Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

LGD Zielone Mosty Narwi zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach i warsztatach realizowanych w ramach operacji własnej pt. Przedsiębiorczość oparta o zasoby lokalne.

Udział w szkoleniu/warsztacie jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.
W szkoleniu/warsztacie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania (zameldowania) na obszarze działania LGD Zielone Mosty Narwi, tj. Gminy: Pokrzywnica, Gzy, Zatory, Świercze, Winnica, Obryte, Pułtusk, Pomiechówek, Nasielsk.

W ramach realizacji operacji oferujemy:
– Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości pt. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w oparciu o lokalny potencjał – zostaną przeprowadzone dwa jednodniowe szkolenia w grupach po 25 osób;
– Warsztaty w zakresie przetwórstwa mleka (serowarstwo) – jeden dwudniowy warsztat dla 25 osób;
– Warsztaty w zakresie przetwórstwa mięsa (wędliniarstwo) – jeden dwudniowy warsztat dla 25 osób
– Nagrody dla uczestników warsztatów – 4 roboty kuchenne.

Szczegóły na stronie internetowej projektu www.zielonemostynarwi.pl/operacjawlasna

 

Obwieszczenie

3 sierpnia 2018

Pokrzywnica, 2018-08-03

SKU.6220.8.2017.JJ

 

OBWIESZCZENIE
o pozytywnym zaopiniowaniu planowanego przedsięwzięcia przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405)

 Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia strony i społeczeństwo

że w dniu 01.08.2018 r. do tut. Urzędu Gminy wpłynęło pismo z Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dnia 27.07.2018 r. znak PZ-II.7030.3.1.2018.MSI dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski w granicy działek o nr ew. 30/1, 30/2 i 30/3, informujące o pozytywnym zaopiniowaniu planowanego przedsięwzięcia na etapie jego eksploatacji w zakresie kryteriów dotyczących pozwoleń zintegrowanych.

Jednocześnie informuję, że z treścią przedmiotowego pisma można zapoznać się w  Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu-  we wtorki od 900 do 1700, w pozostałe dni tygodnia od 800 do 1600 oraz na stronach: www.pokrzywnica.pl i bip.pokrzywnica.pl.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 03.08.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niestępowo, Koziegłowy, Olbrachcice i Łubienica Superunki.

Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

 

Załącznik

Pod koniec czerwca zakończono pierwszy etap realizacji inwestycji pn: „Przebudowa drogi gminnej Niestępowo Włościańskie – Płocochowo”.

Na odcinku o długości 1.400 m zostały przeprowadzone roboty modernizacyjne obejmujące wykonanie:

  • podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5
  • warstwy wiążącej AC 16W 35/50 gr. 5 cm (szerokość jezdni 5 m)
  • warstwy ścieralnej AC 11 S 50/70 gr. 4 cm
  • przepustów fi 30 PE-HD dł. 6 m
  • zjazdów na posesje z betonu asfaltowego
  • obustronnego umocnienia poboczy mieszanką z destruktu bitumicznego
  • oznakowania pionowego

Odbiór prac nastąpił w dniu 03 lipca 2018 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia to 848.660,87 zł.

Wykonawcą inwestycji zgodnie z Umową nr. RI. 272.1.4.2018 r. z dnia 26 marca 2018 r. była firma INFRASTRUKTURA BUD-59 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Inwestycja została dofinansowana z budżetu województwa mazowieckiego w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 100.000,00 zł

Federacja Mazowia zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe z powiatu pułtuskiego
na spotkanie „Poznajmy się!”, które odbędzie się 1 sierpnia 2018 roku o godz. 17.00 w Bazie
Biwakowej Popławy w Pułtusku, ul. Tartaczna 100.
Celem spotkania jest wzajemna integracja, wymiana doświadczeń i wiedzy o możliwych
źródłach finansowania działań, burza pomysłów nad wspólnymi projektami, ale także przestrzeń
do rozmowy o trudnościach, z którymi mierzą się organizacje w powiecie pułtuskim.
Wiosną i latem Federacja Mazowia odwiedzi większość powiatów województwa
mazowieckiego. Chcemy poznać lokalne organizacje i zaprosić je do dołączenia
do Federacji, ale także zachęcić do lokalnego sieciowania pokazując zalety takiej formy współpracy. W trakcie spotkania skupimy się na praktycznych aspektach działania w sieci.
Jesienią chcemy zaprosić wszystkie zainteresowane organizacje do udziału
i współtworzenia programu XIV Mazowieckiego Forum Inicjatyw Pozarządowych –
ogólnowojewódzkiego spotkania III sektora.
Federacja Mazowia to działająca nieprzerwanie od 2002 roku ogólnowojewódzka federacja
organizacji pozarządowych. W ostatnich latach Federacja Mazowia realizowała
szereg projektów, których głównym celem było wspieranie rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego na Mazowszu poprzez wzmacnianie potencjału organizacji
pozarządowych i zwiększanie zaangażowania mieszkańców w działalność obywatelską i społeczną.

Zachęcamy do śledzenia wydarzenia na facebooku:
https://www.facebook.com/events/1877784245858821/

W przypadku pytań prosimy o kontakt: a.lau@mazowia.org.pl
Zadanie „Mazowia dla Mazowsza” jest dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Trening systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego
w dniu 1 sierpnia 2018 r. o godzinie 17:00

W związku ze zbliżającą się 74. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, uprzejmie informuję, że na podstawie zarządzenia nr 717 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa mazowieckiego – w dniu 1 sierpnia 2018 r. o godzinie 17:00 na terenie powiatu pułtuskiego (gmin Pułtusk, Obryte, Pokrzywnica) odbędzie się trening systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego. Trening polegał będzie na wyemitowaniu akustycznego sygnału alarmowego, trwającego 1 minutę.

Dyżurny
Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego
w Pułtusku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 136