Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

Już niebawem w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz w powiecie pułtuskim wykonanych zostanie łącznie 710 instalacji OZE, z czego 697 to instalacje na budynkach prywatnych, a 13 instalacji dotyczy budynków użyteczności publicznej. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzymał ponad 9,8 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020.

W dniu 6 maja 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Pułtusku umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik i wójt gminy Pokrzywnica Adam Dariusz Rachuba.

Przedmiotem inwestycji będzie budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Dzięki środkom z Unii Europejskiej gmina Pokrzywnica w partnerstwie z gminami Obryte i Ojrzeń oraz powiatem pułtuskim wybuduje łącznie 710 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. Powstaną cztery rodzaje instalacji – fotowoltaiczne, solarne, powietrzne pompy ciepła i kotły na biomasę.

W ramach projektu na terenie gminy Pokrzywnica wybudowane zostaną 403 instalacje OZE, w tym:

–  184 instalacje fotowoltaiczne,

– 211 solarnych,

– 7 pomp ciepła,

– 1 kocioł na biomasę.

W  gminie Obryte powstaną 242 instalacje, z czego:

– 49 to instalacje fotowoltaiczne,

– 193 instalacje solarne.

W gminie Ojrzeń powstanie 61 instalacji:

– 29 instalacji fotowoltaicznych,

– 32 instalacje solarne,

W powiecie pułtuskim wykonane zostaną 4 instalacje, w tym: 2 fotowoltaiczne i 2 solarne.

Instalacje zostaną wykonane w 697 indywidualnych gospodarstwach domowych oraz w 13 obiektach użyteczności publicznej.

We wtorek 07 maja 2019 roku Wójt Gminy Pokrzywnica Adam Dariusz Rachuba oraz Skarbnik Gminy – Pani Magdalena Lusa podpisali z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem i członkiem Zarządu Województwa Mazowieckiego Panią Janiną Ewą Orzełowską umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji: „Przebudowa drogi gminnej nr 340317W we wsi Łępice” w ramach PROW na lata 2014-2020.

Kwota dofinansowania inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniesie 884.421 zł., które stanowi 63,63% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Całkowita wartość operacji zgodnie z umową o dofinansowanie wyniesie 1.389.944 zł.  

W ramach projektu zostanie przebudowana droga gminna na długości 2,37 km poprzez wykonanie odwodnienia korpusu drogowego, położeniu nawierzchni asfaltowej umocnieniu poboczy z destruktu oraz zostanie wykonane oznakowanie poziome i pionowe.

 

Informacja

2 maja 2019

Podaje się do publicznej wiadomości, że Urząd Gminy w Pokrzywnicy w dniu 02.05.2019 r. będzie czynny do godz. 15.00

 

Wójt Gminy
/-/ Adam Dariusz Rachuba

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH

Odpady Wielkogabarytowe , elektrośmieci małe opony                                     samochodowe:

Miejscowość: Niestępowo Włościańskie, Nowe Niestępowo, Koziegłowy, Łępice, Witki, Olbrachcice , Łubienica , Łubienica-Superunki , Strzyże, Zaborze.
   06.05.2019 , 07.10.2019

 

Miejscowość: Pokrzywnica,  Pomocnia,  Piskornia, Obrębek, Mory, Obręb, Budy Obrębskie , Klaski , Dzbanice, Gzowo, Świeszewo.
   07.05.2019 , 08.10.2019

 

Miejscowość: Dzierżenin, Trzepowo , Murowanka , Klusek, Karniewek, Pogorzelec.
08.05.2019 , 09.10.2019

 

Miejscowość: Ciepielin , Łosewo , Budy Ciepielińskie , Budy Pobyłkowskie, Wólka Zaleska, Kępiaste , Pobyłkowo Duże , Pobyłkowo Małe.
   09.05.2019 , 10.10.2019

 

Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne powstające w domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczamy: stoły, szafy, tapczan, łóżka, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, małe opony samochodowe.

Elektrośmieci, czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to wszelkie popsute, od dawna nieużywane, już niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie np.: lodówki, pralki, suszarki, radia, telewizory golarki, zabawki, komputery, drukarki, odtwarzacze DVD, wiertarki typ.

UWAGA !!!

