Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

Obwieszczenie

4 maja 2018

Pokrzywnica, 2018-05-04

 SKU.6220.8.2017.JJ

 OBWIESZCZENIE
o ponownym wezwaniu inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski w granicy działek o nr ew. 30/1, 30/2 i 30/3

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405)

Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia strony i społeczeństwo

że w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych  z dnia 30.04.2018 r. znak PZ-II.7030.3.1.2018.MSI w dniu 4 maja 2018 r. ponownie wezwano inwestora- Gospodarstwo Rolne Michał Pruszkowski o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Ponadto informuję, że wraz z ww. pismem przesłane zostało uzupełnienie do raportu ooś, złożone przez Gospodarstwo Rolne Michał Pruszkowski w dniu 24.04.2018 r. bezpośrednio  do Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Jednocześnie informuję, że z treścią przedmiotowego pisma i uzupełnienia można zapoznać się w  Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu-  we wtorki od 900 do 1700, w pozostałe dni tygodnia od 800 do 1600 oraz na stronach: www.pokrzywnica.pl i bip.pokrzywnica.pl.

 Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 04.05.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niestępowo, Koziegłowy, Olbrachcice i Łubienica Superunki.

 Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

 

Załączniki

 

Obwieszczenie

4 maja 2018

Pokrzywnica, 2018-05-04

 SKU.6220.8.2017.JJ

 OBWIESZCZENIE
o wyznaczeniu nowych terminów załatwienia sprawy przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405)

Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia strony i społeczeństwo

że w dniu 02.05.2018 r. do tut. Urzędu Gminy wpłynęło pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych z dnia 30.04.2018 r. znak PZ-II.7030.3.1.2018.MSI informujące o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 30 maja 2018 r. w przedmiocie wydania opinii dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski w granicy działek o nr ew. 30/1, 30/2 i 30/3.

Ponadto informuję, że  w dniu 04.05.2018 r. do tut. Urzędu Gminy wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 27.04.2018 r. znak WOOŚ-I.4242.353.2017.ML.7 informujące o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy do dnia 31 lipca 2018 r. w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia.

Jednocześnie informuję, że z treścią przedmiotowych pism można zapoznać się w  Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu-  we wtorki od 900 do 1700, w pozostałe dni tygodnia od 800 do 1600 oraz na stronach: www.pokrzywnica.pl i bip.pokrzywnica.pl.

 Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 04.05.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niestępowo, Koziegłowy, Olbrachcice i Łubienica Superunki.

 

 Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

 

Załączniki

 

W dniu 27 kwietnia 2018r. w SP im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym odbył się IV Gminny Konkurs Recytatorski ,,Znane i lubiane wiersze Doroty Gellner”. W konkursie wzięło udział 22 uczestników ze szkół i przedszkoli z gminy Pokrzywnica. Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru, odśpiewania hymnu szkoły oraz powitania patronki Doroty Gellner, która po raz kolejny zaszczyciła szkołę swoją obecnością i była jednocześnie przewodniczącą jury i honorowym gościem. Swoją obecnością zaszczycili również: Adam Dariusz Rachuba Wójt Gminy Pokrzywnica, Tadeusz Jakubiak  sekretarz Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Grażyna Kłosiewicz  Inspektor ds. Oświaty Kultury, Sportu i Zdrowia  Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Hanna Gajewska dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy oraz Danuta Borowska  p. dyrektor  SP im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie, Halina Gwiazdowska p. dyrektor  Gminnego Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy.  Po  powołaniu członków jury w składzie: p. Dorota Gellner, p. Grażyna Kłosiewicz, Hanna Gajewska, rozpoczęły się zmagania konkursowe.

W kategorii klas ,,0’ nagrody otrzymali:
I miejsce Iga Milewska –  SP im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym
II miejsce Maja Przewłocka –   Samorządowe Przedszkole w Pokrzywnicy
III miejsce Stanisław Łukasiak  –  SP im ks. Jana Twardowskiego w Gzowie
Wyróżnienie – Karolina Dąbrowska- Samorządowe Przedszkole  w Pokrzywnicy.

W kategorii klas I-III nagrody zostały przyznane następującym uczestnikom:
I miejsce Anita Mikulska – SP im. ks. Jana Twardowskiego w Gzowie
II miejsce Zuzanna Mikulska – SP z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie
III miejsce Zuzanna Łabęda – SP im. ks. Jana Twardowskiego w Gzowie
Wyróżnienie – Weronika Groszkiewicz SP im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym

W najstarszej kategorii wiekowej jury przyznało nagrody następującym uczniom:
I miejsce Karol Milewski – SP. im Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym
II miejsce Aleksandra Wilczyńska – SP  im. ks. Jana Twardowskiego w Gzowie
III miejsce Julia Pieńkowska – SP z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie
Wyróżnienie Stanisław Pielak – SP z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie

W trakcie zmagań konkursowych uczestnicy miło spędzali czas w odświętnie przygotowanej na tę okazję sali gimnastycznej przy poczęstunku przygotowanym przez rodziców. Społeczność szkolna Szkoły Podstawowej im Doroty Gellner w Pobyłkowie składa podziękowania Urzędowi Gminy w Pokrzywnicy za ufundowanie nagród na konkurs, członkom jury za ich pracę w komisji konkursowej, nauczycielom i rodzicom za pomoc w przygotowaniu konkursu. Szczególne podziękowania składamy uczniom, którzy wzięli udział w zmaganiach konkursowych oraz nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu.

