Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

11 listopada ….. choć przypada na jesienną porę roku, to jest dzień niezwykle radosny. Dla nas Polaków, to jedna z najważniejszych dat w kalendarzu: Narodowe Święto Niepodległości.

W Szkole Podstawowej im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie 13 listopada uczniowie wraz z pracownikami uczcili, ten ważny dzień. Na uroczystość przybyli przedstawiciele Wojska Polskiego ( dzięki uprzejmości Dowódcy Garnizonu Warszawa tj. Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego oraz 10. Warszawski Pułk Samochodowy im. maj. Stefana Starzyńskiego), pracownicy Urzędu Gminy na czele z panem wójtem Dariuszem Rachubą, skarbnikiem panią Haliną Gryc, sekretarzem gminy panem Tadeuszem Jakubiakiem,  kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej panią Agnieszką Piekarską . W murach szkoły gościliśmy również panią dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Konopnickiej w Pułtusku , której uczniowie wzięli udział w części artystycznej. Zaszczycił nas też swoją obecnością pracownik Przedsiębiorstwa Handlowego Agrochemik, który obdarował najmłodszych uczniów upominkami.

Podczas części artystycznej, przygotowanej przez panią Izabelę Gierek i pana Dariusza Lusa,  oprócz pięknych i wzruszających utworów i pieśni wykonanych przez uczniów szkoły z Niestępowa i z Pułtuska, udział wzięli rodzice,  państwo Jasińscy , którzy wraz ze swoimi synami: Karolem i Franciszkiem deklamowali wiersz „ Ojczyzna” Marii Kazimiery Sarmackiej.

Po uroczystości uczniowie udali się na boisko szkole, gdzie przedstawiciele Wojska Polskiego przygotowali pokaz. Zaprezentowano broń krótką, długą i reprezentacyjną, pojazdy wojskowe.

Rok 2018 został ogłoszony rokiem Niepodległej w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Najważniejszym wydarzeniem związanym z tą rocznicą była uroczysta akademia, która odbyła się 15 listopada. Poprzedziło ją wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” 9 listopada o godz.11.11. Uroczystość wprowadziła wszystkich uczestników w atmosferę wydarzeń sprzed 11 listopada 1918 roku, ukazała ducha narodu polskiego, jego wysiłek i determinację w walce o wolność i suwerenność. Utwory poetyckie podkreślały nastrój lat walki i zmagań, ale również tragedii polskich żołnierzy walczących w armiach zaborców. Ich uzupełnieniem były piosenki: Uwierz Polsko, Rozkwitają pąki białych róż – obie w wykonaniu dziewcząt ze starszych klas oraz Jestem Polką i Polakiem, którą zaśpiewały uczennice klasy pierwszej. Uczucia patriotyczne, dumy narodowej i refleksję nad losami naszej Ojczyzny wzbudził krótki film Anonimowa historia Polski. Przypomniał on dni chwały i klęski – zwycięstwa i porażki narodu polskiego od czasów Mieszka I aż do współczesnych.
Uroczystość była dla zgromadzonych na niej uczestników lekcją patriotyzmu i historii.

 

31października 2018r. w naszej szkole było bardzo uroczyście,odbył się Bal Wszystkich Świętych.Tego dnia było jak niebie : dzieci ubrały się w stroje nawiązujące do postaci świętych . Świat chyba nie widział w jednym miejscu tyle świętych osób. Tego dnia dzieci przyszły przebrane za poznanych świętych m.in.św.Józefa , Maryję , św.Franciszka , św.Floriana ,było mnóstwo aniołów i wiele innych świętych .Na balu nie mogło zabraknąć dobrej zabawy i tańca .Dzieci wesoło bawiły się przy dźwiękach dobrej muzyki.

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę RODZICÓW za zaangażowanie pozytywny odzew w przygotowaniu pięknych strojów – przebrań.

Wolontariusze,
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
 W Dzierżeninie

Każde dziecko, rozpoczynając naukę w klasie pierwszej, z ogromną  niecierpliwością czeka na moment, kiedy zostanie pasowane na pełnoprawnego ucznia. Ten niezwykły dzień nastąpił w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie 7 listopada 2018r. po długich, ale jakże radosnych przygotowaniach. Dzielni pierwszoklasiści zdali swój pierwszy szkolny egzamin celująco. Podczas uroczystości zaświadczyli również, iż są małymi patriotami o wielkich sercach. Z ogromną żarliwością śpiewali pieśni o Ojczyźnie (wraz ze starszymi kolegami, którzy tego dnia wspierali ich ze wszystkich sił) oraz  recytowali „ Katechizm polskiego dziecka”.
Wójt Gminy Pokrzywnica Pan Adam Rachuba oraz pani Dyrektor Małgorzata Szczerba – Kozłowska  pogratulowali uczniom klasy pierwszej oraz życzyli im wielu sukcesów. Uczniowie obdarowani zostali wspaniałymi prezentami, które, przy okazji doskonałej zabawy, pozwolą rozwijać umiejętności.
Ten szczególny dla pierwszoklasistów dzień upłynął we wspaniałej rodzinnej atmosferze i  z pewnością pozostanie w pamięci każdego  ucznia.

