Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie

z a p r a s z a 

 dzieci i młodzież na zajęcia sportowe w nowym sezonie 2018-2019 
z akrobatyki sportowej,sportów walki oraz boksu.
 

Więcej informacji oraz zapisy pod nr telefonu 509-276-344

Dnia 25.05.2018 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie odbył się Piknik Naukowy pod naukowym patronatem Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Humanistycznego Uniwersytetu dla Dzieci w Pułtusku, a także honorowym patronatem Wójta Gminy Pokrzywnica Adama Dariusza Rachuby. Organizatorkami pikniku były p. Małgorzata Jaworska – nauczyciel wychowania fizycznego oraz p. Dorota Kamer-Piekutowska – nauczyciel języka rosyjskiego.

Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem pod tytułem Czy wydawało wam się kiedyś, że… tu byliście według scenariusza Julii Grzybowskiej – uczennicy LO im. P. Skargi
w Pułtusku w wykonaniu uczniów szkoły. Uczniowie wprowadzili widzów
w baśniową scenerię starożytnego Egiptu. Pojawili się więc bogowie, Kleopatra, symbole charakterystyczne dla tej kultury, tym bardziej przemawiające do wyobraźni,
że zaprezentowane w oryginalnych strojach wraz z tłem muzycznym i multimedialnym. 
Podczas spotkania odbywało się szereg nietuzinkowych i inspirujących warsztatów. Doktor Joanna Popielska – Grzybowska – egiptolog i doktor Jadwiga Iwaszczuk – archeolog przedstawiły fakty i mity na temat piramid, hieroglifów i życia w starożytnym Egipcie.
Joanna Rosińska – filozof i pedagog – zaprezentowała ‘umiłowanie mądrości’, czyli warsztaty z filozofii i filozofowania, co było niesłychanie inspirujące, bo przecież „każdy bywa filozofem, gdy o życiu myśli trochę”.
Doktor Klara Kostrzewa – filozof, psycholog, wprowadziła w tajniki psychologii ruchu.
Sam ruch też był! Zachwyciły wszystkich pokazy utytułowanych trenerów i zawodników
KS Semiramida z Pułtuska. Taniec towarzyski, akrobatyka, sporty walki w ich wykonaniu wywołały podziw, uznanie i ogromne brawa.
A i magicznego ruchu też nie zabrakło. Młodzi adepci szkoły cyrkowej – Grzegorz i Iga, oczarowali umiejętnościami kuglarskimi.
Fascynujący świat fizyki i chemii, zabawy m.in. z helem, propanem, butanem, wodorem przybliżyli członkowie grupy Zaelektryzowani oraz uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku.
W świat przyszłości wprowadzili nas pasjonaci z Roboteco. Były zawody robotów w piłkę nożną, walki mini SUMO.
Śmiechy, zachwyty dzieci (i nie tylko dzieci) towarzyszyły pokazom ogromnych baniek mydlanych. Na zakończenie odbył się pełen emocji turniej Bubble Football.

Podczas pikniku nie zabrakło też stosik wystawienniczych. Przygotowały
je następujące instytucje: Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Pułtusku. Prezentowały się również szkoły z ciekawą ofertą edukacyjną oraz poczęstunkiem: Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. W. Wolskiego w Serocku, Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku.

Całość uroczystości była dokumentowana przez reporterów kanału telewizyjnego
Da Vinci Kids: Agatę Gago i Wojciecha Łazarowicza.      

Wysoki poziom merytoryczny i artystyczny całego przedsięwzięcia zachwycił
i widzów i uczestników, co potwierdzają opinie jednych i drugich: „Gratulacje dla Was za organizację wspaniałego wydarzenia.”; „Świetna inicjatywa i naprawdę ciekawie wybrane pokazy. Wszystko było idealnie. Gratuluję świetnego Pikniku.” ; „Dziękujemy za tak profesjonalną imprezę, w której mieliśmy przyjemność uczestniczyć.”

