Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

21 stycznia tradycyjnie w szkole zawitali niezwykli goście , oczywiście były to Babcie i Dziadkowie. Uczniowie od wielu tygodni przygotowywali się do tego dnia. Najpierw wykonali zaproszenia, później wzięli udział w warsztatach plastyczno- technicznych , na których wykonali odlewy gipsowe. Pomalowane i udekorowane zostały wręczone dziadkom i babciom. Oczywiście przez cały czas trwały próby do akademii. Wreszcie nadszedł 21 stycznia . Goście przybyli. Gdy każdy zajął miejsce , w szkole zabrzmiała czołówka ze znanego programu telewizyjnego ” Familiady” . W rolę prowadzącego wcielił się uczeń klasy II  Kamil Ausfeld. Rywalizowały dwie drużyny : Babcie  i Dziadkowie ( oczywiście również uczniowie).
Nie zabrakło kawałów , piosenek i układów tanecznych. Wynikiem ostatecznym zmagań obu drużyn był oczywiście remis , a nagroda została przekazana wszystkim obecnym na sali.
Końcowym akcentem były życzenia ,wśród obecnych nie zabrakło łez wzruszenia. Dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie , mamy nadzieję , że chwile z nami spędzone będą wspominane przez długi czas.

Galeria zdjęć

.

ZAWIADOMIENIE

          Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./, zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 29 stycznia 2014r. (środa) o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zmian.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2014.
 9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2013.
 10. Wolne wnioski i oświadczenia.
 11. Zamknięcie sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w

Projekty uchwał.

.

Ogłoszenie

23 stycznia 2014

Pokrzywnica, 23.01.2014r.

 OGŁOSZENIE

Na podstawie § 3 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XVIII/87/2012 Rady Gminy Pokrzywnica, z dnia 20 marca 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pokrzywnica wyznaczam termin składania wniosków o dotację na w/w zadania do 6 lutego 2014r.

.

W dniu 21.01.2014r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Pokrzywnicy odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.
W chłodnym, zimowym styczniu są takie dwa dni, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu – Dzień Babci i Dziadka. Tradycją Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy jest obchodzenie tych świąt. Jak co roku tak i w tym babcie i dziadkowie zostali zaproszeni na specjalną uroczystość. Szkołę odwiedziło liczne grono babć i dziadków. Powitała wszystkich dyrektor placówki Marzena Przybysz, a uczniowie pod kierunkiem nauczycieli: p. Anny Izbickiej, p.Katarzyny Pawlak oraz p. Gabrieli Marciniak przedstawili gościom program artystyczny. Po występach wnucząt babcie i dziadkowie zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

Galeria zdjęć

.

Szanowni Państwo,

PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa w ramach podstawowej działalności wykonuje przebudowy, rozbudowy i  modernizacje stacji i linii wchodzących w skład sieci elektroenergetycznej, za pomocą której dostarczmy prąd do Państwa obiektów. Intensywna eksploatacja pozytywnie wpływa na stan techniczny sieci i tym samym na zmniejszenie zagrożenia awariami.

Ze względu na wykonywane prace remontowo – eksploatacyjne czasami konieczne jest całkowite wyłączenie pewnych elementów sieci i w związku z tym wstrzymanie na kilka, a nawet kilkanaście godzin, dostaw energii. Zdajemy sobie sprawę, że każda przerwa w dostawie prądu jest uciążliwa i bardzo dezorganizuje codzienne życie. W związku z tym staramy się tak zorganizować i przygotować prace w terenie, aby trwały one możliwie jak najkrócej.

O planowanych przerwach staramy się powiadomić z pięciodniowym wyprzedzeniem jak najszersze grono mieszkańców terenu, których ograniczenie dotyczy. Dotychczas w rejonie wyłączeń rozwieszaliśmy ulotki oraz systematycznie zamieszczamy aktualne informacje o planowanych wyłączeniach na naszej stronie internetowej. Z uwagi na sygnały Klientów, że rozwieszane ulotki są niepraktyczne i nie spełniają swojego zadania, podjęliśmy decyzję o odstąpieniu od plakatowania w terenie. W zamian zapraszamy na stronę internetową i rekomendujemy korzystanie z funkcji tzw. Newsletetra, czyli automatycznego e-maila. Uważamy, że jest to obecnie najbardziej skuteczny sposób przekazywania potrzebnych i pilnych informacji.
Odbiorcy prądu z terenu działania PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa mogą, korzystając ze strony www.warszawa.pgedystrybucja.plzamówić newsletter, czyli automatyczny e-mail,w którym odnajdą informacje o możliwych w danym terenie planowych przerwach w dostawie energii.
Zapraszamy Państwa do korzystania z informacji na stronie internetowej i zamówienia na swój adres e-mailowy informacji o planowych wyłączeniach prądu.