..Kto przekazuje komuś dar, często go sam otrzymuje:
 ofiarowywanie bowiem przynosi radość ,nauczmy się dawać’’
Roland Leonhardt

9 października 2018r. wolontariusze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie wspólnie z uczniami Szkół Podstawowych  w Pobyłkowie Dużym, Niestępowie oraz dzieci z przedszkola w Pokrzywnicy zasadzili żonkilowe cebulki w geście solidarności z chorymi.
Żonkile w ruchu hospicyjnym są międzynarodowym symbolem nadziei na chwile radości ,na bliskość drugiego człowieka ,na życie mimo cierpienia .Przypominają nam o ludziach cierpiących ,oczekujących naszej pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata.

Wolontariusze
ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
w Dzierżeninie

Obwieszczenie

20 listopada 2018

Pokrzywnica, 2018-11-19

SKU.6220.6.2018.JJ

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpieniu do organów współdziałających

Na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r., poz. 2096, zwana dalej „Kpa”) oraz art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081,zwana dalej „ustawą ooś”)

zawiadamiam

że na wniosek Pana Cezarego Mikołajewskiego, działającego z upoważnienia Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku, złożonego w dniu 14.11.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3401W Kacice- Pokrzywnica- Smogorzewo- Krzyczki Pieniążki- Krzyczki Szumne na odcinku Kacice- Nowe Niestępowo (klasy Z) na dł. 4,7 km.  Przedmiotowe przedsięwzięcie prowadzone będzie na następujących działkach:

 • Koziegłowy: nr ewid. 87/1, 92/1 i 151/1;
 • Nowe Niestępowo: nr ewid. 3/1, 6, 64 i 73;
 • Niestępowo Włościańskie: nr ewid. 184;
 • Pokrzywnica: nr ewid. 439/1.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania wynikających z art. 10 Kpa  do czynnego udziału w każdym  jego stadium. Uwagi i wnioski można składać w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu-  we wtorki od 900 do 1700, w pozostałe dni tygodnia od 800 do 1600.

Z uwagi na to, że w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 Kpa strony postępowania będą zawiadamiane o czynnościach administracyjnych poprzez obwieszczenie, które podawane będzie do publicznej wiadomości na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu Gminy, na stronie www.pokrzywnica.pli bip.pokrzywnica.pl oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Koziegłowy, Niestępowo i Pokrzywnica.  Po upływie tego okresu obwieszczenie uznaje się za doręczone.

Ponadto zgodnie z art. 41 Kpaw toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 71) przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Informuję, że zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś w dniu 19.11.2018 r. wystąpiono o do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 19.11.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Koziegłowy, Niestępowo i Pokrzywnica. 

Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

 

 

Obwieszczenie

19 listopada 2018

Pokrzywnica, 2018-11-19

SKU.6220.8.2017.JJ

 OBWIESZCZENIE
o złożeniu przez inwestora wniosku o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r., poz. 2096) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081)

Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia strony i społeczeństwo

że w dniu 14.11.2018 r. Gospodarstwo Rolne Michał Pruszkowski złożył do tut. Urzędu Gminy wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski w granicy działek o nr ew. 30/1, 30/2 i 30/3.

Jednocześnie informuję, że z treścią przedmiotowego wniosku można zapoznać się w  Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu-  we wtorki od 900 do 1700, w pozostałe dni tygodnia od 800 do 1600 oraz na stronach: www.pokrzywnica.pl i bip.pokrzywnica.pl.

Nadmieniam, że zgodnie z art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 19.11.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niestępowo, Koziegłowy, Olbrachcice i Łubienica Superunki.

 

19 listopada 2018

PROGRAM SZKOLENIA DLA KADRY DORADCZEJ W O/PŁOŃSK ORAZ ROLNIKÓW
ZAINTERESOWANYCH UPRAWĄ KONOPI 
19 LISTOPADADA 2018 – godz. 1000 (CEK MODR O/POŚWIĘTNE)

 1. „Uprawa i możliwość kontraktacji konopi przemysłowych” –
  dr Marcin Praczyk –  Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich z Poznania
  (40 min.)
 1. „Zwalczanie bakteriozy pierścieniowe ziemniaka”
  Janusz Sychowicz Dział TPR MODR (20 min)

 

 1. „ Pole doświadczalne MODR jako transfer wiedzy od nauki do praktyki rolniczej”
  Janusz Sychowicz – Dział TPR MODR  ( 20 min.)

 

 1. Technologie uprawy rzepaku ozimego i kukurydzy na polu doświadczalnym MODR w sezonie 2017/18
  Monika Górzyńska – Dział TPR  MODR ( 60 min.)

 

 1. Technologie uprawy roślin strączkowych i okopowych na polu doświadczalnym MODR w sezonie 2017/18
  Janusz Sychowicz – Dział TPR MODR ( 60 min.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 143