Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

Grupa uczniów Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Gzowie  realizuje ogólnopolski projekt pt.: „Tradycyjny sad” pod opieką Pani Agnieszki Osieckiej.

Szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego „TRADYCYJNY SAD”, skierowanego do wszystkich szkół zainteresowanych problematyką restytucji i promocji starych odmian drzew owocowych realizowany w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.

Projekt „Tradycyjny Sad” organizowany jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowiu społeczeństwa. Polega na poznaniu sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian drzew w formie mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym terenie.
W ramach projektu  w pierwszym etapie uczniowie mieli za zadanie:

      1.Zbudować zespół ,który będzie zajmował się realizacją zadań przydzielonych w ramach projektu.

      2.Zdobyć wiedzę potrzebną do  założenia  sadu .  

  1. Zaplanowanie sadu i wykonanie kosztorysu.

       4.Promocja projektu.

W ramach promocji  ,,Janowe Biedronki” założyły własną stronę na  FACEBOOKU. Wykonały  ,,Księgę Sadu”,  prezentację multimedialną o starych odmianach drzew owocowych. Zespół wykonywał  również  plakaty o sadzie, rysunki sadu oraz prace przestrzenne sadu.

Dzięki wytrwałej pracy w pierwszym etapie  zespół uzyskał dofinansowanie w postaci grantu na założenie mini sadu. Fundacja BOŚ przyznała granty 126 szkołom, które na wiosnę założą na swoim terenie mini sady składające się z tradycyjnych odmian jabłoni. Cieszymy się ,że szkoła w Gzowie znalazła się w gronie  tych szkół.

 

W niedzielę 14 stycznia w Miejskim Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku odbył się 26 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas finału na scenie wręczono nagrody burmistrza i starosty za najlepsze prace plastyczne. Uczennica Amelia Goliatowska zdobyła I miejsce w kategorii – szkoły podstawowe. Serdecznie gratulujemy.

Dzień 7 lutego był dniem wyjątkowym dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie. Tego dnia gościliśmy wspaniałych gości- babcie i dziadków. To Oni są cierpliwi i wyrozumiali dla swoich wnucząt. Kochają wnuczęta najbardziej na świecie, co udowodnili bardzo licznie przybywając do naszej szkoły. Uczniowie klas I-III oraz klasy VI w podziękowaniu za ich miłość przygotowali pod kierunkiem pani Marzeny Nalewajk oraz pani Aliny Kopytowskiej krótką część artystyczną. Pan Dariusz Lusa przygrywał na akordeonie. Po programie artystycznym dzieci złożyły dziadkom życzenia. Następnie przy słodkim poczęstunku dziadkowie mogli się nacieszyć swoimi wnukami.

W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości
powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 w powietrzu
na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania
Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia

treść ostrzeżenia

 

Do 8 marca br. obywatele i podmioty zainteresowane polityką spójności, w tym beneficjenci programów i funduszy UE mogą zgłaszać swoje uwagi i opinie w tym obszarze.

Poniżej publikujemy Apel Marszałka Województwa Mazowieckiego

„Szanowni Państwo, po kilkuletnich staraniach udało się i Mazowsze pozostaje jednym województwem, choć na potrzeby unijnych statystyk jest traktowane jako dwa obszary – obszar metropolitalny Warszawy i pozostała część regionu. Taki podział statystyczny obowiązuje już od 1 stycznia 2018 r., co oznacza, że będzie brany pod uwagę podczas rozpoczynających się właśnie negocjacji nowego budżetu Unii Europejskiej. Dzięki temu możemy liczyć na większe środki oraz na ich przypisanie do działań, które są najbardziej potrzebne na Mazowszu.
Obecnie szykujemy się do negocjacji z Komisją Europejską. Rozpoczynające się negocjacje dotyczące budżetu UE na lata 2021–2027 przesądzą, jakie wsparcie z funduszy europejskich otrzyma Polska i Mazowsze. Polityka spójności to jedna z najważniejszych wspólnych polityk Unii Europejskiej. To dzięki niej do naszego regionu, miasta, miasteczka i wsi trafiają środki, które służą modernizacji naszych dróg, szkół, szpitali czy miast. Pomagają one również rozwijać przedsiębiorczość i wspierają badania tak, aby Mazowsze było innowacyjnym liderem nie tylko w Polsce, ale i w Unii Europejskiej. Dzięki unijnym pieniądzom od 2007 r. udało się nam już zmodernizować i wybudować 1 386 km dróg, kupić 5652 sztuk różnego typu sprzętu medycznego do szpitali czy choćby 1,7 mld zł zainwestować w przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Od 2007 r. wypłaciliśmy już mazowieckim przedsiębiorcom, gminom, miastom i powiatom łącznie 8,5 mld zł. Do 2020 r. mamy do rozdysponowania jeszcze 4,2 mld zł. Dzięki temu możemy modernizować i poprawiać warunki życia i pracy w naszym otoczeniu.
Przygotowując propozycję regulacji na budżet po 2020 r., Komisja Europejska prosi nas – wszystkich mieszkańców UE – o zabranie głosu w tej sprawie. Zarówno przedstawicieli urzędów, jak i osób fizycznych, przedsiębiorców, ośrodków naukowych, instytucji kultury, szpitali, organizacji pozarządowych itp. Jednym słowem każdego z nas. Niezmiernie ważne jest więc, abyśmy odpowiedzieli na ten apel i wypełnili ankietę, która dostępna jest w języku polskim i do której link znajdą Państwo poniżej. Ważne jest, by potrzeby mieszkańców Mazowsza wybrzmiały. Bez naszego głosu grozi nam ukierunkowanie funduszy na cele, które niekonieczne będą zgodne z naszymi potrzebami.
Zachęcam więc wszystkich Państwa do wypełnienia ankiety. Musimy zdecydować o tym, na co przeznaczone zostaną nasze pieniądze. Musimy zdecydować o przyszłości Mazowsza, Polski i Unii Europejskiej. Nie pozwólmy żeby zdecydowali za nas inni. Ostateczny czas na wypowiedzenie się w tej sprawie mamy do 8 marca 2018 r. Sprawmy, aby głos Mazowsza był słyszalny w Brukseli”. 

