Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Pokrzywnica przymrozków wiosennych w dniach 15-16 kwietnia, 4–5 maja i 7–8 maja 2019 r. uprzejmie informuję, iż wszyscy poszkodowani mogą składać wnioski o szacowanie szkód.

Wnioski przyjmowane będą do 31 maja 2019 r. do godz. 16:00
w Urzędzie Gminy Pokrzywnica.

Do wniosku o oszacowanie szkód należy dołączyć:

  • wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na rok 2019;
  • kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopię księgi stada bądź paszportu.

W celu usprawnienia wypełniania i składania wniosku o oszacowanie szkód należy przygotować następujące informacje:

  • powierzchnia gospodarstwa rolnego ogółem;
  • obowiązkowe lub dobrowolne ubezpieczenie upraw (nazwa uprawy i powierzchnia) oraz zwierząt (nazwa i liczba).

Wójt Gminy Pokrzywnica
Adam Dariusz Rachuba

Wzór wniosku o oszacowanie szkód

                                                                                                          

Niniejszym informuję, iż do 31 maja 2019 r. od poniedziałku do czwartku w godz.  800 – 1600 w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy (pokój nr 5 na I piętrze) będzie udzielana  zainteresowanym rolnikom pomoc w zakresie wypełniania wniosków o przyznanie płatności w aplikacji eWniosekPlus 2019 przez przedstawiciela  Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Pułtusku.

9 maja 2019

Strażnice OSP, rozwój bazy sportowej, aktywizacja sołectw czy wsparcie na ogródki działkowe to tylko część programów, które w tym roku uruchomił samorząd województwa mazowieckiego. W sumie na ten cel przeznaczono z budżetu województwa blisko 80 mln zł.

My, Mazowszanie, jesteśmy bardzo aktywni. Mamy wiele pomysłów, chcemy mieć wpływ na nasze otoczenie. Potrzebne są tylko środki. Stąd reakcja samorządu województwa – stworzenie programów, które pozwalają te pomysły zrealizować – wyjaśnia marszałek Adam Struzik. – Wsparcie dla OSP prowadzimy od dawna, inne programy wprowadziliśmy w zeszłym roku, ale ze względu na ich popularność uruchomiliśmy je również w tym. Dodatkowo w tym roku powstały nowe, które są odpowiedzią na głosy płynące od mieszkańców.

Samorząd Mazowsza od wielu lat prowadzi różne programy pomocowe. Najbardziej rozpoznawalny dotyczy wsparcia dla ochotniczych straży pożarnych. Jest on kontynuowany również w tym roku – gminy zgłaszające OSP ze swojego terenu mają szansę na specjalistyczny sprzęt, wozy strażackie, ale i na remont świetlic. Władze Mazowsza przeznaczyły na to 10 mln zł.

To jednak nie wszystko. Efekty dotychczasowych programów sprawiły, że o wsparcie chętnie będą ubiegać się kolejne samorządy, a przede wszystkim pytają o nie kolejne grupy pomysłowych osób. Dużą popularnością cieszyły się w ubiegłym roku dotacje na boiska, hale sportowe i pumptracki. Dlatego po raz drugi ruszył Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej (MIWIS) Mazowsze. Znów przeznaczono na ten cel 10 mln zł po to, by samorządy mogły tworzyć obiekty sportowe – nową przestrzeń do wspólnego aktywnego spędzania czasu przez mieszkańców.

Nie mniejszą popularnością w ubiegłym roku cieszył się Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (MIAS) Mazowsze. Dlatego w tym roku ponad dwukrotnie zwiększono ogólną pulę – do 13,9 mln zł. Gminy dla swoich sołectw ubiegają się o wsparcie m.in. na remonty i wyposażenie gminnych bibliotek, świetlic oraz miejsc pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe. Dotację można wykorzystać też na rozwój i promocję twórczości folklorystycznej. Każda gmina może złożyć maksymalnie pięć wniosków na pięć różnych zadań. Wsparcie dla jednego projektu nie przekroczy 10 tys. zł.

W tym roku powstały też nowe programy. Pierwszy raz uruchomione zostanie wsparcie z myślą o działkowcach. Z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców (MIAD) Mazowsze będzie można ubiegać się o środki na modernizację terenów wspólnych na ogródkach działkowych. Jeden projekt może otrzymać maksymalnie 10 tys. zł. Łącznie samorząd Mazowsza przeznaczy na ten cel 5 mln zł.

