Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

11 stycznia 2019

Pokrzywnica, 2019-01-11

SKU.6220.6.2018.JJ

O B W I E S Z C Z E N I E
o niezałatwieniu sprawy w terminie

Na podstawie 36 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r., poz. 2096) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081)

z a w i a d a m i a m

że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3401W Kacice- Pokrzywnica- Smogorzewo- Krzyczki Pieniążki- Krzyczki Szumne na odcinku Kacice- Nowe Niestępowo (klasy Z) na dł. 4,7 km, wydanie postanowienia w sprawie ewentualnego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia nie może być załatwione w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081).

Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do dnia 28 lutego 2019 r.

Powodem niezałatwienia sprawy w terminie jest konieczność uzyskania opinii od Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 11.01.2019 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Koziegłowy, Niestępowo i Pokrzywnica. 

Pouczenie

      Informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia, jeżeli:

 • sprawa nie zostanie załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 3 ww. Kodeksu, tj. nie później niż w ciągu miesiąca ani strona nie zostanie zawiadomiona o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy;
 • postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

Ponaglenie należy wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy  Pokrzywnica.

 Z up. WÓJTA
mgr inż. Tadeusz Jakubiak
SEKRETARZ GMINY

Urząd Gminy w Pokrzywnicy przypomina o obowiązku oznakowania nieruchomości zabudowanych na terenie gminy Pokrzywnica.

Zgodnie z art. 47b  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101, z późn. zm.) właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, zobowiązani są do umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy, a w miejscowościach bez ulic nazwę miejscowości. Jeżeli budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości umieszcza się również na ogrodzeniu.

Ponadto informujemy, że kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega sankcjom określonym w art. 64 § 1 ustawy dnia 20  maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r., poz. 618).

Prawidłowe oznakowanie posesji ułatwi również firmie Zakład Kształtowania Terenów Zielonych w Serocku Marek Włodarczyk odbiór odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości na terenie gminy, jak również ułatwi funkcjonowanie systemu znakowania odpadów kodami kreskowymi. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku oznakowania posesji nie będą uwzględniane reklamacje dotyczące nieodebrania odpadów.

Adres posesji jest bardzo ważny i ma znaczący wpływ na wiele aspektów naszego życia. Dzięki prawidłowo oznakowanej posesji służby ratownicze mogą szybko zlokalizować miejsce zdarzenia i tym samym szybciej udzielić pomocy. Brak dostępu do dokładnych danych adresowych skutkować może utrudnieniami i wydłużaniem czasu dostawy przesyłek przez pocztę czy też kurierów

Gmina Pokrzywnica planuje złożyć po raz kolejny wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania w zakresie unieszkodliwiania azbestu na rok 2019.

Koszty kwalifikowane obejmują: demontaż, zbieranie, załadunek oraz przygotowanie do transportu, a także przekazanie wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia metodami dopuszczonymi do stosowania w Polsce.
Fundusz nie finansuje nowych pokryć dachowych.

Dofinansowaniem mogą być objęte obiekty, dla których właściciel, zarządca lub użytkownik sporządził i złożył wójtowi „Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” (w załączeniu). Ponadto wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie (dysponujący obiektem na cele budowlane) zobowiązany jest uzyskać od Starostwa Powiatowego w Pułtusku prawomocne decyzje administracyjne związane z zakresem wykonywanych prac (pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych).

Informujemy, że osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, które planują w 2019 roku usunąć pokrycia dachowe zawierające azbest lub usunąć azbest mogą składać wnioski o dofinansowanie na ten cel do tutejszego Urzędu Gminy.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW DO DNIA 28 lutego 2019 r.

Gmina Pokrzywnica informuje, że:
– termin naboru wniosków może ulec skróceniu lub wydłużeniu, w zależności od otwarcia terminu naboru składania wniosku przez Gminę do WFOSiGW,
– realizacja przedmiotowego zadania uzależniona jest od kwoty dotacji przydzielonej przez WFOŚiGW.

Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą składają wnioski indywidualnie o przyznanie dofinansowania bezpośrednio do WFOŚiGW na formularzu wniosku dostępnym na stronie internetowej www.wfosigw.pl.

Wszelkie informacje oraz formularze wniosku o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest dostępne są w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy – pokój nr 15.

Ostrzeżenie meteo

9 stycznia 2019

OSTRZEŻENIE NUMER 34/II/2019
OPADY MARZNĄCE

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 16:00 dnia 08-01-2019 do godz. 20:00 dnia 09-01-2019

Obszar: województwo łódzkie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie.

 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu i deszczu ze śniegiem, które mogą mieć tendecję do zamarzania na nawierzchniach dróg i chodników powodując gołoledź. Kolejnej doby w godzinach południowych temperatury wzrosną do 0°C i nieznacznie powyżej, a następnie w godzinach popołudniowych i wieczornych spadną powodując lokalne oblodzenia. 

Skutki: śliskie powierzchnie dróg i chodników; utrudnienia komunikacyjne; zjawisko gołoledzi.

Uwagi: Brak.

Dyżurny prognosta: Damian Zdonek (centrum.meteo@meteosky.eu)
Ostrzeżenie wydano: 08-01-2019 godz. 16:08
Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o.

Gminne spotkanie wigilijne

3 stycznia 2019

Dnia 20 grudnia 2018 r., w remizie OSP w Pokrzywnicy, odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe, poprzedzone  mszą świętą w kościele pw. św. Józefa w Pokrzywnicy.

Mszę odprawił i wygłosił okolicznościową homilię Ks. Jarosław Bukowski- Proboszcz Parafii Smogorzewo.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele wielu środowisk z terenu gminy Pokrzywnica: sołtysi, radni, pracownicy samorządowi, nauczyciele, przedsiębiorcy, seniorzy oraz członkowie stowarzyszenia działającego przeciw uzależnieniom alkoholowym.

Uroczystość uświetnili swoja obecnością  znamienici goście w osobach: Ekscelencja Ks.  Biskup Archidiecezji Warszawskiej Rafał Markowski, wicestarosta powiatu pułtuskiego Beata Jóźwiak, Doktor Bohdan Woronowicz, Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Nalewajk, Zastępca  Komendanta Policji w Pułtusku nadkom. Paweł Antośkiewicz oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Anna Frejlich.

Uroczystość rozpoczął, Wójt Gminy Pan Adam Dariusz Rachuba, który przywitał wszystkich obecnych i podziękował za oddanie głosów w wyborach i liczne przybycie na spotkanie opłatkowe. W swoich słowach podkreślił, jak bardzo ważne jest znalezienie czasu dla najbliższych, wybaczenie i zjednoczenie, które łączą pokolenia. Na zakończenie złożył wszystkim życzenia świąteczne. Następnie głos zabrali: Ekscelencja Ks. Biskup Rafał Markowski, Doktor Bohdan Woronowicz oraz Pani Beata  Jóźwiak, którzy podziękowali za zaproszenie i złożyli wszystkim życzenia: zdrowia, szczęścia, zadowolenia i pomyślności w święta i Nowy Rok. Po czym Ks. Mirosław Borkowski odczytał fragment ewangelii św. Łukasza.

Następnie wszyscy, symbolicznie trzymając się za dłonie podzieli się opłatkiem życząc sobie wszelkiego dobra i pomyślności.

Wieczerzy wigilijnej, towarzyszył występ zespołu „Precantare”, który kolędą „Cicha noc”,  wprowadził uczestników w wyjątkowy świąteczny nastrój i zachęcił do wspólnego kolędowania. Każdy uczestnik został obdarowany świątecznym upominkiem, wykonanym przez grupę Seniorów z Pokrzywnicy. Wszyscy mile spędzili ten przedświąteczny czas.

Zakończono montaż wyposażenia otwartych stref aktywności – wariant rozszerzony na terenie dwóch miejscowości gminy Pokrzywnica: Pokrzywnica i Dzierżenin.

