Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

Szanowni Państwo,

PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa w ramach podstawowej działalności wykonuje przebudowy, rozbudowy i  modernizacje stacji i linii wchodzących w skład sieci elektroenergetycznej, za pomocą której dostarczmy prąd do Państwa obiektów. Intensywna eksploatacja pozytywnie wpływa na stan techniczny sieci i tym samym na zmniejszenie zagrożenia awariami.

Ze względu na wykonywane prace remontowo – eksploatacyjne czasami konieczne jest całkowite wyłączenie pewnych elementów sieci i w związku z tym wstrzymanie na kilka, a nawet kilkanaście godzin, dostaw energii. Zdajemy sobie sprawę, że każda przerwa w dostawie prądu jest uciążliwa i bardzo dezorganizuje codzienne życie. W związku z tym staramy się tak zorganizować i przygotować prace w terenie, aby trwały one możliwie jak najkrócej.

O planowanych przerwach staramy się powiadomić z pięciodniowym wyprzedzeniem jak najszersze grono mieszkańców terenu, których ograniczenie dotyczy. Dotychczas w rejonie wyłączeń rozwieszaliśmy ulotki oraz systematycznie zamieszczamy aktualne informacje o planowanych wyłączeniach na naszej stronie internetowej. Z uwagi na sygnały Klientów, że rozwieszane ulotki są niepraktyczne i nie spełniają swojego zadania, podjęliśmy decyzję o odstąpieniu od plakatowania w terenie. W zamian zapraszamy na stronę internetową i rekomendujemy korzystanie z funkcji tzw. Newsletetra, czyli automatycznego e-maila. Uważamy, że jest to obecnie najbardziej skuteczny sposób przekazywania potrzebnych i pilnych informacji.
Odbiorcy prądu z terenu działania PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa mogą, korzystając ze strony www.warszawa.pgedystrybucja.plzamówić newsletter, czyli automatyczny e-mail,w którym odnajdą informacje o możliwych w danym terenie planowych przerwach w dostawie energii.
Zapraszamy Państwa do korzystania z informacji na stronie internetowej i zamówienia na swój adres e-mailowy informacji o planowych wyłączeniach prądu.

Z poważaniem,
PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa

.

Ostrzeżenie

20 stycznia 2014

OSTRZEŻENIE NUMER 35/II/2014
OBLODZENIE / GOŁOLEDŹOPADY MARZNĄCE

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 22:00 dnia 19-01-2014 do godz. 13:00 dnia 21-01-2014

Obszar: województwo łódzkie, mazowieckie.

Przebieg: W rejonie województwa łódzkiego oraz południowej i częściowo centralnej części województwa mazowieckiego prognozuje się występowanie długotrwałych słabych opadów deszczu lub mżawki, a także deszczu ze śniegiem, które mogą być marznące, a także powodujące gołoledź i oblodzenia. Dodatkowo mogą pojawić się opady w postaci ziarnistego śniegu lub grudek lodu. Temperatury powietrza będą występować na poziomie od -5°C do -1°C.

Skutki: łamanie gałęzi i drzew; oblodzenie i awarie napowietrznych linii przesyłowych; śliskie powierzchnie dróg i chodników; utrudnienia komunikacyjne; utrudnienia komunikacyjne występujące na dużym obszarze; zjawisko gołoledzi.

Uwagi: Nastąpiła zmiana treści, stopnia i ważności ostrzeżenia..

Urząd Gminy w Pokrzywnicy uprzejmie informuje, że 20 stycznia 2014 r. mija termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2013 r.
Dane do przelewu:
 Nazwa odbiorcy:
 Urząd Gminy w Pokrzywnicy
 Aleja Jana Pawła II 1,  06-121 Pokrzywnica
Nr rachunku odbiorcy:
 Bank Spółdzielczy Pułtusk O/Pokrzywnica
 29 8232 0005 0100 2336 2001 0006
Tytułem:
 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres ……., miejscowość, nr domu/lub miejscowość, nr działki.
 Terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
                                   2013 rok
 za IV kwartał 2013   do 20 stycznia 2014r.
                                   2014 rok
 za I kwartał 2014     do 20 kwietnia 2014r.
za II kwartał 2014     do 20 lipca 2014r.
za III kwartał 2014   do 20 października 2014r.
za IV kwartał 2014   do 20 stycznia 2015r.

.

znak

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Oddział Regionalny w Warszawie
ogłasza w roku 2014

 IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn.

„Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu! 

Głównym organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Konkurs przebiegać będzie we współorganizacji z Dyrekcjami Szkół Podstawowych, zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego, które zgłoszą swój akces w powyższym przedsięwzięciu.  Konkurs na Mazowszu ma charakter 2-etapowy.

W roku 2013 wzięło w nim udział ponad 6 tyś dzieci z 465 szkół.

