Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

Awaria wodociągu

3 grudnia 2018

Gmina Pokrzywnica, uprzejmie informuje o utrudnieniach spowodowanych awarią sieci wodociągowej w miejscowości Strzyże. W związku z awarią pozbawieni dostaw wody są mieszkańcy miejscowości Strzyże, Zaborze i Gzowo.

Do czasu usunięcia awarii Służby ZUW Mława zorganizowały dla mieszkańców ruchome punkty zaopatrzenia w wodę, objeżdżające  teren objęty awarią.

Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić prawidłowe działanie wodociągu.

Przewidywany czas usunięcia awarii to godziny wieczorne dzisiejszego dnia lub jutro  – tj. 4 grudnia 2018 r.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

3 grudnia 2018

UWAGA!!! NIE PAL ŚMIECI!!!

30 listopada 2018

W związku z pojawiającymi się ostrzeżeniami o złej jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10, czyli tzw. smogu w powietrzu  na obszarze województwa mazowieckiego,  niniejszym przypominamy o bezwzględnym przestrzeganiu zakazu spalania odpadów w piecach i kotłowniach domowych jak również na wolnym powietrzu (ogniskach).

Spalanie odpadów jest nie tylko niezgodne z prawem, ale również bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia. Podczas palenia odpadów nie tylko wydziela się nieprzyjemny zapach, ale przede wszystkim trujące substancje. Największą dawkę zanieczyszczeń przyjmujemy w bezpośrednim sąsiedztwie dymiącego komina.
Spalający odpady w domowych piecach gwarantują sąsiadom szkodliwy dym zawierający trujący dla ludzi i zwierząt tlenek węgla i drażniący tlenek azotu, który uszkadza płuca. Dym zawiera również: dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami.

Spalanie odpadów, to bezpośrednie zatruwanie człowieka, gleby, wody i środowiska dookoła nas, to działanie rakotwórcze i śmiercionośne. Nie warto narażać siebie, dzieci i wnuków na takie niebezpieczeństwo.
Spalane w domowych piecach odpady powodują przy tym osadzanie się w przewodach kominowych sadzy, której nadmiar może prowadzić do zapalenia się przewodu kominowego i pożaru.

Przypominamy, że zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992) kto, wbrew  przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowy Portal IRZplus.

Portal przeznaczony jest dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania przez Internet zgłoszeń dotyczących zdarzeń zwierzęcych.

Portal IRZplus umożliwia:

 • wgląd do danych siedziby stada,
 • przegląd danych zwierząt znajdujących się w siedzibie stada,
 • zgłaszanie zdarzeń zwierzęcych bez konieczności wychodzenia z domu i w dowolnym czasie,
 • przegląd zgłoszonych zdarzeń,
 • składanie zapotrzebowania na numery kolczyków dla bydła, owiec i kóz lub ich duplikatów,
 • zamawianie duplikatów paszportów dla bydła,
 • sprawdzanie złożonych przez siebie dyspozycji.

 Więcej informacji uzyskasz:

 • na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl – zakładka Obsługa zgłoszeń przez Internet – Portal IRZplus
 • w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR
 • pod bezpłatnym numerem infolinii: 800-38-00-84
 • wysyłając wiadomość na adres: info@arimr.gov.pl w przypadku pytań o dostęp do aplikacji lub funkcjonalność Portalu IRZplus.

 Problemy dotyczące błędów w działaniu Portalu IRZplus zgłosisz:

 • wysyłając wiadomość na adres: arimr_hd@arimr.gov.pl
 • dokładnie opisując problem i dołączając zrzut z ekranu swojego komputera szybciej uzyskasz pomoc.

 Portal IRZplus jest dostępny pod adresem: https://irz.arimr.gov.pl

Dnia 21 listopada 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbyła się inauguracyjna sesja nowo wybranej Rady Gminy. Sesję otworzył najstarszy wiekiem radny Pan Zenon Wiadrowski. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Pokrzywnicy – Pani Halina Gwiazdowska wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze na radnego oraz zaświadczenie Panu Adamowi Dariuszowi Rachubie o wyborze na Wójta Gminy Pokrzywnica. Radni i Wójt złożyli ślubowanie i oficjalnie rozpoczęli pełnienie swoich obowiązków. Kadencja samorządu po wprowadzonych zmianach będzie trwała 5 lat. Przewodniczącym Rady Gminy został wybrany Pan Krzysztof Lubelski, zaś wiceprzewodniczącą została Pani Anna Bońkowska. Podjęto również uchwałę w sprawie ustalenia i powołania składów liczbowych i osobowych stałych komisji Rady Gminy oraz dokonano wyboru ich przewodniczących.

Złote oraz Diamentowe Gody

28 listopada 2018

23 listopada 2018 roku, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbyła się uroczystość obchodów pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego (Złote Gody), oraz  sześćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego (Diamentowe Gody).
Przybyłych Jubilatów wraz z rodzinami oraz gości powitał wójt gminy Adam Dariusz Rachuba. W swoim przemówieniu pogratulował małżonkom wytrwałości i wzajemnego zrozumienia oraz podkreślił, że małżeństwo to nie tylko przyjemność  bycia razem, ale często zmaganie z przeciwnościami losu. Podkreślił również, że owe rocznice ślubu wypadają w wyjątkowym roku dla wszystkich Polaków- mianowicie w setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Uczestniczący w uroczystości księża- Proboszcz Parafii Pokrzywnica, ks. Mirosław Borkowski oraz Proboszcz parafii Dzierżenin ks. Krzysztof Biernat, pobłogosławili jubilatom na dalsze lata pożycia małżeńskiego.
Obchodzące złote gody pary zostały uhonorowane medalami przyznanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Wszyscy Jubilaci otrzymali pamiątkowe dyplomy,  upominki oraz kwiaty. Uroczystość uświetnił występ artystyczny uczniów ze Szkoły Podstawowej im.  Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie, przygotowanym pod przewodnictwem Pani Ewy Mokrzan, przy akompaniamencie Pana Dariusza Lusy.

Szanownym Jubilatom życzymy kolejnych wspólnie przeżytych lat w zdrowiu i szczęściu.

Obwieszczenie

28 listopada 2018

 Pokrzywnica, 2018-11-28

SKU.6220.8.2017.JJ

OBWIESZCZENIE
o niezałatwieniu sprawy w terminie

Na podstawie 36 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r., poz. 2096) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081)

 Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia strony i społeczeństwo

że sprawa dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski w granicy działek o nr ew. 30/1, 30/2 i 30/3, nie może być załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 3 KPA.

Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do dnia 31 stycznia 2019 r.

Powodem niezałatwienia sprawy w ustawowym terminie jest konieczność rozpatrzenia wniosku inwestora o zawieszenie przedmiotowego postępowania i wydania w tej sprawie stosownego postanowienia.

Pouczenie

Informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia, jeżeli:

 • sprawa nie zostanie załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 3 ww. Kodeksu, tj. nie później niż w ciągu miesiąca ani strona nie zostanie zawiadomiona o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy;
 • postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

Ponaglenie należy wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy  Pokrzywnica.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 28.11.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niestępowo, Koziegłowy, Olbrachcice i Łubienica Superunki.

z up. Wójta
mgr inż. Tadeusz Jakubiak
SEKRETARZ GMINY

1 2 3 4 5 6 7 8 143