Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

W sobotę, 26 stycznie 2019 roku, w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Gzowie odbyła się zabawa choinkowa. Na ten dzień nie tylko wielu uczniów i rodziców, ale także nauczycieli czekało z prawdziwym utęsknieniem. Zabawa, która rozpoczęła się o godz. 16.00 w szkolnej sali gimnastycznej była inauguracją beztroskiego okresu ferii zimowych. Uczniów powitał DJ, który zaproponował na początek  zabawę w kółeczkach wraz z wychowawcami i rodzicami. Później najmłodsi – przedszkolaki i uczniowie klas pierwszej i drugiej mieli – okazję sprawdzić swoje umiejętności w konkursie tańca solowego. Uczestnicy tego zmagania zostali nagrodzeni gromkimi brawami, którymi doceniono nie tylko ich zdolności poruszania się w rytm największych przebojów POP, ale też odwagę stanięcia przed tak liczną publicznością oraz piękne stroje, od których trudno było oderwać oczy. Około godz. 17.30 rozpoczęła się przerwa, w czasie której dzieci udały się do klas na poczęstunek. Chociaż rodzice przywieźli mnóstwo ciast, faworków oraz owoców, to i tak największym powodzeniem cieszyła się pizza, którą dostarczono świeżutko po wyjęciu z pieca.

Posileni i w doskonałych nastrojach uczniowie i rodzice powrócili na parkiet, aby wziąć udział w drugiej części zabawy. Rozpoczęła się ona mocniejszymi rapowymi rytmami, które DJ włączył na specjalne życzenie uczniów starszych klas. Ani przez chwilę jednak nikt nie zapominał o najmłodszych – zabawa w kółeczkach oraz tańce w parach z rodzicami oraz nauczycielami trwały w najlepsze. Odbył się także kolejny konkurs. Uczestniczki wskazywały chłopców, z którymi utworzyły pary do tańca towarzyskiego, a następnie wykonywany był prosty układ. Wszystkim parom poszło na tyle dobrze, że widowni nie udało się wskazać jednego zwycięskiego duetu.

Około godz. 19.00 zabawa osiągnęła punkt kulminacyjny. Na scenę przybył z ogromnym workiem prezentów św. Mikołaj, który w asyście dobrych elfów (w te role wcieliły się panie wychowawczynie: zerówki – Paulina Zielińska, I klasy – Ewa Jabłońska, II klasy – Beata Januszek, IV klasy – Anna Kamila Łukasiak, V i VI klasy – Wiesława Gronczewska) wręczał dzieciom słodkie upominki. Kiedy prezenty zostały rozdane dzieci odprowadziły Mikołaja do sań, po czym same przygotowały się do wyjścia, aby móc rozpocząć długo wyczekiwany i w pełni zasłużony zimowy wypoczynek.

W imieniu Dyrekcji oraz Grona Pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Gzowie życzymy wszystkim uczniom ze szkół i przedszkoli w Gminie Pokrzywnica udanych ferii!

Obwieszczenie

1 lutego 2019

Pokrzywnica, 2019-02-01

SKU.6220.8.2017.JJ

 OBWIESZCZENIE
o złożeniu przez inwestora odwołania od decyzji o odmowie ustalenia
środowiskowych uwarunkowań

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia strony i społeczeństwo

że w dniu 31.01.2019 r. Gospodarstwo Rolne Michał Pruszkowski złożył do tut. Urzędu Gminy odwołanie od decyzji nr 5/2017/2018/2019 z dnia 18.01.2019 r. znak SKU.6220.8.2017.JJ o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski w granicy działek o nr ew. 30/1, 30/2 i 30/3.

Jednocześnie informuję, że z treścią przedmiotowego odwołania można zapoznać się w  Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu-  we wtorki od 900 do 1700, w pozostałe dni tygodnia od 800 do 1600 oraz na stronach: www.pokrzywnica.pl i bip.pokrzywnica.pl.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 01.02.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niestępowo, Koziegłowy, Olbrachcice i Łubienica Superunki.

 Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

TREŚĆ ODWOŁANIA

 

Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz    zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokrzywnica  w 2019 roku

Działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokrzywnica w 2019 roku.

Opinie oraz uwagi do programu można składać w terminie do 28 lutego 2019 r. w następujący sposób:

  • na piśmie w Referacie Rolnictwa, Drogownictwa i Obsługi Gospodarczej (pokój nr 4) lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ug@pokrzywnica.pl lub rolnictwo@pokrzywnica.pl;

Treść projektu programu  znajduje się w Referacie Rolnictwa, Drogownictwa i Obsługi Gospodarczej (pokój nr 4) oraz w wersji elektronicznej poniżej.

Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

 

 

Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454) mamy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie (przesłanie) go do tut. Urzędu Gminy w terminie do 22 lutego 2019 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZBIORNIKA  BEZODPŁYWOWEGO (SZAMBA) LUB  PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI

25 stycznia 2019r.  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie rozbrzmiewała radosnym śmiechem uczniów. Tego dnia odbyła się szkolna choinka. Wszyscy bawili się doskonale. Uczniów odwiedził również długo oczekiwany gość – św. Mikołaj. Uczniowie byli bardzo grzeczni, co potwierdziła Pani Dyrektor Małgorzata Szczerba – Kozłowska, dlatego zostali obdarowani mnóstwem prezentów. Z niecierpliwością oczekują kolejnych odwiedzin.

Nieść uśmiech, szczęście oraz poczucie bycia ważnym i potrzebnym to wielki przywilej. Uczniowie naszej szkoły już od najmłodszych klas żywo uczestniczą w działaniach Szkolnego Koła Wolontariatu. Chcą pomagać, bo, jak mówią, to daje wielką radość.
23 stycznia 2019r. uczniowie naszej szkoły pod opieką pani Iwony Pieńkos i pani Bożeny Koźlińskiej odwiedzili pensjonariuszy Dziennego Domu Seniora „Wigor” w Pułtusku, zaś 24 stycznia – Domu Opieki  w Loretto – Charytatywnym Dziele Miłości ks. Ignacego Kłopotowskiego. Podczas  spotkań uczniowie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny związany ze świętami Bożego Narodzenia, który wywołał  u obserwatorów wielkie wzruszenie i radość. Po występie uczniowie złożyli mieszkańcom i pracownikom ośrodków życzenia oraz wręczyli własnoręcznie wykonane  upominki.
Te niezwykłe spotkania  były dla naszych uczniów swoistą lekcją wychowawczą, uczącą empatii, tolerancji i otwartości na potrzeby innych osób, w tym również starszych i schorowanych. Dla takich chwil i przeżyć warto poświęcić czas. My również  DZIĘKUJEMY!

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi w Dzierżeninie

„Dziękujemy za miłość, dobro i wielkie serce…” te słowa były mottem spotkania wnucząt z Kochanymi Babciami i Dziadkami, które miało miejsce 22 stycznia 2019r. 

W śnieżnej, ale jakże ciepłej, atmosferze wspólnie  kolędowali Dziakowie, wnuczęta, Rodzice i Nauczyciele. Spotkanie rozpoczęła Pani Dyrektor Małgorzata Szczerba –                   – Kozłowska  serdecznie witając wszystkich, jakże oczekiwanych, Gości. Wśród radości i uśmiechu rozbrzmiewały słowa podziękowań.  Samodzielnie przygotowane przez dzieci niespodzianki były wręczone wraz z mnóstwem uścisków i ucałowań. Niezapomniane spotkanie pozostanie na długo w naszej pamięci. Dziękujemy Babciom i Dziadkom za ciepłe słowa i całym sercem zapraszamy za rok.

W dniu 15 stycznia 2019r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie w ramach lekcji przyrody i biologii odbyło się spotkanie uczniów klas I – V 
z Panią dietetyk z Centrum Dietetyki Nature House w Pułtusku.
Spotkanie miało na celu uświadomienie uczniom, że odpowiednie odżywianie się oraz codzienna aktywność fizyczna są kluczem do zdrowia. Przestrzegając zasad prawidłowego żywienia można uniknąć nadwagi i otyłości.
Uczniowie zostali zapoznani przez Panią dietetyk z piramidą  żywienia, która pokazuje, ile pokarmów i z jakich grup należy zjeść w ciągu jednego dnia. Jadłospis zapewniający zdrowie organizmu powinien zatem być zgodny z piramidą żywienia. Uczniowie dowiedzieli się również jak ogromną rolę w codziennej diecie każdego ucznia odgrywa śniadanie.
Na pamiątkę odbytego spotkania uczniowie otrzymali ulotki na temat zdrowego odżywiania się. Z kolei uczniom klasy I i II pani dietetyk wręczyła dyplomy potwierdzające udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym ,,Śniadanie daje moc”

1 2 3 4 5 6 7 148