Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości
powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia

TREŚĆ OSTRZEŻENIA

 

 

Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością
i wszystkim co dobre. Kochają nas, wspierają, zawsze są przy nas, na każdy smutek mają słodkie i pyszne rozwiązanie, znajdą radę na każde zmartwienie. Wnuki to czują i wiedzą, dlatego w dniu 23 lutego 2018 r. uczniowie zaprosili swoje Babcie i Dziadków na uroczystość, która odbyła się z okazji ich święta, aby podziękować im za dobro i wyrazić swoją miłość.

Zaproszeni goście mieli okazję podziwiać swoje pociechy w specjalnie dla nich przygotowanym programie artystycznym. Dzieci bardzo przeżywały występ, ale pod czujnym okiem wychowawczyń recytowały wiersze, śpiewały piosenki i składały życzenia.
W przepięknej scenografii oraz wyjątkowej atmosferze dzieci wspaniale odegrały swoje role. Wszyscy z dumą patrzyli na wnuczęta i gromkimi brawami podziękowali im za występ. Niejednej babci i dziadkowi łezka zakręciła się w oku.
Po części artystycznej uczniowie wręczyli gościom własnoręcznie wykonane laurki
i kwiatki oraz zaprosili babcie i dziadków na słodki poczęstunek.

Była to naprawdę wyjątkowa uroczystość, pełna uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków dały wyraz tego, jak ważne są takie spotkania
i chwile spędzone wspólnie z wnukami. Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie
w pamięci zarówno dzieci jak i dziadków!

Obwieszczenie

27 lutego 2018

Pokrzywnica, 2018-02-27

 SKU.6220.8.2017.JJ

 OBWIESZCZENIE
o niezałatwieniu sprawy w terminie

 Na podstawie 36 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405)

 Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia strony i społeczeństwo

 że sprawa dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdla przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski w granicy działek o nr ew. 30/1, 30/2 i 30/3, nie może być załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 3 KPA.

Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do dnia  30 czerwca 2018 r.

Powodem niezałatwienia sprawy w ustawowym terminie jest konieczność uzyskania uzgodnienia od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz opinii Marszałka Województwa Mazowieckiego.

 Pouczenie

      Informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia, jeżeli:

•     sprawa nie zostanie załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 3 ww. Kodeksu, tj. nie później niż w ciągu miesiąca ani strona nie zostanie zawiadomiona o przedłużeniu terminu załatwienia  sprawy;

•     postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

      Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

      Ponaglenie należy wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy  Pokrzywnica.

 Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 27.02.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niestępowo, Koziegłowy, Olbrachcice i Łubienica Superunki.

 Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Wójt Gminy Pokrzywnica o g ł a s z a   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 1. działki położonej we wsi Nowe Niestępowo, gm. Pokrzywnica:
Lp. Nr działki Powierzchnia Cena wywoławcza Wadium Godzina przetargu
1. 5/3 0,0600 ha 30.000 zł netto 3.000 zł 14:35

Stan prawny działki uregulowany jest w księdze wieczystej: KW Nr OS1U/00016945/7 prowadzonej  przez Sąd Rejonowy w Pułtusku.

 • Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Pokrzywnica Nr 72 8232 0005 0100 2336 2001 0008 lub w kasie urzędu prowadzonej przez Bank Spółdzielczy w Pułtusku O/Pokrzywnica, najpóźniej w dniu 5 kwietnia 2018 roku.
 • Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 10 kwietnia 2018 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pokrzywnicy przy Al. Jana Pawła II 1.

 • Opis nieruchomości:

Działka nr 5/3 położona jest w obrębie 20 Nowe Niestępowo. Nieruchomość jest zabudowa budynkiem sklepu. Jest usytuowana przy drodze Pokrzywnica – Kacice oraz w pobliżu drogi do Golądkowa. Działka ogrodzona siatką metalową, brama i furtka z prętów metalowych. Nieruchomość posiada podłączenie do energii elektrycznej i wodociągu wiejskiego. Odprowadzenie ścieków do szamba. Budynek z lat siedemdziesiątych ub. wieku. Jest to budynek murowany, parterowy, użytkowany jako sklep. Obecnie budynek jest nieużytkowany, wymaga gruntownego remontu.

 • Przeznaczenie nieruchomości:

Działka nr 5/3 w m. Nowe Niestępowo: Nieruchomość leży na terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Pokrzywnica.

 • Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Działka nr 5/3 w m. Nowe Niestępowo: Działka zabudowana budynkiem sklepu po byłej GS „SCH”.

 • Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określa się terminu zagospodarowania nieruchomości.
 • Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
 • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, lub odstąpi od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy, Wójt Gminy Pokrzywnica może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie przez kupującego nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 • Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (jednolity tekst Dz. U. z 2017.r. poz. 1221 z późn. zm.) sprzedaż w/w nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w związku z czym do ceny ustalonej w wyniku przetargu doliczony będzie podatek od towarów i usług VAT wg stawki obowiązującej w dniu podpisania umowy sprzedaży. W dniu podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia stawka podatku wynosiła 23%.
 • Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi kupujący.
 • Na sprzedaż w/w działki w dniu 9 lutego br. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony zakończony wynikiem negatywnym.

