Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

OBWIESZCZENIE

9 lutego 2018

Pokrzywnica, 2018-02-08

SKU.6220.8.2017.JJ

 OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257)

Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia strony i społeczeństwo

 że w dniu 07.02.2018 r. do tut. Urzędu Gminy wpłynęło pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych  z dnia 05.02.2018 r. znak PZ-II.7030.3.1.2018.MSI informujące o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 7 marca 2018 r. w przedmiocie wydania opinii dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski w granicy działek o nr ew. 30/1, 30/2 i 30/3.

Jednocześnie informuję, że z treścią przedmiotowego pisma można zapoznać się w  Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu-  we wtorki od 900 do 1700, w pozostałe dni tygodnia od 800 do 1600 oraz na stronach: www.pokrzywnica.pl i bip.pokrzywnica.pl.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 08.02.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niestępowo, Koziegłowy, Olbrachcice i Łubienica Superunki.

 Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia

Treść Ostrzezenia

Kto przebierze się za misia?
Kto za królewicza?
A kto z dzielnym Indianinem
będzie tańczył dzisiaj?

05.02.2017r. w Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy odbył się długo oczekiwany przez dzieci Bal Karnawałowy. Nie sposób zliczyć i wymienić wszystkich bohaterów tego dnia. Na balu zjawili się m.in. dzielni superbohaterowie, przedstawiciele służb zbrojnych oraz muszkieterowie, aby bronić pięknych księżniczek, wróżek i aniołków. Na tą wyjątkową okazję zaprosiliśmy wodzireja – Pana Sprężynkę, który przy dobrej muzyce i w sympatycznej atmosferze, wspaniale bawił dzieci. DJ miał głowę pełną pomysłów, prowadził różnego rodzaju gry i konkurencje w których nagrodami dla zwycięzców były balony o najróżniejszych kształtach. Największą atrakcją balu był pokaz magicznych sztuczek. Przedszkolaki z zapartym, tchem obserwowały, jak po wypowiedzeniu zaklęć księga staje w ogniu, unosi się stolik, rozmnażają się różdżki, czy dzieci zamieniają się w króliki. Kiedy czas zabawy dobiegł końca, z żalem opuszczaliśmy salę. Na pocieszenie dostaliśmy na obiad pyszną pizzę. Mamy nadzieję, że rok szybko minie, bo już nie możemy doczekać się kolejnego balu.

Uprzejmie informuję, że w dniu 6 lutego 2018 roku w godzinach 12°°- 16°° odbędą się odbiory techniczne systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania gminy Pokrzywnica.

Planowane są głośne próby syren w zakresie nadawanych sygnałów alarmowych i komunikatów głosowych.

Wójt Gminy Pokrzywnica
/-/ Adam Dariusz Rachuba

Obwieszczenie

5 lutego 2018

Pokrzywnica, 2018-02-05

SKU.6220.8.2017.JJ

 OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257)

Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia strony i społeczeństwo

 że w dniu 02.02.2018 r. do tut. Urzędu Gminy wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29.01.2018 r. znak WOOŚ-I.4242.353.2017.ML.3 informujące o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy do dnia 11 maja 2018 r. w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski w granicy działek o nr ew. 30/1, 30/2 i 30/3.

Jednocześnie informuję, że z treścią przedmiotowego pisma można zapoznać się w  Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu-  we wtorki od 900 do 1700, w pozostałe dni tygodnia od 800 do 1600 oraz na stronach: www.pokrzywnica.pl i bip.pokrzywnica.pl.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 05.02.2018 r. poprzez zamieszczenie w  Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niestępowo, Koziegłowy, Olbrachcice i Łubienica Superunki.

 Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Szkolenie MODR

1 lutego 2018

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pułtusku oraz Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Golądkowie zapraszają  na szkolenie:

Płatności obszarowe na rok 2018

Szkolenie odbędzie się w dniu 01.03.2018 r. o godzinie 10.00 w Sali Kluby Świetlicy OSP w Pokrzywnicy.

Szkolenie przeprowadzą pracownicy ARiMR w Golądkowie

Informacji udzielamy w biurze w Pułtusku ul. Mickiewicza 22 A:  23 692 11 86

Główny doradca rolnośrodowiskowy Marianna Guzek Tel 501703907

Terminy rekrutacji

31 stycznia 2018

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego , a także terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku szk. 2018/19.