Pojawiły się też dotacje na polepszenie jakości powietrza. Pilotażowy Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza (MIWOP) to program z pulą 5 mln zł. O pomoc mogą ubiegać się gminy wiejskie, miejskie i wiejsko-miejskie. Dofinansowanie może wynieść do 50 proc. kosztów kwalifikowanych i nie powinno przekroczyć 200 tys. zł. Gminy mogą wykorzystać te środki m.in. na zakup narzędzi do kontroli palenisk domowych, tworzenie terenów zielonych czy zakup systemu służącego do informowania o jakości powietrza. Wsparcie będzie mogło być przeznaczone też na zakup oczyszczaczy powietrza do budynków użyteczności publicznej i na działania edukacyjno-informacyjne.

Również 5 mln zł samorząd Mazowsza przeznaczy na realizację kolejnego nowego wsparcia: Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych. Pieniądze można będzie przeznaczyć na modernizację i tworzenie nowych pracowni informatycznych i językowych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dzięki dotacjom z budżetu Mazowsza możliwy będzie zakup nowoczesnego sprzętu i niezbędnego oprogramowana, a także elementów wyposażenia.

Szczegóły naborów na poszczególne programy można znaleźć na www.mazovia.pl.

Już niebawem w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz w powiecie pułtuskim wykonanych zostanie łącznie 710 instalacji OZE, z czego 697 to instalacje na budynkach prywatnych, a 13 instalacji dotyczy budynków użyteczności publicznej. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzymał ponad 9,8 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020.

W dniu 6 maja 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Pułtusku umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik i wójt gminy Pokrzywnica Adam Dariusz Rachuba.

Przedmiotem inwestycji będzie budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Dzięki środkom z Unii Europejskiej gmina Pokrzywnica w partnerstwie z gminami Obryte i Ojrzeń oraz powiatem pułtuskim wybuduje łącznie 710 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. Powstaną cztery rodzaje instalacji – fotowoltaiczne, solarne, powietrzne pompy ciepła i kotły na biomasę.

W ramach projektu na terenie gminy Pokrzywnica wybudowane zostaną 403 instalacje OZE, w tym:

–  184 instalacje fotowoltaiczne,

– 211 solarnych,

– 7 pomp ciepła,

– 1 kocioł na biomasę.

W  gminie Obryte powstaną 242 instalacje, z czego:

– 49 to instalacje fotowoltaiczne,

– 193 instalacje solarne.

W gminie Ojrzeń powstanie 61 instalacji:

– 29 instalacji fotowoltaicznych,

– 32 instalacje solarne,

W powiecie pułtuskim wykonane zostaną 4 instalacje, w tym: 2 fotowoltaiczne i 2 solarne.

Instalacje zostaną wykonane w 697 indywidualnych gospodarstwach domowych oraz w 13 obiektach użyteczności publicznej.

We wtorek 07 maja 2019 roku Wójt Gminy Pokrzywnica Adam Dariusz Rachuba oraz Skarbnik Gminy – Pani Magdalena Lusa podpisali z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem i członkiem Zarządu Województwa Mazowieckiego Panią Janiną Ewą Orzełowską umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji: „Przebudowa drogi gminnej nr 340317W we wsi Łępice” w ramach PROW na lata 2014-2020.

Kwota dofinansowania inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniesie 884.421 zł., które stanowi 63,63% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Całkowita wartość operacji zgodnie z umową o dofinansowanie wyniesie 1.389.944 zł.  

W ramach projektu zostanie przebudowana droga gminna na długości 2,37 km poprzez wykonanie odwodnienia korpusu drogowego, położeniu nawierzchni asfaltowej umocnieniu poboczy z destruktu oraz zostanie wykonane oznakowanie poziome i pionowe.

 

Informacja

2 maja 2019

Podaje się do publicznej wiadomości, że Urząd Gminy w Pokrzywnicy w dniu 02.05.2019 r. będzie czynny do godz. 15.00

 

Wójt Gminy
/-/ Adam Dariusz Rachuba

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 156