Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

Pokrzywnica, dnia 14.02.2019 r.

SO.5543.2.2019.SK

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
SAMOCHODU POŻARNICZEGO MARKI RENAULT S 160

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Pokrzywnica
Aleja Jana Pawła II nr 1
06-121 Pokrzywnica
tel.(23)691-87-12

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego w dniu   01.03.2019r. o godz. 12:15 przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Pokrzywnica.

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:

Samochód będący przedmiotem sprzedaży można obejrzeć – garaż przy OSP w Pokrzywnicy po uzgodnieniu telefonicznym. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 603621740, 507165120.

 1. Rodzaj, typ pojazdu
 • Rodzaj pojazdu – Samochód specjalny pożarniczy, bez osprzętu strażackiego
 • Kolor nadwozia – czerwony
 • Data ważności badań technicznych – 30.01.2020.
 • Marka i typ pojazdu – RENAULT S 160
 • Numer rejestracyjny – WPU 07033
 • Rok produkcji – 1993
 • Pojemność skokowa – 6180,00 cm3
 • Moc silnika 118,00 KW
 • Pojemność zbiornika – 2000 litrów
 • Wskazanie drogomierza – 32391 km
 • Autopompa
 1. Cena wywoławcza / kwota minimalna sprzedaży samochodu/ wynosi: 50.000 zł /słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 brutto/
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Wadium wynosi 5.000 zł

Wadium wnosi się na konto bankowe Gminy Pokrzywnica
Nr 72 8232 0005 0100 2336 2001 0008.

1) Wadium musi wpłynąć na konto bankowe przed  01.03.2019 do godz. 12:00.

2) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

3) Wadium złożone przez nabywcę samochodu zalicza się na poczet ceny.

4) Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

5) W przelewie należy wpisać „Zakup samochodu pożarniczego RENAULT S 160”

 1. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:

Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

1) Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy i siedzibę oferenta – zgodnie                      z załącznikiem nr 1.

2) Oferowaną cenę za przedstawiony pojazd objęty przedmiotem sprzedaży. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny minimalnej, którą podał Sprzedający w ogłoszeniu o sprzedaży.

3) Oświadczenie oferenta, że przystępując do kupna pojazdu zapoznał się z jego stanem technicznym i nie wnosi do niego zastrzeżeń – zgodnie z załącznikiem nr 2.

 1. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres w którym oferta jest wiążąca:

Ofertę należy złożyć lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie do dnia 01.03.2019r.           do godz. 12:00. Koperta powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Urząd Gminy Pokrzywnica, Aleja Jana Pawła II nr 1

Oferta na zakup samochodu pożarniczego RENAULT S 160 – nie otwierać przed dniem 01.03.2019r. godz. 12:15.”

Oferty należy składać w godzinach pracy Urzędu Gminy Pokrzywnica.

 1. Inne informacje

1) Rozpoczynając przetarg komisja przetargowa stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu, ustala liczbę zgłoszonych ofert oraz sprawdza wniesienie wymaganego wadium we wskazanym terminie miejscu i formie.

2) Komisja wybierze ofertę, w której zostanie zaoferowana najwyższa cena za pojazd objęty przedmiotem sprzedaży, nie mniejsza niż 50.000 zł PLN brutto. W przypadku zaoferowania jednakowych cen przez dwóch lub więcej oferentów, zostaną przeprowadzone negocjacje ceny wg. odrębnych przepisów.

3) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wpłaty i podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.

4) Koszt złożenia oferty ponosi oferent.

5) W przypadku, gdy sprzedaż nie dojdzie do skutku, oferent nie może domagać się od Sprzedającego zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem oferty
i wszelkich kosztów z tym związanych.

Obwieszczenie

11 lutego 2019

Pokrzywnica, 2019-02-08

SKU.6220.6.2018.JJ 

OBWIESZCZENIE 
O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.) 

Wójt Gminy Pokrzywnica

podaje do publicznej  wiadomości, że w dniu 8 lutego 2019 r. wydana została  decyzja Nr 2/DŚ/2018/2019 znak sprawy SKU.6220.6.2018.JJo środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3401W Kacice- Pokrzywnica- Smogorzewo- Krzyczki Pieniążki- Krzyczki Szumne na odcinku Kacice- Nowe Niestępowo (klasy Z) na dł. 4,7 km

Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią  przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami:  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  zainteresowani mogą się zapoznać wReferacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki Urzędu Gminy w  Pokrzywnicy (pokój nr 15) w godzinach urzędowania, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 08.02.2019 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Koziegłowy, Niestępowo i Pokrzywnica. 