Wójt Gminy Pokrzywnica zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie informacyjne z przedstawicielami firmy Transprojekt Gdański Sp. z o.o. i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie dotyczące inwestycji pn.: Studium Techniczno- ekonomiczno- środowiskowe z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami  do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa Obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61”, które odbędzie się w dniu
18 maja 2018 r.  o godz. 1300 w budynku świetlicy OSP w Łubienicy.

Jednocześnie informuję, że spotkanie o ww. tematyce odbędzie się również
w dniu 18 maja 2018 r. o godz. 1600 w kinie Narew w Pułtusku.

Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Rok 2018 jest rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości. W ramach obchodów tego wydarzenia, 26.04.2018r. odbyło się międzypokoleniowe spotkanie pod hasłem „Jesteśmy Polką i Polakiem”, zorganizowane przez Wójta Gminy Pokrzywnica Adama Dariusza Rachubę i Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy Halinę Gwiazdowską. Uroczystość rozpoczęła się od części artystycznej.

„Jak narysować Ciebie Polsko?
Przede mną pusta karta z bloku.
Jak użyć bieli i czerwieni?
By oddać piękno twych widoków.”

Na to pytanie próbowały odpowiedzieć przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy pod kierunkiem p. Magdaleny Pieńkos i p. Moniki Ziółkowskiej. W niezwykłą podróż po kraju, zabrał gości smok wawelski, który chciał pokazać piękno polskich miast. Dzieci słowem i piosenką również oddały szacunek symbolom narodowym. Ta chwila refleksji pozwoliła odpowiedzieć na zadane pytanie, gdyż „każdy przecież to przyzna, tam gdzie nasze serce jest nasza Ojczyzna”. Po występach nastąpiło rozstrzygnięcie gminnego konkursu plastycznego  także pod hasłem „Jesteśmy Polką i Polakiem”. W kategorii dzieci 5-letnich I miejsce zajęła Anita Burlińska, II miejsce Ksawery Jaskółowski , III miejsce Kamila Górka, wyróżnienie Mikołaj Szczerba. Natomiast w kategorii dzieci 6 letnich I miejsce zdobyła Wiktoria Zdunek, II Milena Wiesiołek, III Paweł Galas, wyróżnienie Iga Milewska.

Uroczystość była zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych cenną lekcją patriotyzmu i na pewno na długo zapadnie w pamięci.

W Szkole Podstawowej im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie zostało przeprowadzone zajęcie – Pasowanie na czytelników uczniów klasy I” , które odbyło się 24 kwietnia 2018 roku w bibliotece szkolnej.

Celem spotkania było: rozbudzanie chęci sięgania po książkę, wyrabianie prawidłowych nawyków czytelniczych, wyrabianie szacunku do książki. Uczniowie układali puzzle, odgadywali zagadki biblioteczne, rozwiązywali zadania czytelnicze, uzupełniali zdania fragmentami pochodzącymi z lektur szkolnych, układali rozsypanki wyrazowe. Poznali zasady poszanowania książki oraz pojęcia: biblioteka, karta książki, karta czytelnika. Poznali różnice między biblioteką a księgarnią. Prawidłowo wykonali przygotowane zadania.
Pierwszaki przyrzekły kochać, czytać i szanować książki. Stali się pełnoprawnymi czytelnikami biblioteki szkolnej i wypożyczyli książki.

Na pamiątkę pasowania na czytelników uczniowie otrzymali dyplomy. Zajęcie przebiegło w miłej, spokojnej atmosferze. Zajęcie przeprowadziła p. Joanna Banasiak

 

20 kwietnia uczniowie klas starszych wzięli udział w wycieczce do Warszawy . Zwiedzanie rozpoczęli od Łazienek Królewskich. Podczas spaceru podziwiali pomnik Fryderyka Chopina, budynek Starej Pomarańczarni, Wodozbiór, Biały Dom , Pałac Belwederski, Amfiteatr oraz Pałac na Wyspie. Następnie udali się do budynku Telewizji Polskiej . Zobaczyli studia telewizyjne ( programu Pytanie na śniadanie ) , pomieszczenia reżyserskie. Na koniec odwiedzili muzeum znajdujące się w gmachu. Ostatnim punktem było zwiedzanie Zamku Królewskiego , który był niegdyś siedzibą królów i polskiego parlamentu . Podziwiali bogactwo oraz zapoznali się z ciekawostkami z życia królów .

 

16.03.2018r. w Szkole Podstawowej im. Ireny Szewińskiej nr 4 w Pułtusku odbył się halowy turniej skoku wzwyż. Zawody otworzyła Burmistrz Pułtuska Pani Dorota Subda wraz z Wójtami: Gminy Pokrzywnica – Panem Adamem Dariuszem Rachubą, Gminy Winnica –  Panem Mariuszem  Kowalewskim, Gminy Zatory – Panem  Grzegorzem Falbą oraz Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 4 w Pułtusku  Panem  Krzysztofem Łachmańskim.

Z naszej szkoły startowało 10 zawodników w różnych kategoriach wiekowych.

Wśród dziewcząt:

  1. Julita Gajowiecka –  II miejsce
  2. Patrycja Zadrożna  –  III miejsce

Natomiast  w kategorii chłopców szkół gimnazjalnych medale zdobyli:

  1. Adam Pac – I miejsce
  2. Mateusz Lewandowski – II miejsce
  3. Kuba Stalmach – III miejsce
  4. Adrian Przewłocki – III miejsce

Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 128