Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

 krus

Organizatorem Konkursu jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie. Konkurs przebiega we współorganizacji m.in. jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i ma na celu promocję bezpieczeństwa pracy na roli oraz zmniejszanie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą.

Do udziału w Konkursie zapraszamy osoby pełnoletnie prowadzące działalność rolniczą. Konkurs przebiega w 2 etapach (Placówki Terenowej KRUS i wojewódzkim). Uczestnik ma za zadanie rozwiązać test wiedzy z zakresu zasad BHP podczas pracy w rolnictwie. Laureat I miejsca etapu PT KRUS reprezentować będzie swoją Placówkę Terenową w Konkursie na etapie wojewódzkim.

Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w Placówce Terenowej KRUS

Termin zgłoszeń upływa 10 maja b.r.

Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie. Na laureatów czekają cenne nagrody ufundowane przez organizatorów..

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
 
W związku ze znowelizowaną ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) Rada Gminy zobowiązana była podjąć uchwały, (co uczyniła w dniu 28 grudnia 2012 r.), na podstawie których stworzony zostanie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Pokrzywnica. System ten zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 r.  Objęte nim zostaną zarówno nieruchomości zamieszkałe jak i niezamieszkałe, czyli np. zakłady pracy, instytucje, szkoły, sklepy oraz działki rekreacyjne.

 

.

Komunikat

6 lutego 2013
KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY POKRZYWNICA
 
SZANOWNI
MIESZKAŃCY GMINY
 
POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE ODWOŁANE
 
 
Zarządzeniem nr 11/2013 z dnia 6 lutego 2013 roku Starosty Pułtuskiego zostało odwołane pogotowie przeciwpowodziowe w powiecie pułtuskim dla gmin: Pułtusk, Obryte, Pokrzywnica, Zatory.
   Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Pokrzywnica

.

Wymiana dowodów osobistych w 2013 roku
I N F O R M A C J A
Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuję, że w 2013 roku mija dziesięcioletni okres ważności pierwszych dowodów osobistych wydanych w miejsce książeczkowych. W bieżącym roku tracą ważność dokumenty tożsamości wydane w 2003 roku i są w tym dniu utraty ważności automatycznie unieważniane przez system wydanych dowodów osobistych.
Posiadacz dowodu osobistego powinien sprawdzić na dokumencie termin jego ważności.
Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego należy złożyć najpóźniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego.
Wymiana dowodów jest bezpłatna .

.

Komunikat

4 lutego 2013
KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY POKRZYWNICA
 
SZANOWNI
MIESZKAŃCY GMINY
 
 
Na podstawie zarządzenia nr 8/2013 z dnia 3 lutego 2013 roku Starosty Pułtuskiego w sprawie wprowadzenia alarmu powodziowego w powiecie pułtuskim dla gmin: Pułtusk, Pokrzywnica, Zatory, informuję mieszkańców Gminy Pokrzywnica, a szczególnie z miejscowości położonych w bliskim sąsiedztwie rzeki Narew, a mianowicie:
KLUSEK, DZIERŻENIN, KARNIEWEK, POGORZELEC, GZOWO, ŁUBIENICA-SUPERUNKI
proszę właścicieli posesji o zabezpieczenie mienia przed ewentualnym zniszczeniem go przez falę powodziową lub przed kradzieżą (dotyczy osób, które będą ewakuowane, jeśli zajdzie taka potrzeba), jak również bieżący monitoring stanu rzeki w niedalekiej odległości od miejsca zamieszkania.
Należy także regularnie śledzić komunikaty umieszczane na stronie internetowej Gminy Pokrzywnicy pod adresem: pokrzywnica.pl
dyżur całodobowy pod numerem telefonu:
kom. 0 698 788 443,
———————————————————————————————
w godzinach pracy, tj. 8oo-16oo
(23)691-88-33, (23)691-87-21, 
kom. 0 509 498 457,
fax. (23)691-85-55.
   Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Pokrzywnica

.

Wójt Gminy Pokrzywnica
podaje do publicznej wiadomości
 
że stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.. U. 2010, Nr 102 poz..651 ze zm./, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy przy ul. Jana Pawła II 1, przez okres 21 od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia został wywieszony wykaz nieruchomościzabudowanej pawilonem handlowym oznaczonej numerami 494/2 i 495/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Pokrzywnica przeznaczonej do najmu.
Wójt Gminy Pokrzywnica
mgr inż Adam Dariusz Rachuba

.

Urząd Gminy w Pokrzywnicy  poszukuje osób chętnych na prowadzenie

  gabinetu stomatologicznego zlokalizowanego w budynku
Urzędu Gminy w Pokrzywnicy przy Al. Jana Pawła II nr 1

Osoby chętne proszone są o kontakt telefoniczny 23 691 88 44.

.

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 30 stycznia 2013 r. (środa)o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
1 146 147 148 149 150 151 152