Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

Uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie uczestniczyli w 3-dniowej wycieczce edukacyjno-krajoznawczej. Wycieczka odbyła się w dniach 23-25.04.2018 r. Uczestniczyło w niej 44 uczniów oraz 4 opiekunów. Celem wyjazdu było poznanie Jury Krakowsko-Częstochowskiej i związanej z nią historią panowania ostatnich królów z dynastii Piastów. Ruiny zamków zwiedzane przez uczestników wycieczki powstały za czasów króla Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego.
Uczniowie pierwszego dnia odbyli spacer po Jasnej Górze w Częstochowie, zwiedzali ruiny zamku w Olsztynie – największego zamku obronnego na szlaku „orlich gniazd” i ruiny zamku w Ogrodzieńcu, zbudowanym  na najwyższym wzniesieniu Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Górze Zamkowej wznoszącej się na 515,5 m n.p.m.
Drugi dzień był bardzo intensywny ze względu na trasę zwiedzania. Po Ojcowskim Parku Narodowym oprowadzał nas przewodnik, który bardzo barwnie opowiadał o pochodzeniu skalistych jarów, rozmaitych form skalnych, jaskiń, wywierzysk. Spacerując pośród lasów i bujnej roślinności uczniowie wspinali się ku Jaskini Łokietka. Zwiedzili tę największą  i najpiękniejszą ze znanych jaskiń Ojcowskiego Parku Narodowego, z którą związana jest legenda o królu Władysławie Łokietku.
Na zakończenie dnia uczniowie odwiedzili zamek w Rabsztynie.  Z nowo odbudowanej wieży można było podziwiać piękne widoki.
Ostatniego dnia podczas spaceru po Krakowie uczniowie podziwiali Wzgórza Wawelskie, Zamek Królewski i katedrę na Wawelu. W krypcie Pod Wieżą Srebrnych Dzwonów zobaczyli miejsce pochówku prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i jego żony Marii oraz pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Drogą Królewską doszli do Rynku Starego Miasta, na którym zobaczyli Sukiennice, Kościół Mariacki oraz wysłuchali hejnału granego z wyższej wieży tej bazyliki. Spacer po Starówce krakowskiej zakończyli przy Bramie Floriańskiej i Barbakanie, które stanowiły razem z murami miejskimi system obronny Krakowa od średniowiecza aż do XIX wieku.

Kacper Kręciejewski

Dnia 17 kwietnia 2018r. uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie wzięli udział w wycieczce do Domu Polonii w Pułtusku. Uczestniczyliśmy w warsztatach „Savoir vivre…Gawęda o zachowaniu się przy stole”.
Kuchnia i kultura jedzenia stanowią ważny element naszej kultury. Pod kierunkiem zamkowego Mistrza Kelnerstwa uczniowie dowiedzieli się, jak należy zachowywać się przy stole, spożywać posiłki, korzystać z zastawy stołowej. Następnie przy przygotowanym specjalnie obiedzie mieli możliwość wykorzystania zdobytych umiejętności w praktyce. A wszystko to we wnętrzach, których szczególna atmosfera naukę zamieniła w przyjemność.
Nie jest to „nauka prosta ani mała”, a jakże się przydaje w rozmaitych sytuacjach towarzyskich. Opanowanie jej zasad pod okiem specjalisty pozwoli w przyszłości swobodnie rozkoszować się przyjemnościami stołu i urokiem zgromadzonego przy nim towarzystwa.

Ostrzeżenie meteo

16 maja 2018

OSTRZEŻENIE Nr 29

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1

Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od godz. 14:00 dnia 16.05.2018 do godz. 02:00 dnia 17.05.2018

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Lokalnie wystąpią burze. Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 30 mm, lokalnie
40 mm. Porywy wiatru w czasie burz do 70 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Michał Jaworski
Godzina i data wydania: godz. 10:12 dnia 16.05.2018

 WCZK  MUW
/-/ Piotr Staniewski

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Gzowie wystąpili w dniu 28 kwietnia 2018 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierżeninie, prezentując montaż słowno – muzyczny pod tytułem „Miejsce magiczne, gniazdo ojczyste, mała Ojczyzna – Mazowsze” przygotowany przez panią Beatę Katarzynę Januszek. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście z terenu Gminy Pokrzywnica, których powitała pani dyrektor Jadwiga Modzelewska. Program zapowiadali konferansjerzy – Anna Wilczyńska i ks. Piotr Orliński. Uroczystość miała na celu przybliżenie twórczości ks. Jana Twardowskiego, wypracowanie nawyku czytania i zainteresowania poezją, wzmacnianie więzi z krajem ojczystym i regionem, rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży, a także środowiska lokalnego.