Wójt
mgr  inż. Adam Dariusz Rachuba

Obwieszczenie

11 lutego 2019

Pokrzywnica, 2019-02-08

SKU.6220.6.2018.JJ 

O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) 

z a w i a d a m i a m

że w dniu 08.02.2019 r. wydane zostało postanowienie stwierdzające brak potrzeby oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3401W Kacice- Pokrzywnica- Smogorzewo- Krzyczki Pieniążki- Krzyczki Szumne na odcinku Kacice- Nowe Niestępowo (klasy Z) na dł. 4,7 km.

Wniosek o wyrażenie opinii  w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia został przesłany w dniu 19.11.2019 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Wynikiem tych wystąpień są następujące opinie wskazujące na brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia:

 • opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 03.12.2018 r. znak WOOŚ-I.4220.993.2018.AST,
 • opinia ZNS.7121-24/18 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku z dnia 30.11.2018 r. znak ZNS.7121-18/2018,
 • opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 31.01.2019 r. znak WA.RZŚ.436.1.833.2018.ZZ02.PC (WA.ZZŚ.2.1.1.138.2018.PC)

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 08.02.2019 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Koziegłowy, Niestępowo i Pokrzywnica. 

Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Ogłoszenie

8 lutego 2019

W związku z pożarem budynku gospodarczego i znajdujących się w nim płodów rolnych w gospodarstwie rolnym położonym  w miejscowości Mory, zwracam się      z uprzejmą prośbą do rolników,  chcących udzielić pomocy w postaci siana  i słomy w belach,  o kontakt telefoniczny pod   nr 236918834.

                    Wójt 
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Obwieszczenie

7 lutego 2019

Pokrzywnica, 2019-02-07

SKU.6220.8.2017.JJ

OBWIESZCZENIE
o przesłaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie odwołania inwestora od decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia strony i społeczeństwo

że w dniu 07.02.2019 r. zostało przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie odwołanie Gospodarstwa Rolnego Michał Pruszkowski od decyzji nr 5/2017/2018/2019 z dnia 18.01.2019 r. znak SKU.6220.8.2017.JJ o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającegona budowie 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski w granicy działek o nr ew. 30/1, 30/2 i 30/3.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 07.02.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niestępowo, Koziegłowy, Olbrachcice i Łubienica Superunki.

Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Szkolenie

7 lutego 2019

 

Zaproszenie na szkolenie

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pułtusku zaprasza na szkolenie : 

,,Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 – charakterystyka wybranych działań – Restrukturyzacja małych gospodarstw, Premia Młody Rolnik”

Szkolenie odbędzie się 28.02.2019 r. o godz. 10.00 w Świetlicy OSP w Pokrzywnicy.               Szkolenie poprowadzi doradca MODR: Guzek Marianna oraz Rosłoński Kamil.

Informacji udzielamy w biurze w Pułtusku ul. Mickiewicza 22 A:  23 692 11 86

Pokrzywnica, 2019-02- 05

OK.0002.1.1.2019

ZAWIADOMIENIE

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm./, zwołuję III Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 14 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytej 20 grudnia 2018 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Dzierżenin.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Trzepowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Piskornia – Etap 1.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Dzierżenin.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2020 – 2025.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia ustalonych kryteriów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości diet przysługujących radnym.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości diety przysługującej sołtysom.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Pokrzywnica.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2019.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica.
 18. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 19. Wolne wnioski i oświadczenia.
 20. Zamknięcie sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

PROJEKTY UCHWAŁ

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

Dnia 12 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 15.00 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
 3. Ustalenie Planu pracy Komisji na 2019 r.
 4. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
 5. Wolne wnioski i oświadczenia.

 

                                                                                                    Przewodnicząca Komisji
/-/ Wiesława Gronczewska

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Dnia 11 lutego 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów:

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
 3. Ustalenie Planu pracy Komisji na 2019 r.
 4. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
 5. Wolne wnioski i oświadczenia.

 

                                                                                                    Przewodnicząca Komisji
 /-/      Anna Dudkowska

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 153