Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

Federacja Mazowia zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe z powiatu pułtuskiego
na spotkanie „Poznajmy się!”, które odbędzie się 1 sierpnia 2018 roku o godz. 17.00 w Bazie
Biwakowej Popławy w Pułtusku, ul. Tartaczna 100.
Celem spotkania jest wzajemna integracja, wymiana doświadczeń i wiedzy o możliwych
źródłach finansowania działań, burza pomysłów nad wspólnymi projektami, ale także przestrzeń
do rozmowy o trudnościach, z którymi mierzą się organizacje w powiecie pułtuskim.
Wiosną i latem Federacja Mazowia odwiedzi większość powiatów województwa
mazowieckiego. Chcemy poznać lokalne organizacje i zaprosić je do dołączenia
do Federacji, ale także zachęcić do lokalnego sieciowania pokazując zalety takiej formy współpracy. W trakcie spotkania skupimy się na praktycznych aspektach działania w sieci.
Jesienią chcemy zaprosić wszystkie zainteresowane organizacje do udziału
i współtworzenia programu XIV Mazowieckiego Forum Inicjatyw Pozarządowych –
ogólnowojewódzkiego spotkania III sektora.
Federacja Mazowia to działająca nieprzerwanie od 2002 roku ogólnowojewódzka federacja
organizacji pozarządowych. W ostatnich latach Federacja Mazowia realizowała
szereg projektów, których głównym celem było wspieranie rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego na Mazowszu poprzez wzmacnianie potencjału organizacji
pozarządowych i zwiększanie zaangażowania mieszkańców w działalność obywatelską i społeczną.

Zachęcamy do śledzenia wydarzenia na facebooku:
https://www.facebook.com/events/1877784245858821/

W przypadku pytań prosimy o kontakt: a.lau@mazowia.org.pl
Zadanie „Mazowia dla Mazowsza” jest dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Trening systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego
w dniu 1 sierpnia 2018 r. o godzinie 17:00

W związku ze zbliżającą się 74. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, uprzejmie informuję, że na podstawie zarządzenia nr 717 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa mazowieckiego – w dniu 1 sierpnia 2018 r. o godzinie 17:00 na terenie powiatu pułtuskiego (gmin Pułtusk, Obryte, Pokrzywnica) odbędzie się trening systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego. Trening polegał będzie na wyemitowaniu akustycznego sygnału alarmowego, trwającego 1 minutę.

Dyżurny
Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego
w Pułtusku

Obwieszczenie

23 lipca 2018

Pokrzywnica, 2018-07-23

SKU.6220.8.2017.JJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.)

Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia strony i społeczeństwo

że w dniu 19.07.2018 r. Gospodarstwo Rolne Michał Pruszkowski złożył do tut. Urzędu Gminy pismo o przedłużenie terminu do 30.09.2018 r.  na  uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski w granicy działek o nr ew. 30/1, 30/2 i 30/3, w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 03.07.2018 r. znak WOOŚ-I.4242.353.2017.ML.9.

Jednocześnie informuję, że w dniu 23.07.2018 r. przedmiotowe pismo Gospodarstwa Rolnego Michał Pruszkowski zostało przesłane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Jednocześnie informuję, że z treścią ww. pisma można zapoznać się w  Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu-  we wtorki od 900 do 1700, w pozostałe dni tygodnia od 800 do 1600.

 Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 23.07.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niestępowo, Koziegłowy, Olbrachcice i Łubienica Superunki.

Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Dnia 23 czerwca 2018 roku, w naszej Gminie odbyło się Święto Ludowe – Festyn Plenerowy. Na ten dzień przygotowano wiele atrakcji zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Młodzież szkolna wzięła udział w konkursie ekologicznym prezentując zwierzęta z terenu gminy, portret mieszkańca naszej gminy czy też strój, a wszystko wykonano z surowców wtórnych. Na scenie zaprezentowali się również uczniowie naszych szkół w konkursie „ Moja miejscowość w wierszach i piosenkach”, którzy mocno zaakcentowali swój patriotyzm lokalny. Nie zabrakło też konkursu dla dorosłych. Cztery sołectwa wzięły udział w konkursie twórczości ludowej. Wszyscy uczestnicy konkursów zostali nagrodzeni.

Następnie festyn uświetniały występy wielu artystów, wśród których nie zabrakło prawdziwych gwiazd. Na scenie pojawił się m.in. zespół Fisher, Jagoda & Brylant oraz znana wszystkim gwiazda wieczoru – zespół Classic. Efektownie zaprezentowały się również nasze lokalne zespoły: Fenix, Faktor i Takt.

Poza sceną na przybyłych gości czekały stoiska promocyjne i informacyjne, nie zabrakło stoisk z targami pracy pod patronatem Powiatowego Urzędu Pracy. Pojawiły się także stoiska lokalnych przedsiębiorców i innych instytucji takich jak Zielone Mosty Narwi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, KRUS, Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku, Ekoinstal i wiele innych. Można było skorzystać z degustacji różnorodnych potraw i ciast.

Na najmłodszych i nie tylko czekała moc atrakcji w wesołym miasteczku, czy ciekawe pokazy profesjonalnych animatorów. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie i miło spędzić wolny czas. Całość imprezy została zwieńczona pokazem fajerwerków.

Obwieszczenie

10 lipca 2018

Pokrzywnica, 2018-07-10

SKU.6220.8.2017.JJ

OBWIESZCZENIE
o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405, z późn.zm.)

 Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia strony i społeczeństwo

że w dniu 09.07.2018 r. do tut. Urzędu Gminy wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 03.07.2018 r. znak WOOŚ-I.4242.353.2017.ML.10 informujące o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy do dnia 21 września 2018 r. w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski w granicy działek o nr ew. 30/1, 30/2 i 30/3.

Jednocześnie informuję, że z treścią przedmiotowego pisma można zapoznać się w  Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu-  we wtorki od 900 do 1700, w pozostałe dni tygodnia od 800 do 1600 oraz na stronach: www.pokrzywnica.pl i bip.pokrzywnica.pl.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257, z późn.zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 10.07.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niestępowo, Koziegłowy, Olbrachcice i Łubienica Superunki.

 Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

PISMO RDOŚ

Obwieszczenie

10 lipca 2018

Pokrzywnica, 2018-07-10 

SKU.6220.8.2017.JJ

OBWIESZCZENIE
o ponownym wezwaniu inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski w granicy działek o nr ew. 30/1, 30/2 i 30/3

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.)

Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia strony i społeczeństwo

że w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 03.07.2018 r. znak WOOŚ-I.4242.353.2017.ML.9, w dniu 10 lipca 2018 r. ponownie wezwano inwestora- Gospodarstwo Rolne Michał Pruszkowski do uzupełnienia raportu o  oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie informuję, że z treścią przedmiotowego pisma można zapoznać się w  Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu-  we wtorki od 900 do 1700, w pozostałe dni tygodnia od 800 do 1600 oraz na stronach: www.pokrzywnica.pl i bip.pokrzywnica.pl.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 10.07.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niestępowo, Koziegłowy, Olbrachcice i Łubienica Superunki.

 

Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

 

PISMO RDOŚ

1 2 3 4 5 6 7 132