Wójt Gminy Pokrzywnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy pok. Nr 12 oraz telefonicznie pod numerem telefonu /23) 691 88 44, 691 88 43, 691 88 30 lub na stronie internetowej www.pokrzywnica.pl.

 WÓJT
/-/ Adam Dariusz Rachuba

 

                                                                                                                   

 

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Wójt Gminy Pokrzywnica o g ł a s z a   III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 1. działki położonej we wsi Ciepielin, gm. Pokrzywnica:

Lp.

Nr działki Powierzchnia Cena wywoławcza Wadium

Godzina przetargu

1. 4/2 0,5314 ha 120.000 zł netto 12.000 zł

14:15


 1. działki położonej we wsi Trzepowo, gm. Pokrzywnica:

Lp.

Nr działki Powierzchnia Cena wywoławcza Wadium Godzina przetargu
1. 183 0,1200 ha 3.000 zł netto 300 zł

14:25

Stan prawny działek uregulowany jest w księgach wieczystych: dla działki nr 4/2 – KW Nr OS1U/00056055/3, dla działki nr 183 – KW Nr OS1U/00050591/0 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Pułtusku.

 • Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Pokrzywnica Nr 72 8232 0005 0100 2336 2001 0008 lub w kasie urzędu prowadzonej przez Bank Spółdzielczy w Pułtusku O/Pokrzywnica, najpóźniej w dniu 5 kwietnia 2018 roku.
 • Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetargi zostaną przeprowadzonej w dniu 10 kwietnia 2018 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pokrzywnicy przy Al. Jana Pawła II 1.

 • Opis nieruchomości:
 1. Działka nr 4/2 położona w obrębie 4 Ciepielin. Nieruchomość jest usytuowana przy drodze Łosewo – Pobyłkowo i Ciepielin – Powielin. Nieruchomość znajduje się na skraju wsi. Posiada możliwość podłączenia do energii elektrycznej i wodociągu wiejskiego. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem z lat powojennych ub. wieku. Jest to budynek murowany, parterowy, o pow. użytkowej 150 m2, użytkowany w przeszłości jako szkoła podstawowa. Obecnie budynek jest zdewastowany i wymaga odbudowy lub rozbiórki.
 2. Działka nr 183 o pow. 1200 m2, położona jest w obrębie 32 Trzepowo. Nieruchomość jest usytuowana przy drodze Pobyłkowo Małe – Trzepowo i przylega bezpośrednio z dwóch stron do działki nr ewid. 80 oraz z jednej strony do drogi publicznej asfaltowej. Działka jest usytuowana w zasięgu energii elektrycznej i wodociągu wiejskiego.
 • Przeznaczenie nieruchomości:
 1. Działka nr 4/2 w m. Ciepielin: Zgodnie z decyzją nr 47/2016 Wójta Gminy Pokrzywnica znak: SKU 6730.63.2016.KS o warunkach zabudowy, działka przeznaczona jest pod zabudowę dla inwestycji polegającej na nadbudowie i rozbudowie istniejącego budynku usługowego z przeznaczeniem na funkcję mieszkaniowo-usługową;
 2. Działka nr 183 w m. Trzepowo: Nieruchomość leży na terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Pokrzywnica.
 • Sposób zagospodarowania nieruchomości:
 1. Działka nr 4/2 w m. Ciepielin: pod zabudowę budynkiem mieszkalno- usługowym;
 2. Działka nr 183 w m. Trzepowo: nie określa się. Może zostać przeznaczona na powiększenie działki sąsiedniej.
 • Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określa się terminu zagospodarowania nieruchomości.
 • Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.
 • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, lub odstąpi od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy, Wójt Gminy Pokrzywnica może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie przez kupującego nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 • Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (jednolity tekst Dz. U. z 2017.r. poz. 1221 z późn. zm.) sprzedaż w/w nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w związku z czym do ceny ustalonej w wyniku przetargu doliczony będzie podatek od towarów i usług VAT wg stawki obowiązującej w dniu podpisania umowy sprzedaży. W dniu podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia stawka podatku wynosiła 23%.
 • Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi kupujący.
 • Na sprzedaż w/w działek w dniu 9 lutego br. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony zakończony wynikiem negatywnym.

