Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

11.02.2019r. do dzieci z Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy przyjechali wyjątkowi goście – trenerzy Przedszkola Piłkarskiego Legii Warszawa SOCCER SCHOOLS. Dzieci miały okazję wziąć udział w profesjonalnym treningu piłki nożnej. Uczyły się kiwać, strzelać gole, ćwiczyły sprawność fizyczną. Po skończonym treningu czekała na dzieci niespodzianka – z trenerami przyjechała również maskotka klubowa – miś Kazek, który przybił piątkę ze wszystkimi przedszkolakami i pogratulował udanego treningu. W nagrodę wszystkie dzieci dostały certyfikaty udziału w szkoleniu piłkarskim. Bardzo dziękujemy Panom trenerom za trening, może dzięki niemu ktoś odkryje swój talent.

Konkurs KRUS

22 lutego 2019

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza
właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVII
Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.
Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
XVII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
W szesnastu edycjach Konkursu udział wzięło ponad 19 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Każdego roku uczestnikom przyznawane są cenne nagrody.
W roku 2018 gospodarstwo Państwa Marzeny i Grzegorza Czerwonków z województwa mazowieckiego otrzymało wyróżnienie specjalne na etapie centralnym.
Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.
W skład komisji konkursowych etapów regionalnych i wojewódzkiego na Mazowszu wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Mazowiecką Izbę Rolniczą i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.
Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Pułtusku (tel. 23 6919415 e-mail: pultusk@krus.gov.pl).
Ważne terminy:
 29.03.2019 r. – upływa termin zgłaszania udziału w konkursie
 20.05.2019 r.- zakończenie etapu regionalnego.
 21.06.2019 r. – zakończenie etapu wojewódzkiego
 08.07-26.07.2019 r. – wizytacja gospodarstw finałowych.

Załączniki
Ogłoszenie
zgoda na przetwarzanie danych osobowych
informacja na temat danych osobowych
Druk zgłoszenia
Regulamin XVII Konkursu BGR 2019

„Święto Babci i Dziadka” odbyło się w Szkole Podstawowej im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie w dniu 24.01. 2019r.

Zapraszanie babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych. Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, pełen uśmiechów, łez wzruszeń i radości.

Na wstępie tej wspaniałej uroczystości Pani dyrektor przywitała wszystkich gości. W pięknie udekorowanej sali uczniowie przedstawili niezwykły program artystyczny. Nad całością czuwała pani Monika Rydzewska. W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje wnuki w różnych formach artystycznych. W większości były to wzruszające wiersze i piosenki okolicznościowe, które miały na celu podziękować za poświęcony czas, przede wszystkim za czytane i opowiadane bajki. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem.

Uczniowie klas I-VIII wyśpiewali piosenki, nie tylko po polsku, ale też nie zabrakło angielskiej, rosyjskiej i włoskiej wersji językowej. Niespodzianką dla gości były również tańce wykonane przez uczennice z klasy VII. Następnie uczniowie obdarowali swoich ukochanych gości upominkami. Były to bukiety kwiatów z bibuły wraz z życzeniami. Frekwencja, jak co roku, dopisała. Rodzice przygotowali również dla czcigodnych gości poczęstunek w postaci ciasta, kawy oraz herbaty. Atmosfera tej uroczystości była wspaniała, podziękowaniom ze strony gości nie było końca.

Na uwagę zasługuje różnorodność utworów, śpiewane piosenki w języku angielskim, rosyjskim, a nawet włoskim. Popisy taneczne dzieci spotkały się  z ogromnym entuzjazmem dziadków, oraz rówieśników. Zakończenie występu utworem ,, Och życie” z repertuaru Edyty Gepert okazało się strzałem w dziesiątkę. Uczennica brawurowo wykonaną piosenką wycisnęła łzy wzruszenia obserwujących.

Po uroczystości uczniowie klasy VIII spotkali się z panem Tadeuszem Szczerbą, dziadkiem naszych uczennic. Spotkanie dotyczyło wspomnień  z II wojny światowej . Dziękujemy za wzruszające i sentymentalne opowieści.

Realizujecie działania lokalne, pracujecie na rzecz społeczności, jesteście grupą, która chce zrobić coś dla siebie lub mieszkańców?

Zapraszamy na spotkanie 28 lutego (czwartek), w godzinach 14.00 – 17.00 do Świetlicy OSP w Pokrzywnicy (ul. Pułtuska 2, 06-121 Pokrzywnica), gdzie dowiecie się:

 • Co zrobić, aby uzyskać mikrodotację w ramach konkursu „FIO-Mazowsze Lokalnie”?
 • Jakie przykładowe pomysły były dofinansowane w ubiegłych latach?
 • Jak przygotować i opisać swój własny pomysł na projekt?

Kto może otrzymać mikrodotację w konkursie „FIO-Mazowsze Lokalnie”?

 1. a) Grupy nieformalne
 2. b) Grupy samopomocowe
 3. c) Młode organizacje pozarządowe, czyli organizacje, które zostały wpisane do KRS nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację, a ich budżet nie przekracza 25 tys. zł.

Szczegółowy program Inspiratorium w załączeniu.