L.p Rodzaj czynności Termin    postępowania  rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
1. Podanie informacji o wolnych miejscach w przedszkolach/ oddziałach przedszkolnych

 

  7 maja 2018r. , godz.12.00
2. Składanie wniosków o przyjęcie do  przedszkola / oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych. 06–20 marca 2018r.

do godz.13.00

8-22 maja 2018r. do godz. 13.00
3. Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną 21-26 marca

2018r.

do godz. 14.00

23-29 maja 2018r. do godz.14.00
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 27 marca 2018r.

godz. 1200

30 maja 2018r.
5. Potwierdzenie przez rodziców woli zapisu do szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane  w postaci oświadczenia 28-30 marca 2018r. do godz. 13.00 01 – 05 czerwca 2018r.
6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 4 kwietnia  2018r.              godz. 1300 6 czerwca 2018r.
7. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
8. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
9. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.
10. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. Do 7 dni od dnia złożenia u dyrektora odwołania od   rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej -,

       Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego , a także terminy składania dokumentów do klas I szkół podstawowych w roku szk. 2018/19.

L.p Rodzaj czynności Termin    postępowania  rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
1. Podanie informacji o wolnych miejscach w kl. I

 

  7 maja 2018r. , godz.12.00
2. Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych. 06–20 marca 2018r.

do godz.13.00

8-22 maja 2018r. do godz. 13.00
3. Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną 21-26 marca

2018r.

do godz. 14.00

23-29 maja 2018r. do godz.14.00
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 27 marca 2018r.

godz. 1200

30 maja 2018r.
5. Potwierdzenie przez rodziców woli zapisu do szkoły do której dziecko zostało zakwalifikowane  w postaci oświadczenia 28-30 marca 2018r. do godz. 13.00 01  – 05 czerwca 2018r.
6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 4 kwietnia  2018r.              godz. 1300 6 czerwca 2018r.
7. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
8. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
9. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.
10. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.
Do 7 dni od dnia złożenia u dyrektora odwołania od   rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej -,

 

 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Na terenie gminy Pokrzywnica wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych . Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2012 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
  Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2013 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2014 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2015 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, wójt gminy, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

 1. 2Informacje ogólne
 • W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe na terenie gminy Pokrzywnica:
   • dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2015-2012),
    oraz
   • dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza terenem Gminy Pokrzywnica mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w 2016 r. mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach zawartych w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2018 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 26 stycznia 2018r.
 • Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.
 1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe, tj.:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga  rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają taką samą liczbę punktów.

 1. 4. W przypadku równorzędnych wyników , lub jeśli dana placówka dysponuje nadal wolnymi miejscami, przystępuje się do drugiego  etapu postepowania rekrutacyjnego, w którym brane są pod uwagę kryteria określone uchwałą Rady Gminy ( Nr XXII/175/2017 z dnia 30 marca 2017r.) , tj. :

1) pozostawanie rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 10 punktów, w przypadku obojga rodziców, 5 pkt. w  przypadku jednego rodzica,

2) zadeklarowanie uczęszczania rodzeństwa kandydata w wieku 3-4 lat do tego przedszkola/oddziału przedszkolnego – 4 punkty,

3) zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z wydłużonej oferty przedszkola, powyżej 5 godzin dziennie – 3 punkty,

4) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły, w której funkcjonuje  oddział przedszkolny -2 punkty

5)  szczególne zdarzenia losowe mające wpływ na sytuację rodzinną kandydata uzasadniające przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w tym zmiana miejsca zamieszkania – 2 punkty.

 1. Rodzice dziecka składają wniosek o przyjęcie do przedszkola i do wniosku dołączają dokumenty potwierdzające spełnianie w/w kryteriów, tj. oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów ustalonych w/w uchwałą Rady Gminy ,a także dokumenty potwierdzające kryteria ustawowe , tj. orzeczenia o niepełnosprawności, oświadczenie o wielodzietności, prawomocny wyrok sądu rodzinnego w przypadku separacji lub samotnego wychowywania dziecka ( akt zgonu), dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą.
 2. Jeżeli w procesie rekrutacji jest więcej dzieci zakwalifikowanych niż wolnych miejsc w danej placówce przedszkolnej , to zgodnie z ustawą –prawo oświatowe- wójt może wskazać rodzicom dziecka miejsce w innej placówce przedszkolnej.
 3. Wnioski i szczegółowe informacje można uzyskać w przedszkolu i każdej szkole na terenie gminy Pokrzywnica, która prowadzi oddział przedszkolny.
 4. Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym (2017/2018)

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego , czyli od 26 lutego do 5 marca br.  ,rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko.

 

Wójt Gminy
Adam Dariusz Rachuba

Ogłoszenie

30 stycznia 2018

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oddział terenowy w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza wykaz nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży położonej na terenie Gminy Pokrzywnica – Obręb ewidencyjny 0016 -Łubienica Superunki

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Ostrzeżenie meteo

29 stycznia 2018

 OSTRZEŻENIE Nr 5

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1

Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od godz. 00:00 dnia 30.01.2018 do godz. 12:00 dnia 30.01.2018

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 35 km/h z porywami do 80 km/h, z zachodu, przejściowo północnego zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Mateusz Barczyk
Godzina i data wydania: godz. 12:58 dnia 29.01.2018

    WCZK  MUW
/-/  Piotr Najda

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 119