Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E
 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego część miejscowości Nowe Niestępowo

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 pkt 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1405 ze zm.)

 z a w i a  d a m  i a m

o podjęciu przez Radę Gminy Pokrzywnica Uchwały Nr XXIX/212/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  obejmującego część miejscowości Nowe Niestępowo.  Granice obszaru objętego miejscowym planem przedstawione są na załączniku graficznym do ww. Uchwały.

Jednocześnie informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 Wnioski do ww. planu miejscowego mogą być składane w terminie 21 dni od daty ogłoszenia, następująco:

 • w formie pisemnej, w sekretariacie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, pok. nr 2,
 • ustnie do protokołu w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, pok. nr 15, w godzinach urzędowania
  (w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 8.00 do 16.00, we wtorki w godzinach od 9.00 do 17.00),
 • korespondencyjnie na adres skrytki EPUAP Urzędu Gminy: /7q9k8m4ytz/SkrytkaESP (opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym).

 Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię/nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Z treścią przedmiotowej Uchwały można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy lub w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie internetowej gminy pod adresem bip.pokrzywnica.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia  wniosków jest Wójt Gminy Pokrzywnica.

  Wójt Gminy Pokrzywnica
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Załączniki

 

 

Spotkanie obwodnica

14 września 2018

Zaproszenie na spotkanie informacyjne –Tura III dot. zadania

„Budowa Obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61”

 Wójt Gminy Pokrzywnica zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie informacyjne – Tura III z przedstawicielami firmy Transprojekt Gdański Sp. z o.o. i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie dotyczące inwestycji pn.: Studium Techniczno- ekonomiczno- środowiskowe z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami  do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa Obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61”, które odbędzie się w dniu         28 września 2018 r. o godz. 1300 w budynku świetlicy OSP w Łubienicy.

Jednocześnie informuję, że spotkanie o ww. tematyce odbędzie się również w dniu         28 września 2018 r. o godz. 1600 w Pułtusku w Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, ul. Daszyńskiego 17- sala zielona.

Nadmieniam, że materiały projektowe będą dostępne do wglądu od 22-09-2018 r. pod adresem http://www.tgd.pl/tmp/dk61pultusk­_IIItura.zip.

 Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

I N F O R M A C J A
Gminnej Komisji Wyborczej w Pokrzywnicy
z dnia 13 września 2018r.

 Zgodnie z art. 178 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2014r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2018r. poz. 754, 1000 i 1349), podaje się do publicznej wiadomości informację o składzie, siedzibie oraz dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów organów do rady gminy oraz wyborów wójta, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

 1. Halina Gwiazdowska zam. Gzowo – przewodnicząca komisji
 2. Klaudia Skarżycka zam. Pokrzywnica – zastępca przewodniczącej komisji
 3. Sylwia Ewa Byszewska zam. Pokrzywnica – członek komisji
 4. Małgorzata Goliatowska zam. Obrębek – członek komisji
 5. Magdalena Lusa zam. Trzepowo – członek komisji
 6. Monika Mirosława Mieszkowska zam. Koziegłowy – członek komisji
 7. Dominik Łukasz Pakieła zam. Pobyłkowo Małe – członek komisji
 8. Mirosław Pielach zam. Pokrzywnica – członek komisji
 9. Renata Żbikowska zam. Dzierżenin – członek komisji

 Gminna Komisja Wyborcza ma siedzibę w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy pok. nr 3 (sala konferencyjna), tel. (23) 6918721.

 Zgłoszenia kandydatów na radnych będą przyjmowane: w dniu 14 września 2018 r. w godz. 9.00 – 16.00, w dnu 15 września 2018 r. w godz. 8.00 – 12.00 oraz w dniu 17 września 2018 r. od godz. 9.00 do godz. 24.00 .

 Zgłoszenia kandydatów na Wójta będą przyjmowane w terminie od 14 września 2018 r. do 25 września 2018 r. w godz. od 9.00 – 16.00  oraz w dniu 26 września 2018 r. od godz. 9.00 do godz. 24.00 .

 

                                                      Przewodnicząca
                                                   Gminnej Komisji Wyborczej
                                                     /-/ Halina Gwiazdowska

 

Obwieszczenie

5 września 2018

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokrzywnica 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminyPokrzywnicasporządzanego na podstawie uchwały Nr XIII/105/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminyPokrzywnica.

Wyłożenie projektu  Studium odbędzie się w dniach od 06.09.2018r. do 01.10.2018r., w siedzibie  Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, pokój numer 15, w godzinach urzędowania: w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 8:00 do 16:00, we wtorki w godzinach od 9:00 do 17:00.

Projekt Studium wraz z prognozą dostępny jest na stronie internetowej:

– Urzędu Gminy w Pokrzywnicy pod adresem: www.pokrzywnica.pl
– w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.pokrzywnica.pl/

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Studium zostanie przeprowadzonaw dniu 28.09.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Aleja Jana Pawła II 1, w sali nr 3, o godz. 11:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie Studium, może wnieść uwagi i wnioski.  

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia  3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej projekt Studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa –  w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  –  stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 11 pkt 8 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Uwagi i wnioski należy składać do Wójta Gminy Pokrzywnica  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.10.2018 r.

Uwagi i wnioski możnaskładać:
– w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, pok. nr 2,
 – pocztą na adres:  Urząd Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica,
– ustnie do protokołu w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki Urzędu Gminy w Pokrzywnica, pok. Nr 15, w godzinach urzędowania,
– korespondencyjnie na adres skrytki EPUAP Urzędu Gminy: /7q9k8m4ytz/SkrytkaESP (opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Pokrzywnicy.

 

                                                                                                                              Wójt Gminy Pokrzywnica
 mgr inż. Adam DariuszRachuba

 

 

w sprawie wydania decyzji z 23.08.2018 r., którą GDOŚ uchylił decyzję RDOŚ w Białymstoku z 03.08.2017r. znak: WOOŚ-II.4231.1.2015.DK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Rembelszczyzna – Granica RP w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy lub umorzył postępowanie organu pierwszej instancji, a w pozostałej części utrzymał decyzję w mocy

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 27 sierpnia 2018 r., znak DOOŚ-DŚI.4231.6.2017.mko.75

ZAWIADOMIENIE

         Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2018r poz. 994 ze zm./, zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 05 września 2018 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zmian.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2018.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu pomostowego na sfinansowanie projektu realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Pobyłkowie Dużym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica.
 6. Wolne wnioski i oświadczenia.
 7. Zamknięcie sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

PROJEKTY UCHWAŁ

1 2 3 4 5 6 7 8 136