Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

 OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY POKRZYWNICA

OGŁASZA

TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

    na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pokrzywnica, położonej w obrębie ewidencyjnym BUDY POBYŁKOWSKIE  objętej  księgą wieczystą KW Nr OS1U/00051351/3 prowadzoną przez VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pułtusku Sądu Rejonowego w Wyszkowie

 niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem 48/2 o pow. 0.1500 ha

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi      7 500 zł      wadium     –        1 400 zł

Przedmiotowa  nieruchomość położona jest na terenie nie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowi użytek rolny.

Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 17 lutego 2014r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy przy ulicy Jana Pawła II 1, o godz. 12:00

Wadium, należy wpłacić w formie pieniężnej  najpóźniej w dniu 13 lutego 2014 r. na konto BS Pułtusk O/Pokrzywnica Nr 72823200050100233620010008

Przystąpienie do przetargu wymaga legitymowania się dowodem wpłaty wadium, jak również dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona posiadać pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonymi podpisami.

W przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego. W przypadku osoby upoważnionej do reprezentowania osoby prawnej podlegającej wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego wymagane jest okazanie aktualnego wypisu z KRS.

W/w nieruchomość wolna jest od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Wadium zostaje zwrócone po zakończeniu przetargu z zastrzeżeniem:

–         wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zaliczy się na poczet ceny sprzedaży,

–         w razie uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg od zawarcia notarialnej umowy zakupu, wadium ulega przepadkowi.

Cena sprzedaży nie może być rozłożona na raty, a dokonanie jej zapłaty wymagane jest jednorazowo najpóźniej w przeddzień zawarcia aktu notarialnego.

Wynikiem negatywnym zakończyły się przetargi przeprowadzone w dniach  17 czerwca 2013 r. i 20 sierpnia 2013 r.

Bliższych informacji o przetargu udziela Urząd Gminy w Pokrzywnicy tel. 023 6918852.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny..

Wójt Gminy Pokrzywnica

podaje do publicznej wiadomości

że stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami /tekst jednolity Dz.. U. 2010, Nr 102 poz..651 ze zm./, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy przy Al. Jana Pawła II 1, przez okres 21 od daty ukazania sie niniejszego ogłoszenia został wywieszony wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie ewidencyjnym Pobyłkowo Małe, oznaczonej numerem 179/1.

 Wójt Gminy Pokrzywnica

mgr  inż  Adam Dariusz Rachuba

 .

I N F O R M A C J A 
Informuję, iż w dniu 24.12.2013r. (wtorek) Urząd Gminy w Pokrzywnicy będzie czynny do godz. 13:30.

Wójt Gminy
/-/ Adam Dariusz Rachuba

.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2013r. Poz. 594 z późn. zm.), zwołuję XXXIII Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 30 grudnia 2013r. (poniedziałek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytej 29 października 2013r.
 4. I n t e r p e l a c j e
 5. Złożenie ślubowania przez radnego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Pokrzywnica.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica na lata 2013 – 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2013.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica na lata 2014 – 2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2014 r.
 1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
 2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 3. przedstawienie autopoprawki Wójta do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2014.
 4. przedstawienie opinii poszczególnych komisji Rady Gminy,
 5. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
 6. głosowanie wniesionej propozycji autopoprawki Wójta,
 7. głosowanie projektu uchwały budżetowej.
 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 3. Wolne wnioski i oświadczenia.
 4. Zamknięcie sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał

.

błysk

OKRES ZIMOWY
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
Szanowni Państwo,
Informujemy, że w okresie zimowym odpady mokre muszą
być przetrzymywane w workach a następnie wkładane do
kosza. Zapobiegnie to przymarznięciu odpadów. Dodatkowo
informujemy, iż odpady przymarznięte do pojemnika
nie zostaną odebrane.

BYŁYSK1.

W dniu 18 listopada 2013r. odbył się odbiór inwestycji:

„Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerem 0731035 Pobyłkowo Małe – Klusek”.

Projekt realizowany był w ramach Działania 3.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Przebudowa drogi gminnej Pobyłkowo Małe – Klusek polegała na wyrównaniu i wzmocnieniu istniejącej podbudowy żwirowej, wykonaniu dwóch warstw nawierzchni bitumicznej oraz odbudowie poboczy i rowów odwadniających. Wykonano ponadto oznakowanie pionowe i poziome oraz doinstalowano lampy oświetleniowe.

Dzięki tej inwestycji poprawiła się dostępność komunikacyjna miejscowości Pobyłkowo Małe i Klusek. Mieszkańcy tych miejscowości będą mogli sprawnie przemieszczać się po terenie gminy Pokrzywnica. Jednocześnie przebudowa drogi skróci czas i koszty podróży oraz poprawi bezpieczeństwo w ruchu na drodze.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 1.308.452,61  zł, w tym 1.072.950,40 zł. dofinansowania z funduszy unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu droga gminna stała się nowym atrakcyjnym ciągiem drogowym łączącym wieś Pobyłkowo Małe z drogą krajową nr 61 Warszawa – Suwałki.

fotografia - droga 3

 .

KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 3

 Odniesienie: dotyczy ostrzeżenia nr 102 wydanego o godz. 22:39 dnia 04-12-2013

Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/2

Obszar: woj. mazowieckie

Stan obserwowany: W województwie występuje dość silny i silny, porywisty wiatr zachodni   o średniej prędkości od 30 km/h do 50 km/h, a w porywach osiągający od 60 km/h do 85 km/h. Najwyższy zanotowany poryw w ciągu ostatnich dwóch godzin wystąpił w Mławie – 85 km/h        (o godzinie 10:48 cz.lok).

Na całym obszarze występują przelotne opady śniegu, a lokalnie (na północ od Płocka) także burze. W strefach opadów śniegu wiatr powoduje powstawanie zawiei śnieżnych w których widzialność przejściowo spada do około 1000 m.

Przewidywany rozwój zjawisk: Przewiduje się dalsze występowanie silnego i porywistego wiatru. Maksymalne porywy mogą być wyższe niż notowane przed południem i sięgać do 100 km/h w subregionach południowym i zachodnim, oraz do 90 km/h w subregionie centralnym, wschodnim      i północnym. Wiatr powodował będzie zawieje śnieżne i związane z nimi przejściowe ograniczenie widzialności do około 800 m. W ciągu najbliższych godzin nadal możliwe będą lokalne burze.

Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemu telemetrii i obserwacji systemów detekcji atmosfery. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.

Dyżurny synoptyk: Mateusz Barczyk

Data i godzina wydania komunikatu: 06.12.2013 godz. 12:32.

baner 8.3

 Lista rankingowa Beneficjentów ostatecznych projektu

Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Pokrzywnica”

 Gmina Pokrzywnica informuje, że w dniach 28.11.2013 – 06.12.2013 roku  Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny wniosków złożonych do Projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Pokrzywnica” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion i wybrała 50 Beneficjentów Ostatecznych.

Lista została zatwierdzona przez Wójta Gminy Pokrzywnica w dniu 06 grudnia 2013 r.

Szczegółowe informacje.

.

1 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 143