Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

Wiosną przyroda budzi się do życia. Uczniowie szkoły w Gzowie, pod opieką pani Agnieszki Osieckiej, wybrali się więc do ogródka szkolnego, aby wykonać wiosenne prace. Ogródek prowadzony jest w ramach innowacji pedagogicznej.  Uprawiane są w nim: szczypiorek, poziomki, warzywa  i kwiaty. Dzięki tym zabiegom,  ogród staje  się  bardziej  kolorowy i piękniejszy.  Uczniowie wyrywali chwasty, sadzili  i podlewali bratki oraz uprawiali  ziemię.
Szkoła w Gzowie bierze również udział w projekcie „Tradycyjny sad”. W związku z tym, za środki pozyskane z Banku Ochrony Środowiska, zakupiono i  posadzono na terenie szkolnym  stare odmiany drzewek owocowych.  Mamy nadzieję, że będzie można przyjemnie  spędzać czas w tak pięknym otoczeniu, obserwując, jak z każdym rokiem ogródek staje się piękniejszy i bogatszy o nowe rośliny.
Była to nietypowa lekcja, podczas której można było zdobyć wiele praktycznych umiejętności przydatnych w uprawie i hodowli roślin.

Obwieszczenie

24 kwietnia 2018

Pokrzywnica, 2018-04-23

SKU.6220.8.2017.JJ

 OBWIESZCZENIE
o przedłożeniu przez inwestora uzupełnienia raportu ooś

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405)

Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia strony i społeczeństwo

że w dniu 20.04.2018 r. Gospodarstwo Rolne Michał Pruszkowski złożył do tut. Urzędu Gminy uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski w granicy działek o nr ew. 30/1, 30/2 i 30/3, w związku z pismami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 04.04.2018 r. znak WOOŚ-I.4242.353.2017.ML.4 oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych  z dnia 04.04.2018 r. znak PZ-II.7030.3.1.2018.MSI.

Jednocześnie informuję, że w dniu 23.04.2018 r. przedmiotowe uzupełnienie raportu zostało przesłane do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych.

Jednocześnie informuję, że z treścią ww. uzupełnienia można zapoznać się w  Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu-  we wtorki od 900 do 1700, w pozostałe dni tygodnia od 800 do 1600 oraz na stronach: www.pokrzywnica.pl i bip.pokrzywnica.pl.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 23.04.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niestępowo, Koziegłowy, Olbrachcice i Łubienica Superunki.

Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

 

UZUPEŁNIENIE RAPORTU

Obwieszczenie

20 kwietnia 2018

Pokrzywnica, 2018-04-20

SKU.6220.8.2017.JJ

 

OBWIESZCZENIE
w sprawie braku uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405)  

 Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia strony i społeczeństwo

 że w dniu 20.04.2018 r. wystosowane zostały pisma do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie  informujące o braku uzupełnienia  raportu o oddziaływaniu  na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski w granicy działek o nr ew. 30/1, 30/2 i 30/3 o kwestie zawarte w  pismach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 04.04.2018 r. znak WOOŚ-I.4242.353.2017.ML.4 oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych  z dnia 04.04.2018 r. znak PZ-II.7030.3.1.2018.MSI.

Jednocześnie informuję, że z treścią przedmiotowych pism można zapoznać się w  Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu-  we wtorki od 900 do 1700, w pozostałe dni tygodnia od 800 do 1600 oraz na stronach: www.pokrzywnica.pl i bip.pokrzywnica.pl.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

   Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 20.04.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niestępowo, Koziegłowy, Olbrachcice i Łubienica Superunki.

 Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

ZAWIADOMIENIE

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 446 ze zm.), zwołuję XXXII Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 26 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI/2018 Sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytej 22 marca 2018 r.
 4. Interpelacje.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika.
 6. Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 r.”
 7. Przedstawienie „Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy za 2017 rok.”
 8. Przedstawienie „Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pokrzywnica za rok 2017 oraz potrzeb związanych z realizacją zadania”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Pokrzywnica na lata 2018 – 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pokrzywnica na 2018 r.
 11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.
  • omówienie sprawozdania,
  • przedstawienie uchwały nr Ci.122.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Pokrzywnica sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2017 r.
  • przedstawienie Uchwały Nr 4/2018 Komisji Rewizyjnej z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Pokrzywnica za 2017 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pokrzywnica,
  • przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.
  • stanowiska Komisji stałych Rady Gminy na temat rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r., dyskusja;
  • głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej dot. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, przyjętym uchwałą nr 4/2018.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 14. Odpowiedzi na interpelacje.
 15. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 16. Wolne wnioski i oświadczenia.
 17. Zamknięcie sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875) niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

PROJEKTY UCHWAŁ

 

Dnia 24 kwietnia 2018r. (wtorek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych z Komisją Budżetu i Finansów.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
 3. Wolne wnioski i oświadczenia.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodnicząca Komisji                                                              Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych                                  Budżetu i Finansów 
/-/ Wiesława Gronczewska                                                                  /-/  Wiesław Król

INFORMACJA

18 kwietnia 2018

INFORMACJA
o zamiarze przystąpienia do projektu: „Wymiana urządzeń grzewczych  w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Pokrzywnica”

Szanowni Państwo!

Mieszkańcy Gminy Pokrzywnica!

Uprzejmie informuję, iż Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie ogłosiła nabór projektów do konkursu w ramach programu RPO WM 2014-2020 Przejście na gospodarkę niskoemisyjną – Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej Typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych. W ramach programu jednostki samorządu terytorialnego mogą wystąpić w imieniu mieszkańców o pomoc finansową w formie dotacji.