Z poważaniem,
PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa

.

Ostrzeżenie

20 stycznia 2014

OSTRZEŻENIE NUMER 35/II/2014
OBLODZENIE / GOŁOLEDŹOPADY MARZNĄCE

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 22:00 dnia 19-01-2014 do godz. 13:00 dnia 21-01-2014

Obszar: województwo łódzkie, mazowieckie.

Przebieg: W rejonie województwa łódzkiego oraz południowej i częściowo centralnej części województwa mazowieckiego prognozuje się występowanie długotrwałych słabych opadów deszczu lub mżawki, a także deszczu ze śniegiem, które mogą być marznące, a także powodujące gołoledź i oblodzenia. Dodatkowo mogą pojawić się opady w postaci ziarnistego śniegu lub grudek lodu. Temperatury powietrza będą występować na poziomie od -5°C do -1°C.

Skutki: łamanie gałęzi i drzew; oblodzenie i awarie napowietrznych linii przesyłowych; śliskie powierzchnie dróg i chodników; utrudnienia komunikacyjne; utrudnienia komunikacyjne występujące na dużym obszarze; zjawisko gołoledzi.

Uwagi: Nastąpiła zmiana treści, stopnia i ważności ostrzeżenia..

Urząd Gminy w Pokrzywnicy uprzejmie informuje, że 20 stycznia 2014 r. mija termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2013 r.
Dane do przelewu:
 Nazwa odbiorcy:
 Urząd Gminy w Pokrzywnicy
 Aleja Jana Pawła II 1,  06-121 Pokrzywnica
Nr rachunku odbiorcy:
 Bank Spółdzielczy Pułtusk O/Pokrzywnica
 29 8232 0005 0100 2336 2001 0006
Tytułem:
 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres ……., miejscowość, nr domu/lub miejscowość, nr działki.
 Terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
                                   2013 rok
 za IV kwartał 2013   do 20 stycznia 2014r.
                                   2014 rok
 za I kwartał 2014     do 20 kwietnia 2014r.
za II kwartał 2014     do 20 lipca 2014r.
za III kwartał 2014   do 20 października 2014r.
za IV kwartał 2014   do 20 stycznia 2015r.

.

znak

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Oddział Regionalny w Warszawie
ogłasza w roku 2014

 IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn.

„Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu! 

Głównym organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Konkurs przebiegać będzie we współorganizacji z Dyrekcjami Szkół Podstawowych, zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego, które zgłoszą swój akces w powyższym przedsięwzięciu.  Konkurs na Mazowszu ma charakter 2-etapowy.

W roku 2013 wzięło w nim udział ponad 6 tyś dzieci z 465 szkół.

W tym roku założeniem Konkursu jest zwrócenie szczególnej uwagi na zapobieganie wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym.

Na terenie Mazowsza Konkurs przebiega w 2 etapach: Placówki Terenowej KRUS oraz wojewódzkim. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych klas 0-VI, w dwóch kategoriach wiekowych (I grupa: klasy 0-III, II grupa: klasy IV-VI). Zadaniem dziecka, uczestnika Konkursu będzie wykonanie pracy plastycznej o tematyce związanej z zapobieganiem wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie.

Zgłoszenie udziału szkoły w Konkursie dokonuje szkoła do dnia 10 marca br. do właściwej miejscowo Placówki Terenowej KRUS.

Prace plastyczne laureatów trzech pierwszych miejsc etapu wojewódzkiego z każdej kategorii wiekowej niniejszego Konkursu wezmą udział w etapie centralnym Konkursu.

Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie.

Na laureatów poszczególnych etapów Konkursu czekają nagrody.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać Placówce Terenowej KRUS w Pułtusku.

 PT KRUS w Pułtusku
Ul. Reformacka 12,
06-100 Pułtusk
Tel. 23 6919415
e-mail: pultusk@krus.gov.pl
www.krus.gov.pl.

1% dla PSP Pokrzywnica

15 stycznia 2014

0_kol 083             Dzięki środkom finansowym przekazanym z 1% podatku  przez

                 FUNDACJĘ STUDENCKĄ  „MŁODZI MŁODYM”

zakupiono ekran  projekcyjny do

Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy.

Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję na dalszą współpracę.

Podziękowania kierujemy również do wszystkich, którzy przekazali 1% swojego podatku na Publiczną Szkołę Podstawową w Pokrzywnicy w roku 2013.

Zwracamy się również z prośbą o przekazywanie 1 %   swojego podatku w roku 2014.

W zeznaniu podatkowym wystarczy wpisać KRS 0000270261, cel specjalny PSP  Pokrzywnica 1857.

 Dyrektor, nauczyciele, uczniowie i rodzice

z PSP w Pokrzywnicy.

1_kol 082

.

1 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 151