Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2018r poz. 994 ze zm./, zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 11 lipca 2018 r. (środa) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zmian.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Pokrzywnica w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych.
 9. Zajęcie stanowiska w sprawie przejęcia przez Gminę dróg w Pobyłkowie Małym.
 10. Wolne wnioski i oświadczenia.
 11. Zamknięcie sesji.
 12.  

WICEPRZEWODNICZĄCA  RADY GMINY
mgr Anna Bońkowska

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

PROJEKTY UCHWAŁ

 

Obwieszczenie

5 lipca 2018

Pokrzywnica, 2018-07-03

 SKU.6220.8.2017.JJ

 

OBWIESZCZENIE
o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405, z późn.)

Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia strony i społeczeństwo

 że w dniu 02.07.2018 r. do tut. Urzędu Gminy wpłynęło pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych z dnia 28.06.2018 r. znak PZ-II.7030.3.1.2018.MSI informujące o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 30 lipca 2018 r. w przedmiocie wydania opinii dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski w granicy działek o nr ew. 30/1, 30/2 i 30/3.

Jednocześnie informuję, że z treścią przedmiotowego pisma można zapoznać się w  Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu-  we wtorki od 900 do 1700, w pozostałe dni tygodnia od 800 do 1600 oraz na stronach: www.pokrzywnica.pl i bip.pokrzywnica.pl.

 Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 03.07.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niestępowo, Koziegłowy, Olbrachcice i Łubienica Superunki.         

Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

ZAŁĄCZNIK

 

Uprzejmie informuję, iż w dniu 28.06.2018 r. Wojewoda Mazowiecki wydał zarządzenie nr 380 w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania  szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Pokrzywnica, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

Formularz wniosku o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych należy złożyć w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy  w terminie do 10 lipca 2018 r.

Do wniosku należy załączyć wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok oraz kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopię księgi stada bądź paszportu.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z obowiązującymi „Wytycznymi dla Komisji powołanych przez Wojewodę …” oraz „Regulaminem działania Komisji powołanych przez Wojewodę Mazowieckiego …” szkody powstałe w wyniku suszy można szacować wyłącznie wówczas, gdy na danym terenie zgodnie z KBW wystąpiła susza, tj. gdy w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, wystąpił spadek klimatyczny bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.

Monitoring suszy prowadzi Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
Kategorie podatności gleb na suszę:

I – bardzo lekka – silnie podatna

II – lekka – podatna

III – średnia – średnio podatna

IV ciężka –  mało podatna

Mapa z kategoriami gleb znajduje się pod adresem: http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Wg raportów IUNG na dzień 03.07.2018 r. susza na terenie gminy Pokrzywnica występuje:
– w zbożach ozimych, jarych, warzywach gruntowych, krzewach i drzewach owocowych, truskawkach oraz roślinach strączkowych uprawianych na glebach kategorii I,
– w  zbożach ozimych, jarych, rzepaku i rzepiku, warzywach gruntowych, krzewach owocowych, truskawkach oraz roślinach strączkowych uprawianych na glebach kategorii II,
– w zbożach jarych uprawianych na glebach kategorii III.

Ustalenia wysokości szkody dokonuje komisja w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia tych szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

Wójt Gminy Pokrzywnica

WNIOSEK

Wnioski o świadczenie „Dobry Start” –  przyjmowane od 1 sierpnia (elektronicznie od 1 lipca) – do 30 listopada danego roku. 
Wnioski złożone po upływie ww. terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do: 
-30 września – jeżeli wniosek złożono w lipcu lub sierpniu,
– w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku w innym terminie (wrzesień – listopad).
Świadczenie dobry start w kwocie 300 zł na dziecko, przysługuje (raz w roku) w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się, do roku kalendarzowego, w którym kończy – 20 rok życia lub 24 rok życia – jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Świadczenie nie przysługuje na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Wnioski o świadczenia : wychowawcze 500+ i z funduszu alimentacyjnego, na nowy okres świadczeniowy (trwający od 1 października do 30 września następnego roku), przyjmowane są od 1 sierpnia danego roku (500+ elektronicznie od 1 lipca).
Ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata za m-c październik, następuje do:
– 31 października, jeżeli wniosek został złożony do 31 sierpnia,
– 30 listopada, jeżeli wniosek został złożony we wrześniu lub październiku.

Wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy (trwający od 1 listopada do
31 października następnego roku), przyjmowane są od 1 sierpnia (elektronicznie od 1 lipca).
Ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata następuje do:
– 30 listopada, jeżeli wniosek z wymaganymi dokumentami złożono do 31 sierpnia,
– 31 grudnia, jeżeli wniosek złożono we wrześniu lub październiku,
– końca lutego następnego roku, jeżeli wniosek złożono w listopadzie lub grudniu danego roku.
Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.
Rokiem bazowym, z którego ustala się dochód do świadczeń uzależnionych od kryterium dochodowego (z uwzględnieniem dochodu utraconego i uzyskanego) jest rok 2017.

UWAGA:

Wnioski można składać od 1 sierpnia 2018 r. przez Portal Emp@tia, ePUAP, oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy, aby ułatwić Państwu złożenie wniosków, będziemy prowadzić zapisy  od 16 lipca 2018 r. w biurze GOPS, oraz pod wskazanymi nr telefonów:

23 691 88 46
23 691 88 45
23 691 87 94
23 691 88 50

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pokrzywnicy
Agnieszka Piekarska

 22 czerwca 2018 roku o godz. 10:00 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. W szkolnej sali zgromadzili się odświętnie ubrani uczniowie, grono pedagogiczne, zaproszeni goście oraz licznie przybyli rodzice. Dyrektor szkoły złożyła serdeczne podziękowania nauczycielom za trud włożony w nauczanie i wychowanie uczniów, uczniom za wysiłek wkładany w naukę, ale także  za godne reprezentowanie szkoły na konkursach
i zawodach, rodzicom za wspieranie nauczycieli i swoich pociech w celu osiągnięcia jak najwyższych wyników.

Wyróżniający się uczniowie otrzymali nagrody, a ci którzy uzyskali średnią 5,0 i wyżej, także nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Pokrzywnica.

Nagrodę Wójta otrzymali:

Wiktoria Mieciek klasa IV – średnia ocen 5,27

Karol Milewski klasa V – średnia ocen 5,27

Kamila Pielach klasa V – średnia ocen 5,27

Kamila Kamińska klasa V – średnia ocen 5,0

Anita Kozłowska klasa V – średnia ocen 5,0

Zuzanna Bońkowska klasa VII – średnia ocen 5,0

Rafał Kryśkiewicz klasa VII – średnia 5,0

Prymusem szkoły została Oliwia Pielach klasa VI – średnia ocen 5,45

Część artystyczną pod kierunkiem p. Wiesławy Pichor przygotowali uczniowie klasy VII. Po części oficjalnej uczniowie spotkali się z wychowawcami w klasach.

Życzymy wszystkim miłego wypoczynku i słonecznej pogody. Do zobaczenia po wakacjach!

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym.

Termin składania uwag i propozycji do projektu to 6 lipca br.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW 

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz 19 organizuje konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, pragnąc nagrodzić wybitnych mieszkańców naszego regionu za szczególne zasługi w zakresie promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. To uhonorowanie pracy i talentu ludzi niepospolitych, którzy z potrzeby serca intensywnie działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej. Zapraszamy zatem do zgłaszania kandydatów. Nabór wniosków przewidziany jest do 16 lipca br. Spośród nominowanych przez uprawnione podmioty, Kapituła wyłoni 10. laureatów, którzy podczas uroczystej gali otrzymają pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł. 

Szczegółowe warunki i tryb postępowania konkursowego

 

 

Obwieszczenie

26 czerwca 2018

Pokrzywnica, 2018-06-26

 SKU.6220.8.2017.JJ

 OBWIESZCZENIE
o przedłożeniu przez inwestora uzupełnienia raportu ooś

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405)

 Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia strony i społeczeństwo

 że w dniu 21.06.2018 r. Gospodarstwo Rolne Michał Pruszkowski złożył do tut. Urzędu Gminy uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającegona budowie 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski w granicy działek o nr ew. 30/1, 30/2 i 30/3, w związku z pismami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 04.04.2018 r. znak WOOŚ-I.4242.353.2017.ML.4 oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych  z dnia 30.04.2018 r. znak PZ-II.7030.3.1.2018.MSI.

Jednocześnie informuję, że w dniu 26.06.2018 r. przedmiotowe uzupełnienie raportu zostało przesłane do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych.

Jednocześnie informuję, że z treścią ww. uzupełnienia można zapoznać się w  Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu-  we wtorki od 900 do 1700, w pozostałe dni tygodnia od 800 do 1600.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 26.06.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niestępowo, Koziegłowy, Olbrachcice i Łubienica Superunki.

 

 Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

1 2 3 4 5 6 7 8 132