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą: wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi. Nie wrzucamy również opon od samochodów ciężarowych lub ciągników.

 NIE ZAPOMNIJ WYSTAWIĆ ODPADÓW – GODZINA 7.00!

 Zakład Kształtowania Terenów Zielonych Marek Włodarczyk
Nasielska 26, 05-140 Serock tel. 22 782-73-87

INFORMACJA
o zamiarze przystąpienia do projektu: „Wymiana urządzeń grzewczych  w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Pokrzywnica –  II Edycja

Szanowni Państwo!|
Mieszkańcy Gminy Pokrzywnica!

Uprzejmie informuję, iż Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie ogłosiła nabór projektów do konkursu w ramach programu RPO WM 2014-2020 Przejście na gospodarkę niskoemisyjną – Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej Typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych. W ramach programu jednostki samorządu terytorialnego mogą wystąpić w imieniu mieszkańców o pomoc finansową w formie dotacji.

W związku z powyższym Wójt Gminy Pokrzywnica zaprasza mieszkańców zainteresowanych wymianą czynnika grzewczego ( kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) do składania deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Wsparcie może zostać udzielone na wymianę czynnika grzewczego na: kocioł na pellet (biomasę), kocioł gazowy wraz z butlą oraz kocioł na zgazowanie drewna.

Dotacja nie obejmuje montażu kotła na węgiel lub eko-groszek.

Kotły na biomasę (pellet) nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, awaryjnego, umożliwiającego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.

W miejscu realizowanego zadania nie  może być prowadzona działalność gospodarcza.

Dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych udzielone będzie w formie dotacji w wysokości do 80 % wartości wydatków kwalifikowanych związanych z wymianą kotłów, pozostała część kosztów (20%) oraz należny podatek VAT będzie stanowić wkład własny mieszkańca.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu obejmującego całą gminę wynosi 1.500.000,00 PLN.

O uczestnictwo w realizacji projektu mogą ubiegać się jedynie osoby fizyczne mieszkające na terenie Gminy Pokrzywnica, które posiadają prawo do dysponowania nieruchomością, na której planowana jest inwestycja.

Realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.

Deklaracje należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Pokrzywnica, pok. nr 12 w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2019 r.

W/w druki dostępne są w Referacie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Pokrzywnicy pok.nr 12, na stronie internetowej: www.pokrzywnica.pl. Wszelkie informacje związane z projektem można uzyskać pod numerem telefonu 23 691 88 44, 691 88 43,  691 88 30.

Złożenie deklaracji będzie wiązało się z poniesieniem kosztów na opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej, stanowiącego niezbędny załącznik do opracowania wniosku aplikacyjnego o ubieganie się o dofinansowanie. Ponadto po stronie mieszkańca będzie należny podatek VAT – 8% dla kotłów wykonywanych w obrębie budynku mieszkalnego, 23% w pozostałych przypadkach.

Osoby dla których zostanie opracowane świadectwo energetyczne i zakwalifikują się do udziału w projekcie  będą zobowiązane do wniesienia zaliczki w wysokości 200 zł.

Deklaracje dostarczone po terminie zostaną uwzględnione na liście rezerwowej. Podobnie będzie z deklaracjami w przypadku złożenia większej ich liczby, powyżej limitu.

Wójt Gminy Pokrzywnica
/-/ Adam Dariusz Rachuba

 

Deklaracja udziału w projekcie

Informacja

19 kwietnia 2019

Podaje się do publicznej wiadomości, że Urząd Gminy
w Pokrzywnicy

w dniu 19.04.2019 r. będzie czynny do godz.
 1400

     Wójt Gminy
/-/ Adam Dariusz Rachuba

Informacja dla rolników

18 kwietnia 2019

Informacja dla rolników

          Niniejszym informuję, iż w dniach 24, 25, 26 i 29  kwietnia br. w godz.   800 – 1600 w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy (pokój nr 5  na I piętrze) będzie udzielana  zainteresowanym rolnikom pomoc w zakresie wypełniania wniosków o przyznanie płatności w aplikacji eWniosekPlus 2019 przez przedstawiciela  Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Pułtusku.

 

                                                                                 Wójt Gminy Pokrzywnica

                                                                                    Adam Dariusz Rachuba

 

 

18 kwietnia 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 153