Spotkanie organizowane jest w ramach Projektu „Mazowsze Lokalnie uruchamia energię społeczną”, który jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego.

Celem głównym Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i obywatelek oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja Programu ma umożliwić mieszkańcom włączenie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Więcej informacji na temat programu dostępnych jest na stronie: www.mazowszelokalnie.pl lub pod nr tel. 607-168-295

Spotkanie poprowadzi:
Łukasz Wachowski
Stowarzyszenie BORIS

Pokrzywnica, dnia 14.02.2019 r.

SO.5543.2.2019.SK

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
SAMOCHODU POŻARNICZEGO MARKI RENAULT S 160

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Pokrzywnica
Aleja Jana Pawła II nr 1
06-121 Pokrzywnica
tel.(23)691-87-12

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego w dniu   01.03.2019r. o godz. 12:15 przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Pokrzywnica.

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:

Samochód będący przedmiotem sprzedaży można obejrzeć – garaż przy OSP w Pokrzywnicy po uzgodnieniu telefonicznym. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 603621740, 507165120.

 1. Rodzaj, typ pojazdu
 • Rodzaj pojazdu – Samochód specjalny pożarniczy, bez osprzętu strażackiego
 • Kolor nadwozia – czerwony
 • Data ważności badań technicznych – 30.01.2020.
 • Marka i typ pojazdu – RENAULT S 160
 • Numer rejestracyjny – WPU 07033
 • Rok produkcji – 1993
 • Pojemność skokowa – 6180,00 cm3
 • Moc silnika 118,00 KW
 • Pojemność zbiornika – 2000 litrów
 • Wskazanie drogomierza – 32391 km
 • Autopompa
 1. Cena wywoławcza / kwota minimalna sprzedaży samochodu/ wynosi: 50.000 zł /słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 brutto/
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Wadium wynosi 5.000 zł

Wadium wnosi się na konto bankowe Gminy Pokrzywnica
Nr 72 8232 0005 0100 2336 2001 0008.

1) Wadium musi wpłynąć na konto bankowe przed  01.03.2019 do godz. 12:00.

2) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

3) Wadium złożone przez nabywcę samochodu zalicza się na poczet ceny.

4) Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

5) W przelewie należy wpisać „Zakup samochodu pożarniczego RENAULT S 160”

 1. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:

Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

1) Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy i siedzibę oferenta – zgodnie                      z załącznikiem nr 1.

2) Oferowaną cenę za przedstawiony pojazd objęty przedmiotem sprzedaży. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny minimalnej, którą podał Sprzedający w ogłoszeniu o sprzedaży.

3) Oświadczenie oferenta, że przystępując do kupna pojazdu zapoznał się z jego stanem technicznym i nie wnosi do niego zastrzeżeń – zgodnie z załącznikiem nr 2.

 1. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres w którym oferta jest wiążąca:

Ofertę należy złożyć lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie do dnia 01.03.2019r.           do godz. 12:00. Koperta powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Urząd Gminy Pokrzywnica, Aleja Jana Pawła II nr 1

Oferta na zakup samochodu pożarniczego RENAULT S 160 – nie otwierać przed dniem 01.03.2019r. godz. 12:15.”

Oferty należy składać w godzinach pracy Urzędu Gminy Pokrzywnica.

 1. Inne informacje

1) Rozpoczynając przetarg komisja przetargowa stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu, ustala liczbę zgłoszonych ofert oraz sprawdza wniesienie wymaganego wadium we wskazanym terminie miejscu i formie.

2) Komisja wybierze ofertę, w której zostanie zaoferowana najwyższa cena za pojazd objęty przedmiotem sprzedaży, nie mniejsza niż 50.000 zł PLN brutto. W przypadku zaoferowania jednakowych cen przez dwóch lub więcej oferentów, zostaną przeprowadzone negocjacje ceny wg. odrębnych przepisów.

3) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wpłaty i podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.

4) Koszt złożenia oferty ponosi oferent.

5) W przypadku, gdy sprzedaż nie dojdzie do skutku, oferent nie może domagać się od Sprzedającego zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem oferty
i wszelkich kosztów z tym związanych.

Obwieszczenie

11 lutego 2019

Pokrzywnica, 2019-02-08

SKU.6220.6.2018.JJ 

OBWIESZCZENIE 
O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.) 

Wójt Gminy Pokrzywnica

podaje do publicznej  wiadomości, że w dniu 8 lutego 2019 r. wydana została  decyzja Nr 2/DŚ/2018/2019 znak sprawy SKU.6220.6.2018.JJo środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3401W Kacice- Pokrzywnica- Smogorzewo- Krzyczki Pieniążki- Krzyczki Szumne na odcinku Kacice- Nowe Niestępowo (klasy Z) na dł. 4,7 km

Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią  przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami:  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  zainteresowani mogą się zapoznać wReferacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki Urzędu Gminy w  Pokrzywnicy (pokój nr 15) w godzinach urzędowania, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 08.02.2019 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Koziegłowy, Niestępowo i Pokrzywnica. 

Wójt
mgr  inż. Adam Dariusz Rachuba

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 156