Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Dnia 3 kwietnia 2014 roku (czwartek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie sprawozdania Komisji w sprawie działań Wójta związanych ze składowaniem odpadów (osadów ściekowych) na działce nr 146 w m. Piskornia.
 3. Składowanie odpadów na terenie gminy Pokrzywnica. (cd.).
 4. Rozpatrzenie skargi.
 5. Wolne wnioski i oświadczenia.

 

 Przewodniczący Komisji.

Apteka Dzierżenin

28 marca 2014

Uprzejmie informujemy, iż od Poniedziałku tj:. 31-03-2014 będzie otwarta Apteka w Dzierżeninie, która znajduje się w budynku obok Ośrodka Zdrowia.

.

Dnia 19.03.2014 r. uczniowie klas I-III PSP im. D. Gellner byli na wycieczce w Pokrzywnicy. Zwiedzili Urząd Gminy. Poznali pracę urzędników. Wysłuchali prelekcji n.t. samorządu terytorialnego i jego zadań. Następnie odwiedzili Gminną Bibliotekę Publiczną. Tu zobaczyli bogaty księgozbiór biblioteki i poznali pracę bibliotekarza. Wysłuchali prelekcji n.t. zagrożeń w sieci. Później spotkali się z pracownikami Urzędu Pocztowego. Zobaczyli Urząd Pocztowy i jego pracę. Wysłuchali prelekcji „Droga listu – od adresata do nadawcy” Następnie odwiedzili Straż Pożarną. Zobaczyli sprzęt ratowniczy i gaśniczy i wysłuchali prelekcji n.t. niebezpiecznej i odpowiedzialnej pracy strażaka.Wycieczka była bardzo ciekawa i pouczająca. Na długo zostanie w pamięci uczniów i nauczycieli.

Dyrektor, nauczyciele, uczniowie klas I-III dziękują Sekretarzowi Gminy Pokrzywnica panu Tadeuszowi Jakubiakowi, Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy pani Hannie Gajewskiej, Naczelnikowi Urzędu Pocztowego w Pokrzywnicy pani Romualdzie Kamińskiej, Naczelnikowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokrzywnicy panu Zbigniewowi Mokrzanowi za przeprowadzenie ciekawych prelekcji oraz miłą i serdeczną atmosferę podczas wycieczki.

Galeria

.

Wspólne Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych z Komisją Budżetu i Finansów

Dnia 24 marca 2014 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych z Komisją Budżetu i Finansów.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
 3. Wolne wnioski i oświadczenia.

 

Przewodnicząca Komisji                                                                               Przewodniczący Komisji

Oświaty, Kultury i Społecznych                                                                         Budżetu i Finansów

 /-/ Wiesława Gronczewska                                                                                    /-/ Wiesław Król.

XXXV sesja Rady Gminy

20 marca 2014

ZAWIADOMIENIE

       Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z z 2013r. poz. 594 ze zm./, zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 28 marca 2014 r. (piątek) o godz. 11 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zmian.
 3. Przyjecie protokołów: z XXXIII i XXXIV Sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytych w dniach: 30 grudnia 2013r. i 29 stycznia 2014r.
 4. I n t e r p e l a c j e
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków, stanowiących fundusz sołecki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokrzywnica w 2014 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2014.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację programu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Pokrzywnica.10. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy Pokrzywnica z
 10. Gminą Winnica w zakresie realizacji edukacji publicznej obejmującej wychowanie przedszkolne prowadzone w publicznych przedszkolach przez gminę Winnica.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielone w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
 13. Odpowiedzi na interpelacje.
 14. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 15. Wolne wnioski i oświadczenia.
 16. Zamknięcie sesji.

 Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał

.

Informujemy, że dn. 10 stycznia 2014 r. w I etapie Międzynarodowego Konkursu Matematycznego PANGEA wzięło udział 13 uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy.  Konkurs ten odbywa się  równolegle w 11 krajach. Kraje uczestniczące w tym przedsięwzięciu to: Niemcy, Dania, Włochy, Austria, Polska, Portugalia, Szwajcaria, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Czechy i Węgry. W tegorocznej edycji Międzynarodowego Konkursu Matematycznego PANGEA zarejestrowano 103 264 uczestników.

Do finału Międzynarodowego Konkursu Matematycznego PANGEA z Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy zakwalifikował się uczeń:

Michał Pieńkos – kl. IV.

1_SL702312

GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów !!!

 Finał:

Data: 28 marca 2014 godz. 12:00
Miejsce:  Uczelnia Vistula
Adres: ul. Stokłosy 3, Warszawa

mgr Marzena Przybysz
 Szkolny Koordynator Konkursu                                                                                                                                       .

OSTRZEŻENIE NUMER 99/II/2014
SILNY WIATR

 Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 01:00 dnia 17-03-2014 do godz. 23:00 dnia 17-03-2014
Obszar: województwo łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie.
Przebieg: W ciągu nocy prognozuje się nasilanie się północno zachodniego wiatru którego to porywy mogą dochodzić do 85km/h, a średnia prędkość wyniesie 30 – 40km/h.
Skutki: łamanie gałęzi; uszkodzenia dachów i budynków o słabej konstrukcji; utrudnienia komunikacyjne.

Uwagi: Brak.

Dyżurny prognosta: Dariusz Wierzbicki (centrum@meteosky.eu)
Ostrzeżenie wydano: 16-03-2014 godz. 11:22
Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o..

1 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 154