Wspaniałe wiersze poety, mimo upływu czasu nie straciły nic ze swojej aktualności. Nadal niosą nam uniwersalne wartości związane z przemijaniem, miłością, nadzieją i patriotyzmem.

Uczniowie dali przed publicznością prawdziwy popis muzycznego, a przede wszystkim śpiewaczego kunsztu, prezentując znakomitą poezję śpiewaną opartą na utworach ks. Jana Twardowskiego. Wspominano, iż Ojczyzna to kraj dzieciństwa, miejsce urodzin. Dla każdego człowieka może być czymś innym. Dla jednego może to być wspomnienie rodzinnego domu, a dla innego przywiązanie do języka.

Wieczornicę uświetniły prezentacje multimedialne przygotowane przez panie Joannę Banasiak i Annę Łukasiak. Aranżację muzyczną zapewnił pan Dariusz Lusa.

Ten wieczór wyciszył zmagania z codziennym pośpiechem i zachęcił do cieplejszych relacji z drugim człowiekiem.

OSTRZEŻENIE Nr 28

11 maja 2018

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1

Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od godz. 13:00 dnia 11.05.2018 do godz. 23:00 dnia 11.05.2018

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Najmniejsze prawdopodobieństwo burz na wschodzie województwa.

Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pokrzywnica Nr XXVII/201/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, reklamacje w sprawie braku odbioru odpadów komunalnych lub innych przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości należy zgłaszać niezwłocznie do tut. Urzędu  w następujący sposób: pisemnie,  telefonicznie  na nr tel. 23 691 87 92 lub elektronicznie na adres: srodowisko@pokrzywnica.pl.

Obwieszczenie

9 maja 2018

Pokrzywnica, 2018-05-09

 SKU.6220.8.2017.JJ

 OBWIESZCZENIE
o przedłożeniu przez inwestora uzupełnienia raportu ooś

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405)

Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia strony i społeczeństwo

 że w dniu 08.05.2018 r. Gospodarstwo Rolne Michał Pruszkowski złożył do tut. Urzędu Gminy pismo z wyjaśnieniami dot. raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającegona budowie 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski w granicy działek o nr ew. 30/1, 30/2 i 30/3, w związku z wezwaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych  z dnia 30.04.2018 r. znak PZ-II.7030.3.1.2018.MSI.

Jednocześnie informuję, że w dniu 09.05.2018 r. przedmiotowe pismo zostało przesłane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych.

Jednocześnie informuję, że z treścią ww. uzupełnienia można zapoznać się w  Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu-  we wtorki od 900 do 1700, w pozostałe dni tygodnia od 800 do 1600 oraz na stronach: www.pokrzywnica.pl i bip.pokrzywnica.pl.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 09.05.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niestępowo, Koziegłowy, Olbrachcice i Łubienica Superunki.

Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

 

26 kwietnia 2018r w SP im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym odbyła się akademia z okazji 127 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie z kl. V-VII pod kierunkiem p. J. Iwińskiego zaprezentowali wymowny , historyczny program słowno- muzyczny, w którym przybliżyli okoliczności  uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wszyscy ze skupieniem słuchali  treści przekazywanych przez uczniów, przeplatanych wierszami i pieśniami patriotycznymi. Akademia  miała uroczysty i podniosły charakter.

Informacja

8 maja 2018

Rekrutacja uzupełniająca do Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy do grupy 3-latków i 4-latków jest od 08.05.2018r. do 22.05.2018r. do godz. 13.00. Wnioski są dostępne w sekretariacie przedszkola lub na stronie BIP przedszkola.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 128