Społeczność Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie składa ogromne podziękowania darczyńcom: Wójtowi Gminy Pokrzywnica Adamowi Dariuszowi Rachubie, Pani Agnieszce Piekarskiej – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pokrzywnicy, Panu Janowi Kaczmarczykowi – właścicielowi firmy Drogi i Mosty, Panu Janowi Prusowi, Pani Katarzynie Kryszkiewicz – sołtys sołectwa Dzierżenin.

Obwieszczenie

5 czerwca 2018

Pokrzywnica, 2018-06-05

SKU.6220.8.2017.JJ

 OBWIESZCZENIE
o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy przez Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405)

 Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia strony i społeczeństwo

że w dniu 04.06.2018 r. do tut. Urzędu Gminy wpłynęło pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych z dnia 30.05.2018 r. znak PZ-II.7030.3.1.2018.MSI informujące o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 29 czerwca 2018 r. w przedmiocie wydania opinii dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski w granicy działek o nr ew. 30/1, 30/2 i 30/3.

Jednocześnie informuję, że z treścią przedmiotowego pisma można zapoznać się w  Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu-  we wtorki od 900 do 1700, w pozostałe dni tygodnia od 800 do 1600 oraz na stronach: www.pokrzywnica.pl i bip.pokrzywnica.pl.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 05.06.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niestępowo, Koziegłowy, Olbrachcice i Łubienica Superunki.

Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Załącznik

 

28 maja 2018r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie odbyła się debata szkolna na temat środków psychoaktywnych – narkotyków i dopalaczy. Debata zorganizowana została w ramach realizacji kampanii „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga” prowadzonej wspólnie przez Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu z Kuratorium Oświaty w Warszawie.
Głównym celem debaty było zwiększenie poziomu wiedzy uczniów na temat zagrożeń związanych z narkotykami i dopalaczami, kształtowanie świadomości na temat negatywnego wpływu środków odurzających na człowieka oraz informowanie o skutkach prawnych z tym związanych.
Wstępem do rozpoczęcia debaty była prezentacja filmu pt. „Dopalacze, narkotyki” otrzymanego z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pułtusku.
Następnie odbył się panel dyskusyjny moderowany przez pedagoga – panią Annę Brach z udziałem przedstawicieli Policji, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy. Uczestnicy zwrócili szczególną uwagę na wpływ dopalaczy i narkotyków na organizm człowieka oraz skutki społeczne spowodowane stosowaniem środków odurzających, pomoc osobom uzależnionym, granice odpowiedzialności prawnej oraz piękno życia bez uzależnienia. Młodzież chętnie włączyła się do dyskusji. Zadawała pytania, na które otrzymała merytoryczne odpowiedzi. W głównej mierze dotyczyły one wpływu narkotyków i dopalaczy na zdrowie i życie, konsekwencji prawnych zażywania środków odurzających czy sposobów pomocy osobom uzależnionym.
Debatowano nie tylko o tym, jakie powszechnie znane problemy niesie ze sobą eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi, ale też jak być asertywnym w sytuacjach presji grupy rówieśniczej. Uczniowie wskazali sytuacje, w których uważają, że młodzi ludzie są narażeni na zetknięcie się z substancjami uzależniającymi. W toku aktywnej dyskusji młodzieży ze specjalistami wynikło, jak ważne jest wypracowanie skutecznych i efektywnych oddziaływań profilaktycznych, tak by trafiały one do młodzieży.
Debata szkolna zakończyła się przedstawieniem wspólnie wypracowanych przez uczestników dyskusji wniosków dotyczących skutecznych i efektywnych form działań szkoły, promujących wśród młodzieży postawę asertywną względem środków psychoaktywnych.
W debacie uczestniczyło 26 uczniów z klas: VII, II i III gimnazjum. Debata poprzedzona była pogadankami z uczniami w klasach, na podstawie których wytypowano reprezentantów poszczególnych klas do udziału w debacie szkolnej.
Organizatorem przedsięwzięcia i moderatorem debaty był pedagog szkolny pani Anna Brach. Sekretarzem debaty była Pani Iwona Pieńkos. Na zakończenie wystąpiły uczennice klasy IIa gimnazjum: Amelia Grążewska, Oliwia Pawlak oraz Blanka Grzyb w niezwykle wymownym utworze „ Do kołyski”, który jeszcze przez długi czas nucili uczestnicy debaty

,,My rodzinę dobrą mamy, zawsze razem się trzymamy!”