Wójt Gminy Pokrzywnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy pok. Nr 12 oraz telefonicznie pod numerem telefonu /23) 691 88 44, 691 88 43, 691 88 30 lub na stronie internetowej www.pokrzywnica.pl.                                                                                      

 WÓJT
/-/ Adam Dariusz Rachuba

 

W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości
powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia 

TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

Termin składania Oświadczenia

Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017 składa się w terminie od dnia 15 lutego 2018 r. do dnia 14 marca 2018 r.
Termin na złożenie Oświadczenia nie podlega przywróceniu.
Skuteczne złożenie Oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 i ubieganie się przez rolnika o płatności, o które ubiegał się w 2017 roku.
Rolnik, który skutecznie złoży Oświadczenie nie musi składać w 2018 roku wniosku o przyznanie płatności.
Wydrukowane i wypełnione Oświadczenie, należy złożyć osobiście lub poprzez osobę trzecią, wyłącznie w wersji papierowej w biurze powiatowym ARiMR lub przesłać listownie (w tym przypadku za datę wpływu do ARiMR uznaje się datę stempla pocztowego).
Po złożeniu Oświadczenia, jeśli jest to zasadne, rolnik może złożyć formularz zmiany do wniosku w terminie do dnia 1 czerwca 2018 r. (z uwagi na fakt, iż 31 maja 2018 r. jest dniem świątecznym).

Kto może złożyć Oświadczenie?
Oświadczenie może złożyć rolnik, który:

 • w 2017 r. ubiegał się wyłącznie o:
  • jednolitą płatność obszarową,
  • płatność za zazielenienie,
  • płatność dodatkową,
  • płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu,
  • płatność do owiec,
  • płatność do kóz,
  • płatność niezwiązaną do tytoniu,
  • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
  • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
  • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020),
 • w 2017 r. nie ubiegał się o przyznanie:
  • płatności dla młodych rolników, płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno, płatności do upraw roślin pastewnych, płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych, płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, płatności do powierzchni uprawy truskawek, płatności do powierzchni uprawy pomidorów, płatności do powierzchni uprawy lnu, płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych, płatności do bydła, płatności do krów,
  • płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020),
  • płatności ekologicznej (PROW 2014-2020),
  • płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013),
 • zadeklarował we wniosku złożonym w 2017 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha,
 • potwierdza brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 roku,
 • chce ubiegać się w 2018 roku o te same płatności, co we wniosku o przyznanie płatności w 2017 roku.

Uwaga
W przypadku, gdy w 2017 roku zostały wykryte w sprawie o przyznanie płatności przedeklarowania powierzchni stwierdzonej względem powierzchni deklarowanej i rolnik złoży w 2018 roku Oświadczenie, w którym potwierdzi brak zmian w powierzchniach deklarowanych działek do płatności, wówczas przedeklarowania mogą zostać także wyliczone w sprawie w roku 2018, co może skutkować zmniejszeniem lub odmową przyznania płatności.
W przypadku, gdy Oświadczenie zostanie złożone przez rolnika, który nie spełnia wymogów ustawowych do złożenia tego Oświadczenia lub w Oświadczeniu będą braki formalne, które nie zostaną uzupełnione (np. brak podanych danych osobowych lub brak podpisu) lub Oświadczenie wpłynie do ARiMR po terminie, wówczas zostanie wydane Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.
W przypadku wydania Postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania rolnik ma prawo złożyć wniosek o przyznanie płatności na rok 2018, o ile nie minął termin na składanie wniosków o przyznanie płatności.

WZÓR WNIOSKU

Ostrzeżenie meteo

26 lutego 2018

 OSTRZEŻENIE Nr 6

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny mróz/1
Obszar: województwo mazowieckie
Ważność: od godz. 23:00 dnia 24.02.2018 do godz. 10:00 dnia 02.03.2018
Przebieg: Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -16°C do -13°C. Temperatura maksymalna w dzień od -10°C do -7°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 25 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Szymon Ogórek
Godzina i data wydania: godz. 21:59 dnia 24.02.2018

    WCZK  MUW
 /-/  Piotr Najda

 

„Za siódmą górą, za siódmą rzeką w lesie gdzie licho śpi,
pośród obłoków białych jak mleko bajka otwiera drzwi…”
Chyba wszyscy znają Czerwonego Kapturka – dziewczynkę, która ma „warkoczyk, modre oczy, buzię ma jak mak…”, lubi bawić się, śpiewać i przede wszystkim bardzo kocha swoją babcię. A że nie zawsze słucha rad swoich rodziców, przez to czasami pakuje się w tarapaty. 6-latki z Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy postanowiły przenieść się do baśniowego świata Kapturka, do którego zaprosiły swoich rodziców oraz kolegów i koleżanki z młodszych grup. Przedszkolaki pod opieką p. Magdy Pieńkos, w ramach zajęć otwartych, przygotowały spektakl teatralny opowiadający historię dziewczynki i złego wilka, który wykorzystując naiwność Kapturka, pożarł zarówno ją, jak i jej babcię. Na szczęście w porę zjawił się pan doktor, który zorientował się w sytuacji i uratował seniorkę i jej wnuczkę. Mali artyści przedstawili tę historię niczym prawdziwi aktorzy z pełnym profesjonalizmem, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

1 2 3 4 5 6 7 119