Otwarte Strefy Aktywności – to program rządowy realizowany pod nadzorem Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jego celem jest rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej z myślą o mieszkańcach gminy w każdym wieku. Wartość projektu to 266.089 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wyniosło 100.000 zł.

Wyposażenie Otwartych Stref Aktywności:

Strefa relaksu:

 • stoliki i siedziska do gry w szachy i chińczyka, 2 zestawy z dwoma ławami;
 • zagospodarowanie terenu:  kosz na śmieci, tablica informacyjna, ławki z oparciem.

Siłownia plenerowa:

 • twister, urządzenie do ćwiczeń stawów biodrowych i odcinka lędźwiowego kręgosłupa, poprawia zmysł równowagi i rozciąga skośne mięśnie brzucha, urządzenie wymaga montażu do pylonu wraz z prasą nożną,
 • orbitrek, urządzenie do ćwiczeń mięśni nóg, bioder i ramion, poprawia wydolność organizmu i kondycję fizyczną,
 • steper, urządzenie do ćwiczeń mięśni nóg i pośladków poprawia wydolność organizmu i kondycję fizyczną,
 • biegacz, urządzenie do ćwiczeń mięśni nóg, wpływa na wzmocnienie mięśni bioder, poprawia wydolność organizmu i ogólną kondycję fizyczną,
 • wioślarz, urządzenie do ćwiczeń wszystkich partii mięśni, poprawia ogólną wydolność organizmu i kondycję fizyczną,
 • wahadło, urządzenie do ćwiczeń dolnych części ciała, poprawia zmysł równowagi wydolność organizmu i ogólną kondycję fizyczną, działa rozluźniająco
 • koło Tai Chi, urządzenie do ćwiczeń mięśni rąk, wzmacnia i usprawnia nadgarstki, łokcie oraz ramiona, poprawia funkcjonowanie układ krwionośnego,
 • podciąg nóg, urządzenie do ćwiczeń mięśni kończyn górnych, ud oraz brzucha i grzbietu, wspomaga utrzymanie poprawnej postawy ciała, działa zapobiegawczo skrzywieniom kręgosłupa;
 • pajacyk, urządzenie wzmacnia mięśnie nóg oraz mięśnie pośladków, a także dolne partie ciała; poprawia koordynację ruchową oraz wpływa na kondycję;

Plac zabaw o charakterze sprawnościowym z ogrodzeniem:

 • zestaw ze zjeżdżalnią, wielofunkcyjne urządzenie zabawowe, złożone z różnorodnych elementów zabawowych, których zadaniem poza stworzeniem nieograniczonych możliwości zabawy jest stymulowanie jak największej partii grup mięśniowych;   
 • sześciokąt z pajęczyną i ścianką wspinaczkową, wielofunkcyjne urządzenie o charakterze sprawnościowym składające się z sześciu ścianek ćwiczących różnorodne umiejętności ruchowe: wspinanie, zwisanie, podciąganie;
 • potrójna równoważnia, ćwiczy równowagę i świadomość własnego ciała;
 • huśtawka podwójna metalowa, zapewni niezapomnianą zabawę zarówno maluchom jak i starszakom; dostarczy wielu pozytywnych emocji, kształtuje zmysł równowagi oraz stymuluje układ nerwowy.

Miejsca lokalizacji Otwartych Stref Aktywności:

– w Pokrzywnicy: obok Urzędu Gminy i budynku garażowego – plac po byłym GS

– w Dzierżeninie: obok budynku Szkoły Podstawowej

Zaproszenie na szkolenie

3 stycznia 2019

 

 

 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pułtusku zaprasza na szkolenie :

„ Zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych związkami azotu pochodzenia rolniczego, dyrektywa azotanowa i wodna” 

Szkolenie odbędzie się 24.01.2019 r. o godz. 10.00 w Świetlicy OSP w Pokrzywnicy.                                                                                                                  

Szkolenie poprowadzi doradca MODR: Guzek Marianna oraz Rosłoński Kamil.

Informacji udzielamy w biurze w Pułtusku ul. Mickiewicza 22 A:  23 692 11 86

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 149