W związku z powyższym Wójt Gminy Pokrzywnica zaprasza mieszkańców zainteresowanych wymianą czynnika grzewczego ( kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) do składania deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Wsparcie może zostać udzielone na wymianę czynnika grzewczego na kotły: elektryczne, olejowe, spalające biomasę lub paliwa gazowe.

Dotacja nie obejmuje montażu kotła na węgiel lub eko-groszek.

Kotły na biomasę nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, awaryjnego, umożliwiającego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.

W miejscu realizowanego zadania nie  może być prowadzona działalność gospodarcza.

Dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych udzielone będzie w formie dotacji w wysokości do 80 % wartości wydatków kwalifikowanych związanych z wymianą kotłów.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu obejmującego całą gminę wynosi 1.500.000,00 PLN. Zatem w przypadku większej ilości deklaracji powyżej limitu, udział w projekcie wezmą tylko mieszkańcy, którzy złożą deklaracje  w pierwszej kolejności. Liczyć się będzie kolejność wpływu deklaracji do UG.

O uczestnictwo w realizacji projektu mogą ubiegać się jedynie osoby fizyczne mieszkające na terenie Gminy Pokrzywnica, które posiadają prawo do dysponowania nieruchomością, na której planowana jest inwestycja.

Realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.

Deklaracje należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Pokrzywnica, pok. nr 12 w nieprzekraczalnym terminie do 27 kwietnia 2018 r.

W/w druki dostępne są w Referacie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Pokrzywnicy pok.nr 12, na stronie internetowej: www.pokrzywnica.pl oraz u sołtysów w każdej miejscowości. Wszelkie informacje związane z projektem można uzyskać pod numerem telefonu 23 691 88 44, 691 88 43,  691 88 30.

Złożenie deklaracji będzie wiązało się z poniesieniem kosztów na opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej, stanowiącego niezbędny załącznik do opracowania wniosku aplikacyjnego o ubieganie się o dofinansowanie. Ponadto po stronie mieszkańca będzie należny podatek VAT – 8% dla kotłów wykonywanych w obrębie budynku mieszkalnego, 23% w pozostałych przypadkach.

Deklaracje dostarczone po terminie zostaną uwzględnione na liście rezerwowej. Podobnie będzie z deklaracjami w przypadku złożenia większej ich liczby, powyżej limitu.

UWAGA!

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w projekcie jest oddany do użytku budynek – zamieszkały.
Aby projekt mógł być zakwalifikowany do realizacji, koniecznym jest złożenie co najmniej 50 deklaracji. W związku z powyższym, po złożeniu wymaganej ilości deklaracji (ok. 50-60 szt.), zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne z udziałem osoby kompetentnej w zakresie opracowywania dokumentacji aplikacyjnej. Podczas spotkania zostaną udzielone informacje o kwestiach technicznych, zasadach przyznawania dofinansowania oraz kwotach związanych z inwestycją oraz zostaną przekazane szczegółowe deklaracje, celem ich wypełnienia i podania szczegółowych danych charakteryzujących budynki, niezbędnych do opracowania świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków mieszkalnych.

Wójt Gminy Pokrzywnica
/-/ Adam Dariusz Rachuba

 

Załączniki:

 1. Deklaracja udziału w dofinansowaniu wymiany źródeł ciepła.
 2. Link do konkursu: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-3-redukcja-emisji-zanieczyszczen-powietrza-poddzialanie-4-3-1-ograniczanie-zanieczyszczen-powietrza-i-rozwoj-mobilnosci-miejskiej-typ-projektu-ograniczenie-niskiej-emisji-wymiana/

Konkurs twórczości ludowej

17 kwietnia 2018

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ

I. Cele konkursu:

 1. Promowanie twórczości ludowej w środowisku gminnym.
 2. Uświadomienie wpływu każdego człowieka na środowisko , w którym mieszka.
 3. Rozwijanie aktywności twórczej.
 4. Podtrzymywanie regionalnych tradycji.

II. Organizator konkursu: Gmina Pokrzywnica, al. Jana Pawła II 1 , 06-121 Pokrzywnica.

III. Zasięg konkursu: gminny.

Konkurs skierowany jest do sołectw gminy Pokrzywnica.

IV. Przedmiotem konkursu jest zbiorowe , ręczne wykonanie dzieła twórczości ludowej dowolną techniką. Każde sołectwo może przedstawić jedną pracę wykonaną zbiorowo opatrzoną następującymi informacjami:

 • nazwa pracy konkursowej,
 • nazwa sołectwa,
 • imiona i nazwiska twórców pracy.

Za opisanie i zgłoszenie pracy odpowiedzialny jest sołtys.

V. Eliminacje

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zgłoszenia udziału na załączonej do regulaminu karcie, w terminie do 30 maja 2018 r. na adres : Urząd Gminy w Pokrzywnicy, Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica lub na adres oswiata@pokrzywnica.pl.
 2. Prace należy dostarczyć do Urzędu Gminy do 21 czerwca do godz. 12.00.
 3. Eliminacje przeprowadzi Komisja powołana przez Wójta Gminy .
 4. Ocenie podlegać będzie : tematyka , czytelność przekazu, estetyka , różnorodność użytych materiałów, oryginalność i pomysłowość.
 5. Komisja wybiera trzech laureatów .
 6. Z posiedzenia komisja sporządza protokół .

VI. Finał konkursu:

 1. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca.
 2. Termin wręczenia nagród – 23 czerwca podczas festynu w Pokrzywnicy.
 3. Prace konkursowe nie będą zwracane ich autorom, organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac w celu popularyzacji konkursu.
 4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody  na publikacje prac i zdjęć z przebiegu konkursu.
 5. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gmina Pokrzywnica.

KARTA ZGŁOSZENIA

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Gminę Pokrzywnica
Operacja  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 128