Dnia 1 czerwca 2018 roku w SPzOI w Dzierżeninie odbyła się wielka uroczystość
z okazji Dnia Rodziny. Na zaproszenie dzieci przybyli do szkoły niezwykli goście, dla których uczniowie przygotowali z serca płynące życzenia oraz inscenizacje. Nie zabrakło również własnoręcznie wykonanych prezentów. W związku z tym bardzo dyskretnie zorganizowano warsztaty świecowe, tak aby samodzielnie przygotowane, pachnące świeczki były niespodzianką dla Rodziców. Z wielkim zapałem każdy uczestnik warsztatów dobierał kolorystykę piasków, wybierał ozdoby. Dołożono  do tego ogrom miłości i efekt okazał się znakomity.
Uroczystość zgodnie ze szkolnym ceremoniałem, rozpoczęła się od zabrania głosu przez p.o. dyrektora panią Małgorzatę Szczerba – Kozłowską, która przywitała przybyłych gości.
Nadszedł czas na występy małych artystów, którzy począwszy od maluchów po starszaki dali z siebie wszystko. Pełni zaangażowania recytowali wiersze i śpiewali piosenki, wyrażając w ten sposób uczucia przywiązania, miłości, szacunku i wdzięczności za trud wychowania. nie zabrakło piosenek o tematyce rodzinnej. Podczas montaży słowno – muzycznych, adresowanych do rodziców, na twarzach mam i tatusiów dało się zauważyć uśmiech, a czasem nawet łzy wzruszenia. Na zakończenie występu dzieci wręczyły przybyłym rodzicom osobiście przygotowane upominki z życzeniami.
Po części oficjalnej nastąpił słodki poczęstunek. Wspólna zabawa i konkursy to kolejne atrakcje obchodów Dnia Rodziny szkole. Były szalone tańce na coraz mniejszych gazetach, skoki w worku i inne ciekawe konkursy. Uroczystość przebiegała w miłej i ciepłej atmosferze.

W dniu 17.V.2018r. uczniowie szkoły wybrali się w odwiedziny do Schroniska dla Zwierząt w Pawłowie. Wycieczka poprzedzona była zbiórką produktów potrzebnych zwierzętom tj. puszki z karmą, sucha karma, ryż, makaron, zabawki dla psów oraz koce. Udało się zebrać 160 kg karmy. Wolontariusze poznali pracę schroniska od wewnątrz, zasady tam panujące jak i wytyczne dotyczące oddania zwierzęcia pod opiekę schroniska jak i jego adopcji. Schronisko zamieszkuje 310 psów. Ta wizyta to znakomity przykład tego, że już od najmłodszych lat warto uczyć miłości i szacunku do ,,braci mniejszych’’ – uwrażliwiać. Nie tylko do ludzi, ale i zwierząt – by zaszczepić  w uczniach jak najwięcej pozytywnych wartości. Uwrażliwić na nieszczęścia i wpoić chęć niesienia pomocy potrzebującym, by uczyć przyjaznego stosunku do wszystkich zwierząt tych, które są w naszych domach i tych dla których domem jest niestety schronisko. Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom, rodzicom, nauczycielom, którzy włączyli się w akcję.

POMAGAJCIE !!! Bo naprawdę warto.

