Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

Zgodnie z art. 24e ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U., poz. 328) Wójt Gminy Pokrzywnica podaje do publicznej wiadomości taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Pokrzywnica.

 

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat

(podane są cenami netto)

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaje cen

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

1

Grupa 1 obejmuje wszystkich odbiorców usług

Cena wody (zł/m3)

2,12 2,14

2,17

Stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./m-c) 1,55 1,59

1,64

 

Załącznik

Niniejszym przypominam o obowiązku oznakowania nieruchomości zabudowanych na terenie gminy Pokrzywnica.

Zgodnie z art. 47b  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101, z późn. zm.) właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, zobowiązani są do umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy, a w miejscowościach bez ulic nazwę miejscowości. Jeżeli budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości umieszcza się również na ogrodzeniu.

Ponadto informuję, że kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega sankcjom określonym w art. 64 § 1 ustawy dnia 20  maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r., poz. 618).

Prawidłowe oznakowanie posesji ułatwi firmie Zakład Kształtowania Terenów Zielonych w Serocku Marek Włodarczyk odbiór odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości na terenie gminy oraz rozliczenie tej firmy, jak również ułatwi rozstrzyganie sporów w sprawie nieodebranych odpadów i braku terminowego wystawiania odpadów.

Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Pokrzywnica, 2018-05-30

OK.0002.1.4.2018

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2018r poz. 994 ze zm./, zwołuję XXXIII Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 05 czerwca 2018r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zmian.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Pokrzywnica na lata 2018 – 2023.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej kompleksowej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pokrzywnica.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych.
 7. Wolne wnioski i oświadczenia.
 8. Zamknięcie sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy

Projekty uchwał

W dniu 17 maja 2018 roku w SP im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym odbyło się spotkanie z rodzicami z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości pod hasłem ,,Jesteśmy patriotami” wieczornica pieśni i poezji patriotycznej. 
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz przedstawiciele społeczności lokalnej. Rozpoczęło się ono wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu państwowego.  Następnie rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez uczniów przedszkola pod kierunkiem p. Jolanty Gaszczyńskiej. Prezentowali wiersze o ojczyźnie oraz tańce narodowe- poloneza i krakowiaka.
Wystąpili również uczniowie klas starszych recytując wiersze tematycznie związane ze stuleciem niepodległej Polski przygotowania przez p. Wiesławę Pichor. W odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej widownia często nagradzała oklaskami występujących.
Po występach dzieci nadszedł czas na poczęstunek i śpiewanie pieśni patriotycznych. Wspólnie z publicznością były wykonywane zarówno te przywołujące smutne wspomnienia : ,,Rozkwitają pąki białych róż”, jak i te które zagrzewały do walki o niepodległość : ,,Maszerują chłopcy, maszerują”.
Następnie w obecności pocztu sztandarowego, przedstawicieli OSP, pani sołtys Ewy Nasiadka, rodziców i społeczności szkolnej została  zakopana Kapsuła Czasu oraz posadzony Dąb Stulecia.
Pamięć o Tych co walczyli za naszą wolność trwa i trwać będzie!

Ostrzeżenie meteo

22 maja 2018

OSTRZEŻENIE Nr 30

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1

Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od godz. 14:00 dnia 22.05.2018 do godz. 20:30 dnia 22.05.2018

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu lokalnie do 25 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Mateusz Barczyk
Godzina i data wydania: godz. 07:34 dnia 22.05.2018

 WCZK  MUW
/-/ Roman Madejski

W dniu 16 maja 2018r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie odbyło się spotkanie uczniów  z Panią Anną Sokalską- pracownikiem Nadleśnictwa Pułtusk, które zakończyło obchody Dnia Ziemi.
Spotkanie Pani leśnik z uczniami  klas IV, VI i VII dotyczyło ekosystemu lasu. Uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat gatunków roślin i zwierząt żyjących w poszczególnych warstwach lasu.
Uczniowie klas III gimnazjum wysłuchali natomiast prelekcji na temat Puszczy Białowieskiej. Pani leśnik zapoznała młodzież z biocenozą puszczy oraz największą populacją żubrów w Polsce.
Na pamiątkę odbytego spotkania uczniowie otrzymali foldery oraz pocztówki z różnymi gatunkami owadów.

Opiekun Szkolnego Koła LOP

Pod takim tytułem odbył się w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie etap szkolny XLI Edycji konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży  organizowanego przez Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Płocku. Głównym celem konkursu było pogłębienie wiedzy o różnorodności gatunków roślin i zwierząt wodnych, poznanie środowiska wodnego oraz jego roli w przyrodzie.

Komisja w składzie: Małgorzata Szczerba- Kozłowska, Lidia Świętochowska, Iwona Pieńkos, Sylwia Kruszewska oraz Klaudia Pakieła wyłoniła następujących zwycięzców:

 • w kategorii przedszkola:

I miejsce – Mięgoć Wiktoria,

II miejsce – Anita Burlińska,

III miejsce – Emilia Wiśniewska,

 • w kategorii szkoły podstawowej ( klasy I – III):

I miejsce – Zuzanna Mieciek, uczennica klasy I,

II miejsce – Dominik Lusa, uczeń klasy III,

III miejsce – Wiktor Burliński, uczeń klasy III,

 • w kategorii szkoła podstawowa ( klasy IV – VII):

I miejsce – Weronika Osiecka, uczennica klasy VI,

II miejsce – Paweł Walczak, uczeń klasy IV,

III miejsce – Wiktoria Prus, uczennica klasy IV.

Wszyscy zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomami na apelu z okazji obchodów Dnia Ziemi. Prace uczniów, którzy zajęli I miejsca zakwalifikowały się do następnego etapu i zostały wysłane do Płocka.

Lidia Świętochowska

1 2 3 4 5 6 7 8 128