Link do ankiety: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/17c034bf-d01b-4724-bd3a-ef629b1b35cd?draftid=eba4b58f-0abf-4557-834a-9a62f4b617d3&surveylanguage=PL

Obwieszczenie

13 lutego 2018

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
, obejmującego część miejscowości Dzierżenin, w gminie Pokrzywnica

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego część miejscowości Dzierżenin, w gminie Pokrzywnica, dla obszaru działek o numerach ewidencyjnych: 179/10, 179/16, 179/17, 179/18, 179/19, 179/20, 179/21, 179/22 położonych w obrębie geodezyjnym Dzierżenin, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do Uchwały nr XXII/170/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30 marca 2017 r.

Wyłożenie projektu planu odbędzie się w dniach od 21.02.2018 r. do 14.03.2018r., w siedzibie  Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica,  pok. nr 15, w godzinach urzędowania: w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 8.00 do 16.00, we wtorki w godz. od 9.00 do 17.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 14.03.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica w sali nr 3, o godz. 11:00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.  
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia  3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa –  w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  –  stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 Uwagi i wnioski należy składać do Wójta Gminy Pokrzywnica  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.03.2018 r.

 Uwagi i wnioski można składać:

–  w formie pisemnej, w sekretariacie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, pok. nr 2,

– ustnie do protokołu w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, pok. nr 15, w godzinach urzędowania,

– korespondencyjnie na adres skrytki EPUAP Urzędu Gminy: /7q9k8m4ytz/SkrytkaESP (opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pokrzywnicy.

Z up. Wójta
mgr inż. Tadeusz Jakubiak
Sekretarz Gminy

Dnia 06 lutego 2018r. w naszej szkole odbyły się po raz kolejny Mistrzostwa Powiatu Pułtuskiego w Siatkówce Chłopców.
W finale mistrzostw spotkały się drużyny:

– Publiczne  Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerczach,

-Szkoła Podstawowa  Nr 3 , im. T. Kościuszki w Pułtusku

– gospodarze Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie.

Młodzież zagrała systemem „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów.
Ostateczny wynik:

I miejsce  – Publiczne Gimnazjum w Świerczach
II miejsce – SP z OI w Dzierżeninie
III miejsce – SP Nr 3 w Pułtusku

Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz medale.
Koordynatorem zawodów  oraz sędzią głównym była Pani Małgorzata Jaworska.
Mecze sędziowali: Pan Kacper Kręciejewski  i Pan Piotr Kuczyński.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

Dzień 21 i 22 stycznia to wyjątkowe daty w kalendarzu. W tych dniach obchodzimy święto szczególnie nam bliskie – dzień Babci i Dziadka. To właśnie Oni poświęcają wnukom swój czas, przekazują zdobytą wiedzę i umiejętności. Niewielu ma takie pokłady cierpliwości, jakie mają Dziadkowie…. Najmłodsze dzieci z Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy, słowem i piosenką próbowały wyrazić głęboki szacunek dla  dziadków i  podziękować im za to, że są, że ich wspierają i uczą, jak czerpać z życia radość i siłę. Po programie artystycznym, przedszkolaki wręczyły własnoręcznie wykonane upominki.

Święto Dziadków było połączone z realizacją programu „Z profilaktyką w prezencie na Dzień Babci i Dziadka”. Na uroczystość przybył podkomisarz Paweł Orłowski, który wygłosił prelekcję mającą na celu podniesienie świadomości osób starszych na temat przestępstw, jakie im zagrażają oraz jak im zapobiegać, zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w ramach  kampanii „Bezpieczny Senior”, oraz promowanie bezpieczeństwa osób starszych i dzieci na drogach. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.

Informacja

9 lutego 2018

Uprzejmie informuję o możliwości zapoznania się z trzema szczegółowymi wariantami przebiegu obwodnicy Pułtuska (skala 1 :  5000).  Projekt do wglądu znajduje się w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, pokój nr 5 (parter).

 

Wójt Gminy Pokrzywnica
 mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

FORMULARZ OPINII

FOLDER INFORMACYJNY I MAPA PRZEBIEGU 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 119