 Wolontariusze

Nie ma życia bez wody

4 czerwca 2018

16 kwietnia 2018r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie na uroczystym apelu zostały rozpoczęte obchody Dnia Ziemi. Uczniowie obejrzeli przedstawienie pt. „Nie ma życia bez wody” w wykonaniu uczniów z klasy IV, VI i VII, które zostało przygotowane pod kierunkiem Pani Lidii Świętochowskiej – nauczyciela przyrody i biologii oraz Pani Marzeny Przybysz – nauczyciela matematyki.
Miało ono na celu popularyzowanie zagadnień związanych z zanieczyszczeniem i ochroną wód śródlądowych oraz uczyło uczniów odpowiedzialnej postawy za stan środowiska naturalnego. Miało również zachęcić uczniów, aby świadomie i aktywnie włączali się w działalność mającą na celu ochronę wód w najbliższej okolicy.
Tego dnia Samorząd Uczniowski podsumował również zbiórkę makulatury zorganizowaną w ramach XIV edycji „ Konkursu – zbiórka surowców wtórnych dla przedszkoli, szkół podstawowych i średnich z terenu województwa mazowieckiego zorganizowaną przez Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych Urzędu Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem włączyli się w działania na rzecz poszanowania zasobów natury najbliższej okolicy. Głównym założeniem przedsięwzięcia było uświadomienie dzieciom i młodzieży, że każdy człowiek swoim zachowaniem wpływa na środowisko naturalne. Wspólne działania przyniosły mnóstwo radości oraz bardzo wymierne rezultaty.                                                                                    

  • w kategorii klas:

I miejsce – klasa IIIb /gimnazjum/ – 1443kg,

II miejsce – klasa 0 – 1364,9kg oraz klasa Iia /gimnazjum/ – 1297,8kg,

III miejsce – klasa III – 923,6kg oraz klasa IV – 731,7kg,

 

  • w kategorii indywidualnej:

I miejsce – Jakub Lubelski, uczeń klasy IIIb /gimnazjum/ – 1176,6kg

II miejsce – Mateusz Bońkowski, uczeń klasy IIIb /gimnazjum/ – 808,8kg oraz Sylwia Brejt, uczennica klasy 0 – 700,3kg,

III miejsce – Arkadiusz Olszewski, uczeń klasy IIIb /gimnazjum/ – 272,5kg; Julia Wiernicka, uczennica klasy IV – 267,3kg; Sebastian Pankowski, uczeń klasy 0 – 268,8kg; Wiktor Burliński, uczeń klasy III – 283kg

wyróżnienia – Wiktoria Prus, uczennica klasy IV – 180kg; Zuzanna Węgłowska, uczennica klasy0 – 179,7kg; Oskar Rozbicki, uczeń klasy III – 165,5kjg; Dawid Olszewski, uczeń klasy III – 167,5kg.

Wśród nagrodzonych znalazła się również klasa I. 92% pierwszoklasistów zaangażowało się w zbiórkę makulatury. BRAWO!
Serdeczne podziękowania składamy NASZYM  RODZICOM, bez których nie dalibyśmy rady!

Wszystkim  gratulujemy i dziękujemy.

Lidia Świętochowska
Iwona Pieńkos

Po raz szesnasty już powstał z popiołów i w tym roku wybrzmiał wierszami oraz pieśniami o Tej, która 100 lat temu też się podniosła i zaistniała na nowo na mapach świata.
Organizatorkami tej nietuzinkowej uroczystości były, jak co roku, panie: Elżbieta Lubelska – nauczyciel bibliotekarz, kustosz filii biblioteki, czuwająca nad całością  oraz Hanna Gajewska – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy, także czuwająca nad całością i autorka przecudnej urody ręcznie wykonanych kwiatów w kolorach bieli
i czerwieni. Pomagały im z wielkim zaangażowaniem swoimi pomysłami i pracą panie bibliotekarki: Aneta Brejt i Barbara Gregorczyk.
Oprócz tego nad wykreowaniem niezwykłej oprawy czuwali: pani Magdalena Marcinkowska – nauczyciel języka polskiego i, zdaniem pani H. Gajewskiej, ‘opoka’ konkursu; pani Iwona Pieńkos – nauczyciel przedmiotów artystycznych i nauczania początkowego – niezastąpiona w przygotowaniu, chwytającej za serce, oprawy muzycznej i prezentacji multimedialnych; pan Dariusz Lusa – muzyk i operator sprzętu nagłośniającego.
Rzecz jasna nie zabrakło też uczniów wspomagających przedsięwzięcie:
Izy Zych i Jakuba Lubelskiego – wspaniałych prowadzących i przybliżających historię Polski;
Patrycji Zadrożnej i Wiktorii Krawczyk – wykonawczyń efektownej dekoracji;
Amelii Grążewskiej, Oliwii Pawlak, Blanki Grzyb oraz maluchów z klasy III – wykonujących pieśni patriotyczne;
Adriana Przewłockiego, Mateusza Bońkowskiego, Karola Kucharczyka – gazeciarzy wprowadzających w czasy epoki i roznoszących reprinty gazet z 1918 roku;
Oliwii Węgłowskiej i Dagmary Moczulskiej, które przygotowały i obsługiwały ‘kawiarenkę’.

