herbacie. Z pewnością to integracyjne spotkanie na stałe zagości w przedszkolnym kalendarzu. Jeszcze raz życzymy wyjątkowym Gościom dużo zdrowia, radości oraz spełnienia wszystkich marzeń.

11 stycznia 2019

Pokrzywnica, 2019-01-11

SKU.6220.6.2018.JJ

O B W I E S Z C Z E N I E
o niezałatwieniu sprawy w terminie

Na podstawie 36 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r., poz. 2096) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081)

z a w i a d a m i a m

że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3401W Kacice- Pokrzywnica- Smogorzewo- Krzyczki Pieniążki- Krzyczki Szumne na odcinku Kacice- Nowe Niestępowo (klasy Z) na dł. 4,7 km, wydanie postanowienia w sprawie ewentualnego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia nie może być załatwione w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081).

Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do dnia 28 lutego 2019 r.

Powodem niezałatwienia sprawy w terminie jest konieczność uzyskania opinii od Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 11.01.2019 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Koziegłowy, Niestępowo i Pokrzywnica. 

Pouczenie

      Informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia, jeżeli:

  • sprawa nie zostanie załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 3 ww. Kodeksu, tj. nie później niż w ciągu miesiąca ani strona nie zostanie zawiadomiona o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy;
  • postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

Ponaglenie należy wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy  Pokrzywnica.

 Z up. WÓJTA
mgr inż. Tadeusz Jakubiak
SEKRETARZ GMINY

Urząd Gminy w Pokrzywnicy przypomina o obowiązku oznakowania nieruchomości zabudowanych na terenie gminy Pokrzywnica.

Zgodnie z art. 47b  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101, z późn. zm.) właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, zobowiązani są do umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy, a w miejscowościach bez ulic nazwę miejscowości. Jeżeli budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości umieszcza się również na ogrodzeniu.

Ponadto informujemy, że kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega sankcjom określonym w art. 64 § 1 ustawy dnia 20  maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r., poz. 618).

Prawidłowe oznakowanie posesji ułatwi również firmie Zakład Kształtowania Terenów Zielonych w Serocku Marek Włodarczyk odbiór odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości na terenie gminy, jak również ułatwi funkcjonowanie systemu znakowania odpadów kodami kreskowymi. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku oznakowania posesji nie będą uwzględniane reklamacje dotyczące nieodebrania odpadów.

Adres posesji jest bardzo ważny i ma znaczący wpływ na wiele aspektów naszego życia. Dzięki prawidłowo oznakowanej posesji służby ratownicze mogą szybko zlokalizować miejsce zdarzenia i tym samym szybciej udzielić pomocy. Brak dostępu do dokładnych danych adresowych skutkować może utrudnieniami i wydłużaniem czasu dostawy przesyłek przez pocztę czy też kurierów

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 152