W tym roku założeniem Konkursu jest zwrócenie szczególnej uwagi na zapobieganie wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym.

Na terenie Mazowsza Konkurs przebiega w 2 etapach: Placówki Terenowej KRUS oraz wojewódzkim. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych klas 0-VI, w dwóch kategoriach wiekowych (I grupa: klasy 0-III, II grupa: klasy IV-VI). Zadaniem dziecka, uczestnika Konkursu będzie wykonanie pracy plastycznej o tematyce związanej z zapobieganiem wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie.

Zgłoszenie udziału szkoły w Konkursie dokonuje szkoła do dnia 10 marca br. do właściwej miejscowo Placówki Terenowej KRUS.

Prace plastyczne laureatów trzech pierwszych miejsc etapu wojewódzkiego z każdej kategorii wiekowej niniejszego Konkursu wezmą udział w etapie centralnym Konkursu.

Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie.

Na laureatów poszczególnych etapów Konkursu czekają nagrody.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać Placówce Terenowej KRUS w Pułtusku.

 PT KRUS w Pułtusku
Ul. Reformacka 12,
06-100 Pułtusk
Tel. 23 6919415
e-mail: pultusk@krus.gov.pl
www.krus.gov.pl.

1% dla PSP Pokrzywnica

15 stycznia 2014

0_kol 083             Dzięki środkom finansowym przekazanym z 1% podatku  przez

                 FUNDACJĘ STUDENCKĄ  „MŁODZI MŁODYM”

zakupiono ekran  projekcyjny do

Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy.

Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję na dalszą współpracę.

Podziękowania kierujemy również do wszystkich, którzy przekazali 1% swojego podatku na Publiczną Szkołę Podstawową w Pokrzywnicy w roku 2013.

Zwracamy się również z prośbą o przekazywanie 1 %   swojego podatku w roku 2014.

W zeznaniu podatkowym wystarczy wpisać KRS 0000270261, cel specjalny PSP  Pokrzywnica 1857.

 Dyrektor, nauczyciele, uczniowie i rodzice

z PSP w Pokrzywnicy.

1_kol 082

.

 OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY POKRZYWNICA

OGŁASZA

TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

    na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pokrzywnica, położonej w obrębie ewidencyjnym BUDY POBYŁKOWSKIE  objętej  księgą wieczystą KW Nr OS1U/00051351/3 prowadzoną przez VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pułtusku Sądu Rejonowego w Wyszkowie

 niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem 48/2 o pow. 0.1500 ha

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi      7 500 zł      wadium     –        1 400 zł

Przedmiotowa  nieruchomość położona jest na terenie nie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowi użytek rolny.

Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 17 lutego 2014r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy przy ulicy Jana Pawła II 1, o godz. 12:00

Wadium, należy wpłacić w formie pieniężnej  najpóźniej w dniu 13 lutego 2014 r. na konto BS Pułtusk O/Pokrzywnica Nr 72823200050100233620010008

Przystąpienie do przetargu wymaga legitymowania się dowodem wpłaty wadium, jak również dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona posiadać pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonymi podpisami.

W przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego. W przypadku osoby upoważnionej do reprezentowania osoby prawnej podlegającej wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego wymagane jest okazanie aktualnego wypisu z KRS.

W/w nieruchomość wolna jest od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Wadium zostaje zwrócone po zakończeniu przetargu z zastrzeżeniem:

–         wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zaliczy się na poczet ceny sprzedaży,

–         w razie uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg od zawarcia notarialnej umowy zakupu, wadium ulega przepadkowi.

Cena sprzedaży nie może być rozłożona na raty, a dokonanie jej zapłaty wymagane jest jednorazowo najpóźniej w przeddzień zawarcia aktu notarialnego.

Wynikiem negatywnym zakończyły się przetargi przeprowadzone w dniach  17 czerwca 2013 r. i 20 sierpnia 2013 r.

Bliższych informacji o przetargu udziela Urząd Gminy w Pokrzywnicy tel. 023 6918852.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny..

Wójt Gminy Pokrzywnica

podaje do publicznej wiadomości

że stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami /tekst jednolity Dz.. U. 2010, Nr 102 poz..651 ze zm./, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy przy Al. Jana Pawła II 1, przez okres 21 od daty ukazania sie niniejszego ogłoszenia został wywieszony wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie ewidencyjnym Pobyłkowo Małe, oznaczonej numerem 179/1.

 Wójt Gminy Pokrzywnica

mgr  inż  Adam Dariusz Rachuba

 .

I N F O R M A C J A 
Informuję, iż w dniu 24.12.2013r. (wtorek) Urząd Gminy w Pokrzywnicy będzie czynny do godz. 13:30.

Wójt Gminy
/-/ Adam Dariusz Rachuba

.

1 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 152