Dwudziestu dziewięciu recytatorów zmagało się w czterech kategoriach, a oceniała ich komisja w składzie: pani Bożena Potyraj – dyrektor Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela, pan Kamil Uchnast – instruktor ds. powiatu w PBP im. Joachima Lelewela oraz pani Ewa Kowalczyk – sekretarz redakcji Pułtuskiej Gazety Powiatowej. Werdykt nie był łatwy, bo też i poziom prezentacji był niezwykle wysoki, zawierał ogromny ładunek emocjonalny. Ostatecznie nagrodzeni zostali:

 

  • w kategorii przedszkole

I miejsce – Milena Wiesiołek – przedszkole w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie  

II miejsce – Laura Kisiel  – przedszkole w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie 

III miejsce – Julia Kamińska – Samorządowe Przedszkole w Pokrzywnicy                  

wyróżnienie – Karolina Dąbrowska – Samorządowe Przedszkole w Pokrzywnicy

wyróżnienie – Izabela Banasiak – przedszkole w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Gzowie

         

  • w kategorii klas I – III

I miejsce – Anita Mikulska – kl I Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Gzowie  

II miejsce – Kuba Ciesielski – kl III Szkoła Podstawowa im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie

III miejsce – Wiktoria Klara – kl III Szkoła Podstawowa im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie

wyróżnienie – Zofia Bilik – kl III Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Gzowie  

wyróżnienie – Julia Wiewióra – kl III Szkoła Podstawowa im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym

 

  • w kategorii klas IV – VII

I miejsce – Patrycja Klara – kl VII  Szkoła Podstawowa im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie

II miejsce – Aleksandra Wilczyńska – kl VII  Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Gzowie  

III miejsce – Julia Ślesicka – kl VI Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie

wyróżnienie – Natalia Rychlińska – kl VI Szkoła Podstawowa im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie

wyróżnienie – Karol Milewski – kl V Szkoła Podstawowa im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym

 

  • w kategorii gimnazjum (oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie)

I miejsce – Oliwia Pawlak 

II miejsce – Amelia Grążewska

III miejsce – Wiktoria Woźniak

wyróżnienie – Adrian Łabęda

wyróżnienie – Michał Pieńkos

Zwycięzcy otrzymali wartościowe nagrody książkowe. Organizatorki zakupiły też upominki książkowe dla pozostałych recytatorów, więc wysiłek wszystkich uczestników został doceniony. Zadbały również nie tylko o strawę duchową, ale też i o tę dla ciała, ponieważ każdy przybyły na uroczystość mógł skorzystać ze słodkiego poczęstunku i napojów w mini — kawiarence.

Goście i uczestnicy byli zachwyceni wysokim poziomem oprawy uroczystości, co potwierdziły słowa uznania wyrażone przez sekretarza gminy p. Tadeusza Jakubiaka i p. Bożenę Potyraj dyrektor Pułtuskiej Biblioteki Publicznej

Zgodnie z art. 24e ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U., poz. 328) Wójt Gminy Pokrzywnica podaje do publicznej wiadomości taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Pokrzywnica.

 

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat

(podane są cenami netto)

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaje cen

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

1

Grupa 1 obejmuje wszystkich odbiorców usług

Cena wody (zł/m3)

2,12 2,14

2,17

Stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./m-c) 1,55 1,59

1,64

 

Załącznik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 132