Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokrzywnica w 2018 roku.

Działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.               o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1840) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokrzywnica w 2018 roku.

 Konsultacje odbywać się będą w terminie od 01 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r.

Opinie oraz uwagi do programu można składać w następujący sposób:

  • na piśmie w Referacie Rolnictwa, Drogownictwa i Obsługi Gospodarczej (pokój nr 4) lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ug@pokrzywnica.pl lub rolnictwo@pokrzywnica.pl;

Treść projektu programu  znajduje się w Referacie Rolnictwa, Drogownictwa i Obsługi Gospodarczej (pokój nr 4) oraz w wersji elektronicznej poniżej.

Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

TREŚĆ PROJEKTU PROGRAMU

Gmina Pokrzywnica planuje złożyć po raz kolejny wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania
w zakresie unieszkodliwiania azbestu na rok 2018.  
Koszty kwalifikowane obejmują: demontaż, zbieranie, załadunek oraz przygotowanie do transportu, a także przekazanie wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia metodami dopuszczonymi do stosowania w Polsce. Fundusz nie finansuje nowych pokryć dachowych.
Dofinansowaniem mogą być objęte obiekty, dla których właściciel, zarządca lub użytkownik sporządził i złożył wójtowi „Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” (w załączeniu). Ponadto wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie (dysponujący obiektem na cele budowlane) zobowiązany jest uzyskać od Starostwa Powiatowego w Pułtusku prawomocne decyzje administracyjne związane z zakresem wykonywanych prac (pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych).

Informujemy, że osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, które planują w 2018 roku usunąć pokrycia dachowe zawierające azbest lub usunąć azbest mogą składać wnioski o dofinansowanie na ten cel do tutejszego Urzędu Gminy.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW DO  DNIA 28 lutego 2018 R.

Gmina Pokrzywnica informuje, że:
– termin naboru wniosków może ulec skróceniu lub wydłużeniu, w zależności od otwarcia terminu naboru składania wniosku przez Gminę do WFOSiGW,
– realizacja przedmiotowego zadania uzależniona jest od kwoty dotacji przydzielonej przez WFOŚiGW.

 Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą składają wnioski indywidualnie o przyznanie dofinansowania bezpośrednio do WFOŚiGW na formularzu wniosku dostępnym na stronie internetowej www.wfosigw.pl.

Wszelkie informacje oraz formularze wniosku o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest dostępne są w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy – pokój nr 15

WNIOSEK

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Uczniowie klasy 1 SPzOI w Dzierżeninie wzięli udział w IX EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO  O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM ,,AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA”.

Jest to największy w Polsce program edukacyjny, który uczy Pierwszoklasistów, jak być bezpiecznym na drodze, w domu, w szkole oraz w czasie odpoczynku. W tegorocznej edycji materiały wzbogacone były również o tematykę związaną z pierwszą pomocą oraz zagrożeniami wynikającymi z korzystania z Internetu.

W ramach programu uczniowie uczestniczyli także w spotkaniach z przedstawicielami Policji, podczas których mogli utrwalić wiedzę zdobytą podczas zajęć.  Po ich zakończeniu uczniowie przystąpili do Ogólnopolskiego Testu Bezpieczeństwa, którego celem było sprawdzenie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Wszyscy uczniowie uzyskali wysokie wyniki, dzięki czemu szkoła otrzymała certyfikat ,,Akademii Bezpiecznego Puchatka”.

Zaproszenie

26 stycznia 2018

Wójt Gminy Pokrzywnica zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie informacyjne z przedstawicielem firmy projektującej trasę przebiegu planowanej do realizacji inwestycji „Budowa Obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61”, w celu wniesienia ewentualnych uwag i opinii. Projekt zakłada budowę obwodnicy na terenie gminy Pokrzywnica w miejscowościach Łubienica Superunki, Łubienica i Koziegłowy.

Spotkanie odbędzie się w dniu 16.02.2018 r. o godz. 1300 w budynku świetlicy wiejskiej  w Łubienicy.

Jednocześnie informuje się, iż spotkanie o w/w tematyce odbędzie się również w dniu 16.02.2018 r. o godz. 1600  w Pułtusku.

Wójt Gminy Pokrzywnica
 mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Obwodnica Pułtuska – warianty trasy

Obwieszczenie

26 stycznia 2018

Pokrzywnica, 2018-01-26

SKU.6220.8.2017.JJ

OBWIESZCZENIE

 o wydaniu negatywnej opinii sanitarnej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski w granicy działek o nr ew. 30/1, 30/2 i 30/3

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257)  oraz w związku z art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405)

 Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia strony i społeczeństwo

 że w dniu 23 stycznia 2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku wydał negatywną opinię ZNS.7123-2/17/18, znak ZNS.7123-5.2/17/18 w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski w granicy działek o nr ew. 30/1, 30/2 i 30/3.

Jednocześnie informuję, że z treścią przedmiotowej opinii można zapoznać się w  Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu-  we wtorki od 900 do 1700, w pozostałe dni tygodnia od 800 do 1600.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 26.01.2018 r. poprzez zamieszczenie w  Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niestępowo, Koziegłowy, Olbrachcice i Łubienica Superunki.

 Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

opinia sanitarna

Ostrzeżenie

24 stycznia 2018

W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości
powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 w powietrzu
na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania
Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia

Poziom III – Ostrzeżenie 1 PM 25 i PM10 – 23 stycznia

Obwieszczenie

23 stycznia 2018

Pokrzywnica, 2018-01-23

SKU.6220.8.2017.JJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257)                                                  

Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia strony i społeczeństwo

że w dniu 22.01.2018 r. Gospodarstwo Rolne Michał Pruszkowski złożył do tut. Urzędu Gminy pismo o wyznaczenie do 15 marca 2018 r. terminu przedłożenia uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski w granicy działek o nr ew. 30/1, 30/2 i 30/3.

Wobec powyższego w dniu  23.01.2018 r. wystosowane zostały następujące  pisma:

  • do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych informujące, że przekazanie uzupełnienia nie może być zrealizowane w wyznaczonym terminie,
  • do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie informujące, że uzupełnienie zostanie przesłane w terminie do 20 marca 2018 r.

Jednocześnie informuję, że z treścią przedmiotowych pism można zapoznać się w  Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu-  we wtorki od 900 do 1700, w pozostałe dni tygodnia od 800 do 1600.
Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 23.01.2018 r. poprzez zamieszczenie w  Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niestępowo, Koziegłowy, Olbrachcice i Łubienica Superunki.

 

        Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Informacja

23 stycznia 2018

Wójt Gminy Pokrzywnica
podaje do publicznej wiadomości

że stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy przy Al. Jana Pawła II 1, przez okres 21 od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia został wywieszony Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany (w drodze bezprzetargowej), dot. nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Nowe Niestępowo numerem 38/2.

Wójt Gminy Pokrzywnica
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany w drodze bezprzetargowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 119