Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

Zaproszenie na szkolenie

11 grudnia 2018

Biuro Powiatowe ARiMR w Pułtusku z/s w Golądkowie zaprasza na szkolenie dotyczące:
• Portalu IRZplus – obsługa zgłoszeń zwierzęcych przez Internet
• Zasad rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich ( obsługa wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich; realizowanie przez ARiMR płatności w ramach pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich)

Szkolenie odbędzie się w dniu 18-12-2018 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali OSP Pokrzywnica.

Kierownik BP ARiMR
w Pułtusku z/s w Golądkowie
Magdalena Krokwińska

Gminny Klub Sportowy – GKS Pokrzywnica wraz z prezesem Arturem Sikorskim oraz wspólnie z Mrówką Serock – firmą Pana Józefa Zaremby i w towarzystwie Pana Norberta Smyka oraz z udziałem najważniejszego gościa – Świętego Mikołaja 06.12.2018r. odwiedzili Samorządowe Przedszkole w Pokrzywnicy, aby obdarować grzeczne dzieci upominkami i wywołać uśmiech na ich twarzach. Serdecznie dziękujemy!

W Szkole Podstawowej im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie 30 listopada 2018 r. obchodziliśmy  niezwykłe  Święto – Dzień Pluszowego Misia. Uczniowie klasy III przygotowali inscenizację pt. „Luka szuka przyjaciela” pod kierunkiem bibliotekarki Joanny Banasiak. Dzieci z zaangażowaniem kreowały role sympatycznego oraz szlachetnego niedźwiadka Luki, jej rodziców, a także liska, zajączka, wiewiórki, wilczka, myszki, sowy opowiadającej tę historyjkę. Aktorską grę uczniów podkreślały pomysłowe maski. Przesłanie  bajki dotyczyło bardzo ważnych życiowych konieczności: potrzeby bliskości, przyjaźni, dobroci, bezinteresowności, życzliwości, lecz także nieosądzania po pozorach i przełamywania barier. Dzieci zaśpiewały dwie piosenki – „Miś Uszatek”, „Jadą, jadą misie”. Uczennice klasy VI – Aleksandra Borkowska, Patrycja Ptasiewicz, Gabrysia Zadrożna odczytały prezentację multimedialną przedstawiającą historię Pluszowego Misia oraz ciekawostki o misiach i niedźwiedziach. Następnie poprowadziły konkurs „Zgaduj – zgadula”, który dotyczył Pluszowego Misia. Uczniowie mogli otrzymać za prawidłowe udzielenie odpowiedzi nagrody w postaci słodkich upominków .

Dzieci z klas I – III przyniosły do szkoły swoje ulubione misie. Na zakończenie mogliśmy zrobić wspólne zdjęcie. Głównym bohaterem uroczystości został przyjaciel Koala, który prezentował się znakomicie w charakterystycznym stroju

Ślubuję na sztandar naszej szkoły
uczyć się pilnie i chętnie.
Szanować pracę swoją i innych ludzi.
Dbać o dobre imię szkoły i klasy.
Żyć odważnie i uczciwie.
Kochać swoją Ojczyznę
i pracować dla niej kiedy dorosnę.
Tymi słowami, 29 listopada 2018 r. wszyscy uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie złożyli uroczyste ślubowanie. Mimo dużej tremy wszystko wypadło znakomicie. Nie sposób było oderwać oczu od dzieci, które świetnie prezentowały się w stroju galowym oraz w uczniowskich biretach. Z wielkim zaangażowaniem recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Kulminacyjnym momentem uroczystości było złożenie przysięgi uczniowskiej. Po ślubowaniu każdy dostąpił zaszczytu Pasowania na Ucznia dokonanego symbolicznym ołówkiem przez Panią Dyrektor Danutę Borowską. Wychowawca klasy I pani Aneta Osińska czuwała nad przebiegiem całej uroczystości.
W tym jakże wyjątkowym dniu dzieciom towarzyszyli rodzice, którzy z dumą, a czasami nawet z kręcącą się w oku łezką obserwowali, jak ich pociechy wstępują w szeregi szkolnej braci.
Po pasowaniu Pierwszoklasiści udali się na poczęstunek z koleżankami i kolegami z klasy II i III. Każdy otrzymał Akt Pasowania na Ucznia oraz upominek od pracowników Urzędu Gminy i dyrektora szkoły.
Wszystkim Pierwszoklasistom życzymy samych sukcesów!
Niech zapał do nauki nigdy Was nie opuszcza, a radości dzieciństwa towarzyszy uśmiech i dobry humor!

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U., poz. 2212), zwanej dalej ustawą KGW, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) prowadzi Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich.

Ustawa ma na celu nadanie osobowości prawnej kołom gospodyń wiejskich, zapewnienie możliwości szybkiej ich rejestracji oraz wsparcie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz kultywowania folkloru i polskiej tradycji.

Zgodnie z ustawą koło gospodyń wiejskich to dobrowolna, niezależna od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządna społeczna organizacja mieszkańców wsi. Ma reprezentować interesy i działać na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspierać rozwój terenów wiejskich.

Koło może założyć minimum dziesięć osób. Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich prowadzić będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z chwilą wpisu do tego rejestru koło gospodyń wiejskich nabywa osobowość prawną.

Na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich. To ograniczenie nie będzie miało zastosowania do kół gospodyń wiejskich działających na podstawie przepisów dotychczasowych.

Członkiem koła gospodyń wiejskich może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i której miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła.

Wniosek o wpis koła gospodyń wiejskich do KRKGW (wraz z załącznikami) zawiera w szczególności:

  • nazwę koła;
  • siedzibę i adres koła;
  • wskazanie terenu działania koła;
  • listę założycieli koła zawierającą ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania;
  • oświadczenia założycieli koła o woli wejścia w skład jego członków oraz o miejscu zamieszkania na obszarze wsi mającej być terenem działalności koła;
  • adres do doręczeń koła;
  • własnoręczne podpisy założycieli koła;
  • informacje o osobie lub osobach umocowanych do reprezentacji koła oraz opis sposobu reprezentacji koła;
  • podpisy osób wybranych w skład komitetu założycielskiego.

Gdzie należy złożyć wniosek

Organem właściwym do spraw wpisu do KRKGW jest Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Do wydania decyzji o wpisaniu koła do rejestru oraz wydania zaświadczenia Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może upoważnić kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła.

Wniosek składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wniosek o wpis koła gospodyń wiejskich do KRKGW wraz ze statutem lub oświadczeniem o przyjęciu wzorcowego statutu (stanowiącego załącznik do ustawy o KGW) składa do kierownika właściwego miejscowo powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Obwieszczenie

5 grudnia 2018

Pokrzywnica, 2018-12-05

SKU.6220.8.2017.JJ

 OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r., poz. 2096) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081)

 Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia strony i społeczeństwo

że w dniu 05.12.2018 r. wydane zostało postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania

administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski w granicy działek o nr ew. 30/1, 30/2 i 30/3.

Jednocześnie informuję, że z treścią przedmiotowego postanowienia  można zapoznać się w  Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu-  we wtorki od 900 do 1700, w pozostałe dni tygodnia od 800 do 1600 oraz na stronach: www.pokrzywnica.pl i bip.pokrzywnica.pl.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 05.12.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niestępowo, Koziegłowy, Olbrachcice i Łubienica Superunki.

Z up. Wójta
mgr inż. Tadeusz Jakubiak
SEKRETARZ GMINY

 

Postanowienie

1 2 3 4 5 6 7 143